Тема 8. Представництво в цивільному процесі. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Представництво в цивільному процесі.План

1. Поняття представництва в цивільному процесі.

2. Процесуальне положення представників.

3. Різновиди представництва в цивільному процесі.

4.Повноваження судових представників.

Методичні рекомендації

Судове представництво – одна з гарантій здійснення права на судовий захист.

Судове представництво необхідно розглядати в системі інших різновидів представництва (у цивільному, сімейному, трудовому праві). Варто усвідомити також характер правового зв’язку: особа, яка представляєтся, – представник – суд.

Між особою, яка представляє, і представником існують матеріально-правові відносини, а між представником і судом – процесуальні. Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати у цій справі судового представника. Паралельна участь особи, яка представляє, і представника в цивільному процесі має широке застосування на практиці. Курсант має засвоїти також форму представництва юридичних осіб, якими є і митні органи України.

Важливо приділити увагу питанню про підстави виникнення судового представництва, про його різновиди, а також чітко засвоїти, хто має, а хто не має права представляти чужі інтереси в суді, а також вимоги щодо посвідчення повноважень судових представників на ведення справи в суді. Тільки за наявності належним чином оформлених повноважень представник допускається до процесу і набуває права на вчинення всіх тих процесуальних дій, які вправі здійснювати сама особа, що представляється. Необхідно розрізняти загальні і спеціальні права судового представника.

Практичні завдання:

Завдання 1.Адвокат Нихайлов на підставі ордеру юридичної консультації брав участь у справі за позовом Овдіенко (інтереси якого він захищав) до Ларго про поділ будинковолодіння яке було спільною власністю сторін. Під час рохгляду справи у судовому засіданні позивач був відсутній. Адвокат відмовився від частини позову про поділ надвірних будівель, а відносно поділу будинку уклав з відповідачкою від імені позивача мирову угоду.

Чи вправі суд прийняти часткову відмову від позову і чи чинна буде затверджена судом мирова угода?

Завдання 2.Завод “Дніпрометиз” пред’явив позов до Стонка про стягнення з нього 900 грн. матеріальної шкоди. Як представник заводу до судового засідання прибув директор цього заводу Орловський, який пред’явив довіреність на ведення справи, підписану його заступником. Як представник відповідача в справі брав участь уповноважений профспілки Ванів поряд з відповідачем Старко. В судовому засіданні директор заводу Орловський заявив клопотання про недопущення до участі у справі гр. Ваніва, оскільки він не є членом колегії адвокатів. А відповідач Стонко заявив клопотання про недопущення до участі у справі Орловського, оскільки довіреність видана його заступником, а не вищестоящою організацією.

Чи є підставними заявлені клопотання? Вирішіть справу.

Завдання 3.Рішенням районного суду грн. Малова була поновлена на роботі на посаді бібліотекаря дитячої бібліотеки і на її користь була стягнута заробітна плата за період вимушеного прогулу. Як представник відповідача – райвиконкому у справі брала участь інспектор районного відділу культури Миров на підставі усного розпорядження завідуючого цим відділом. Вважаючи рішення суду незаконним Миров принес касаційну скаргу.

Чи мав право брати участь у справі Миров? Чи повинен суд прийняти принесену касаційну скаргу?

Завдання 4.17-річний Дудко працював два місяці у колгоспі на збиранні врожаю. Колгосп йому не виплатив заробленої суми і тому, від’їхавши на навчання до технікуму, він видав довіреність своєму товаришу Павлову на право пред’явлення позову до колгоспу і ведення справи у суді від його імені. Але суддя відмовив в прийнятті судової заяви від Павлова, мотивуючи тим, що Дудко є неповнолітнім і тому він не мав права пред’являти позов без згоди батьків.

Чи законні дії суду?

Завдання 5.Неповнолітня Рибова пред’явила позов до колишнього чоловіка Рибова про стягнення аліментів на дитину. Суд зупинив провадження у справі, визнавши необхідним притягнути до участі у справі піклувальника Рибової.

Чи законні дії суду? Які мали бути дії суду, якби Рибова не знаходилася у шлюбі з відповідачем?

Питання для самоконтролю

1. Правовий статус в цивільному процесі осіб, що здійснюють представництво.

2. Види представництва в цивільних справах.

3. Підстави виникнення судового представництва.

Література

І. Кострова Н.М. Законные представители как участники гражданского судопроизводства // Сов. государство и право. - 1987. - №5.

2. Вобренко Я., Скловский К. Вопросы гражданского представительства в судебной практике // Сов. юстиция. - 1982. - №9.

3. Ильинская Л.Ф., Лесницкая Л.Ф. Судебное представительство в гражданском процессе. - М.,1964.

4. Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми //Право України.-2004.-№ 1.с.139-143

5.Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України.- К.: 2002

6. Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. - Рига,1981.

7. Рудяков А., Ивакин В. Представительство в суде лечебных учреждений по делам лиц, страдающих болезнью или слабоумием // Сов. юстиция. - 1982. - №3. - С.14-15.

8. Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. - М.,1984.

9. Чертков В.Л. Правовое положение адвоката в гражданском процессе // Сов. государство и право. - 1982. - №8.

10. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право: Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 9.

11. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 9.

 

Тема 9. Судові витрати.

План

1. Судові витрати. Їх різновиди.

2. Обчислення розміру державного мита і витрат у справі.

3. Звільнення від судових витрат.

4. Процесуальне правопорушення як підстава накладання штрафу.

5. Порядок оскарження ухвали суду про накладання штрафу.

Методичні рекомендації

У цій темі вивчаються два самостійних питання – судові витрати і судові штрафи. Судові витрати визначають фактичну доступність звернення до суду за судовим захистом, а судові штрафи являють собою санкції за невиконання процесуальних обов’язків учасниками процесу. Необхідно знати поняття і різновиди судових витрат у цивільному процесі. Слід навчитися визначати розмір державного мита залежно від характеру і розміру позовних вимог. Державне мито стягується не лише з позовних заяв, але і з зустрічних заяв; заяв про вступ до процесу третіх осіб, що ставлять самостійні вимоги на предмет спору; заяв у справах, які розглядаються в порядку особливого провадження; касаційних скарг; за видачу копій документів, що є в справі. Після ретельного вивчення нормативного матеріалу і літератури необхідно встановити, в яких випадках особи, що беруть участь в справі, звільняються від судових витрат, в яких випадках повертається державне мито, як розподіляються судові витрати між сторонами. В подальшому слід вивчити підстави і процесуальний порядок накладання судових штрафів.

Практичні завдання:

Задача 1.Гіванова вирішила звернутись за захистом своїх порушених прав до суду, та порадилась з цього приводу зі своєю знайомою Ільченко, яка почала відмовляти Гіванову звертатись до суду, з причини, що для цього необхідні великі кошти.

Які витрати передбачені законом при зверненні до суду та розгляді цивільної справи?

Задача 2.Лакова вирішила вступити у цивільну справу як третя особа із самостійними вимогами. Для реалізації цього права вона подала до суду позовну заяву із самостійними позовними вимогами щодо об'єкту спору між сторонами.

Чи має бути при цьому сплачений судовий збір? Назвіть перелік процесуальних документів, які виступають об'єктом справляння судового збору. Керуйтесь Декретом КМУ «Про державне мито».

Задача 3.Чи буде сплачуватись судовий збір при подачі до суду:

A) заяви про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, яка народилась від шлюбу, одним із подружжя з іншого із подружжя;

Б) позовної заяви працівника про поновлення на роботі при незаконному звільненні;

B) позовної заяви працівника про стягнення заробітної плати, звоєчасно не сплаченої підприємством;

Г) позовної заяви про визнання заповіту недійсним;

Д) заяви про встановлення факту родинних відносин;

Е) заяви про повторну видачу копії рішення суду;

Ж) апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції;

3) заяви про забезпечення доказів;

І) апеляційної скарги на ухвалу суду про відмову в ухваленні додаткового рішення по справі;

К) заяви про забезпечення доказів, поданої до пред'явлення позову до суду.

Задача 4.При зверненні до суду з позовною заявою Іванова дізналась, що їй необхідно сплатити судовий збір.

Які види ставок встановлюються законом при сплаті судового збору?

Задача 5.Інова звернулась до адвоката за консультацією, як їй визначити суму грошей, яку вона має сплатити як судовий збір при поданні до суду позовної заяви майнового характеру?

Від чого залежить дана сума? Що таке ціна позову? Як ціна позову впливає на визначення розміру судового збору? Як визначається ціна позову? Яку відповідь надасть адвокат?

Задача 6.Сегін при поданні позовної заяви до суду не вказав в ній ціну позову.

Хто вказує ціну позову? Який порядок встановлення ціни позову в даному випадку? Як визначається ціна позову, якщо у момент пред'явлення позову встановити точну ціну позову неможливо?

Задача 7.Тяпочкін у судовому засіданні відмовився від позовних вимог та просив суд повернути йому судовий збір, який він сплатив при поданні позовної заяви до суду.

Як вчинить суддя? В яких випадках судовий збір не повертається?

Задача 8.Рибянец під час розгляду справи збільшив розмір позовних вимог.

Як в цьому випадку вирішується питання про сплату судового збору?

Задача 9.Співпозивачі Мохов і Трушкін пред'явили позов про стягнення шкоди, заподіяної їх майну.

Як сплачується судовий збір в даному випадку?

Задача 10.Суддя постановив ухвалу про виділення в самостійне провадження позовних вимог, пред'явлених одним із співпозивачів.

Чи буде повернутий судовий збір співпозивачу? Чи повинен співпозивач повторно сплачувати судовий збір?

Задача 11.Ільченко необхідно сплатити судовий збір за подачу позовної заяви.

У який спосіб вона це може зробити? До якої установи вона повинна звернутись, щоб сплатити судовий збір? Який документ підтверджує факт сплати судового збору?

Задача 12.Районна податкова інспекція звернулась до суду з заявою про стягнення з гр. Пенкіної недоїмки по податках в розмірі 3000грн., які він не сплатив протягом 2001 р.

Суддя відмовив у прийнятті заяви з тої причини, що вона не оплачена судовим збором.

Чи правомірно діяв суддя? Чи встановлює законодавство пільги щодо сплати судового збору? Якщо так, то для яких осіб?

Задача 13.Шопіна звернулася до суду з позовом до автобази про стягнення збитків, завданих йому наїздом автомобіля, що належав автобазі. Збитки склали 5000 грн. Від сплати держмита Шопіна відмовилась, мотивуючи відмову тим, що її майну завдано шкоду, тому вона повинна бути звільнена від сплати судового збору.

Чи права Шопіна? Вирішіть справу.

Задача 14.Врезультаті бійки, яку Ченко вчинив в квартирі Омова, було пошкоджене майно Омова, збитки склали 5000грн. Вироком суду дії Ченко були визнані злочинними, та було встановлено, що злочином Омову завдано збитків на 5000грн.

Але при розгляді кримінальної справи Омов не заявив цивільного позову, тому він вирішив звернутись з позовом до суду про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди. Він звернувся до юридичної консультації, щоб йому роз'яснили, чи потрібно в цьому випадку сплачувати судовий збір.

Яку консультацію нададуть Омову? Складить позовну заяву.

Задача 15.Сема звернулась до суду з позовом про зобов'язання Рябченко повернути їй коштовності, які Сема передала Рябченко на зберігання. Ціна позову була визначена відповідно до вартості коштовностей у 2500 грн. До позовної заяви Сема додала заяву про звільнення її від судових витрат з тої причини, що вона має тяжке матеріальне становище, є одинокою пенсіонеркою та отримує невелику пенсію, про що надала довідку.

Чи має право Сема на звільнення від судових витрат? Які дії вчинить суд?

Задача 16.Жорін звернувся до суду з позовом до Симоненко про стягнення збитків, вказавши ціну позову у сумі 2000 грн. та сплативши державне мито. У ході судового розгляду він зменшив ціну позову до 1000 грн. та просив суд повернути йому частину сплаченого судового збору.

Чи правомірні дії Жоріна? Що відбулося б, якщо б Жорін збільшив ціну позову?

Задача 17.При поданні позовної заяви до суду Мєнков сплатив судовий збір у розмірі більшому, ніж було передбачено законом.

Чи має право Мєнков на повернення судового збору? Якщо має, то в якому порядку він буде повернутий? В яких випадках закон передбачає повернення судового збору? Який порядок повернення судового збору? Через який орган повертаються кошти судового збору?

Задача 18.Єременко вирішив оскаржити рішення суду, яким він був визнаний батьком дитини Мухіної.

Вкажіть, чи підлягає оплаті судовим збором апеляційна скарга Єременко та в якому розмірі?

Задача 19.Михалева звернулась до суду з позовом до Михалева про розділ спільного майна, придбаного в період шлюбу. Вона сплатила судовий збір у відповідному розмірі. У стадії підготовки справи до судового розгляду подружжя помирилося, і позивачка відмовилась від позову. Суд прийняв відмову від позову і закрив провадження у справі.

Згодом Михалева звернулась до суду із заявою про повернення сплаченого судового збору.

Як вчинить суд? Вирішіть справу.

Задача 20.По справі Соловйової до Соловйова про визнання шлюбу недійсним Мішин був свідком. Він проживав у іншій місцевості та був викликаний у судове засідання повісткою. Після дачі показань у судовому засіданні Мишин подав до суду заяву, в якій просив оплатити йому вартість проїзду, витрати за проживання у готелі, та розмір середньомісячної зарплати за 4 дня.

Як буде вирішено дане питання? З кого будуть стягнуті дані витрати?

Задача 21.По справі за позовом Дукіна до Морозової про відшкодування збитків, завданих пошкодженням квартири внаслідок її залиття, у судове засідання був викликаний експерт, що проводив експер­тизу за ухвалою суду в порядку службового доручення, для уточнення експертного висновку.

Які витрати в даному випадку передбачені по справі? В якому порядку буде проводитись виплата цих витрат?

Задача 22.По справі за позовом Дружко про стягнення аліментів з колишнього чоловіка Дружка суд постановив ухвалу, якою оголосив розшук відповідача.

Які органи проводять розшук? Хто несе витрати за розшук відповідача?

Задача 23.При винесенні рішення за результатом розгляду справи за позовом Мекіної до Мекіна про розподіл сумісного майна суд не вирішив питання про розподіл витрат по справі.

Як повинно бути вирішено це питання після того, як суд виніс рішення?

Задача 24.При розгляді справи за позовом Іванової до ательє «Силует» про стягнення збитків, завданих неякісним виконанням замовлення, за клопотанням позивачки судом була призначена товарознавча експертиза для визначення якості матеріалу та робіт. Позов було задоволено повністю. Одночасно суд поклав на позивачку витрати по проведенню експертизи.

Чи правильно вчинив суд?

Задача 25.При подачі позову до суду Ласточкіна була звільнена від сплати судового збору. Позов Ласточкіної до Харченко про визнання договору недійсним задоволено.

Як судом буде вирішено питання про стягнення судових витрат по справі?

Питання для самоконтролю

1. Поняття, види та склад судових витрат.

2. Підстави звільнення від судових витрат.

3. Розподіл судових витрат.

4. Підстави накладення штрафу в цивільному процесі.

Література

І. Бурмистров О., Бутнев В. Процессуальные санкции при рассмотрении гражданских дел // Сов. юстиция. - 1987. - №6.

2. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93 №7-93 // Відомості Верховної Ради України, 1993р. - №13. - Ст.113.

3. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.96 №710.

4. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глави 13 і 14.

5. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 12.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.009 с.)