ТОП 10:

Тема №7. Строки в господарському процесі.План

1. Поняття, види та порядок обчислення господарсько-процесуальних строків.

2. Початок перебігу процесуальних строків.

3. Закінчення процесуальних строків.

4. Зупинення процесуальних строків.

5. Наслідки пропущення процесуальних строків.

6. Поновлення та продовження процесуальних строків.

Методичні рекомендації

Однією з властивостей господарського судочинства є його строковість, тобто законодавче визначення тимчасових меж здійснення процесуальних дій. Це має суттєве значення для правозастосовчої практики, так як спрямовано на забезпечення своєчасного розгляду та вирішення господарських справ. Процесуальний строк – це період часу, встановлений для здійснення процесуальних дій учасниками господарського процесу або іншими особами за вказівкою закону або за приписом суду.

Строки. передбачені Господарським процесуальним кодексом України можна поділити на два види: встановлені законом та призначені судом. необхідно самостійно визначити належність певних строків до тієї чи іншої групи.

Зазначивши, що господарсько-процесуальні строки обчислюються роками, місяцями та днями потрібно детально пояснити порядок їх перебігу та закінчення.

Перебіг процесуальних строків. якщо вони не скінчились, зупиняється тоді. коли суд зупиняє провадження по справі. перебіг процесуальних строків зупиняється з початком дії тієї ж обставини. яка стала підставою зупинення провадження по справі або зупинення виконання рішення. а не з моменту винесення ухвали про припинення провадження. Від зупинення процесуальних строків слід відрізняти перерву в їх перебігу.

За заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи господарський суд може визнати причину пропуску встановленого законом процесуального строку поважною і відновити пропущений строк. Про відновлення пропущеного строку зазначається в рішенні, ухвалі чи постанові господарського суду. Про відмову у відновленні строку виноситься ухвала. Ухвалу про відмову у відновленні пропущеного строку може бути оскаржено. Призначені господарським судом строки можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи.

Практичні завдання.

Задача 1. Апеляційний господарський суд Дніпропетровської області повернув апеляційну скаргу з причини неправильного оформлення платіжного документу про сплату державного мита. Після усунення цього недоліку, скаржник подав апеляційну скаргу знову. Апеляційний господарський суд Дніпропетровської області повторно повернув апеляційну скаргу з причини пропущення строку на апеляційне оскарження.

Чи правильні дії апеляційної інстанції? Як має діяти скаржник? В яких випадках строк апеляційного оскарження може бути поновлено?

Задача 2.Підприємство направило апеляційну скаргу до Апеляційного господарського суду Дніпропетровської області через службу кур’єрської доставки. Цей день був останнім днем подачі апеляційної скарги. Служба кур’єрської доставки зобов’язувалась доставити вручену кореспонденцію в день її прийняття. Доставку було здійснено о 18 год. 05 хв. Апеляційний господарський суд Дніпропетровської області працює до 18 год. Таким чином, апеляційна скарга не була прийнята. Наступного дня вона була доставлена до Апеляційного господарського суду Дніпропетровської області. Апеляційна інстанція повернула скаргу на підставі того, що вона була направлена до суду з пропущенням строку на апеляційне оскарження.

Чи правильно вчинив Апеляційний господарський суд Дніпропетровської області? Як обчислюються строки в господарському судочинстві?

Задача 3. Обрахуйте строк подачі апеляційної скарги, якщо рішення було винесено 24 серпня 2009 р. Яким буде цей строк, якщо 24 серпня 2009 р. в судовому засідання було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення?

Питання для самоконтролю

1. Зробіть порівняльну характеристику строків в господарському та цивільному судочинстві.

2. В якому порядку відбувається відновлення та продовження процесуальних строків?

Література

1. Господарський процесуальний кодекс України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2002. — 248с.

4. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2005 року): Наук.-практ. коментар — К. : Юстініан, 2006. — 672с.

5. Притика Д. М., Тітов М. І., Гайворонський В. М., Жушман В. П., Притика Ю. Д. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практ. коментар / К.К. Гулий (наук.ред.) — 4.вид., перероб. та доп. — Х. : Консум, 2004. — 303с.

6. Притика Д. М., Тітов М. І. Арбітражний процес: Навч. посібник для студ. юрид. вищих навч. закл. — Х.: Консум, 1999. Ч. 1 : Законодавство та практика застосування. — 543с.

7. Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С., Новікова Т. О., Сунцов В. В. Арбітражний процес: Навч. посібник для студ. юрид. вищих навч. закл.Ч. 2. — Х.: Консум, 1999. — 416с.

 

Змістовний модуль № 2. Розгляд господарських спорів у першій інстанції.

Тема 1. Позов та порядок його подання. Порушення провадження у господарській справі.

План

1. Види позовів у господарському процесі.

2. Форма і зміст позовної заяви.

3. Порядок визначення ціни позову.

4. Об'єднання позовних вимог.

5. Відзив на позовну заяву.

6. Підстави відмови у прийнятті позовної заяви.

7. Повернення позовної заяви.

8. Правові заходи забезпечення позову.

Методичні рекомендації

Господарським процесуальним кодексом України встановлено, що господарські суди вирішують господарські спори порядку позовного провадження та в порядку передбаченому Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Тобто, позовна форма провадження у господарському судочинстві є основною. При розгляді цієї теми потрібно зазначити, що вид позову залежить від категорії господарського спору.

Законом чітко встановлені вимоги щодо форми та змісту позовної заяви. так, позов подається в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності або його представником. Серед вимог до змісту позову необхідно приділити увагу переліку документів, які обов’язково додаються до позову.

Однією з найбільш важливих умов відповідності позовної заяви вимогам закону є ціна позову. Розкриваючи це питання слід визначити, що саме входить в це поняття та яким чином визначається розмір ціни позову.

позивачу надано право об’єднати в одній позовній заяві декілька взаємопов’язаних вимог. В цьому разі суд не вправі перешкоджати такому об’єднанню, оскільки це відповідає принципу процесуальної економії, та виключає можливість винесення судових рішень. які будуть суперечити один одному. При підготовці справи до розгляду суд(суддя) також вправі об’єднати в одне провадження однорідні вимоги як за позовами одного позивача до одного чи до різних відповідачів, так і за позовами різних позивачів до одного відповідача.

Про відзив на позовну заяву слід сказати, що це надання відзиву на позовну заяву є правом відповідача, а не обов’язком.

Підстави відмови в прийнятті позовної заяви до розгляду та повернення позову чітко обумовлені в законі.

Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується:

накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;

забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

 

Практичні завдання.

Задача 1.Скласти позовну заяву про стягнення заборгованості за договором поставки з нарахуванням штрафних санкцій.

Задача 2.Скласти позовну заяву про стягнення штрафних санкцій за умовами, що викладені в задачі 1 до теми № 2 цього модулю.

Задача 3.Товариство з обмеженою відповідальністю «Е» звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до закритого акціонерного товариства «К» про стягнення збитків і заборону перешкоджати здійсненню господарської діяльності, посилаючись на те, що відповідач припинив постачання електроенергії, води та опалення в приміщеннях, що належать позивачеві. Внаслідок такої поведінки відповідача була припинена робота холодильного обладнання, зіпсовані продукти харчування і зупинена господарська діяльність позивача.

Після проведення судового засідання в слуханні справи було оголошено перерву на два тижні для розгляду судом зустрічного позову. Під час перервиВодночас позивачем було подано заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, яку господарським судом задоволено: заборонено відповідачеві та/або будь-яким особам, які діють в інтересах та/або за дорученням відповідача, вчиняти будь-які дії у будь-якій формі та у будь-який спосіб, що перешкоджають або можуть перешкоджати здійсненню позивачем господарської діяльності в об'єктах нерухомого майна, в тому числі відключати (припиняти подачу) електроенергії, тепла та води і закривати каналізацію до цих об'єктів нерухомого майна, переобладнувати електромережу та систему теплопостачання, водопостачання і каналізації в частині, що використовується для подачі електроенергії, тепла та води до таких об'єктів. Відповідач подав апеляційну скаргу на дії суду щодо задоволення заяви про вжиття заходів до забезпечення позову, мотивуючи її тим, що ця заява повинна бути подана до порушення провадження у справі.

Чи вірні дії господарського суду першої інстанції? Яку відповідь має дати апеляційна інстанція?

Питання для самоконтролю

1. Які види позовів застосовуються в господарському судочинстві?

2. Правові наслідки відмови від подання відзиву на позов?

3. Які підстави повернення позову без розгляду?

4. В який строк судом повинно бути прийнято рішення про прийняття позову до розгляду?

5. Які документи обов’язково додати до позовної заяви?

 

Література

1. Господарський процесуальний кодекс України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Балюк І. А. Вирішення господарчих спорів: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 188с

4. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2002. — 248с.

5. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2005 року): Наук.-практ. коментар — К. : Юстініан, 2006. — 672с.

6. Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс: К.: Выща школа, 1988. – 272 с.

7. Притика Д. М., Тітов М. І., Гайворонський В. М., Жушман В. П., Притика Ю. Д. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практ. коментар / К.К. Гулий (наук.ред.) — 4.вид., перероб. та доп. — Х. : Консум, 2004. — 303с.

8. Притика Д. М., Тітов М. І. Арбітражний процес: Навч. посібник для студ. юрид. вищих навч. закл. — Х.: Консум, 1999. Ч. 1 : Законодавство та практика застосування. — 543с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.006 с.)