Тема 10. Процесуальні строки. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Процесуальні строки.План

1. Поняття процесуальних строків. Їх різновиди.

2. Відмінність процесуальних строків від службових.

3. Порядок обчислення процесуальних строків.

4. Порядок поновлення і продовження процесуальних строків.

Методичні рекомендації

У даній темі необхідно звернути увагу на поняття процесуальних строків, їхню відмінність від службових строків і строків позовної давності. Важливо знати різновиди процесуальних строків, порядок їх обчислення, а також обґрунтування і порядок продовження і поновлення процесуальних строків.

Практичні завдання:

Задача 1.Після закінчення підготовки справи до розгляду суддя постановив ухвалу про призначення справи до судового розгляду та зобов'язав секретаря судового засідання надіслати учасникам по справі судові повістки.

У який строк повинна бути надіслана повістка про виклик до суду у судове засідання?

Задача 2.Судом розглядалась справа за позовом Миколаєнко до Шиманського про відшкодування шкоди.

У які строки сторони зобов'язані подати свої докази або повідомити про них суд?

Задача 3.Рішенням суду в позові Семенко і Михєєвої до редакції газети «Вісті Придніпров’я» про спростування відомостей, що ганьблять честь і гідність, відмовлено.

Рішення було винесено 13.02.2003 р. Позивачки апеляційну скаргу подали 1 квітня 2003 р.

Чи виконані в даному випадку вимоги щодо строків подання апеляційної скарги?

Задача 4.Хоменко звернувся до суду з позовною заявою про захист своїх порушених прав. Але до позовної заяви він не додав копії та докази, не сплатив судовий збір, чим порушив умови ст.ст. 119, 120 ЦПК.

Чи буде в даному випадку позовна заява прийнята суддею та чи буде відкрито провадження у справі? Як повинен вчинити суддя, виходячи з вимог ст. 121 ЦПК? Яке питання щодо процесуальних строків виникає в даному випадку?

Задача 5.Шевченко як відповідач у цивільній справі за позовом Щолокова про визнання права власності вирішив подати зустрічну позовну заяву.

Які вимоги передбачає ЦПКщодо строків подання зустрічної позовної заяви та які наслідки недотримання цих строків?

Задача 6.Сіренко подав до суду заяву про забезпечення доказів. В які строки та в якому порядку має бути розглянута судом дана заява?

Задача 7.Оскільки строк касаційного оскарження ухвали апеляційного суду Ієвим був пропущений, при поданні касаційної скарги до суду він одночасно подав заяву, у якій просив поновити пропущений строк. Суддя суду першої інстанції, через який була подана касаційна скарга, на заяві наклав резолюцію: «Для поновлення терміну підстав немає».

Вкажіть на помилки, допущені суддею. Який порядок поновлення процесуального строку?

Задача 8.У справі за позовом Рибкіної до Рибкіна про розподіл сумісного майна під час судового засідання позивачка подала докази про придбання нею автомобіля, що входив до складу спірного майна, у дошлюбний період.

У який строк мають бути подані дані докази позивачкою? Як суд повинен вирішити питання про прийняття даного доказу під час розгляду справи у судовому засіданні?

Задача 9. У справі за позовом Коваленко до Сиротан про розірвання шлюбу була розглянута заява позивача про забезпечення доказів, а саме про витребування письмових доказів, надання яких для нього утруднено. Суд постановив ухвалу про відмову забезпечити докази.

Чи може бути подана апеляційна скарга на дану ухвалу? Якщо може, то у який строк?

Задача 10.У справі за позовом Смоленського до Пиршиної про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірну квартиру.

Суд задовольнив дану заяву, про що постановив ухвалу у відсутності відповідачки. На дану ухвалу відповідачка вирішила подати апеляційну скаргу.

У який строк вона повинна це зробити? З якого моменту починається перебіг строку на подачу апеляційної скарги на ухвалу суду?

Задача 11.Шварц як позивач подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, але при цьому пропустив строк її подання.

Як буде вирішуватись судом питання про прийняття даної скарги?

Задача 12. Провадження по справі Іванова до Смолянчука про відшкодування заподіяної шкоди було зупинено з причини тривалої хвороби відповідача.

Як в даному випадку буде вирішуватись питання про строки провадження у справі?

Задача 13.Строк на подання касаційної скарги почав спливати 31 числа у серпні.

Якого числа буде останній день подання касаційної скарги?

Задача 14.Суд зобов'язав відповідача по справі подати докази до суду протягом наступного дня після розгляду справи у судовому засіданні,

Як в цьому випадку обчислюється строк подання доказів?

Задача 15.По справі, де Хоменко був позивачем, останній день строку подання апеляційної скарги на рішення суду закінчувався 30 липня. Цей день припадав на вихідний.

В який день в цьому випадку закінчується строк подання апеляційної скарги?

Задача 16.Останнім днем строку подання касаційної скарги на ухвалу апеляційного суду по справі був святковий день. Відповідач лише в останній день цього строку вирішив подати скаргу до суду.

Як він може це зробити?

Задача 17.Мороз як позивач подав до суду заяву про поновлення пропущеного з поважної причини строку на подання апеляційної скарги. Суд розглянув дану заяву, не викликаючи сторони, та постановив ухвалу, якою відмовив у її задоволенні, оскільки Мороз не надав доказів, що підтверджують поважність причини пропуску строку.

Чи допустив при цьому суд які-небудь помилки? Як врегульовується законом питання про розгляд заяви про поновлення пропущеного строку? Що Мороз повинен був додати до заяви про поновлення пропущеного строку крім доказів поважності причини пропуску?

Задача 18.Розглядаючи справу за позовом Марченко до Смоленського про відшкодування завданих збитків, суддя зобов'язав позивача надати письмові докази за три дні до початку судового засідання. Позивач не виконав даного обов'язку у встановлений судом строк з поважної причини, про що повідомив суд.

Які мають бути дії позивача та суду в даному випадку щодо подання доказів?

Питання для самоконтролю

1. Поняття та види процесуальних строків в цивільному процесі.

2. Порядок обчислення процесуальних строків.

3. Підстави зупинення, відновлення, продовження та припинення перебігу процесуальних строків.

Література

1. Смирнов А. Спорные вопроси исчисления сроков // Законность.-2001-№ 9.-с.30-34

2. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 10.

3. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 11.

Тема 11. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ

План

1. Поняття, зміст і значення підвідомчості цивільних справ.

2. Цивільна юрисдикція суду: поняття, види

3. Підсудність цивільних справ: поняття, види.

4. Різновиди підвідомчості.

Методичні рекомендації

Складність підготовки та вивчення теми “Підвідомчість цивільних справ” полягає в тому, що коло справ, віднесених до відання суду, не є постійним. У період проведення і реалізації судово-правової реформи спостерігається тенденція розширення судової підвідомчості, підвищення ролі судової форми захисту права. Про новини у законодавстві, що торкаються підвідомчості, курсант має дізнатися на лекції з цієї теми і з рекомендованої літератури. Але, крім того, він має самостійно стежити за змінами, які відбуваються в праві. Велику допомогу при вивченні цієї теми можуть надати курсанту постанови Пленуму Верховного Суду України з конкретних категорій цивільних справ.

Під час вивчення даної теми необхідно засвоїти поняття підвідомчості. Встановити її відмінність від суміжних понять – судової компетенції і підсудності.

Підвідомчість цивільних справ суду і її відмежування від підвідомчості інших юрисдикційних органів провадиться на підставі правових критеріїв (ознак) – характеру спірних правовідносин, суб’єктного складу учасників спору, наявність спору. У зв’язку з особливостями вирішення спорів між організаціями, громадянами, розширенням прав громадян на судовий захист тощо, передбачено декілька форм захисту права. Які це форми, курсант має знайти не в цивільному процесуальному законодавстві, а в матеріальному праві (зокрема, в Цивільному кодексі України). В наукових джерелах існує думка, що підвідомчість – явище матеріального права, оскільки досить часто саме норми останнього передбачають ту чи іншу форму захисту порушеного права.

Є чотири різновиди підвідомчості: імперативна, альтернативна, договірна та умовна.

Знання різновидів підвідомчості допоможе не тільки більш чітко і правильно визначити підвідомчість конкретного спору, але і вивчити різні прийоми законодавчої техніки, що використовуються під час регулювання питань підвідомчості.

Важливо навчитися визначати підвідомчість спорів, окремих категорій справ (трудових, шлюбно-сімейних, житлових, колективних, земельних, авторських та ін.), що може бути засвоєно тільки за аналізу відповідного галузевого нормативного матеріалу, ознайомлення з офіційною судовою практикою.

Практичні завдання:

Завдання 1.У зв’язку з тим, що Семенів за спливом стоку угоди прокату не повернув пункту прокату телевізор, пункт прокату звернувся з позовом до районного суду за своїм місцем знаходження. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на непідсудність справи у цьому суді.

Якому судові підсудна справа?

Завдання 2.Симоненку, який постійно проживає у Львові під час його знаходження у відрядженні у Сумах було заподіяно ушкодження здоров’я, внаслідок якого він став інвалідом ІІ групи, автомашиною належною Полтавській АТП. Знаходячись у лікарні м.Суми, Симоненко вирішив звернутися в один з районних судів м.Суми про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом. Однак стажист-адвокат дав йому роз’яснення, що він має право звертатися з позовом у суди м. Львова і Полтави, а не в м. Суми.

Чи правильна така консультація? Складіть позовну заяву.

Завдання 3.Між Михайленком, який проживає у м.Новоград-Волинському та Мариковим, який проживає у м.Івано-Франківському, виник спір стосовно права власності на частину будинку, розташованого у м.Житомирі. Михайленко пред’явив позов про визнання за ним права власності на ¼ спірного будинку, у районний суд м.Новоград-Волинський. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на її непідсудність цьому суду.

Чи правильні дії суду? Вирішіть справу.

Завдання 4.Чарковенко продала свій будинок, який знаходився у м.Харкові, грн.Фролову і виїхала на постійне місце проживання у м.Калуш. Під час розрахунку за будинок Фролов не доплатив їй 2 тисячі грн. і видав їй розписку із зобов’язанням погасити заборгованість протягом 6 місяців. Однак за спливом зазначеного строку борг не повернув і поїхав у тривале відрядження у Миргород. Чарковенко вирішила звернутися до суду з позовом про стягнення боргу з Фролова.

Якому судові підсудна ця справа?

Завдання 5.Визначте підсудність позовів:

· Гр.Мащенко, яка проживає у м.Хмельницькому, про стягнення аліментів на утримання сина з свого колишнього чоловіка, місцезнаходження якого їй не відоме;

· Петренко, яка проживає у Рівному, про стягнення аліментів з сина, який живе у Тернополі;

· Кравченка, який проживає у Каневі, про зниження розміру аліментів, які він сплачує колишній дружині на утримання дитини, яка проживає у Симферополі. Аліменти були присуджені районним судом м. Самбора Львівської області.

Завдання 6.Макаренко пред’явив позов до Коопторгу про захист прав споживача і відшкодування шкоди, заподіяної продажем неякісних товарів за своїм місцем проживання. Коопторг у своїй заяві, яку подав до суду, зазначив,що суд прийняв заяву порушивши закон про підсудність і просив передати справу за місцем знаходження відповідача.

Визначте підсудність по даній справі?

Питання для самоконтролю

1. Поняття та види цивільної процесуальної підвідомчості.

2. Процесуальне співвідношення підвідомчості , судової компетенції та підсудності.

3. Відмінності різновидів підсудності.

 

Література

І. Гапеев В. Альтернативная подведомственность по гражданским делам // Сов. юстиция. - 1984. - №12.

2. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / Под ред. М.К.Треушникова. - М., 1987.

3. Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. - М.,1977.

4. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. - С.107.

5. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. Підручник.- К.: Ін юре, 2005.- Глава 11.

6. Цивільне процесуальне право України: Підручник //За ред. проф. В.В. Комарова.-Харків: Право, 1999.- Глава 13.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.007 с.)