ТОП 10:

Тема 4. Постанови суду першої інстанції.План

І. Поняття та різновиди судових постанов,їх значення. Відмінність судової ухвали від судового рішення.

2. Вимоги, що ставляться до судового рішення.

3. Зміст судового рішення (його складові частини).

4. Способи усунення недоліків судового рішення судом, що його виніс.

5. Законна сила судового рішення.

6. Різновиди ухвал суду першої інстанції.

 

Методичні рекомендації

Вивчаючи тему, курсанту слід з’ясувати сутність судового рішення, його зміст, законну силу та вимоги, яким воно повинно відповідати, а також способи усунення недоліків рішення судом, що постановив його. Необхідно засвоїти поняття ухвали та її відмінність від рішення. З питання сутності судового рішення в літературі висловлюються різні думки. Для опанування цього питання слід уважно вивчити рекомендовану літературу та підручники. Значення судового рішення визначається повністю значенням правосуддя в цивільних справах.

Потрібно чітко засвоїти, що ж конкретно повинно бути викладено судом у кожній частині рішення. Велику допомогу під час вивчення вказаного питання нададуть керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, рекомендовані по темі, а також коментарі до ЦПК.

Тут же необхідно звернути увагу й на специфіку рішень у справах про розірвання шлюбу, стягнення грошових сум, рішень, що зобов’язують відповідача вчинити певні дії, а також рішень, винесених на користь декількох позивачів чи проти декількох відповідачів. Курсант має засвоїти, в яких випадках рішення можна вважати законним, і яке рішення є обґрунтованим. До рішення ставляться й інші вимоги. Курсант повинен розкрити зміст і цих вимог, що висуваються до судового рішення. Вивчаючи питання про недоліки судового рішення, необхідно засвоїти сутність кожного з них, порядок порушення, розгляду та вирішення питань про їх усунення.

З питання про законну силу судового рішення в науковій та навчальній літературі висловлені різні думки. Курсантам необхідно вивчити рекомендовану літературу, засвоїти сутність наукової дискусії та продумати власну позицію з цього питання.

Законна сила судового рішення, сталість та здатність до виконання рішення після вступу його в законну силу та правові наслідки останнього, його межі (об’єктивні та суб’єктивні) – ці питання вимагають уважного та вдумливого ставлення курсанта.

Належить також знати класифікацію ухвал за суб’єктами, формою, змістом і порядком набуття законної сили. Успішне засвоєння питань даної теми дозволить курсантам самостійно і правильно складати вказані процесуальні акти суду.

Практичні завдання:

Завдання 1.До районного суду була пред’явлена позовна заява Маратової до Хайдаренко про виселення. Справа розглядалася судом у складі трьох суддів – Мирошниченка, Хруща і Самохвалової. Після видалення у нарадчу кімнату суд повернувся і оголосив рішення про відмову у позові. Однак в цей день рішення не було написане. Воно було написане наступного дня, однак залишилося не підписаним суддею Хрущ внаслідок його несподіваної смерті.

Які порушення були допущені судом при винесенні рішення? Які наслідки цих порушень?

Завдання 2.У районний суд м.Броди звернулася з позовом гр. Миронова про виселення Кравченка з будинку, який належав їй на праві приватної власності. Право власності у неї виникло за договором дарування покійної Кравченко. Кравченко пред’явив до Миронової зустрічний позов про визнання договору дарування недійсним і про визнання за ним права власності на будинок як спадкоємцеві за законом.

Позивачка у судове засідання не з’явилася, оскільки їй не була вручена повістка. Заслухавши покази відповідача, дослідивши докази які були у справі, суд виніс рішення, яким визнав Миронову власницею ½ спірного будинковолодіння. Але враховуючи потребу у житлі сім’ї Кравченка залишив весь будинок у володінні відповідача із стягненням з нього 30150 грн. вартості будинку на користь позивачки. Це рішення було скасоване обласним судом, як не законне.

Які норми процесуального права були порушені при розгляді справи і винесенні рішення?

Завдання 3.Комарова пропрацювала медичною сестрою лікарні швидкої допомоги. Наказом головного лікаря вона була звільнена з роботи за п.3 ст.40 КЗпП України за згодою профспілкового комітету. Вважаючи своє звільнення незаконним, вона звернулася з позовом до суду про поновлення на роботу та стягнення заробітної плати за період вимушеного прогулу. Суд, визнавши, що у позивачки в зв’язку з її низькою кваліфікацією (вона закінчила лише 3-х місячні курси медсестер) був ряд серйозних помилок і порушень в роботі, які і стали підставами до її звільнення, у позові про поновлення на роботу суд відмовив, однак вирішив вважати її звільненою за п.2 ст. 40 КЗпП України за невідповідністю займаній посаді.

Чи законне рішення суду? Чи має право суд на свій розсуд змінювати підстави пред’явленого позову?

Завдання 4.Районний суд розглянув справу за позовом Тимошенка до автотранспортного підприємства про поновлення на роботу і стягнення зарплати за вимушений прогул. У рішенні суд задовільнив позов про поновлення на роботі, але нічого не зазначив про стягнення зарплати про вимушений прогул.

Чи можливо усунути це порушення?

Завдання 5.При винесенні рішення по справі про позбавлення батьківства грн. Мироненко судді Лиско і Таратанов висловились за задоволення позову, а суддя Семенишин був проти і виклав свою окрему думку у письмовій формі, рішення він не підписав.

Яке правове значення має відсутність підпису одного із суддів на рішенні? Чи повинен головуючий повідомляти про наявність окремої думки при оголошенні рішення? Чи мають право сторони знайомитися з окремою думкою?

Завдання 6.Районний суд, розглянувши справу за позовом Фролова до Наумової про витребування піаніно у резолютивній частині рішення зазначив: “Зобов’язати відповідача передати піаніно марки “Ліра” або 720 грн. вартості піаніно, строк виконання рішення – 2 місяці”.

Які недоліки резолютивної частини цього рішення і як їх можна усунути?

Завдання 7.Районний суд задовольнив позов Рябова до Заводу про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом в розмірі 2100 грн. одноразово та по 98 грн. щомісячно. До набрання рішенням законної сили позивач звернувся до суду із заявою про негайне виконання рішення у зв’язку з його скрутним матеріальним становищем. Суддя відмовив йому в цьому проханні посилаючись на те, що відповідач позову не визнав і оскаржив рішення суду.

Чи законна така відмова?

Завдання 8.При розгляді справи за позовом Лавренчук П.С. до Лавренчука О.І. про відібрання дитини позивачка просила позов задовольнити і рішення негайно виконати, оскільки відповідач пиячить, часто б’є дитину і залучає її до пиятики, посилаючи за спиртними напоями, що негативно впливає на неї.

Чи може суд в цьому випадку звернути рішення до негайного виконання?

Питання для самоконтролю

1. Види цивільних процесуальних документів в суді першої інстанції.

2. Значення судового рішення.

3. Вимоги та зміст судових рішень та ухвал.

 

Література

1. Гурвич М.А. Судебное решение: Теоретические проблемы. - М., 1976.

2. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966.

3. Чуйков Ю.Н. Частное определение в гражданском судопроизводстве. - М., 1974.

4. Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. Л., 1961.

5. Нуницин А.Р. Образцы судебных документов. - М, 1987.

6. Задания и раздаточный материал к практическим занятиям по спецкурсу “Составление процессуальных документов по гражданским делам” / Отв. за вып. В.В.Комаров. - Харьков, 1989.

7. Про судове рішення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1976 р. №11 //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.19.

8. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005. -Глава 19.

9. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 20.

 

Тема 5. Заочний розгляд справи

План.

1. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи.

2. Форма і зміст заочного розгляду

3. Скасування та оскарження заочного розгляду

4. Законна сула заочного рішення.

Методичні рекомендації

При вивченні цієї теми курсанти повинні знати, що перевагами розгляду є те, що заочний розгляд спонукає відповідача до явки у суд та до активної участі у процесі та сприяє прискореному розгляду цивільних справ.

Необхідно знати процедуру заочного провадження, яка можлива тільки за наявності одночасно кількох умов.

При вивченні цього провадження курсанти повинні засвоїти істотні відмінності заочного провадження від звичайного також знати, що законна сила заочного рішення надає усі ті властивості, що характерні для звичайного рішення: неспростовність, виключність, обов’язковість та преюдиційність.

 

Практичні завдання:

Задача 1.При розгляді цивільної справи за позовом Тронько до Миколаєнко про визнання договору міни недійсним у судове засідання не з'явився відповідач.

Визначте умови, за яких суд може ухвалити заочне рішення по справі.

Задача 2.Розглянувши цивільну справу за позовом Сумраєнко до співвідповідачів Соколових про стягнення збитків суд ухвалив заочне рішення, при цьому у судове засідання не з'явився один із співвідповідачів.

Чи допустив суд процесуальні помилки? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 3.У суді розглядалась цивільна справа за позовом Шулік до Тищенко про розірвання договору оренди квартири. У судове засідання з'явився лише позивач, який змінив предмет позову з розірвання договору оренди квартири на виселення із квартири. Суд, визнавши причини неявки відповідача неповажними, розглянув справу та ухвалив заочне рішення.

Чи допустив суд процесуальні помилки? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 4.У суді була розглянута цивільна справа за позовом Чеховича до Чехович про розірвання шлюбу. Суд знайшов підстави для заочного розгляду справи, оскільки відповідач не з'явився, хоча був належним чином повідомлений. За результатом розгляду суд ухвалив заочне рішення.

За якими правилами мав проводитись розгляд даної справи та ухвалення рішення по справі?

Задача 5.Суд допустив заочний розгляд справи за позовом Шишкіної до Чернявського про визнання договору дарування недійсним та ухвалив заочне рішення. У рішенні суддя не зазначив строк і порядок подання заяви про перегляд даного рішення.

Чи допустив суд процесуальні помилки? Яким вимогам закону щодо форми і змісту має відповідати заочне рішення?

Задача 6.Суд допустив заочний розгляд справи за позовом Чапаєнко до Чапаєнко про відібрання дитини для виховання та ухвалив заочне рішення. Через 10 днів після проголошення заочного рішення суддя направив відповідачу, який не з'явився, лист, у якому повідомив, що справа розглядом закінчена та ухвалено заочне рішення.

Які процесуальні помилки допустив суддя?

Задача 7.Суд допустив заочний розгляд справи за позовом Ляліної до Тимофеева про визнання шлюбу недійсним та, розглянувши справу, ухвалив заочне рішення.

Визначте порядок та строки подання заяви про перегляд заочного рішення по даній справі. Який учасник має право звернутись до суду з такою заявою?

Задача 8. По цивільній справі за позовом Тарасенко до Скорік про стягнення аліментів на утримання суд допустив заочний розгляд справи, за результатом якого ухвалив заочне рішення. Відповідач, який не з'явився у судове засідання, вирішив реалізувати право на подання заяви про перегляд заочного рішення.

Визначте вимоги закону до форми і змісту заяви про перегляд заочного рішення. Які процесуальні наслідки недотримання цих вимог?

Задача 9.По справі за позовом Рожанської до Томашівської про витребування майна суд ухвалив заочне рішення. Отримавши копію рішення, відповідачка подала до суду заяву про перегляд заочного рішення. Суд прийняв дану заяву до розгляду.

Визначте процесуальні дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення.

Задача 10.По справі за позовом Червоного до Гречка про захист честі і гідності суд допустив заочний розгляд справи, та за результатом цього розгляду ухвалив заочне рішення. Відповідач у строки та в порядку, визначеному законом, подав до суду заяву про перегляд заочного рішення.

Визначте строки та порядок розгляду судом заяви про перегляд заочного рішення.

Задача 11.По справі за позовом Калітенко до заводу «Художнє скло» про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за вимушений прогул та моральної шкоди суд ухвалив заочне рішення, яким позовні вимоги задовольнив частково. Відповідач подав до суду заяву про перегляд заочного рішення, яка була прийнята судом до розгляду. При розгляді заяви про перегляд заочного рішення представник відповідача послався та надав суду докази, які підтверджували поважність причин неявки представника відповідача у судове засідання при розгляді справи, а також надав докази, які мали істотне значення для правильності вирішення справи.

Визначте підстави для скасування заочного рішення за результатом розгляду судом заяви про перегляд заочного рішення. У якому порядку може оскаржити дане рішення позивач?

Задача 12.По цивільній справі за позовом Харитонова до Труби про повернення позики суд ухвалив заочне рішення.

Визначте порядок набуття законної сили заочним рішенням.

Питання для самоконтролю

1. Поняття та відмінності заочного розгляду цивільної справи в суді від звичайного провадження.

2. Процедура заочного розгляду справи.

3. Правові наслідки заочного розгляду справи.

Література:

1. Штефан О. Поняття заочного провадження в цивільному процесі //Юридична Україна..-2005.-№ 1-с.44-48

2. Уткина И.В. Заочное решение в гражданском процесе. –М.: Городец-издат., 2008

 

Тема 6. Наказне провадження

План.

1. Поняття та характерні риси наказного провадження.

2. Підстави для видачі судового наказу

3. Поняття і сутність судового наказу

4. Стадії наказного провадження

 

Методичні рекомендації

При вивченні теми курсанти повинні знати , що в цивільному судочинстві існують різні спрощені процедури. Одним з таких інститутів є наказне провадження, крім того необхідно з’ясувати характерні риси даного провадження, підстави для видачи судового наказу.

Практичні завдання:

Задача 1.Подружжя Симоненків звернулось до суду з заявою про видачу судового наказу про витребування майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, з Яркова, якому дане майно було надано в оренду на підставі письмового договору.

Чи можуть бути ініціаторами подання заяви про видачу судового наказу співучасники? Які учасники, на вашу думку, можуть звернутись з заявою про видачу судового наказу в інтересах кредитора (заявника)? Чи можлива співучасть з боку боржника?

Задача 2.Шевченко пред'явив до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення грошових коштів з Яблочкова, зяким був укладений договір позики.

Проаналізуйте, які докази повинен надати Шевченко у підтвердження вимог заяви про видачу судового наказу. Зверніть увагу на вимоги ЦК України до письмової форми договору.

Задача 3.Банк пред'явив до суду заяву про видачу судового наказу про витребування заставленого майна з Румбешти, оскільки останній не виконав зобов'язання про повернення коштів кредиту за договором кредитування.

Визначте, які докази повинен надати банк у підтвердження законності своїх вимог про витребування заставленого майна.

Задача 4.Афанасьев подав до суду заяву про видачу судового наказу за вимогою про стягнення з підприємства нарахованої, але не виплаченої йому суми заробітної плати за 2 місяці.

Визначте, які докази повинен надати заявник у підтвердження законності своєї вимоги.

Задача 5.Сутолокова подала до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення з чоловіка Сутолокова аліментів на утримання неповнолітньої дитини у розмірі 500 грн. щомісяця виходячи з доходів, які отримує боржник.

Чи буде виданий судовий наказ в даному випадку? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 6.Відділ внутрішніх справ звернувся до суду із заявою про видачу судового наказу з вимогою про компенсацію йому витрат на розшук Шеховцова, який у цивільній справі за позовом Шеховцової про стягнення аліментів був залучений як відповідач. Ухвала суду про розшук Шеховцова як відповідача була виконана, але витрати за розшук з Шеховцова не були стягнені.

Які докази повинен надати відділ внутрішніх справ у підтвердження заявленої вимоги про видачу судового наказу?

Задача 7.Щербак пред'явив до суду за місцем свого проживання заяву про видачу судового наказу про стягнення грошових коштів з Єлісєєва за договором позики. У заяві він не зазначив вартість вимог, не додав до заяви документів, що підтверджують його вимогу, та не сплатив судовий збір.

Які процесуальні порушення допущені заявником при подачі заяви про видачу судового наказу? Які процесуальні наслідки при цьому виникають? Якими мають бути дії судді в даному випадку?

Задача 8.Чумаченко подав до суду заяву про видачу судового наказу з вимогою про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Чи буде прийнята дана заява до розгляду та чи буде виданий судовий наказ із заявленої вимоги? Які наслідки відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу до розгляду?

Задача 9.Суддя прийняв до розгляду заяву Толкачова про видачу судового наказу про витребування майна у Шишкіна, яке йому було передано за договором у користування на визначений строк, постановивши про це ухвалу та одночасно призначив судове засідання для розгляду справи, надіслав судові виклики учасникам.

Які порушення допустив суддя? Який процесуальний порядок видачі судового наказу?

Задача 10.Суддя виніс судовий наказ у справі за заявою Чумаченка до Шляпіна про стягнення грошової суми позики.

Судовий наказ по формі і змісту не відповідав вимогам, встановленим до виконавчого документа Законом України «Про виконавче провадження».

Визначте, що це за вимоги?

Задача 11.Суддя виніс судовий наказ у справі за заявою Аргунова до Новицького про витребування майна за договором оренди.

Визначте порядок набуття судовим наказом законної сили.

Задача 12.Суддя виніс судовий наказ та невідкладно надіслав його копію боржнику по справі.

Визначте, які документи, крім копії судового наказу, мають бути надіслані боржнику, у які строки? Які процесуальні права виникають у боржника з моменту отримання копії судового наказу?

Задача 13.Тараторкін, отримавши копію судового наказу як боржник, у встановлений законом строк подав до суду заяву про скасування судового наказу. До заяви він додав докази, що підтверджували безпідставність вимоги заявника про видачу судового наказу.

Який порядок розгляду заяви про скасування судового наказу? Які процесуальні наслідки скасування судового наказу?

Задача 14.Тараторкін подав до суду заяву про скасування судового наказу, не дотримавшись при цьому строків, встановлених законом для подання такої заяви.

Які наслідки викликає пропуск боржником процесуального строку на подання заяви про скасування судового наказу? За яких умов даний строк може бути поновлений судом?

Задача 15.Суд, розглянувши заяву боржника про скасування судового наказу, постановив ухвалу, якою скасував судовий наказ. Копії ухвали надіслав стягувачу та боржнику у строк, встановлений законом.

Стягувач не погодився з даною ухвалою.

Чи має право стягувач оскаржити ухвалу суду про скасування судового наказу?

Питання для самоконтролю

1. Особливості наказного провадження.

2. Порядок здійснення наказного провадження.

 

Література

1. Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе:Учебно-практическое пособие.-М.: Юрайт-М.2001-с. 136-144

2. Свідерська М.В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування //Держава й право: Збірник наукових праць. Юридичні й політитчні науки. Випуск 30.-К.: Інститут держави й права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005.-с.368-375

3. Штефан О. Наказне провадження в цивільному судочинстві України //Підприємство, господарство й право.-2006-№ 1-с.44-48

Тема 7. Окреме провадження.

План

1. Поняття і сутність окремого провадження.

2. Система справ окремого провадження.

3. Процесуальні особливості розгляду справ окремого провадження.

Методичні рекомендації

Окреме провадження – один із трьох видів цивільного судочинства. Це провадження відрізняється від позовного відсутністю спору про право, і, як наслідок цього, відсутністю сторін, які мають протилежні юридичні інтереси. В окремому провадженні розглядаються цивільні справи, в яких необхідно в судовому порядку підтвердити наявність або відсутність юридичних фактів чи обставин, від яких залежить виникнення, зміна чи припинення особистих або майнових прав громадян. У порядку окремого провадження розглядаються також цивільні справи, в яких необхідно підтвердити наявність чи відсутність безспірного права (встановлення факту володіння спорудою на праві власності, справи про поновлення прав за втраченим документом тощо), а також справи, в яких суд встановлює правовий статус громадянина, наприклад, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім.

Вивчаючи тему, курсантам треба засвоїти питання про сутність цього виду провадження, його відмінність від позовного провадження і провадження в справах, що виникають із адміністративно-правових відносин (відсутність спору про право, особливий предмет судового розгляду, відсутність сторін, що сперечаються, і т. ін.), систему справ особливого провадження.

Необхідно також вивчити особливості судового розгляду різних категорій справ окремого провадження, що пов’язані з поданням заяви, складом осіб, що беруть участь у справі, специфікою судового доказування, діями судді після прийняття заяви, винесенням рішення та його змістом тощо.

Практичні завдання:

Завдання 1.Нестеренко померла у м. Миргороді Полтавської області. Після її смерті залишився вклад в ощадкасі на суму 1800грн. Як може довести Остапенко, що вона є дочкою померлої, враховуючи те, що в неї є свідоцтво про народження, але загублено свідоцтво про шлюб, який вона уклала в м. Донецьку?

Як вирішити справу?

Завдання 2.Красницький, 1940 р. н. про визнання його сином гр-ки Квасницької, яка померла в грудні 1998р. у м.Луганську. До Луганська Квасницькі переїхали у 1950р. з м.Маріуполя. З матір’ю заявник жив до самої її смерті. Свідоцтво про його народження було загублено під час війни і тому зараз він не може одержати спадщини після смерті матері.

Які докази повинен пред’явити Квасницький для того, щоб суд міг його визнати сином померлої Квасницької?

Завдання 3.Районний суд постановив рішення про встановлення факту реєстрації шлюбу в 1949 році у м.Одесі між Пеценко М.І. і Назаренко О.М. Пеценко у своїй заяві до суду зазначила, що її чоловік у 1950р. був заарештований, у 1970р. помер, а у 1998р. посмертно реабілітований. Заявниця бажає користуватися всіма правами і пільгами, встановленими законодавством для членів сімей реабілітованих осіб, але свідоцтво про шлюб вона загубила.

Чи змінилося б рішення суду, якщо б до справи була додана довідка Одеського обласного архіву Рагсу про те, що перевірені акти запису з 1948 по 1952р. і запису про реєстрацію шлюбу між Паценко і Назаренко відсутній?

Завдання 4.Районний суд постановив рішення, яким визнав Якименко О.М. такою, що була у фактичних шлюбних відносинах з Якименко С.П, який помер у 1999 році. Із матеріалів справи вбачається, що Якименки вступили до шлюбу у 1943 році і цей шлюб був оформлений церковним порядком, що стверджуються відповідними даними церковних книжок. Встановлення факту перебування у шлюбі з покійним заявниці потрібно для одержання спадщини і пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Чи відповідає рішення суду матеріалам справи? Чи є підстави для скасування рішення суду?

Завдання 5.До районного суду звернулася Звірова із заявою про встановлення фактичних шлюбних відносин між нею і гр. Козак з 1981 по 1983рр. Заявниця зазначила, що їх шлюб не був оформлений у зв’язку з нещасним випадком, що стався з Козаком, який в результаті автомобільної катастрофи був тяжко травмований і помер у 1983р. Суддя відмовив Звіровій у задоволенні її вимог.

Чи правильне рішення суду?

Завдання 6.Зінченко несподівано щез зі свого будинку. Протягом наступних 5 років він розшукувався, як злісний неплатник аліментів, а потім був визнаний судом померлим.

Хто має право звернутися до суду з заявою про визнання Зінченко померлим? Чи законне це рішення суду?

Завдання 7.Суддя, прийнявши 15.12.98р. заяву від Конопенка про встановлення прав на загублену ощадну книжку на пред’явника за № 30347, видану ощадною касою, постановив ухвалу про заборону провадити платежі за цією ощадною книжкою одночасно призначив розгляд справи про поновлення прав Конопенка на 04.01 1999р.

Чи були допущені суддею помилки при підготовці справи до розгляду? Коли і яке рішення може винести суд по цій справі?

Завдання 8.Фемінов звернувся до суду із заявою з проханням встановити факт належності йому трудової книжки, яка видана на ім’я Аркадія Пилиповича Фемінова, що не відповідає запису у паспорті, де він записаний як Фемінов Арон Фаллович. Суддя відмовив у прийнятті заяви, зазначивши, що неправильний запис у трудовій книжці має бути виправлений організацією, яка видала цю книжку.

Чи підставна відмова судді у прийнятті заяви? Чи може бути ця відмова оскаржена?

Завдання 9.Безпалько звернулася до суду про визнання недієздатним її чоловіка. У висновку судово-психіатричної експертизи у цій справі було зазначено, що чоловік Безпалько зараз знаходиться у психіатричному відділенні міської лікарні і за станом здоров’я не може приймати участі у судовому розгляді справи і тому є недієздатним.

Чи правильний висновок дала експертиза? Чи може за цих обставин суд визнати чоловіка Безпалько недієздатним?

Завдання 10.Федоренко звернулася з заявою до суду про визнання свого чоловіка обмежено дієздатним за тієї підстави, що він систематично пиячить, пропиває зарплату, не утримує своїх двох неповнолітніх дітей. Чоловік Федоренко у судове засідання не з’явився, хоч своєчасно отримав судову повістку.

Назвіть коло осіб які мають брати участь у цій справі? Чи може суд задовільнити заяву Федоренко за даних обставин?

Завдання 11.Півнева О.М. яка проживає у м.Черкасах, звернулася до суду м.Пирятина Полтавської області про визнання свого чоловіка Півнева П.Й. безвісно відсутнім. Рішення їй потрібно для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. У заяві вона зазначила, що останнього листа вона одержала від нього 2 роки тому. Чоловік працював у одному з підприємств і проживав у м.Пирятині. На запит судді домоуправління за місцем проживання Півнева П.Й. відповіло, що він за місцем прописки не живе. Заявниця у судове засідання не з’явилася.

Яке рішення може винести суд у цій справі?

Питання для самоконтролю

1. Загальна характеристика окремого провадження.

2. Категорія цивільних справ, що підлягають розгляду в окремому провадженні.

3. Відмінність окремого провадження від інших видів провадження в цивільному процесі.

Література

1. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. - Свердловск, І987.

2. Заворотько П.П., Штефан М.И. Непозовне провадження в радянському цивільному процесі. - К., 1969.

3. Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими.-М., 1985.

4. Светличная Г.А. Предмет доказывания по делам особого производства, связанным с изменением правового состояния граждан // Проблемы законности. - 1998. - №38. - С.125-132.

5. Чечот Д.М. Неисковые производства.-М., 1973.

6. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. №5 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.172.

7. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972 р. №3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.5.

8. Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 січня 1992 р. № 2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 1999. - №5. - С.115.

9. Штефан М.И. Цивільне процесуальне право України: Академкурс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 21.

10. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 22.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ З.

 

Тема 1. Оскарження і перевірка судових рішень і ухвал, що не вступили в законну силу. (Апеляційне оскарження)

План

1. Сутність і значення апеляції.

2. Повноваження апеляційного суду.

3. Підстави скасування судових постанов у апеляційному порядку.

4. Порядок апеляційного оскарження судових рішень і ухвал, що не вступили у законну силу.

5. Розгляд цивільної справи судом апеляційної інстанції.

Методичні рекомендації

Під час вивчення сутності апеляційного оскарження необхідно звернути увагу на те, що апеляційне провадження слугує надійною гарантією прав та охоронюваних інтересів осіб, що беруть участь у справі.

Вивчаючи цю тему, курсантові необхідно зрозуміти сутність і поняття інституту оскарження судових актів, що не вступили в законну силу. Значення апеляційного провадження як однієї з форм перевірки законності та обґрунтованості рішень і контролю вищестоящих судів за діяльністю нижчестоящих курсант має засвоїти, працюючи над темою.

Треба ще розуміти сутність апеляційного порядку перегляду оскаржених (опротестованих) судових рішень, зміст права оскарження судових рішень, передумови та умови його здійснення; коло суб’єктів, які користуються правом оскарження (опротестування); межі розгляду та порядок діяльності суду апеляційної інстанції; підстави для скасування, зміни і ухвалення нових рішень; повноваження суду апеляційної інстанції. Необхідно засвоїти і відмінності повноважень суду апеляційної інстанції під час розгляду апеляційних скарг і протестів на рішення, а також скарг і протестів на ухвали суду першої інстанції.

 

Практичні завдання:

Задача 1.Районний суд розглянув позов про розділ сумісного майна подружжя Пижових і ухвалив рішення. Позивачка Панкратова звернулась із заявою про апеляційне оскарження та апеляційною скаргою про скасування рішення, тому що справа була розглянута в її відсутність і вона не була сповіщена про день і час судового засідання.

Апеляційний суд відхилив її скаргу з тих підстав, що рішення є обґрунтованим і винесено відповідно до норм сімейного законодавства.

Чи законна ухвала апеляційного суду?

Задача 2.Суд розглянув цивільну справу за позовом Марвінської до Марвінського про стягнення аліментів на утримання сина Олега. Про це рішення стало відомо Гродинській, яка отримувала від Марвінського аліменти на сина Віталія, який народився від колишнього шлюбу з Марвінським. Вона вирішила оскаржити рішення суду, оскільки суд не залучив її до участі у справі, а задовольнивши позов, порушив її право на аліменти в більшому розмірі.

Проаналізуйте дії учасників. Які помилки допущені? Чи має право Гродинська на апеляційне оскарження?

Задача 3.Ірклієв в апеляційній скарзі вказав, що рішення суду винесено з порушенням норм цивільно-процесуального права: він як відповідач не був сповіщений про день і час судового засідання та справа була розглянута у його відсутність.

Ляхін, як третя особа без самостійних вимог з боку відповідача, подав заяву про приєднання до апеляційної скарги, поданої Ірклієвим. Апеляційний суд залишив без руху скаргу Ляхіна, мотивуючи свої дії тим, що при поданні заяви Ляхін не сплатив судовий збір.

Проаналізуйте дії учасників. Чи правомірні дії апеляційного суду?

Задача 4.Ступін подав апеляційну скаргу на рішення районного суду. Скарга була подана до суду з копіями за кількістю осіб, що беруть участь у справі. Крім цього, Ступін послався у скарзі на рішення, що оскаржується, сплатив судовий збір, але не підписав її, вважаючи, що в апеляційній скарзі цього не слід робити тому, що апеляційний суд буде розглядати всі матеріали справи. Апеляційний суд прийняв скаргу та розглянув її.

Проаналізуйте дії учасників. Чи вірні дії апеляційного суду? Що мав вчинити апеляційний суд?

Задача 5.Цегельна звернулась до суду з позовом до Цегельного про розподіл майна. При розгляді справи в суді сторони заявили про укладення мирової угоди та просили її затвердити. Суд закрив провадження у справі, про що постановив ухвалу 25 грудня. 27 грудня позивачка подала заяву про апеляційне оскарження, а 27 січня апеляційну скаргу на ухвалу суду та просила її скасувати, оскільки мирову угоду суд затвердив із порушенням законодавства.

Проаналізуйте дії учасників та суду? Які помилки допущені?

Задача 6.При розгляді апеляційної скарги прокурора на рішення суду за позовом прокурора в інтересах Сторчака до Шумського про відшкодування збитків у судовому засіданні прокурор відмовився від апеляційної скарги.

Проаналізуйте дії учасників та суду. Які наслідки викликає відмова прокурора від апеляційної скарги?

Задача 7.Ломов представляв у суді інтереси свого знайомого Трофімова, який надав Ломову доручення на ведення справи, але обмежив його право на оскарження судових рішень. У позові Трофімову було відмовлено, але його представник Ломов подав заяву про апеляційне оскарження та апеляційну скаргу на рішення суду, не узгодивши цього питання з позивачем, який на той час потрапив у лікарню.

Чи буде прийнята заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга до розгляду?

Задача 8.Лошко звернувся до суду з позовом до підприємства про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. У позові йому було відмовлено. Своєчасно оскаржити рішення Лошко зашкодила хвороба. В останній день строку на апеляційне оскарження він потрапив у лікарню, де знаходився протягом двох тижнів. Після одужання він подав заяву про апеляційне оскарження та апеляційну скаргу, але суд відмовив йому у прийнятті скарги, мотивуючи це тим, що строк на оскарження пропущений.

Проаналізуйте дії учасників, суду. Які дії повинен вчинити позивач, щоб скарга була прийнята до розгляду?

Задача 9.Гребеніков подав заяву про апеляційне оскарження та апеляційну скаргу на рішення суду. Апеляційний суд призначив день і час розгляду справи. В судовому засіданні позивач вирішив відкликати апеляційну скаргу.

Проаналізуйте дії учасників. Який строк встановлений для реалізації права на відкликання апеляційної скарги?Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.027 с.)