Методичні рекомендації до основних тем 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до основних темЗа змістовними модулями

Змістовний модуль 1. Загальні положення

Тема 1. Цивільне процесуальне право. Цивільний процес

1. Поняття і сутність судової влади. Поняття цивільного процесу і його завдання.

2. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.

3. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права.

4. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права.

5. Джерела цивільного процесуального права.

6. Віди і стадії цивільного судочинства. Поняття цивільного процесу і його завдання.

7. Сутність і значення цивільної процесуальної форми.

Методичні рекомендації

Дана тема є базовою для засвоєння змісту всіх інститутів цивільного процесуального права.

Предмет і система цивільного процесуального права обумовлені своєрідністю цієї галузі права. У науці на цей рахунок існують різні точки зору. Одні процесуалісти вважають, що предмет цивільного процесуального права складають відносини, що виникають між судом і учасниками цивільного процесу під час здійснення правосуддя в цивільних справах. Інші вважають, що предмет цивільного процесуального права значно ширше, і включають у нього відносини, які виникають при здійсненні захисту прав не тільки судом, але й арбітражним судом, товариським судом, нотаріатом, іншими органами цивільної юрисдикції. Для правильного вирішення даного питання необхідно вивчити систему законодавства, що регулює діяльність органів правосуддя, арбітражного суду та ін.

Важливо мати чітке уявлення про зміст і співвідношення таких ключових понять, як цивільне судочинство, стадії цивільного процесу, цивільна процесуальна форма.

Під час підготовки до семінарського заняття необхідно точно зрозуміти сферу дії трьох законів, а саме Закону України “Про Конституційний Суд України”, Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України.

Практичні завдання:

Задача 1.Між Новіком та Потаповим виник спір зприводу користування земельною ділянкою.

Які форми захисту законних прав цих осіб можливо застосувати?

Задача 2.Поліванов звернувся до районного суду із заявою про усиновлення дитини - хлопчика чотирьох років, який залишився без батьків внаслідок їх загибелі.

Суддя відмовив йому в прийнятті заяви, пояснивши, що немає закону, згідно якого суд зобов'язаний розглядати справи про усиновлення дітей. Він пояснив заявнику, щоб той звернувся із заявою до голови місцевої держадміністрації.

Чи законно суддя відмовив у прийнятті заяви про усиновлення? Відповідь обґрунтуйте з врахуванням ознак цивільного судочинства (видів судочинства).

Задача 3.Громадяни Петрова і Сіліванова проживали в Російській Федерації. В червні 2000 р. вони уклали між собою договір позики, за яким Петрова дала в борг Сіліванової 1200 тис. руб. строком на один рік.

Протягом цього ж року Петрова та Сіліванова переїхали на постійне місце проживання до м. Дніпропетровська.

В грудні 2008 р. Петрова пред'явила позов до районного суду м. Дніпропетровськ про повернення боргу, оскільки Сіліванова його вчасно не повернула.

Районний суд розглянув справу та застосував норми цивільного кодексу Російської Федерації, а також при розгляді справи керувався нормами цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, оскільки спірні правовідносини між сторонами виникли на території даної держави.

Чи правильно вчинив суд? Як норми цивільного процесуального права застосовуються в просторі та в часі? Керуйтесь ст.ст. 2, 8 ЦПК України та Законом України «Про міжнародне приватне право».

Задача 4.Наумов, який ніде не працював і не мав певного місця проживання, свавільно оселився в двокімнатній квартирі, що належить Мовчану на праві приватної власності.

Який порядок захисту порушеного права Мовчана?

Задача 5.У господарському суді розглядалась справа за позовом підприємства «Весна» до підприємства «Актика» про стягнення збитків, завданих невиконанням умов договору поставки продукції. Представник підприємства «Атика» до суду не з'явився. Суд розглянув справу у його відсутності та ухвалив рішення, застосувавши норми Цивільного процесуального кодексу, які надають право суду в разі неявки в судове засідання відповідача, що був повідомлений про час і місце судового засідання, постановити рішення за його відсутності.

Чи правильно господарський суд застосував норми Цивільного процесуального кодексу? Яка сфера дії норм цивільного процесуального права?

Задача 6.Брати Вальченко в 1958 р. отримали у спадщину будинок в рівних частинах.

В 2007 р. між ними виник спір з приводу користування підсобними приміщеннями.

Один з братів звернувся до суду з усною позовною заявою, пославшись на те, що він не вміє грамотно скласти позовну заяву.

Спір виник з факту спадкування будинку в 1958 p., коли діяв цивільно-процесуальний кодекс, яким дозволялось звертатися до суду з позовною заявою в усній формі.

Як повинен вчинити суд, яке роз'яснення він дасть позивачу?

Задача 7.Який вид провадження буде порушено судом при розгляді наступних справ:

1)У спорі між Літвиним та Овдієнко про розподіл будівлі;

2)За заявою про встановлення факту перебування Ломова на тяжких роботах;

3)У спорі між подружжям Петрових з приводу розірвання шлюбу;

4)За заявою про встановлення факту родинних відносин між Ільченко та Ватченко;

5)У спорі між Ковалем та державним виконавцем з приводу неправомірних дій державного виконавця при виконанні рішення у цивільній справі;

6)У спорі між Івановим та Агентством з авторських прав з приводу стягнення сум гонорару;

7)У спорі між Кошкіною та Ветровим про визнання договору купівлі-продажу недійсним;

8)За заявою Ісаченкоа про видачу судового наказу про стягнення боргу з Семенко за договором позики;

9)За заявою про визнання громадянина Єгорової недієздатним;

10) У спорі між колишнім подружжям Сидорових про визнання Сидорова таким, що втратив право користування жилим приміщенням.

Задача 8.Суд розглянув спір між подружжям Грищенко про розподіл сумісного майна. Але сторони вирішили оскаржити рішення як незаконне.

Які стадії провадження можуть виникнути по справі в даному випадку?

Задача 9.Рішення суду по справі у спорі між Оніпко та Іскровим про стягнення завданих збитків набуло законної сили та було виконано. Але Іскров подав заяву до суду про перегляд справи за нововиявленими обставинами. Справа була переглянута та постановлено нове рішення.

Які процесуальні дії виконавчого провадження мають відбутися в даному випадку, якщо попереднє рішення, яке було скасовано у зв'язку з переглядом його за нововиявленими обставинами, вже виконано?

Задача 10.Петрова подала до суду першої інстанції позовну заяву про стягнення аліментів, але при цьому не виконала вимог закону щодо форми і змісту заяви. Суддя, отримавши її заяву, повинен був порушити провадження у справі, але залишив заяву без руху, постановив ухвалу, в якій вказав, що за змістом заява не відповідає вимогам закону, і встановив строк для усунення недоліків, при цьому копію ухвали надіслав заявниці.

На якій стадії провадження відбулися зазначені дії?

Задача 11.У справі за позовом Тимошенко до Петрова про стягнення збитків суд ухвалив рішення по справі. Сизоненко був незгодний з рішенням суду та вирішив його оскаржити.

На якій стадії провадження відбувається перегляд та оскарження рішень та ухвал суду першої інстанції, які не набули законної сили?

Задача 12.Апеляційний суд переглянув рішення суду першої інстанції по справі за позовом Сидорова до Іванова про встановлення порядку користування земельною ділянкою та залишив його в силі, про що постановив ухвалу.

В якій стадії провадження можливо продовжити оскарження зазначених судових постанов (рішення та ухвали)?

Питання для самоконтролю

1. Місце та роль цивільного процесуального права в правовій системі України.

2. Поняття, предмет та функції цивільного процесуального права України.

3. Класифікація джерел цивільного процесуального права України.

 

Література

1. Арапов Н.Т. Проблемы теории и практики правосудия по гражданским делам. - Л., 1984.

2. Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України. Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серія «Судова практика».-Х.: Харків юридичний, 2008,-7-8 с.

2. Гапеев В.Н. Правосудие и арбитраж. - Ростов-на-Дону,1983.

3. Полянский Н.П., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. - М., 1983.

4. Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права. - М., 1989.

5. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. Академічний курс -К.: Ін юре, 2005.- Глава І.

6. Цивільне процесуальне право України: Підручник /За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999. - Глави 1 і 2.

7. Комаров В.В., Сакара Н.Ю. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві.-Х.: нац.юрид.акад.України, 2007

8. Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.96 №9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду окремих категорій цивільних справ / Відп.редактор П.І.Шевчук. - К.: Юрінком Інтер.- 1998. - С.49.

9. Судова реформа в Україні:проблеми і перспективи.-К.; Х:: Юрінком Інтер, 2002

 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.

План

1. Поняття принципів права в теорії права та в цивільному процесуальному праві.

2. Система принципів цивільного процесуального правата їх значення.

2. Загальноправові, міжгалузеві та галузеві принципи цивільного процесуального права.

3. Принципи організації правосудія

4. Функціональні принципи.

Методичні рекомендації

На основі загальнотеоретичного поняття принципів права необхідно усвідомити поняття і значення принципів цивільного процесуального права як основних керівних положень, закріплених у цивільному процесуальному законодавстві, що характеризують сутність цивільного процесу, найважливіші форми та методи діяльності суду й учасників процесу при здійсненні правосуддя в цивільних справах. Треба знати, у яких нормах цивільного процесуального права закріплені ті або інші принципи; уміти застосовувати ці норми під час практичних завдань.

Принципи цивільного процесуального права, як і принципи права взагалі, мають значення як для правозастосовчої, так і для нормотворчої діяльності, бо вся система права й окремі її норми повинні відповідати певним принципам. Цього відправного положення в правотворчій діяльності законодавець має суворо дотримуватися під час внесення відповідних змін та доповнень у законодавство. Порушення даної вимоги відбивається на правозастосовчій діяльності суду, на захисті цивільних прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій. Слід мати на увазі, що законність правосуддя може бути забезпечена лише за суворого дотримання принципів цивільного процесуального права. Відхилення від принципів права спричиняє до винесення неправосудних рішень.

Крім того, суд керується принципами під час тлумачення норм права, а також у разі необхідності застосування аналогії закону чи права.

Важливе значення має питання про систему і критерії класифікації принципів процесуального права. Вивчаючи окремі принципи, особливу увагу слід звернути на принципи диспозитивності, змагальності, рівноправності, усності, безпосередності, безперервності та об’єктивної істини. Вивчаючи принцип законності, слід пам’ятати, що поруч із цим принципом існує поняття законність. Ці поняття слід відрізняти. Принцип - це вимога, звернена до всіх учасників суспільних відносин, про суворе дотримання законів. Законність - це положення, стан суспільства, в якому вчинки людей суворо відповідають “духу і букві” закону.

Необхідно мати чітке уявлення про функції кожного принципу в цивільному процесі. Норми, що закріплюють принцип диспозитивності, дозволяють сторонам використовувати свої матеріальні і процесуальні права для захисту інтересів під контролем і за активного сприяння суду, органів прокуратури, органів державного управління. Норми, що закріплюють принцип змагальності, забезпечують доказову діяльність, активність суду й осіб, що беруть участь у справі, у збиранні, дослідженні й оцінці всього доказового матеріалу.

Дотримання всіх принципів є гарантією правильного здійснення правосуддя за цивільними справами.

Практичні завдання:

Задача 1.Сидоренко з Ільченко тривалий час перебували у шлюбі, від якого народилась дитина. Згодом Ільченко залишив сім'ю і відмовився від утримання дитини. Сидоренко пред'явила позов про стягнення з нього аліментів. Ільченко не володів українською мовою, відшукати перекладача не вдалося, тому Ільченко, частково володіючи угорською мовою, на пропозицію суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Сидоренко. Суд розглянув справу і позов задовольнив.

Сидоренко подав апеляційну скаргу, посилаючись на те, що Ільяченко неправильно перекладала, тому він не міг зрозуміти зміст процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні.

Які принципи цивільного процесуального права порушені? Яким має бути рішення суду апеляційної інстанції?

Задача 2.Ковтуненко пред'явив позов до Іванова про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, і просив викликати в судове засідання в якості свідка Сірко, який проживав в м. Миколаїві, який був свідком автопригоди.

Суддя доручив суду за місцем проживання свідка допитати його і надіслати протокол судового засідання.

Чи відповідають дії суду принципу безпосередності? Як вирішити справу?

Задача 3.Розглядаючи справу, суддя районного суду доручив члену апеляційного суду, який раніше працював у цьому ж районному суді, закінчити її розгляд, оскільки він захворів.

Чи порушені в даному випадку принципи цивільного процесуального права?

Задача 4.В суді розглядалась цивільна справа про розподіл сумісного майна між колишнім подружжям.

Позивач Ткаченко в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи для укладення договору з юридичною консультацією на предмет надання йому правової допомоги.

Відповідачка заперечила проти відкладення справи, пояснивши, що в неї немає коштів для того, щоб мати в процесі адвоката як представника. Якщо ж у позивача буде представник, а в неї ні, то це порушить принцип рівноправності сторін.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання позивача, мотивуючи відмову тим, що відкладення розгляду справи порушить принцип рівноправності сторін у цивільному процесі і процес буде несправедливим щодо відповідачки.

Висловіть свою думку щодо правової позиції сторін і дії принципів рівності учасників перед законом і процесуальної рівноправності.

Задача 5.Суддя районного суду одноособово розглянув цивільну справу про визнання договору купівлі-продажу двокімнатної квартири недійсним.

У судовому засіданні позивач Панченко заявив клопотання про відкладення справи на інший день і час розгляду, але в колегіальному складі суду. В обґрунтування свого клопотання позивач послався на те, що для нього рішення суду має винятково важливе значення, тому що одному судді важко розібратися в законності договору купівлі-продажу квартири.

Суддя, уважно вислухавши клопотання позивача, заявив, що він досвідчений суддя, і заслухав за останні дні року багато аналогічних справ. Йому неважко розібратися й у цій справі, щоб винести правильне рішення.

Судове засідання було продовжено, процес проводився одним суддею. У результаті судового розгляду було винесено рішення, яким позивачу в задоволенні позову відмовлено.

Чи порушені суддею принципи цивільного процесуального права? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 6.У районному суді слухалася цивільна справа про поновлення на роботі за позовом водія Бережного до автобази.

У судовому засіданні позивач Бережної заявив клопотання про відкладення справи і переклад йому з української на татарську мову матеріалів справи.

Бережної пояснив, що проживає в місцевості, де більшість жителів складає татарське населення. Він краще розуміє зміст документів татарською мовою, ніж українською.

Представник автобази заперечив проти задоволення клопотання, думаючи, що його задоволення тільки перешкодить правильному розгляду справи, оскільки всі працівники автобази спілкуються українською мовою.

Суд видалився для обговорення клопотання.

Яку ухвалу винесли б ви, будучи суддями даного складу суду, керуючись принципами цивільного процесуального права?

Задача 7.Районний суд за позовом Конова виніс рішення про розірвання шлюбу з Перовою. В даній цивільній справі ніяких інших вимог заявлено не було.

Через два місяці після винесення рішення про розірвання шлюбу в суд звернулася Перова з позовом про стягнення аліментів з відповідача Конова на двох дітей, оскільки він порушив обіцянку добровільно їх утримувати.

Конов заперечував проти розгляду справи про стягнення аліментів у суді з тієї підстави, що між ним і колишньою дружиною була укладена письмова угода про передачу суперечки на розгляд третейського суду.

Вислухавши сторони, ознайомившись з письмовою угодою сторін, суддя відмовив у прийнятті заяви про стягнення аліментів.

Дайте оцінку діям сторін і судді з погляду на дії принципів цивільного процесуального права. Керуйтесь нормами Закону України «Про третейські суди».

Задача 8.У районному суді проводилось попереднє судове засідання, на якому розглядалась справа за позовом Ільченко до Сомова про стягнення збитку, пов'язаного з ушкодженням автомашини «Жигулі», заподіяного автомобільною аварією.

Відповідач Сомов не визнав позову, стверджуючи, що його вини в аварії немає. Під час автопригоди дорога була покрита льодом, і зіткнення автомашин відбулося в зв'язку з непереборною силою.

Позивач Ільченко заявив клопотання про відкладення цивільної справи і про витребування матеріалів кримінальної справи, що у свій час була порушена, але припинена.

Суддя виніс ухвалу про відкладення справи на іншу дату і час, але у витребуванні кримінальної справи відмовив, вказавши, що відповідно до принципу змагальності кожна сторона повинна довести факти, на які посилається. Тому сам позивач повинен представити матеріали кримінальної справи, що знаходяться в районному управлінні внутрішніх справ.

Розповісти про принцип змагальності і його зміст. Як правильно вирішити це питання?

Задача 9.У судовому засіданні розглядалась справа окремого провадження про усиновлення дитини.

Під час судового розгляду справи до залу судового засідання ввійшов кореспондент обласної телевізійної компанії з відеокамерою і почав робити зйомку судового засідання.

Головуючий у справі запитав у нього, на якій підставі провадиться відеозйомка. Кореспондент відповів, що має завдання телестудії зробити відеозйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації телеглядачам репортажу про нову категорію цивільних справ про усиновлення.

Головуючий у справі суддя заборонив відеозйомку і видалив журналіста з залу судового засідання. Той заявив, що буде скаржитися у вищестоящі судові інстанції на бюрократизм судді.

Проблему яких принципів зачіпає приведена правова ситуація?

Задача 10.У попередньому судовому засіданні розглядалась цивільна справа за позовом Івашко до Тодорова про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним. Суддя роз'яснив сторонам про те, що вони зобов'язані заявити клопотання про забезпечення доказів.

Проаналізуйте, чи відповідають принципу диспозитивності дії судді?

Питання для самоконтролю

1. Поняття та система принципів цивільного процесуального права України.

2. Види принципів цивільного процесуального права України.

3. Головні засади цивільного судочинства в Україні.

Література

І. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. - М.,1970.

2.Андрушко А. Співвідношення принципів диспозитивності та змагальності у цивільному судочинстві //Вісник Української Академії державного управління.-2000.-№ 22-с.280-286

3. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987.

4. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. - М., 1989.

5. Величко О. Правова природа принципів рівності та равноправності в цивільному процесі //Юридичний журнал.-2004-№ 3.-с.118-122//

6. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві: Цивільний процес // Право України.- 1999. - №12. - С.21-24.

7. Основные принципы гражданского процесса. -М., 1991.

8. Тертишников В.І. Принципи цивільного процесуального права. -Харків, 1991.

9. Шутенко О.В. Принцип диспозитивности и участие прокурора в гражданском процессе // Проблемы законности. - 1999. - №37. - С.157-160.

10.Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 2.

11. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999. - Глава 3.

12. Сакара Н. Проблеми доступності правосуддя у цивільних справах //Право України.-2004.-№ 1.-с.105-109//

 

Тема 3. Цивільні процесцуальні правовідносини.

План

І. Поняття цивільних процесуальних відносин.

2. Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

Методичні рекомендації

Заданою темоюпроводиться теоретична співбесіда (колоквіум). Підготовка до цієї теми проводиться на базі знання теорії правовідносин з курсу теорії держави і права. Тому необхідна ретельна теоретична підготовка, уважне вивчення всіх проблем, пов’язаних із виникненням, розвитком і припиненням цивільних процесуальних правовідносин. У з’ясуванні поняття правовідносин важливо пам’ятати, що, здійснюючи правосуддя в цивільних справах, суди вступають в охоронні правовідносини з усіма учасниками цивільного процесу. Становлячи собою врегульовані норми цивільного процесуального права, дані відносини набувають форми цивільних процесуальних правовідносин. Важливо визначити, чому процесуальні правовідносини, що виникають в цивільному судочинстві, виступають як система правовідносин, у чому їхня сутність і значення. Особливу увагу варто приділити передумовам і підставам виникнення, зміни і припинення цивільних процесуальних правовідносин; нормам цивільного процесуального права, процесуальним юридичним фактам і правоздатності учасників цих правовідносин.

Під час аналізу елементів процесуальних правовідносин необхідно засвоїти роль суду як обов’язкового його суб’єкта, дати характеристику осіб, що беруть участь у справі, їхніх прав і обов’язків. Питання про зміст і об’єкт цивільних процесуальних правовідносин, що є в літературі дискусійними, повинні стати предметом аналізу на колоквіумі.

Практичні завдання:

Задача 1.Співвласники будинку Трохімов та Ільченко не змогли дійтизгоди у питанні розподілу будинку. Вони звернулися для вирішення спору:

1) до районного суду;

2) до голови місцевої державної адміністрації;

3) до знайомого, якого вважали досвідченою особою з цих питань.

В якому випадку виникають цивільно-процесуальні правовідносини?

Задача 2.Маркус звернулась до суду з заявою про встановлення факту батьківства Сергеева у відношенні її. В заяві вона вказала, що Сергеев та її мати з 1990 р. знаходились у фактичному шлюбі до 2007 p., коли Сергеев помер. Маркус народилась під час їх сумісного проживання, Сергеев до кінця свого життя виховував її.

Заява була розглянута судом за правилами, встановленими для справ окремого провадження.

Вкажіть учасників по справі. Які підстави виникнення цивільно-процесуальних правовідносин в даній справі?

Задача 3.Громадянин Сіротко звернувся до суду з позовом про відібрання у гр. Білого мотоцикла, який Сіротко дав у тимчасове користування Білому як заставу за надану йому Білому грошову позику. У заяві Сіротко зазначив, що повертав запозичену суму грошей вчасно, але Білий відмовився отримати гроші і не повернув мотоцикл. Очевидцями цієї події були Петров і Зимин. При розгляді цивільної справи у суді інтереси Сіротко представляв адвокат Романішин, а захист інтересів Білого від імені профспілкової організації, членом якої був Баглай, здійснював уповноважений профспілкової організації Усов.

Визначте суб'єктів, між якими виникли цивільно-процесуальні правовідносини у справі, та інші елементи цих правовідносин.

Задача 4.Громадянин Оніпко згідно трудового договору з підприємством «Маяк» працював електриком. За систематичне порушення трудових обов'язків він був звільнений з роботи, про що директор підприємства «Маяк» Сіров видав наказ. Оніпко вважав своє звільнення з роботи неправильним і звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Позов пред'явлено до підприємства.

Визначте суб'єктів цивільно-процесуальних правовідносин, керуючись ст.ст. 21, 40 Кодексу законів про працю України.

Задача 5.Між Грінченко та акціонерним банком «Укрсиббанк» був укладений договір кредитування, за яким Грінченко отримав кредит. Своєчасно Грінченко кредит не повернув, тоді банк звернувся до суду з позовом про стягнення боргу за наданий кредит. Суддя прийняв справу до свого провадження.

Між якими особами виникли цивільно-процесуальні відносини? Що є їх об'єктом?

Задача 6.В яких із наведених випадків мають місце цивільно-процесуальні правовідносини:

1)господарський суд розглянув спір між підприємством «Маяк» та підприємством «Метиз» про стягнення неустойки за договором поставки продукції;

2) районний суд розглянув цивільну справу за позовом Гирко до Ільченко про визнання права власності на будинок;

3) комісія з трудових спорів підприємства «Метиз» розглянула спір між директором підприємства та робочим;

4) міська державна адміністрація розглянула скаргу Молчанова щодо порушення Сидоровим його права користування земельною ділянкою.

Задача 7.Онова звернулась до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу з Вальченко. Але, викладаючи обставини справи в по­зовній заяві, вона не зазначила доказів, що підтверджують дані обставини, у зв'язку з чим суддя залишив позовну заяву без руху та встановив строк для усунення недоліків - визначення та надання суду доказів, що підтверджують її позовні вимоги (згідно ст.ст. 119-121 ЦПК).

Визначте, які правовідносини виникли в даному випадку? Що є їх об'єктом?

Задача 8.З вини слюсаря їдальні відбулась аварія водопровідної системи, у зв'язку з чим була залита квартира Павлових, пошкоджено його майно. Павлов вирішив відшкодувати завдані збитки за рахунок винних осіб.

Визначте суб'єктів цивільно-процесуальних правовідносин у цій справі. Для цього зверніть увагу на те, які юридичні факти мають бути наявними для виникнення цивільно-процесуальних правовідносин, насамперед на суб'єктний склад спірних правовідносин.

Задача 9.Громадянка Німченко звернулася до суду з позовом до Валейко - матері свого чоловіка - про визнання права власності на 1/2 частину житлового будинку і про розділ його в натурі. Свої позовні вимоги вона обґрунтувала тим, що будинок був придбаний за договором купівлі-продажу, при укладанні якого покупцем була зазначена мати чоловіка - Валейко, але фактично купівля будинку відбулась за спільні кошти матері, чоловіка, жінки та доньки матері.

Німченко зазначила у позовній заяві, що вона і чоловік надали Валейко кошти в розмірі половини вартості будинку, а другу половину при купівлі внесла Валейко зі своєю дочкою Іларіонової. Суд прийняв позовну заяву до розгляду.

Визначте суб'єктів цивільно-процесуальних правовідносин. Що складає їх зміст?

Задача 10.При розгляді судом справи про розірвання шлюбу між подружжям Бабенко і Сімчука, Бабенко просила передати їй п'ятирічного сина, який перебував на вихованні у Перової - бабусі - матері чоловіка. Суд прийняв позовну заяву до свого провадження.

Визначте осіб, які повинні брати участь у цій справі як суб'єкти цивільно-процесуальних правовідносин.

Задача 11.Рішенням районного суду стягнуто з автотранспортного підприємства «Арго» на користь неповнолітнього Петрова збиток на суму 10 тис. грн. за шкоду, завдану йому в дорожньо-транспортній пригоді, що відбулась з вини водія АТП.

Чи наділені сторони зазначеного спору цивільною процесуальною правоздатністю та дієздатністю? Чи зміниться ваша відповідь у разі, якщо Петров є повнолітнім громадянином?

Питання для самоконтролю

1. Поняття та види цивільних процесуальних правовідносин.

2. Зміст та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

3. Роль суду в регулюванні цивільних процесуальних правовідносин.

Література

І. Гурвич М.А. Основные черты гражданского процессуального правоотношения // Сов. государство и право. - 1972. - №2.

2. ГурвичМ.А. Структура и движение гражданского процессуального правоотношения // Тр. ВЮЗИ. - 1975. - Т.38.

3. Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. -Саратов, 1965.

4. Комаров В.В., Радченко П.І. Суб’єкти цивільного процесуального права. - Харків, 1990.

5. Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. - Томск, 1979.

6. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. Академкусрс: Підручник.- К.: Ін юре, 2005. - Глава 3.

7. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 4.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.012 с.)