Відносинах. Господарські суди, їх функції та завдання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відносинах. Господарські суди, їх функції та завдання.Поняття господарського процесу.

Господарське процесуальне право як самостійна галузь

Права

(семінарське заняття)

 

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на місце господарського суду в системі органів судової влади, на особливості визначення сфери їх компетенції порівняно із судами загальної юрисдикції.

Для більш глибокого розуміння сучасного етапу реформування органів судової влади необхідно ознайомитися з історією органів господарської юрисдикції, простежити динаміку зміни відношення суспільства до завдань господарського судочинства. У цьому контексті показовими є зміни правового статусу особи, на яку безпосередньо покладено завдання вирішення цієї категорії спорів - від арбітра Державного арбітражу до арбітра господарського суду, а далі - до судді господарського суду.

Перед вивченням правил застосування законодавства під час вирі­шення спорів необхідно звернути увагу на систему пріоритетів у масиві законодавства, що регулює господарський обіг і порядок взаємодії нор­мативних актів різної юридичної сили - Конституції України, міжнарод­них угод, до яких приєдналася Україна, законів України, підзаконних нормативних актів органів виконавчої влади.

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу необхідно звернути на декілька її аспектів, а саме на принципи організації та діяльності господарського суду, джерела господарського процесуального права та на співвідношення господарського-процесуального законодавства з іншими галузями законодавства. Передувати вивченню акцентованих моментів у цій темі має ознайомлення з існуючими науковими концепціями предмету та методу господарського процесуального права, їх поточним станом та тенденціями розвитку.

Під час з'ясування правового змісту системи господарського-процесуального законодавства необхідно звернутися до питання про співвідно­шення господарського-процесуального законодавства та інших галузей законодавства, ідеології побудови Господарського процесуального кодексу. При цьому акцент має ставитися на відмінностях господарського процесу від судових процедур судів загальної юрисдикції. Для формування професійної правосвідомості доцільним буде хоча б побіжне ознайомлення зі світовою практикою організації судочинства, що йде шляхом раціоналізації процесуальної форми судового розгляду справ окремих категорій залежно від притаманних саме їм особливостей. Результатом цієї праці має бути чітке розуміння причин, що призвели до утворення системи господарських судів як окремої ланки судової системи та застосування в них притаманної тільки їм процедури судового вирішення спорів.

 

Контрольні питання теми.

6. Історія становлення господарських судів в Україні.

7. Завдання господарського суду. Система господарських судів України.

8. Склад і повноваження Вищого господарського суду України.

9. Склад і повноваження апеляційних господарських судів.

10. Склад і повноваження місцевих господарських судів.

11. Поняття та завдання господарського процесу. Стадії господарського процесу.

12. Поняття господарської процесуальної форми (суть, основні риси та значення). Форми судового процесу.

13. Джерела господарського процесуального права. Конституція України як джерело господарського процесуального права. Система Господарського процесуального кодексу України.

 

Нормативні акти та література

1. Конституція України.

2. Господарський процесуальний Кодекс України.

3. Закон України "Про іноземні інвестиції" від 13 березня 1999 р.

4. Указ Президента України "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" від 3 жов­тня 1992р.

5. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативних правових актів" від 10 червня 1997 р.

6. Указ Президента України 11 липня 2001 р. № 511/2001

7. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуа­льного Кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 25 лютого 1992 р. із змінами станом на 18 вересня 1997 р.

8. Арбітражний процес. Законодавство та практика // Бюлетень зако­нодавства і юридичної практики України. - 1993. - № 5.

9. Арбітражне судочинство в Україні. Правові засади та практика. -Київ: ІнЮре, 1998.

10. Беляневич В.Е. Про види актів Вищого господарського суду України // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 4. – с. 140-145.

11. Притика Д.М. Конституційні засади правосуддя і розвиток госпо­дарського судочинства // Право України. - 1997. - № 8.

12. Тітов М.І. Про деякі морально-етичні аспекти діяльності судді - носія судової влади // Вісник Вищого арбітражного суду України. -1998. - № 4.

13. Притика Д.М. Правові засади організації діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 328 с.

Тема 6. Учасники господарського процесу

(практичне заняття)

 

Вивченню положень цієї теми повинно передувати окреслення кола осіб, що, згідно із законодавством, мають статус учасників господарського процесу, та критерії їх класифікації.

У ході з'ясування поняття, складу та класифікації учасників господарського процесу особливу увагу необхідно приділити процесуальному положенню судді господарського суду й процесуальним правам та обов'язкам сторін господарського процесу.

Після засвоєння означених положень необхідно ознайомитися з процесуальним статусом, обсягом прав та обов'язків третіх осіб і прокурора в господарському процесі.

На завершення опрацювання матеріалу цієї теми необхідно скласти уявлення про правове положення і роль в господарському процесі інших його учасників - осіб, що сприяють здійсненню господарським судом правосуддя у господарських відносинах (експертів, перекладачів тощо) та на особливості інституту представництва в господарському процесі.

Контрольні питання теми.

14. Статус судді господарського суду. Склад господарського суду. Відвід судді.

15. Сторони в господарському процесі. Права та обов’язки сторін.

16. Співучасть у господарському процесі.

17. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача.

18. Процесуальне правонаступництво.

19. Поняття та види третіх осіб в господарському процесі.

20. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору (поняття, значення та правове положення в господарському судочинстві).

21. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору (поняття, значення та правове положення в господарському судочинстві).

22. Представники сторін і третіх осіб в господарському судочинстві.

23. Участь прокурора в господарському процесі. Рішення Конституційного Суду України N 3-рп/99 від 08.04.99.

24. Участь в процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.

25. Участь в судовому процесі судового експерта. Призначення і проведення судової експертизи. Висновок судового експерта.

Завдання № 1

Акціонерне товариство "Мар'яж" звернулося до господарського суду Харківської області з заявою про відвід судді, мотивуючи її тим, що цей суддя вже повертав позов, що свідчить про його упередженість.

Під час розгляду цієї заяви голова господарського суду встановив, що повернення суддею первісних позовних матеріалів у порядку, передбаченому законом, було обґрунтовано. При повторному зверненні з позовом позивач усунув недоліки й заяву було прийнято до розгляду.

Чи є в цьому випадку підстави для відводу судді?

Що може бути підставами відводу?

Хто може заявити клопотання про відвід судді?

Завдання № 2

 

Філією "Екобанку" в місті Харкові в господарський суд Харківської області подано позов про стягнення з ТОВ "Захід" суми заборгованості за кредитним договором, укладеним між філією "Екобанку" в місті Харкові та відповідачем.

Які обставини повинен з'ясовувати суд для вирішення питання про прийняття позовної заяви?

Чи можуть відособлені підрозділи юридичних осіб виступати в господарському процесі?

Завдання № 3

 

Розглядаючи справу за позовом Відділу державної служби охорони Ленінського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області до Тунельного загону № 15 про стягнення заборгованості за послуги по охороні, суд встановив, що відповідач по справі не має статусу юридичної особи, а є відособленим підрозділом ВАТ "Харківметробуд" і у відповідності до статей 2 та 18 ГПК України не може бути стороною в господарському процесі.

Які дії в межах своїх повноважень повинен здійснити суд?

Завдання № 4

 

Прокурором Комінтернівського району міста Харкова подано позов в господарський суд Харківської області в інтересах державного підприємства "Завод імені Малишева" про стягнення заборгованості з контрагента заводу за договором поставки.

Чи може суд прийняти таку заяву до розгляду?

За яких умов провадження у справі порушується за заявою прокурора?

Які повноваження прокурора існують в господарському процесі?

 

Завдання №5

 

Релігійна громада прогресивних йудоістів звернулась до господарського суду Харківської області із позовом до Міського бюро технічної інвентаризації із позовом про визнання права власності та спонукання реєстрації права власності на об’єкт нерухомості, який є пам’ятником архітектури. Свої позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що до радянських часів будівля, що була розташована та цією адресою, належала релігійній громаді та була культовою. Після революції 1917 року все майно релігійної громади було вилучено та знаходилось до 2006 року у безкоштовному користуванні держави.

Судом було порушено провадження у справі та винесено рішення про задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Чи були судом порушені норми матеріального чи процесуального права при прийнятті рішення?

Обґрунтуйте відповідь.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.009 с.)