ТОП 10:

ТЕМА 2: Втілення Європейських стандартів у цивільний процес України. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.План.

1. Європейська конвенція про права людини та цивільний процес України.

2. Імплементація основних норм Конвенції про захист прав і основних свобод людини у цивільний процес України.

3. Судовий засіб захисту згідно зі статтею 13 Конвенції.

4. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

5. Правовий статус іноземних осіб у цивільних справах. Провадження справ з іноземним елементом.

Методичні рекомендації

При вивченні даної теми курсанти повинні вивчити процеси міжнародної інтеграції, уніфікацію норм матеріального права, які обумовлюють необхідність створення ефективного механізму та вирішення правових спорів. Необхідно знати що розуміють під «іноземним елементом», систему міжнародного цивільного процесуального права, які складають норми щодо компетенції судів України відносно цивільних справ за участю іноземного елемента.

Практичні завдання:

Задача 1.Суд іноземної держави ухвалив рішення у цивільній справі запозовом іноземного громадянина N до громадянки України Сичової про стягнення боргу.

За яких умов дане рішення підлягає визнанню та виконанню на території України?

Задача 2.Рішення суду іноземної держави набрало законної сили у вересні 2005 р.

Протягом якого строку дане рішення може бути пред'явлено до виконання в Україні?

Задача 3.Іноземний громадянин N вирішив звернутись до суду України з клопотанням про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.

Визначте підсудність даного питання.

Задача 4. Іноземний громадянин N вирішив звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.

Визначте порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання.

Задача 5.До суду України надійшло клопотання іноземного громадянина N. Про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. У клопотанні не були зазначені мотиви подання клопотання, до клопотання не були додана копія рішення іноземного суду, про примусове виконання якого подається клопотання.

Які документи повинні бути надані до клопотання? Які процесуальні наслідки невиконання вимог ЦПК про додання до клопотання необхідних документів?

Задача 6.Судом України розглядалось клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.

Визначте процесуальний порядок розгляду даного клопотання.

Задача 7.Суд України, розглянувши клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, відмовив у задоволенні даного клопотання.

Визначте підстави, за якими суд України відмовляє у задоволенні клопотання.

Задача 8.Суд України, розглянувши клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, відмовив у задоволенні даного клопотання.

Визначте порядок оскарження ухвали суду про відмову у задоволенні даного клопотання.

Задача 9.Суд України, розглянувши клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, задовольнив дане клопотання.

Визначте процесуальний порядок примусового виконання даного рішення.

Задача 10.Заінтересована особа звернулась до суду з клопотанням про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

Визначте, з яких питань рішення іноземного суду не підлягає примусовому виконанню. Який порядок подання даного клопотання, які документи необхідно надати суду України?

Задача 11.До суду України надійшло клопотання заінтересованої особи про визнання та виконання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

Визначте процесуальний порядок розгляду даного клопотання.

Задача 12.Суд України розглянув клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

Визначте процесуальний порядок винесення судом України ухвали про результат розгляду клопотання. Який порядок оскарження даної ухвали?

Задача 13.У цивільній справі за позовом Горченко про відшкодування збитків відповідачем виступила іноземна юридична особа.

Визначте процесуальні права і обов'язки іноземної особи у даній справі.

Задача 14.У цивільній справі за позовом Горченко про відшкодування збитків відповідачем виступила іноземна юридична особа. Позивачка заявила клопотання про забезпечення позову.

Визначте процесуальні умови пред'явлення позову та задоволення даного клопотання щодо іноземної юридичної особи.

Задача 15.Громадянка України вирішила звернутись з позовом доіноземного громадянина про визнання шлюбу недійсним. Постійне місце проживання іноземного громадянина - за кордоном.

Визначте підсудність даної справи.

Задача 16.Суд іноземної держави звернувся до суду України з судовим дорученням про вчинення окремих процесуальних дій (забезпечення доказів, забезпечення позову тощо).

Визначте процесуальний порядок виконання доручення іноземного суду.

Питання для самоконтролю

1. Поняття та види іноземного елементу.

2. Загальна характеристика міжнародного цивільного процесуального права.

Література

1. Блищенко И.П. Прецеденты в международном публичном и частном праве: Учебное пособие.-М., 1999.-472 с.

2. Зібрання міжнародних конвецій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є України.-Х.2001, -448 с.

3. Лунц Л.А., Маришева Н.И. Международный гражданский процес.- М., 1976

Тема 3. Нотаріальний процес.

План.

1. Поняття, система і функції нотаріату.

2. Поняття і зміст нотаріального процесу.

3. Принципи нотаріального процесу.

4. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

 

Методичні рекомендації

Вивчення порядку проведення нотаріальних процедур обумовлено тим, що чисельні нотаріальні дії мають процесуальне значення при розгляді цивільних справ у судах. Особливу увагу слід звернути на систему нотаріату в Україні, а саме на категорії дій, що можуть вчинятись державними та приватними нотаріусами та іншими особами, що мають відповідні права. При підготовки цієї теми необхідно проаналізувати положення Закону України «Про нотаріат» щодо державних гарантій діяльності нотаріусів, підстав обмеження у праві вчинення нотаріальних дій та загальних правил нотаріального посвідчення певних дій та фактів.

Питання для самоконтролю

1. Порядок здійснення нотаріального процесу.

2. Розмежування компетенції між державними та приватними нотаріусами.

3. Правові наслідки нотаріального процесу.

Література

1. Нотаріат в Україні: Підручник //За заг. ред. В.В.Комарова.-К.: Юрінком Інтер, 2006

2. Фурса С.Я. Нотаріальний процес.-К: Істина, 2002

 

Тема 4. Третейське судочинство.

План.

1. Поняття, сутність і види третейського судочинства.

2. Принципи організації та діяльності третейського суду.

3. Загальні умови третейського розгляду.

4. Порядок розгляду і вирішення справи у третейському суді.

 

Методичні рекомендації

При розгляді цієї теми слід враховувати, що третейське судочинство є альтернативою розгляду цивільних прав судами загальної юрисдикції. Розгляд справи третейським судом не позбавляє її сторони права на звернення до суду загальної юрисдикції. Курсанти мають визначити співвідношення цих двох видів процесу. Особливу увагу слід приділити розмежуванню компетенції стосовно розгляду цивільних справ між третейськими судами та судами загальної компетенції.

Питання для самоконтролю

1. Поняття та зміст третейського судочинства.

2. Організаційно – правові питання розгляду цивільних справ третейським судом.

Література

1. Головченко В. Стан і проблеми третейського судочинства //Право України.-2005.- № 9. с.83-86

2. Євсеєва О. Третейські суди: крок за кроком //Право України.-2005.-№и 3

3. Золотопуп С.В. Третейський суд в Україні.-Х.:Консум, 2005

4. Притика Ю. Підвідомчість спорів третейському судові //Право України.-2004.-№ 7-с.31-36

 

Змістовний модуль № 1. Загальні положення господарського процесу України.

Тема №1. Поняття, принципи та джерела господарського процесуального права.

План

1. Поняття та предмет господарсько-процесуального права.

2. Поняття, ознаки та підстави виникнення, зміни та припинення господарських процесуальних правовідносин.

3. Принципи господарсько-процесуального права.

4. Принцип рівності учасників господарського процесу.

5. Принцип змагальності у господарському процесі.

6. Принцип гласності розгляду справ по господарським спорам.

7. Джерела господарсько-процесуального права.

 

Методичні рекомендації

Дана тема є оглядовою. Питання. які винесено на розгляд мають здебільшого теоретичний характер. Під час їх розгляду потрібно з’ясувати не тільки визначення поняття господарсько-процесуального права, окреслити його предмет але і зрозуміти місце господарсько-процесуального права в системі права України. Також, слід виявити відмінності господарського процесу, цивільного процесу та адміністративного процесу.

Після визначення поняття господарсько-процесуальних правовідносин слід вказати їх ознаки, такі як особливий суб’єктний склад, специфіку категорії справ, що можуть бути розглянуті в господарських судах тощо. Підставами виникнення господарсько-процесуальних правовідносин є подання позовної заяви з метою судового захисту порушених прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Більш детально підстави подання позову будуть розгляду далі.

Господарсько-процесуальному праву притаманні власні принципи здійснення правосуддя в сфері господарювання. Так, принципами господарсько-процесуального права є:

· рівність перед законом;

· здійснення провадження по справі на засадах змагальності;

· гласність розгляду справ.

Після цього слід проаналізувати кожний принцип окремо.

Серед джерел господарсько-процесуального права слів вказати Конституцію України із зазначенням відповідних положень, Господарський процесуальний кодекс України, закони України Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р., «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р., „Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р., «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р., «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. Окремо слід розглянути роль та місце узагальнень практики розгляду справ господарськими судами України та постанов Пленуму Вищого господарського суду України та Пленуму Верховного суду України та вирішити питання про їх віднесення до джерел господарсько-процесуального права.

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає принцип рівності сторін в господарському судочинстві?

2. Дайте загальну правову характеристику Господарському процесуальному кодексу України.

Література

1. Конституція України.

2. Господарський процесуальний кодекс України.

3. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.

4. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2002. — 248с.

5. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2005 року): Наук.-практ. коментар — К. : Юстініан, 2006. — 672с.

6. Бринцев О. В. Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення. — Х.: Право, 2005. — 304с.

7. Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2. изд., перераб. и доп. — Х. : Эспада, 2004. — 408с.

8. Кройтор Владимир Андреевич. Источники хозяйственного процессуального права: Справ. пособие. — Х. : Эспада, 2003. — 264с.

9. Притика Д. М., Тітов М. І., Гайворонський В. М., Жушман В. П., Притика Ю. Д. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практ. коментар / К.К. Гулий (наук.ред.) — 4.вид., перероб. та доп. — Х. : Консум, 2004. — 303с.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.008 с.)