ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМКЗМІСТ

  1. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ
  2. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ
  3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  6. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  7. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
  8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 


ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК

Приклади типових індивідуальних завдань:

Індивідуальні завдання теоретичного характеру :реферати, есе і т .ін.

Теми рефератів:

- Форми і способи гармонізації в праві ЄС

- Проблеми гармонізації національного законодавства з правом Світової організації торгівлі..

Аналітичні завдання:

- Проаналізуйте твердження про те, членство в СОТ має стати передумовою реалізації євроінтеграційних намірів України.

- Якою мірою можна розрізняються поняття “гармонізація” та “адаптація”? Обґрунтуйте свою відповідь.

Індивідуальні завдання практичного характеру

- Правовий аналіз Угоди про партнерство і співробітництво (УПС) між Україною і Європейськими Співтовариствами.

- Правовий аналіз Білої Книги ЄС.

 

Вказані завдання кожен студент отримує у викладача в індивідуальному порядку

 

 


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (ПМК)

з дисципліни “Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами”

для студентів спеціальності 6601 “Правознавство”

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Заочна форма навчання
І. Обов’язкові
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.1. Підготовка до модульного контролю знань. Відповідно до розкладу Перевірка правильності виконання модульних завдань 1 х 70 = 70
ІІ. Вибіркові (виконуються за бажанням студента)
Виконання індивідуальних завдань
2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою.   Відповідно до графіку ІКР Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР    
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо.     -//- Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР або
2.3. Інші види індивідуальних завдань. -//- Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР або
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
         
Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна та вечірня форма навчання
І. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях***
1.1. Системність та активність роботи на семінарських заняттях. Відповідно до робочої програми та розкладу занять Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час семінарських (практичних) занять 60***
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2. Виконання контрольних (модульних) робіт. -//- Перевірка правильності виконання завдань (один модуль – 20 балів або 2-а модулі кожен по 10 балів)
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.3. Виконання обов’язкових видів самостійної роботи: - опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення; виконання навчальних домашніх завдань. -//- Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР[1], перевірка конспектів навчальних текстів тощо
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
Виконання вибіркових ( індивідуальних) видів самостійної роботи
2.1. Виконання вибіркових видів самостійної роботи; - виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка конспектів за темами визначеними викладачем, доповідь на конференції, реферат тощо); - виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо).   Відповідно до графіку ІКР Перевірка, обговорення (захист) матеріалів і результатів різних видів самостійних робіт під час ІКР або аудиторних занять.    
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС

 


4. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

За результатами вивчення дисципліни

УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90-100 Відмінно зараховано А
80-89 Добре зараховано В
70-79 С
66-69 Задовільно зараховано D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано — з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні модульного контролю

Модульні завдання є видом поторного контролю теоретичних знань, проводяться у формі письмових тестів, практичних завдань, або теоретичних питань, що відносяться до різних тем пройденого курсу.

 

Для студентів денної та вечірньої форми навчання:

В рамках курсу «Гармонізація національнои законодавств з міжнародно-правовими нормами» поточний контроль проводиться в межах індивідуально-консультаційної роботи відповідно до графіка і має на меті перевірку знань студентів по блоках тем:

І-й блок (модуль)

Теми 1-5

Тема 1. Об'єктивні світові і регіональні процеси глобалізації та інтеграції та Україна

Тема 2. Загально-теоретичні і правові засади гармонізації

Тема 3. Особливості гармонізації законодавства в рамках СОТ

Тема 4. Теоретичні та практичні аспекти гармонізації законодавства в Європейському Союзі

Тема 5. Досвід гармонізації національного права з правом ЄС у державах-кандидатах Центральної і Східної Європи.

ІІ-й блок (модуль)

Теми 6-10

Тема 6. Гармонізація законодавства як загальноєвропейський процес

Тема 7. Конституційні та законодавчі основи гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами

Тема 8. Інституційний механізм гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами

Тема 9. Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу

Сучасні проблеми і перспективи гармонізація законодавства України з міжнародними правовими нормами

Тема 10. Тенденції і проблеми правового регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації

 

Модульний контроль включає десять модульних завдань – теоретичних питань, практичних завдань, або тестів.

 

Оцінювання результатів модульного контролю залежить від кількості питань, на які студент дав повну правильну відповідь. Таким чином за один модульний контроль студент може отримати не більше 20 балів. Відповідно:

 

- відповідь на 5-6 питань оцінюється у 10 балів;

- відповідь на 7-8 питань оцінюється у 15 балів;

 

- відповідь на 9-10 питань оцінюється у 20 балів.

 

- якщо студент відповів менше, ніж на 5 питань (тобто на 4, 3, 2 або 1), модульний контроль не зараховується.

 

Оцінка виконання модульних завдань в цілому дорівнює сумі кількості балів по першому і другому модульним контролям і не може перевищувати 40 балів, які зараховуються при підведенні підсумків за результатами роботи в семестрі.

 

Результати модульного контролю наприкінці семестру розглядаються кафедрою.

Результати модульного контролю мають бути доведені до відома студентів до початку іспиту.

Матеріали для поточного контролю знань.

Для поточного контролю знань в процесі вивчення студентами дисципліни “Гармонізація національних законодавств з міжнародно-правовими нормами” виноситься вибіркове виконання:

- Написання реферату чи іншої наукової роботи теоретичного характеру

- Виконання індивідуального завдання практичного характеру

- Інші види індивідуальної роботи (підготовка реферату (ессе), доповіді та участь у засідання наукового гуртка (конференції), або інші завдання)

до 10 балів кожне.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Рекомендована література

1. Антидемпінг у контексті принципів міжнародного економічного права і ГАТТ/СОТ /О.Кочергіна //Право України. – 2002. - №1. – с.144-147.

2. Мальський О. М., Ягольник А.М. Міжнародне торговельне право: Навч. Посібник.- К.: Знання, 2005.- 595 с.

3. Марракешское соглашение о создание Всемирной торговой организации від 15 квітня 1994 року //Внешнеэкономический бюллетень. – 1997. - №5.

4. Международная торговля: Учебник для студ. вузов /В.И. Фомичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000.

5. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 512 с.

6. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека, 2002. – 384 с.

7. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. – М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

8. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

9. Правила СОТ як основа реформування торговельного режиму України / Пятницький В. // Вісник України Академії держ. упр. При Президентові України. – 2000. - №3. – с.250-254.

10. Світова організація торгівлі: Підручник /С.Г. Осика, В.Т. Пятницький. – К.: К.І.С. – 2001. – 491 с.

11. Україна на шляху до Світової організації торгівлі /Т. Макаришева //Інтелектуальна власність. – 2002. - № 4. – с.9-11.

12. Україна на шляху до членства в СОТ /Сол Аланока //Тенденції української економіки. – 2001. - квітень. – с.4-5.

13. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие/ П.А.Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. – 590 с.

 

Рекомендована література

1. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб./ Нац. Акад.. держ. упр. при Президентові України. – К.: К.І.С., 2004. – 260 с.

2. Конституційні акти Європейського Союзу (частина 1)/ упорядник Г. Друзенко, за загальною редакцією Т. Качки – К.: Юстиніан, 2005. – 512 с.

3. Клемин А.В. Европейский союз и государства-участники: взаимодействие правовых порядков (практика ФРГ). – Казань, 1996.

4. Международное право /Под ред. Г.И.Тункина – М. 1982 – С. 392-396.

5. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

6. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

7. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

8. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002.

9. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29.

10. Хартія економічних прав та обов’язків держав від 12 грудня 1974 року //"Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на двадцать девятой сессии. Том I. 17 сентября - 18 декабря 1974 года". ООН. Нью-Йорк, 1975, с. 64-71.Декларація про встановлення нового економічного порядку, 1974 року.

11. Шумилов В.М. Международное экономическое право – М.: 2002 – 357 с.

Рекомендована література

1. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. – К.: Видавничій Дім «Слово», 2005, - С. 103-240.

2. Европейская конвенция об иммунитете государств (ETS N 74) (Базель, 16 мая 1972 года) // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. - С. 41 - 55.

3. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения. - 2003. – 272 с.

4. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

5. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

6. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

7. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ. - 2003. – 948 с.

8. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

9. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

10. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29.

 

Рекомендована література

1. Декларація щодо дотримання принципів співробітництва в межах Співдружності Незалежних держав, 1992.

2. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 года) //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI.- М., 1977. - С. 544 - 589.

3. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 року //Офіційний вісник України. – 19 листопада. - 2004 - № 44. - с. 357. - ст 2940.

4. Європейська конвенція про мирне врегулювання спорів, 1957.

5. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ від 26 вересня 2003 року //Офіційний вісник України. - 2003 р. - № 37. - с. 299. - ст. 2017.

 

Рекомендована література

1. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения. - 2003. – 272 с.

2. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

3. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

4. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

5. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

6. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ. - 2003. – 948 с.

7. Некоторые подробности сотрудничества Украины с МВФ //Компаньон. – 1999. - №14. – с. 16-18.

8. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

9. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

10. Шаров О. Україна та МВФ: “у пошуках втраченого часу” //Вісник Нац. Банку України. – 2002. – 9. – с. 38-46.

 

Рекомендована література

1. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 1986. //Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996. – с. 372-408.

2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. //Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1986. - №17. – ст. 343.

3. Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 року //Действующее международное право: сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП, 1996.

4. Заєць А.П. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС як пріоритет реалізації державної політики інтеграції України до Європейського Союзу //Бюлетень Мінюста України. – 2003. - №1. – с. 93-100.

5. Загальнодержавна Програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), - 2004, - N 29, - Ст.367.

6. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

7. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина. - К., 2002. – 460 с.

8. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року //Урядовий кур’єр. – 2004. - №155. – 18 серпня . - ст. 28.

 

Рекомендована література

1. Біленчук П.Д. Банківське право: українське та європейське: Навчальний посібник. К.: Атіка, 1999. – 396 с.

2. Виноградова Г. Іноземне інвестування в Україні: стан і перспективи розвитку законодавчого регулювання //Право України. – 2000. - №1. – с. 66-70.

3. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник: Курс лекцій. – К.: Атіка. – 2000. – 264 с.

4. Волова Л.И., Папушина И.Э. Международное инвестиционное право. – Ростов н/Д. – 2001.

5. Інвестиційне право України: Навч. посібник для вузів /В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.С. Чернадчук. – Суми: Університетська книга. – 2001. – 260 с.

6. Кивалов С.В., Додин Е.В. Таможенное право в Украине: национальное и международное //Митна справа. – 2000. - №4 (липень, серпень). – С.13-19.

7. Кольцов Б.И. Правовое регулирование международных экономических отношений – М. 1984 – 192 с.

8. Конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, 1958.

9. Корнєва О. Правове регулювання митного контролю в Україні /Митна справа. – 2001. - №5. – С. 58-66.

10. Мазур А.В. До проблеми регламентації митного контролю у новому Митному кодексі України //Митна справа. – 2003. - №1. – С. 39-43.

11. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения, 2003. – 272 с.

12. Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. /Відп. ред. В.Ф.Опришко. – К.: КНЕУ. – 2004. – 455 с.

13. Омельченко А.В. Інвестиційне право. – К.: Атіка. – 1999.

14. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні: Довідник з правових питань. – К.: Юрінком Інтер. - 1997. – 416 с.

15. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. – К.: Юрінком. – 1996. – 416 с.

16. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

17. Основи митного законодавства України: Питання теорії і практики зовнішньоекономічної діяльності: Нав. посібник /С. Терещенко. – К.: АТ Август. – 2001. – 422 с.

18. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник/Ред.: В.В.Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

19. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. //Відомості Верховної ради України. - 1992. – № 19. – ст. 259.; 2003. - №29. – ст. 235.

20. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №50. – ст. 676.

21. Про захист іноземних інвестицій в Україні: Закон України від 10 вересня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №46. – ст. 616.

22. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29.

23. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29.

24. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №47. – ст. 646.

25. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №19. – ст. 80.

26. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №17. – ст. 184.

27. Руссков В. Новий митний кодекс України й боротьба з порушенням митних правил: узвичаєне та нове законодавство //Юридичний журнал. – 2003. - №1(7). – С. 26-31.

28. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров – М.: Международные отношения. 1985. – 294 с.

29. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник для студ. /Ред А.І. Кредісов. – К.: ВІРА-Р Альтерпрес. – 2000. – 448 с.

30. Шишка Р.Б. Митне право України: Навч. посібник /Р.Б. Шишка, В.В. Сергієнко. - Х.: Еспада, 2002. - 296 с.

31. Юргелин С. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України //Економіка, Фінанси. Право. – 2000. - №10. – с. 3-7.

32. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання. - 1999, 360 с.

Теми та окремі питання, які виносяться на самостійне опрацювання

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Нормативні акти

1. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон Україна від 21 листоп. 2002 р. № 228: [ Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу] // Офіційний вісник України. - 2002. - № 50. - С. 8.

2. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. // Голос України - 03.08.2004 - № 142

 

Книги, брошури, статті

3. Андрейцев В. І. Концептуальні засади гармонізації екологічного законодавства України та Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. -С.82–87.

4. Андрусевич Н. І. Правове регулювання політики зайнятості в Європейському Союзі // Держава і право. -К., 1999. -Вип.4: Юридичні і політичні науки. -С.318–326.

5. Баймуратов М., Максименко С. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: політико-правовий аналіз // Право України. - 2001. - № 10. - С. 101 - 104. - (На міжнародно-правові теми).

6. Баронін А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі інтеграції України // Право України. - 2003. - № 2. - С. 142 - 144.

7. Білинська М. М. Стандартизація вищої медичної освіти в Україні: шляхи інтеграції до Європейського Союзу // Стратегія реалізації державних гарантій надання медичної допомоги населенню України на засадах медичного страхування. -Ірпінь, 2001. -С.25–27.

8. Болотіна Н. Б. Соціальні права людини і соціальне право: Україна і Європейський Союз // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем. -К., 2000. -С.154–158.

9. Брус Я. Третього терміну не буде: [Парламент розглянув у першому читанні законопроект про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу] // Веч. Київ. - 2003. - 19 верес. - С.3.

10. Будзинський Т. В. Західноєвропейський Союз в контексті вирішення проблем безпеки Європейського Союзу: постановка питання // «Львівська політехніка». Збірка науково-методичних праць. -Львів, 1999. -Вип.5. -С.10–22.

11. Будкін В. Проблеми і перспективи співробітництва між Європейським Союзом та Україною // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 82 - 90. - (Світогосподарські зв’язки: тенденції розвитку).

12. Бураковський І., Сіденко В. Вплив розширення ЄС на Україну в торговельно- економічній сфері // Зовнішня торгівля. - 2001. - № 3 - 4. - С. 16 - 19. - (Наш торгово- економічний партнер - ЄС).

13. Вегера С. Європейські соціальні стратегії і Україна: [Передумова інтеграції України в європейську економіку] // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 6. - С. 29 - 39. - (Соціальна політика).

14. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К.: Вид-во "Юстініан", 2006. - 672 с.

15. Вишняков О. К. Про концепцію «Білої книги» з правової адаптації: Україна -Європейський Союз // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. -К., 1999. -С.282–286.

16. Горбенко А. Розбудова договірно-правових відносин України з Європейським співтовариством // Вісн. законодав. України. - 2001. - № 48. - С. 41 - 44.

17. Давидова В. Жити і працювати в інформаційному суспільстві: підхід Європейського Союзу // Політичні права і свободи у демократичному суспільстві (досвід країн Європейського Союзу). -К., 2000. -С.49–58.

18. Демиденко Л. М. Удосконалення прямого оподаткування у напрямку інтеграції в ЄС // Фінанси України. - 2000. - № 4. - С. 124 - 128. - (Податки).

19. Дороги що ведуть в одному напрямі: Зустріч в інституті міжнародних відносин, проведена посольством Швеції і Атлантичною радою України: [Україна - Європейський Союз] // Політика і час. - 2001. - №7. - С. 34 - 47.

20. Драга Т. В. Особливості і перспективи інтеграції АПК України до країн-членів Європейського Союзу // Вісник аграрної науки Причорномор’я. -Миколаїв, 2001. -Вип.5 (14). -С.141–142.

21. Європа - Україна: можливості зближення: [Міжнародна конференція "Розширення Європейського Союзу (ЄС): наслідки для України] // Юрид. вісн. України. - 2001. - 24-30 листоп. - С. 6.

22. Європейському вибору України немає альтернативи: [Із виступу Прем'єр- міністра Віктора Януковича на третій щорічній конференції Україна - Європейський Союз "Ширша Європа: перспектива України"] // Уряд. кур'єр. - 2003. - 19 берез. - С. 1, 3.

23. Забігайло В. Гармонізація національного права як передумова інтеграції України до Європейського Союзу // Матеріали міжнародної наукової конференції «Ялта-2000. Роль Європи в XXI столітті», 7–9 травня 2000 року. -Ялта, 2000. -С.260–267.

24. Заєць А. П. Щодо розробки комплексного плану законодавчих робіт, спрямованих на гармонізацію українського законодавства із законодавством Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. -С.126–128.

25. Закономірна ситуація: [Відносини між Україною та Європейським Союзом ] // Голос України. - 2002. - 3 жовт. - С. 4.

26. Законотворческие хроники: [О принятии народными депутатами правительственного законопроекта о запрещении заниматься депутатам местных советов предпринимательской деятельностью, а так же быть должностными лицами органов управления хозобществ и принятие Верховной Радой в первом чтении Общегосударств. программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза] // Буржуй. - 2003. - № 19 (сент). - С.2.

27. Зам’ятін В. Діалог набуває конкретного змісту. Поки що візового: [Україна - Євросоюз] // День. - 2002. - 13 берез. - С. 1.

28. Зам’ятін В. Європрагнення і єврореальність: [Про партнерство й співробітництво між Україною та Европейським Союзом ] // День. - 2002. - 5 квіт. - С. 4.

29. Зам’ятін В. Надію "завізовано": Євросоюз готовий до діалогу щодо кордонів з Україною // День. - 2002. - 16 квіт. - С. 1.

30. Зеркаль О., Качка Т. Методичні настанови з питань адаптації законодавства України до acquis communautaire. – К.: ТОВ. «Ніка-Прінт», 2005. – 128 с.

31. Зінчук Т. Аграрна політика України: можливості та перспективи інтеграції в ЄС // Економіка України. - 2000. - № 12. - С. 58 - 66. - (Питання розвитку АПК).

32. Ильичёв Р. Контакт есть, статуса нет: [ЕС и США отказывают Украине в предоставлении статуса страны с рыночной экономикой ] // Бизнес. - 2003. - №15. - С. 26- 27.

33. Іоаннідіс Х. Кіпр докладає всіх зусиль , щоб громадяни України могли легко і швидко оформлювати візи: [Вступ Кіпру до ЄС ] // День. - 2002. - 22 трав. - С. 3.

34. Камілова С. Генезис спільної аграрної політики на ринку молокопродукції в Європейському Союзі // Економіка АПК. - 2003. - № 4. - С. 129- 133. - (Економіка зарубіжних країн).

35. Капіца Ю. М. Питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами та законодавством Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. -С.128–133.

36. Кіндрацька Л. М. Напрями реформування бухгалтерського обліку в контексті інтеграції України в Європейський Союз // Вчені записки. -К., 2002. -Вип.4. -С.249–254.

37. Ковальов Є. В. Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз // Університет внутрішніх справ. Вісник. -Х., 1997. -Вип.2. -С.175–179.

38. Ковальова О. Методологія Європейського Союзу з оцінки демократичності політичних інститутів держав - кандидатів на вступ // Людина і політика. - 2003. - № 1. - С. 3 - 10.

39. Ковальова О. О. Європейський Союз і країни Центральної та Східної Європи: політичні стратегії інтеграції // Держава і право. -К., 2002. -Вип.18: Юридичні і політичні науки. -С.403–410.

40. Костюк С. М. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Дипломатична акад. України. Науковий вісник. -К., 2000. -Вип.4: Європа: поступ у XXI століття (історія, сучасний стан, перспективи). -С.196–202.

41. Костюк С. М. Діалог Україна -Європейський Союз: минуле, сучасне, майбутнє // Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Наукові записки. -К., 1999. -N35, Ч.. 2: (педагогічні та історичні науки). -С.250–260.

42. Костючок Н. Державна політика України і Європейський Союз // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. -К., 2001. -Т.2. -С.26–29

43. Кульпінський С. В. Фінанси Європейського Союзу. Європейська валютна система // Формування ринкових відносин в Україні. -К., 1997. -Вип.4. -С.89–101.

44. Ларін М. Через реформування до Євроінтеграції // Юрид. вісн. України. - 2002. - 14 - 20 верес. - С. 11.

45. Лобода О. Новые подходы к адаптации: [Конференция, посвященная первой общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в контексте расширения ЕС] // Юрид. практика. - 2003. - 29 апр. - С.3.

46. Лозанський В. Р. Гармонізація нормативного регулювання природоохоронної діяльності в Україні з діючим у Європейському Союзі // Проблемы охраны окружающей природной среды. -Х., 1996. -С.61–75.

47. Лозанський В. Р. Проблема гармонізації водного законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. -С.244–250.

48. Луканська Г. Закони треба не лише приймати, а й виконувати: [Конф. "Перша загальнодерж. програма адаптації законодавства України до законодавства Європ. союзу в контексті розширення ЄС" за участю голови Ком. Верховної Ради України з питань європ. інтеграції Б.Тарасюка і посла Великої Британії в Україні Р.Брінклі] // Голос України. - 2003. - 23 квіт. - С.2.

49. Марахов К. С. Інтеграція корпоративного ринку цінних паперів України в Європейський Союз // Вісник. -К., 2001. -Вип.50. -С.54–56.

50. Марковський Д. Євроінтеграція - це насамперед європейський рівень життя // Дзеркало тижня. - 2003. - № 23 (21 черв). - С. 8.

51. Мельник А. Я. Методи вдосконалення внутрішньодержавного механізму адаптації законодавства України до права європейських співтовариств (Європейського Союзу) // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. -С.197–203.

52. Микієвич М. М. Правове врегулювання етапів співробітництва між Україною та Європейським Союзом // Держава і право. -К., 1997. -Вип.1. -С.128–133.

53. Микієвич М. М. Розвиток форм та методів політичного співробітництва у Європейському Союзі // Держава і право. -К., 1999. -Вип.2. -С.403–408.

54. Михальчук М. Перспективи співпраці молодих українських підприємців з програмами Європейського Союзу // Молодь та бізнес: взаємодія структур малого і середнього бізнесу, державних інституцій та вищої школи. -Рівне, 1998. -С.57–58.

55. Могильний О. М. Спільна аграрна політика Європейського Союзу та можливості її адаптації до умов України // Научные труды. -Симферополь, 2002. -Вып.70: Экономические науки. -С.323–334.

56. Муравйов В. І. Способи зближення законодавства України та права Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. -С.138–140.

57. Нагребецька І. ...Чи почують нас з центру Європи?: [Щодо України як можливого майбутнього члена ЄС ] // Уряд. кур'єр. - 2002. - 21 трав. - С. 5.

58. Обмежувати зближення немає підстав: [Європейський Союз уважно стежить за подіями в Україні] // Голос України. - 2001. - 24 трав.. - С. 1,5.

59. Овсянников Ю. Споры плюс договоры о будущем ЕС: Евросоюзом собираются управлять не по "понятиям", а по Конституции // Право України. - 2003. - № 94 - 97, 26 черв. - С. 6.

60. Парламентський вимір європейської інтеграції. Збірка матеріалів. – К.: Нора-прінт, 2005. -104 с.

61. Пашко Л. Розширення Європейського Союзу або адаптація політики Європейського співтовариства до реального розвитку країн-кандидатів // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2002. - № 4. - С. 333 - 339.

62. Пісоцький В. П. Перспективи торгового співробітництва України з Європейським Союзом // Інститут світової економіки міжнар. відносин НАН України. Зб. пр. вч. -К., 1998. -Вип.19. -С.5–12.

63. Попович Д. Новая стратегия Евросоюза: Еврокомиссия приняла новый стратегический документ, регулирующий перспективы интеграции с государствами - соседями Евросоюза и, в частности, с Украиной // Киев. ведомости. - 2003. - 14 марта. - С. 2.

64. Попович М. Ліберальні цінності, або Роздуми біля парадного під’їзду Європи // Дзеркало тижня. - 2001. - 1 - 7 груд. - С. 18.

65. Портников В. Серая зона: Украина может "потеряться" между Евросоюзом и Россией // Деловая неделя. - 2003. - 12-18 июня, №20 (134). - С. 2.

66. Приходько О. Розширення ЄС крізь цілину Ірландському референдуму // Дзеркало тижня. - 2002. - 19 - 25 жовт. (№ 40). - С. 5.

67. Пушик Н. М. Орієнтація теоретичних розробок на особливості економічної інтеграції України до Європейського Союзу // Інтеграція освіти, науки та виробництва. -Луцьк, 1997. -С.117.

68. Пятницький В. Скільки реформ, стільки й інтеграції: [Бесіда з першим заст. міністра економіки та з питань європ. інтеграції України] // Уряд. кур'єр. - 2003. -4 жовт. - С.7.
72. Саніахметова Н. О. Гармонізація антимонопольного законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. -С.328–333.

69. Світличний М. Вищий суд на землі?: [Членство України в Європейському Союзі] // Контекст. - 2001. - 7. - С. 37 - 44.

70. Солоненко І Відносини Європейського Союзу з країнами пострадянського простору: порівняльний аналіз індивідуального та реґіонального підходів // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 482 - 488.

71. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України, схвалена Європейською Радою 11 грудня 1998 року // Бюл. М-ва юстиції України. - 2001. - № 3. - С. 118 - 132.

72. Станік С. Р. Деякі проблеми запровадження апроксимації національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. -К., 1998. -С.29–30.

73. Строкань Т. Оплата муніципальних послуг (зарубіжний досвід і українська специфіка) // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2001. - № 18-4 (Спец. вип.). - С.208 - 211. - (Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії)

74. Схеп Г.Й. Методи забезпечення адресності соціального захисту в Європейському Союзі // Соц. політика і соц. робота. - 2001. - № 1. - С.26 - 34. - (Соціальна політика за кордоном)

75. Тарангул Л. Економічне співробітництво України з Європейським Союзом у контексті розвитку її зовнішньої функції // Український фін.-екон. ін-т. Науковий вісник. -Ірпінь, 1998. -Вип.2 (3). -С.47–50.

76. Татам, А. Право європейського Союзу: Підручник : Пер. з англ./ А. Татам; За ред. В.І.Муравйова. - К.: Абрис; Будапешт: СОLPI/OSI, 1998. - 423 с. .

77. Тиллак П. ЕС: лицом к Востоку: [Беседа с профессором из ФРГ Петером Тиллак о расширении Европейского Союза и его последствиях для СНГ] /Вел Т.Таннебергер // Новое сельское хозяйство. - 2002. - № 1. - С. 20 - 21.

78. Фалалєєва Л. Г. Механізм прийняття рішень у рамках Європейського Союзу // Держава і право. -К., 2000. -Вип.6: Юридичні і політичні науки. -С.327–331.

79. Фалалєєва Л. Г. Провове регулювання підприємницької діяльності: досвід України та країн Європейського Союзу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. -Донецьк, 2000. -N1. -С.228–233.

80. Фалалєєва Л. Г. Реформа структури і функцій Європейської комісії Європейського Союзу // Правова держава. -К., 1998. -Вип.9. -С.391–395.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.039 с.)