ТОП 10:

Тема №2. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.План

1. Порядок порушення провадження у справі.

2. Строк судового вирішення господарського спору.

3. Підстави відкладення розгляду справи.

4. Відмова позивача від позову.

5. Визнання позову відповідачем.

6. Мирова угода сторін.

7. Порядок зупинення провадження у справі та його поновлення.

8. Припинення провадження по справі.

9. Залишення позову без розгляду.

10. Рішення та ухвали господарського суду.

 

Методичні вказівки

При виконанні вимог закону щодо форми, змісту позовної заяви, додержанні вимог підсудності справи господарському суду. суддя не пізніше п’яти днів з дня надходження позовної заяви приймає рішення про відкриття провадження по справі.

При розгляді питання про строк розгляду господарської справи по першій інстанції слід звернути увагу на можливість його подовження та з’ясувати порядок проведення цієї процесуальної дії.

Відкладення розгляду справи є перенесенням його розгляду на інший чітко обумовлений час. з зазначенням дати та часу нового судового засідання. Підставами відкладення розгляду справи є: відсутність в судовому засіданні одного з учасників справи, без якого розгляд справи неможливий, недостатність доказів. задоволення клопотання про відвід судді чи судового експерта тощо. Однак, слід зауважити, що відкладення розгляду справи є негативним явищем, яке спричиняє затягування розгляду.

Відмову позивача від позову або його визнання відповідачем слід розглядати як одностороннє волевиявлення, яке спрямовано на урегулювання спору. Мирова ж угода є двостороннім волевиявленням. спрямованим на урегулювання спору шляхом взаємних поступлень. Сторони вправі укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового розгляду справи, але до винесення рішення.

На відміну від відкладення розгляду справи, зупинення представляє собою зупинення провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. Господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках:

1) призначення господарським судом судової експертизи;

2) надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів;

3) заміни однієї з сторін її правонаступником внаслідок реорганізації підприємства, організації.

Господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Підстави залишення позовної заяви без розгляду пов’язані з виявленням обставин неправомірності виникнення спору або судового процесу взагалі або неможливості подальшого розгляду справи.

Завершенням судового розгляду справи господарським судом по першій інстанції та вирішення її по суті є винесення рішення. Закон встановлює повноваження господарського суду при прийнятті рішення. Слід також вказати випадки коли по завершенню судового процесу виноситься ухвала. Стосовно ухвал господарського суду потрібно вказати в яких випадках взагалі виноситься ухвала.

Практичні завдання.

Задача 1.Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 05.05.2008 р. було задоволено позовні вимоги підприємства «К» про стягнення суми основного боргу у розмірі 658450 гривень за договором поставки з підприємства «Р». Договір було укладено 11.11.2004 р. За умовами договору за несвоєчасну оплату поставленого товару винна сторона має сплатити пеню у розмірі 0,5 % від вартості неоплаченого товару за кожен день прострочки. До того ж сплатити штраф у розмірі 1000 гривень. Підприємство «Р» не сплатило за товар, що був поставлений 05.05.2005 р. Після задоволення позовних вимог щодо суми основного боргу, підприємство «К» вирішило подати ще один позов про стягнення штрафних санкцій з підприємства «Р».

Як суд повинен вирішити дану справу?

Задача 2.Підприємство «Ц» подало позов в господарський суд Дніпропетровської області про стягнення заборгованості з підприємства «Я» за договором купівлі-продажу та судових витрат. Господарський суд відкрив провадження у справі. На момент судового засідання відповідач повністю розрахувався з позивачем в частині основного боргу.

Як повинен діяти суд? Які докази оплати заборгованості сторони мають надати? Який документ має винести суд по даній справі?

Задача 3.Складіть проект клопотання про відкладення розгляду справи.

Задача 4.Під час розгляду справи у господарському суді Дніпропетровської області відповідачем було подано зустрічний позов. Порядок подання зустрічного позову закріплено ст. 60 ГПК України.

Які дії має вчинити суддя у зв’язку з поданням зустрічного позову?

Питання для самоконтролю

1. Який порядок подовження строку розгляду справи в господарському судочинстві?

2. Що таке мирова угода та. які її правові наслідки?

3. Повноваження суду першої інстанції при прийнятті рішення по справі?

4. В яких випадках виноситься окрема ухвала господарського суду?

 

Література

1. Господарський процесуальний кодекс України.

2. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р.

3. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р.

4. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р.

5. Закон України «Про заставу» 02 жовтня 1992 р.

6. Декрет КМУ «Про державне мито» від 21 січня 1991 р.

7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 9 лютого 1999 р.

8. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2005 року): Наук.-практ. коментар — К. : Юстініан, 2006. — 672с.

9. Беляневич В. Е. Арбітражне судочинство: Визнання недійсними актів державних та інших органів. — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — 304с.

10. Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Корпоративні правовідносини / Верховний Суд України; Вищий господарський суд України / В.Т. Маляренко (відп.ред.), І.Б. Шицький (упоряд.). — К. : Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 528с.

11. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Верховний Суд України / І.Б. Шицький (відп.ред.), В.П. Барбара (упоряд.). — К.:ВД "Ін Юре", 2005. — 472с.

12. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банкрутство: Зб. нормат. док. / В.С. Москаленко (відп.ред.), Б. М. Поляков (упоряд.) — К. : Праксіс, 2006.

13. Сгара Е. В. Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 17с.

 

Змістовний модуль № 3. Порядок перегляду судових рішень, постанов та ухвал.

 

Тема №1. Перегляд судових рішень та ухвал в апеляційному порядку.

План

1. Право апеляційного оскарження.

2. Строки подачі апеляційної скарги.

3. Форма і зміст апеляційної скарги.

4. Підстави повернення апеляційної скарги.

5. Порядок прийняття та розгляду апеляційної скарги.

6. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції.

7. Строк розгляду апеляційної скарги.

8. Повноваження апеляційної інстанції.

9. Підстави для скасування або зміни рішення першої інстанції.

 

Методичні рекомендації

Якщо сторони або інші особи. які брали участь при розгляді справи по першій інстанції не згодні з рішенням або ухвалою місцевого господарського суду. вважають його незаконним закон надає їм право на оскарження в апеляційному порядку. перевірка судових рішень або ухвал в апеляційному порядку є гарантією реалізації суб’єктами господарювання прав на судовий захист своїх прав та законних інтересів. Апеляційне провадження здійснюється Апеляційними господарськими судами на підставі апеляційної скарги або подання. Правом апеляційного подання наділено прокурора.

Як особливість апеляційного провадження слід вказати, що воно здійснюється відносно рішень, які ще не вступили в законну силу. Ця обставина обумовлює строк подачі апеляційної скарги(подання) – 10 днів з дня прийняття рішення. Пропущений з певних причин строк апеляційного оскарження може бути відновлено протягом 3 місяців з дня прийняття рішення місцевим господарським судом.

Апеляційна скарга (подання) так як і позовна заява повинна відповідати вимогам закону, недотримання яких буде підставою для її повернення.

Апеляційне провадження представляє собою повторний розгляд справи, тобто. повноваження апеляційного суду не обмежуються апеляційною скаргою (поданням). Господарський суд апеляційної інстанції перевіряє законність та обґрунтованість рішення першої інстанції в повному обсязі.

Законом встановлений двомісячний строк розгляду апеляційної скарги (подання). цей строк також може бути подовжений. Потрібно визначити порядок подовження цього строку.

Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги (подання) має право:

1) залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу (подання) без задоволення;

2) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення;

3) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;

4) змінити рішення.

Підставами скасування або зміни рішення першої інстанції є порушення норм процесуального чи матеріального права.

Практичні завдання.

Задача 1. В залежності від рішення господарського суду першої інстанції скласти проект апеляційної скарги задача 1 теми 2 модулю №2.

Задача 2.Скласти заяву про поновлення пропущеного строку на подання апеляційної скарги.

Задача 3.Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги, про що було винесено рішення. Відповідач подав апеляційну скаргу, в якій вказав, що позивачем виступав відособлений підрозділ підприємства «К». Господарський суд першої інстанції не було перевірено, чи надано відособленому підрозділу право здійснювати повноваження відповідно сторони та третьої особи в судовому процесі, і якщо надано, то згідно з якими документами.

Задача 4. Апеляційна інстанція повернула апеляційну скаргу з причини відсутності я к додатку до неї рішення першої інстанції, що оскаржується.

Чи правильні дії апеляційного господарського суду? В яких випадках апеляційна скарга (подання) підлягають поверненню?

Питання для самоконтролю

1. Які особи мають право на апеляційне оскарження?

2. Чим відрізняються апеляційна скарга та апеляційне подання?

3. В які строки розглядається апеляційна скарга?

4. Які вимоги закріплено законом щодо форми та змісту апеляційної скарги?

5. Вкажіть повноваження апеляційної інстанції.

6. В якому порядку оскаржуються ухвали місцевого господарського суду?

Література

1. Господарський процесуальний кодекс України.

2. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.

3. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2002. — 248с.

4. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2005 року): Наук.-практ. коментар — К. : Юстініан, 2006. — 672с.

5. Бірюкова А. М., Грек Б. М., Куринська С. О., Яновська О. Г. Зразки процесуальних документів: Посібник / Академія адвокатури України. Школа адвокатської підготовки / за ред.. С. О. Куринська . — К. : Прецедент, 2006. — 176с.

6. Притика Д. М., Тітов М. І., Гайворонський В. М., Жушман В. П., Притика Ю. Д. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практ. коментар / К.К. Гулий (наук.ред.) — 4.вид., перероб. та доп. — Х. : Консум, 2004. — 303с.

7. Притика Д. М., Тітов М. І. Арбітражний процес: Навч. посібник для студ. юрид. вищих навч. закл. — Х.: Консум, 1999. Ч. 1 : Законодавство та практика застосування. — 543с.

8. Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С., Новікова Т. О., Сунцов В. В. Арбітражний процес: Навч. посібник для студ. юрид. вищих навч. закл.Ч. 2. — Х.: Консум, 1999. — 416с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.006 с.)