Відповідальність сторін за договором підрядуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідальність сторін за договором підрядуЦК України встановлюється відповідальність сторін договору в разі невиконання або неналежного виконання умов договору під­ряду.

Порушення умов договору   Відповідальність
- виконання роботи підрядником підрядником з відступами від умов договору, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання Замовник має право вимагати від підрядника: 1) безоплатного усунення недоліків в роботі у розумний строк; 2) пропорційного зменшення ціни роботи; 3) від­шкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замов­ника усувати їх встановлено договором.
- істотні відступи і недоліки у роботі від умов договору Замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків або відмовитися від договору
- невиконання замовником свого обов’язку щодо сприяння підрядникові у виконанні роботи Підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи або підвищення ціни роботи.
- неможливе виконання роботи внаслідок дій або недогляду замовника Підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв’язку з невиконанням замовником договору.
- ненадання матеріалів, устатку-вання замовником Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити

Особливості договору побутового підряду

A Інформація

 

Відповідно до ст. 865 ЦК України за договором побутового під­ряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобо­в'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) пев­ну роботу, призначену для задоволення побутових та інших осо­бистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Публічний характер договору побутового підряду відповідно до ст. 633 ЦК України означає, що організація або підприємець, який за родом своєї діяльності надає певні побутові послуги, звертається з пропозицією про укладення договору до невизначеного кола осіб. Такий характер договору визначає, що, по-перше, підприємець при укладенні договору не має права надавати переваги одній особі пе­ред іншою; по-друге, ціна послуг (товарів) має бути однаковою для всіх; по-третє, за наявності у нього можливості надати такі послуги підприємець не має права відмовитися від них; по-четверте, у разі необгрунтованої відмови підприємця від виконання робіт замовник має право вимагати відшкодування збитків, завданих неукладенням договору.

Оскільки замовниками за даним договором завжди є громадяни, а предмет договору призначений для задоволення їх особистих по­треб, на них розповсюджується законодавство про захист прав спо­живачів, зокрема Закон України «Про захист прав споживачів» 1991 р. (зі змінами і доповненнями).

Договір побутового підряду укладається у формі договору приєд­нання (основні засади якого визначені ст. 634 ЦК України), тобто договору, умови якого визначені однією зі сторін (у даному разі — підрядником) у стандартних формах (прейскурантах, тарифах на послуги тощо) і можуть бути прийняті іншою стороною лише прийняттям цих умов. Замовник може відмовитися від такого дого­вору, якщо він містить умови, які суттєво обмежують його права, або відповідальність підрядника, або містить інші неприйнятні для замовника умови.

Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший до­кумент, що підтверджує укладення договору.

 

Поняття договору будівельного підряду, права, обов’язки, відповідальність сторін

A Інформація

 

Згідно зі ст. 875 ЦК України договором будівельного підряду ви­знається договір, за яким підрядник зобов'язується збудувати і зда­ти у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобо-в язується надати підрядникові будівельний майданчик, передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'я­зок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

При цьому власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх здачі замовникові є підрядник (ст. 876 ЦК України), який несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття замовником, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника (ст. 880 ЦК України).

Згідно з ЦК України на підрядника покладається обов'язок уклас­ти договір страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт, як­що інше не встановлено договором будівельного підряду.

З огляду на складність та тривалість виконання робіт за догово­ром будівельного підряду особлива увага в ньому приділяється по­рядку і процесу визначення ціни договору, яка встановлюється на підставі затвердженої замовником проектно-кошторисної докумен­тації. Так, згідно зі ст. 877 ЦК України підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та кошторису, що визначає ціну робіт.

Підрядник зобов'язаний виконати всі роботи, визначені у проект­ній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документа­ції), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визна­чено, яка зі сторін і в який строк зобов'язана надати відповідну до­кументацію.

Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної до­кументації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не пере­вищують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не зміню­ють характеру робіт, визначених договором.

Договором на замовника може бути покладений обов'язок сприяти підрядникові у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг.

Підрядник має право залучити до виконання окремих видів робіт субпідрядника на загальних засадах договору підряду.

Оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудова­ного об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін. Часто договорами передба­чається поетапна оплата виконаних робіт.

У разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внас­лідок непереборної сили до спливу встановленого договором будівельного підряду строку здачі об'єкта, а також у разі неможливос­ті завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права вимагати від за­мовника плату за роботу або оплату витрат, якщо інше не встанов­лено договором.

Відповідно до ст. 881 ЦК України на підрядника покладається обов'язок страхування об'єкта будівництва.

Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допу­щені з вини підрядника (або субпідрядника), мають бути усунені підрядником за його рахунок.

Замовник має право з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень уклас­ти договір про надання такого виду послуг із спеціалізованою орга­нізацією або спеціалістом. У цьому разі в договорі будівельного під­ряду визначаються функції та повноваження такого спеціаліста.

Основним обов'язком замовника за договором підряду, у тому числі й будівельного, є прийняття та оплата виконаних робіт.

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформ­ляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї зі сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підпису­ється другою стороною.

Основним зобов'язанням підрядника за договором будівельного підряду є якісне виконання робіт у встановлений договором строк. Підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за простро­чення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показни­ків тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.

За невиконання або неналежне виконання обов'язків за догово­ром будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановле­ну договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.

Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає під­рядник.

У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків замов­ник повинен заявити про них підрядникові у розумний строк після їх виявлення.

Договором будівельного підряду може бути встановлено право за­мовника сплатити передбачену договором частину ціни робіт, ви­значеної у кошторисі, після закінчення гарантійного строку (ст. 884 ЦК України).

Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'я­зок підрядника усувати на вимогу замовника та за його рахунок не­доліки, за які підрядник не відповідає.

Підрядник має право відмовитися від виконання цього обов'яз­ку, якщо усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предме­том договору або не може бути здійснене підрядником із незалеж­них від нього причин.

Нарівні з відповідальністю підрядника ЦК України встановлена відповідальність замовника. Так, згідно зі ст. 886 цього Кодексу у разі невиконання або неналежного виконання замовником обов'яз­ків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові не­устойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збит­ки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору стало­ся не з його вини.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.007 с.)