Документ як об’єкт редагуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Документ як об’єкт редагуванняПрактичне заняття 3

Поняття тексту, його види

Мета: удосконалити знання про текст офіційно-ділового, наукового, публіцистичного стилів, його ознаки, структуру; розвивати навички текстотворення; складати й редагувати тексти різних жанрів офіційно-ділового, наукового, публіцистичного стилів.

 

Завдання 1. Визначити структуру поданого документа. Поділити текст на абзаци. Здійснити стилістичний аналіз тексту.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 4 січня 2002 р.№ З м. Київ

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої владиВідповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000 р. № 928 « Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та від 17 травня 2001 р. № 325 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади» з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади (додається). Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям починаючи із січня 2002 р. забезпечити розміщення і постійне оновлення інформації на власних веб-сайтах у мережі Інтернет відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Державному комітету зв'язку та інформатизації та Службі безпеки для інтеграції інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, розмішених у мережі Інтернет, забезпечити розроблення та реалізацію проекту єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі — веб-портал). 4. Міністерству фінансів, Державному комітету зв'язку та інформатизації під час розроблення проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України та завдань передбачати фінансування робіт із створення і підтримки веб-порталу. Прем'єр-міністр України А. КІНАХ

Розглянути зразок стилістичного аналізу.

Текст 1.

Системне меню

Системне меню викликається кнопкою, розташованої в лівому верхньому кутку вікна. Команди цього меню стандартизовані для всіх додатків середовища Windows. Системне меню є в наявності в кожному вікні документа. Його можна викликати навіть у тому випадку, якщо вікно згорнуто до піктограми, натиснувши на піктограму один раз кнопкою миші. Існує також спосіб відкриття системного меню за допомогою клавіатури - за допомогою комбінації клавіш [Alt-пробіл]. Команди системного меню вибираються за допомогою миші, клавіш керування курсором або шляхом введення підкреслених у назві команди букв разом з [Alt].

Зразок стилістичного аналізу. У тексті виразно проявляються риси офіційно-ділового стилю:

1. Жанр цього тексту – інструкція.

2. Завдання тексту – повідомити точні відомості, що мають практичне значення, дати точні рекомендації, вказівки.

3. Висловлення офіційне, точне, безпристрасне (без вираження емоцій). 4. Мовні особливості тексту:

а) широке використання термінології (курсор, піктограма, системне меню, клавіатура, команда),

б) вживання віддієслівних іменників: відкриття, управління, введення, комбінація замість дієслів відкрити, управляти, ввести, комбінувати;

в) вживання прийменників (за допомогою комбінації, шляхом уведення);

г) вживання специфічних оборотів офіційної мови (є в наявності);

д) у пропозиціях переважно прямий порядок слів;

е) присудки виражаються зворотніми дієсловами (меню викликається, команди вибираються), пасивні дієприкметники в короткій формі (стандартизовані).

Завдання 2. Прочитати відгук на дипломну роботу студента вузу. Визначити стильові ознаки тексту (усно).

Розкрити дужки та вибрати найдоцільніші мовні засоби, обґрунтувати свій вибір. До виділених слів дібрати синоніми, які можуть уживатися в текстах документів.

Дипломна робота О.М.Димка (присвячена, приурочена) актуальній проблемі сучасної лінгвістики - тeopiї й практиці дослідження мовленнєвого акту, простеження специфіки використання й концептуалізації сфер лінгвістики і філософії сучасним мовознавством.

Загальне (уявлення, уява, враження) від роботи (абсолютно, цілком) (гарне,оптимістичне, позитивне). Дипломник чітко, (відповідально, сумлінно) й (повною мірою, вичерпно) (переробив, опрацював) існуючі теоретичні роботи й фактичні джерела про (малу, невелику), але (дуже, надзвичайно, вельми) вагому частину мовознавчих теоретичних новацій в Україні. О.М.Димко (зумів, спромігся) максимально заглибитись у (нелегкі , важкі, складні)теоретичні проблемні питання обраної теми.

У цілому дипломна робота свідчить про високий (професіональний, фаховий) рівень випускника і заслуговує на відмінну оцінку.

Завдання 3.Визначити стильові ознаки скарги як виду документа. Розкрити дужки, вибрати найдоцільніші мовні засоби, обґрунтувати свій вибір.(усно)

15 лютого 2000 року міська рада на своєму зібранні (ухвалила, дійшла, прийняла) рішення «про дострокове (скасування, припинення) (влади, компетенції, повноважень) Васильківського міського голови Поповича Вадима Федоровича» та «про дострокове (скасування, усунення, припинення) (влади, компетенції, повноважень) секретаря Васильківської міської ради Трофименко Ольги Леонтіївни».

Ці рішення (пояснювалися, обґрунтовувалися, мотивувалися) (вказівкою, посиланням, посилкою) на певні статті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

(Однак, проте, зате) чи доречні були ці посилання, буде (йти мова, розповідатиметься, буде сказано, йтися) нижче разом із (списком, переліком, найменуванням) (великих, чималих, грубих) порушень i ігноруванням вимог того ж Закону України.

На підставі наведеного та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», а також ст.248-1 та 248-2, ст. 248-4-8 ЦПК України,

ПРОСИМО СУД:

(Розглянути, вивчити, проаналізувати) нашу скаргу, визнати (заходи, міроприємства, дії) Васильківської міської ради (безпідставними, неправильними, неправомірними) i поновити (невизнані, порушені) наші права та свободи шляхом (відміни, невизнання, скасування) piшень, прийнятих цією радою 2 лютого 2000 р.

Завдання 4.Створититексти про культуру українського мовлення трьома різними стилями (кожний до 10 речень).

Практичне заняття 4

Практичне заняття 5

Фоностилістика

Мета: удосконалити знання про зміст фоностилістики як розділу лінгвостилістики, засоби милозвучності української мови; засвоїти норми їх використання в офіційно-діловому стилі; дотримуватися орфоепічних норм у діловому мовленні.

 

 

Завдання 1.Пригадати правила чергування у – в; і – й; з – із – зі(зо) тощо. Скласти й записати речення, які б ілюстрували кожне правило.

Завдання 2.Поставити наголос у словах.

Завжди, диспансер, пуловер, простий, дітьми, арахіс, везла, також, гуртожиток, завдовжки, жалюзі, кулінарія, посередині, придане, приятель, пасти, громадянин, помилка, цемент, договір, берете, векселі, два векселі, сини, три сини, килим, каталог, випадок, медикаменти, фартух, бюлетень, діалог, добуток, донька, дочка, одного, всі до одного, один за одного, верба, колесо, одинадцять, чотирнадцять, кухонний, Кузьмович, Покрова, Великодня.

Завдання 3. Записати речення, розкриваючи дужки.

Вчасно ознайомитися (із, зі) звітами. Працював (у, в) фірмі (зо, з) три дні. Строк виконання замовлення встановлюється за погодженням (із, зі, з) замовником. (Із,Зі) Львова надійшов лист. Установи (і, й, та) організації повинні керуватися Законом…(У,В) разі потреби фахівців інформуватимуть про отримані результати. Розірвати угоду (в,у) односторонньому порядку. Мешкати (в, у) Одесі. Виставка працюватиме (з, із, зі) 11 по 15 вересня.

Завдання 4.З’ясуйте, чи всі подані слова мають фонетичні варіанти. Поясніть, чим це зумовлено. Перевірте себе за “Словником української мови”.

Вбачати, вбудований, ввізний, вдосталь, вдумливий, вдячний, вжити, взаємовигідний, відбракувати, відживати, відкласти, вказівка, внесок, онук, упевненість, впливати, вправа, враження, вступ, вугілля, вулиця, вуса, вуста, вухо, знову, знизу, з-під, одімкнути, відламувати, віднедавна, одразу, йти, ржавіти, спиратися, угода, удар, удача, учитель, уже, уклад, укласти, Україна, учений, увесь, у цілому, ущент, перед, над, з, ж, би.

Практичне заняття 6

Практичне заняття 7

Практичне заняття 8

Практичне заняття 10

Практичне заняття 11

Практичне заняття 12

Практичне заняття 13

Практичне заняття 14

Практичне заняття 3

Поняття тексту, його види

Мета: удосконалити знання про текст офіційно-ділового, наукового, публіцистичного стилів, його ознаки, структуру; розвивати навички текстотворення; складати й редагувати тексти різних жанрів офіційно-ділового, наукового, публіцистичного стилів.

 

Завдання 1. Визначити структуру поданого документа. Поділити текст на абзаци. Здійснити стилістичний аналіз тексту.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 4 січня 2002 р.№ З м. Київ

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої владиВідповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000 р. № 928 « Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та від 17 травня 2001 р. № 325 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади» з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади (додається). Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям починаючи із січня 2002 р. забезпечити розміщення і постійне оновлення інформації на власних веб-сайтах у мережі Інтернет відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Державному комітету зв'язку та інформатизації та Службі безпеки для інтеграції інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, розмішених у мережі Інтернет, забезпечити розроблення та реалізацію проекту єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі — веб-портал). 4. Міністерству фінансів, Державному комітету зв'язку та інформатизації під час розроблення проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України та завдань передбачати фінансування робіт із створення і підтримки веб-порталу. Прем'єр-міністр України А. КІНАХ

Розглянути зразок стилістичного аналізу.

Текст 1.

Системне меню

Системне меню викликається кнопкою, розташованої в лівому верхньому кутку вікна. Команди цього меню стандартизовані для всіх додатків середовища Windows. Системне меню є в наявності в кожному вікні документа. Його можна викликати навіть у тому випадку, якщо вікно згорнуто до піктограми, натиснувши на піктограму один раз кнопкою миші. Існує також спосіб відкриття системного меню за допомогою клавіатури - за допомогою комбінації клавіш [Alt-пробіл]. Команди системного меню вибираються за допомогою миші, клавіш керування курсором або шляхом введення підкреслених у назві команди букв разом з [Alt].

Зразок стилістичного аналізу. У тексті виразно проявляються риси офіційно-ділового стилю:

1. Жанр цього тексту – інструкція.

2. Завдання тексту – повідомити точні відомості, що мають практичне значення, дати точні рекомендації, вказівки.

3. Висловлення офіційне, точне, безпристрасне (без вираження емоцій). 4. Мовні особливості тексту:

а) широке використання термінології (курсор, піктограма, системне меню, клавіатура, команда),

б) вживання віддієслівних іменників: відкриття, управління, введення, комбінація замість дієслів відкрити, управляти, ввести, комбінувати;

в) вживання прийменників (за допомогою комбінації, шляхом уведення);

г) вживання специфічних оборотів офіційної мови (є в наявності);

д) у пропозиціях переважно прямий порядок слів;

е) присудки виражаються зворотніми дієсловами (меню викликається, команди вибираються), пасивні дієприкметники в короткій формі (стандартизовані).

Завдання 2. Прочитати відгук на дипломну роботу студента вузу. Визначити стильові ознаки тексту (усно).

Розкрити дужки та вибрати найдоцільніші мовні засоби, обґрунтувати свій вибір. До виділених слів дібрати синоніми, які можуть уживатися в текстах документів.

Дипломна робота О.М.Димка (присвячена, приурочена) актуальній проблемі сучасної лінгвістики - тeopiї й практиці дослідження мовленнєвого акту, простеження специфіки використання й концептуалізації сфер лінгвістики і філософії сучасним мовознавством.

Загальне (уявлення, уява, враження) від роботи (абсолютно, цілком) (гарне,оптимістичне, позитивне). Дипломник чітко, (відповідально, сумлінно) й (повною мірою, вичерпно) (переробив, опрацював) існуючі теоретичні роботи й фактичні джерела про (малу, невелику), але (дуже, надзвичайно, вельми) вагому частину мовознавчих теоретичних новацій в Україні. О.М.Димко (зумів, спромігся) максимально заглибитись у (нелегкі , важкі, складні)теоретичні проблемні питання обраної теми.

У цілому дипломна робота свідчить про високий (професіональний, фаховий) рівень випускника і заслуговує на відмінну оцінку.

Завдання 3.Визначити стильові ознаки скарги як виду документа. Розкрити дужки, вибрати найдоцільніші мовні засоби, обґрунтувати свій вибір.(усно)

15 лютого 2000 року міська рада на своєму зібранні (ухвалила, дійшла, прийняла) рішення «про дострокове (скасування, припинення) (влади, компетенції, повноважень) Васильківського міського голови Поповича Вадима Федоровича» та «про дострокове (скасування, усунення, припинення) (влади, компетенції, повноважень) секретаря Васильківської міської ради Трофименко Ольги Леонтіївни».

Ці рішення (пояснювалися, обґрунтовувалися, мотивувалися) (вказівкою, посиланням, посилкою) на певні статті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

(Однак, проте, зате) чи доречні були ці посилання, буде (йти мова, розповідатиметься, буде сказано, йтися) нижче разом із (списком, переліком, найменуванням) (великих, чималих, грубих) порушень i ігноруванням вимог того ж Закону України.

На підставі наведеного та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», а також ст.248-1 та 248-2, ст. 248-4-8 ЦПК України,

ПРОСИМО СУД:

(Розглянути, вивчити, проаналізувати) нашу скаргу, визнати (заходи, міроприємства, дії) Васильківської міської ради (безпідставними, неправильними, неправомірними) i поновити (невизнані, порушені) наші права та свободи шляхом (відміни, невизнання, скасування) piшень, прийнятих цією радою 2 лютого 2000 р.

Завдання 4.Створититексти про культуру українського мовлення трьома різними стилями (кожний до 10 речень).

Практичне заняття 4

Документ як об’єкт редагування

Мета: закріпити знання про особливості проведення редакторського аналізу, типи помилок; навчити вибирати найдоцільніші методи виправлення та здійснювати редагування текстів офіційно-ділового стилю; використовувати нормативні мовні засоби відповідно до номіналу документа, його теми, мети; правильно здійснювати російсько-українській переклад усталених конструкцій у текстах документів

 

Завдання 1.Здійснити аналіз структурно-композиційних, реквізитних, мовних помилок автобіографії. Відредагувати текст.

Автобіографія

Я, Кононенко Анатолій Вікторович, народився 28 липня 1980 року в с. Озерце, Володарського району Донецької області.

З 1987 по 1997 навчався у Калінінській ЗОШ, яку закінчив.

Після школи навчався в професійно-технічному училищі.

Тепер працюю в ТОВ «Укрбуд» будівельником.

Моя сім’я: Віктор Іванович та Марія Богданівна працюють на залізниці. Цього року на пенсію.

2010 рік,25 травня Підпис

Завдання2.Знайти мовні і композиційні помилки в документі. Відредагувати текст. Додати необхідні відомості.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Учня 11 класу НВК «гімназія-школа» №27 м. Києва Гончарик Олексія Івановича.

Гончарик О. вчився в Київському НВК «гімназія-школа» №9 з 5 класу. Олексій – здібний учень, серйозно відноситься до навчання, школу закінчив з гарними оцінками . Проявив здібності при вивченні предметів точного циклу, зокрема математиці та фізики. Він. приймав перші місця в міських олімпіадах з фізики. Він постійно працює над підвищенням свого інтелектуального рівня. Любить спорт, віддає перевагу футболу. Приймав участь у художній самодіяльності школи. Скромний, ввічливий, він з повагою відноситься до вчителів, батьків. Мріє поступити в Національний університет ім. Т.Г. Шевченка на фізико-математичний факультет. Класний керівник Богданенко І.І. ( підпис)

Завдання3. Перекласти типові для офіційно-ділового стилю мовні звороти українською мовою. Визначити, в яких документах вони можуть уживатися.

Обосновать необходимость, оборотные средства, общественное мнение, в силу изложенного, взыскать с ответчика, вследствие этого, вовлекать в роботу, в целях предотвращения, виплата ссуды, долдостное лицо, залог имущества, брать в рассрочку, личный счет, наводить справки, оценить по достоинству, платить неустойку, подведение итогов, по инициативе, поступить в вуз, приложить усилия, самовольно решить, приступить к обсуждению, принять решительные меры, разногласия по вопросам, предъявить обвинения, председатель собрания.

 

Практичне заняття 5

Фоностилістика

Мета: удосконалити знання про зміст фоностилістики як розділу лінгвостилістики, засоби милозвучності української мови; засвоїти норми їх використання в офіційно-діловому стилі; дотримуватися орфоепічних норм у діловому мовленні.

 

 

Завдання 1.Пригадати правила чергування у – в; і – й; з – із – зі(зо) тощо. Скласти й записати речення, які б ілюстрували кожне правило.

Завдання 2.Поставити наголос у словах.

Завжди, диспансер, пуловер, простий, дітьми, арахіс, везла, також, гуртожиток, завдовжки, жалюзі, кулінарія, посередині, придане, приятель, пасти, громадянин, помилка, цемент, договір, берете, векселі, два векселі, сини, три сини, килим, каталог, випадок, медикаменти, фартух, бюлетень, діалог, добуток, донька, дочка, одного, всі до одного, один за одного, верба, колесо, одинадцять, чотирнадцять, кухонний, Кузьмович, Покрова, Великодня.

Завдання 3. Записати речення, розкриваючи дужки.

Вчасно ознайомитися (із, зі) звітами. Працював (у, в) фірмі (зо, з) три дні. Строк виконання замовлення встановлюється за погодженням (із, зі, з) замовником. (Із,Зі) Львова надійшов лист. Установи (і, й, та) організації повинні керуватися Законом…(У,В) разі потреби фахівців інформуватимуть про отримані результати. Розірвати угоду (в,у) односторонньому порядку. Мешкати (в, у) Одесі. Виставка працюватиме (з, із, зі) 11 по 15 вересня.

Завдання 4.З’ясуйте, чи всі подані слова мають фонетичні варіанти. Поясніть, чим це зумовлено. Перевірте себе за “Словником української мови”.

Вбачати, вбудований, ввізний, вдосталь, вдумливий, вдячний, вжити, взаємовигідний, відбракувати, відживати, відкласти, вказівка, внесок, онук, упевненість, впливати, вправа, враження, вступ, вугілля, вулиця, вуса, вуста, вухо, знову, знизу, з-під, одімкнути, відламувати, віднедавна, одразу, йти, ржавіти, спиратися, угода, удар, удача, учитель, уже, уклад, укласти, Україна, учений, увесь, у цілому, ущент, перед, над, з, ж, би.

Практичне заняття 6Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 96; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.011 с.)