РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВУ другому розділі проаналізуємо окремі види господарських товариств та їх сутність,розглянемо загальну характеристику і функціональне значення конкретного вида товариства.

Ключові слова: «акціонерне товариство», «командитне товариство», « товариство з обмеженою відповідальністю»,» повне товариство« товариство з додатковою відповідальністю»

 

2.1. Поняття та особливості акціонерного товариства

 

Акціонерне товариство – це одна з організаційно-правових форм підприємств. Воно створюється шляхом централізації грошових коштів (об’єднання капіталу) різних осіб, яка проводиться шляхом продажу акцій з метою здійснення господарської діяльності та отримання прибутку. Можна сказати, що акціонерне товариство — це так зване товариство з капіталами.[18,С.130]

Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

В якості учасників об’єднання капіталу шляхом створення АТ (учасників товариства) можуть виступати як фізичні так і юридичні особи. [9,230]

Учасники АТ мають право:

-брати участь в управлінні справами АТ в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених законодавством;

-брати участь у розподілі прибутку АТ та одержувати дивіденди;

-вийти в установленому порядку з товариства;

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами АТ.

Учасники АТ зобов’язані:

-додержувати установчих документів АТ і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління АТ;

-виконувати свої зобов’язання перед товариством, в т. ч. і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

-не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ;

-нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством України і установчими документами. [4,С.565]

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення АТ.

Характерні риси акціонерного товариства (АТ):

- господарська організація корпоративного типу;

-різновид господарського товариства;

-має статус юридичної особи;

-наявність власного майна, тобто майна, що належить АТ на праві власності (коштів і майна, сплачених за акції, виготовленої продукції, отриманих прибутків, майна, придбаного за рахунок власних або позикових коштів та на інших законних підставах);

-поділ статутного капіталу на частки рівної номінальної вартості, що іменуються акціями;

-відповідальність АТ за своїми зобов'язаннями тільки майном, що належить йому на праві власності;

-відсутність у акціонерів субсидіарної майнової відповідальності за зобов'язаннями товариства, якщо вони (акціонери) цілком сплатили свої частки;

-мінімальне число засновників - 2 (за винятком випадків створення АТ на базі державних підприємств у процесі корпоратизації і приватизації, де засновником є одна особа - уповноважений орган держави);

-засновники - фізичні та/або юридичні особи;[5,С. 54]

-обов'язковість майнової участі акціонерів в АТ і необов'язковість для них персональної участі в діяльності АТ;

-обов'язкова наявність статутного і резервного фондів, вимоги до мінімального розміру, співвідношення і порядок формування яких визначається Законом (статутний фонд не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам; резервний фонд не менше 25% від статутного і поповнюється за рахунок щорічних відрахувань, що не можуть бути менше 5% суми чистого прибутку);

-придатність форми АТ для підприємств, інших господарських організацій низової ланки економіки (банків, страхових організацій, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, бірж), господарських об'єднань;

-корпоративний характер управління та відповідна система органів: вищий орган - загальні збори акціонерів; виконавчий - правління, контрольний - ревізійна комісія (за фінансово-господарською діяльністю АТ), спостережна рада (за діяльністю правління);[ 12,С. 234]

-участь акціонерів в управлінні, що залежить від кількості акцій, які належать їм на праві власності;

-можливість у засновників (акціонерів) вибору типу АТ - закритого або відкритого;

-можливість залучення значних інвесторів на правах власників привілейованих акцій;

-визначення обсягу прав акціонерів залежно від типу акцій (прості або привілейовані), що належать їм на праві власності;

-вихід акціонера з АТ шляхом відчуження акцій.

Статутний капітал (з’єднаний вклад учасників товариства) на момент створення акціонерного товариства, повинен бути забезпеченим майном товариства.

В процесі створення його засновники з’єднують своє майно на певних умовах, зафіксованих в спеціальній угоді - статуті товариства. На основі такого об’єднаного капіталу в майбутньому буде здійснюватись господарська діяльність з метою отримання прибутків.

Вкладом учасника товариства в об’єднаний капітал можуть бути як грошові кошти, так і будь-які матеріальні цінності, цінні папери, права користування природними ресурсами та інші майнові права, в тому числі право на інтелектуальну власність. [10,С. 354]

У товаристві створюється резервний (страховий) фонд в розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами АТ.

Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)фонду передбачається установчими документами, але не менше 5% суми чистого прибутку.

Кожен з учасників об’єднаного капіталу наділяється кількістю акцій, відповідно розміру внесеної ним долі. Власники акцій, акціонери, є так званими власниками, а по суті співвласниками АТ. [17,С. 78]

Акціонерне товариство є юридичної особою. Порядок його реєстрації регламентується українським законодавством. Права юридичної особи АТ отримує з моменту його реєстрації в уповноваженому державному органі. При реєстрації видається свідоцтво про реєстрацію АТ, де зазначається дата та номер державної реєстрації, назва товариства, найменування реєструючого органу та інші відомості. Функціонування АТ здійснюється з обов’язковим дотриманням вимог господарчої діяльності, встановленим українським законодавством.

Товариство має повну господарчу самостійність у визначенні форми управління, прийняття господарських рішень, збуту, становлення цін, оплати труда та розподілу прибутків та в інших питаннях.

Порядок створення акціонерного товариства

Акціонерне товариство, як господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створенні на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об» єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

АТ можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. [18,С. 56]

Акціонерне товариство створюється та діє на підставі установчого договору та статуту. Установчі документи повинні містити:

- відомості про вид товариства;

- предмет і цілі його діяльності;

- склад засновників та учасників;

- найменування та місце знаходження;

- розмір та порядок утворення статутного фонду;

- порядок розподілу прибутків та збитків;

- склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань по яких необхідна одностайність;

- порядок внесення змін до установчих документів;

- порядок ліквідації та реорганізації товариства;

- відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов’язань по викупу акцій.

Для створення АТ засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію АТ.[12.C.120]

Акції купуються учасниками при створенні АТ на підставі договору з його засновниками. Відкрита підписка на акції при створенні АТ організується засновниками. Засновники в будь-якому випадку зобов’язані бути держателями акцій на суму не менше 25% статутного фонду і строком не менше 2-ох років. [6,С. 132]

Засновники АТ публікують повідомлення про наступну відкриту підписку, в якому мають бути вказані:

- його фірмове найменування

- предмет, цілі та строки діяльності товариства

- склад засновників

- дата проведення установчих зборів

- розмір статутного фонду, що передбачається

- номінальна вартість акцій, їх кількість та види, переваги та пільги засновників

- місце проведення, початковий та кінцевий строки підписки на акції

- склад майна, що вноситься засновниками в натуральній формі

- найменування банківської установи та номер розрахункового рахунка, на який мають бути внесені початкові внески.

Для державної реєстрації АТ –власник (власники) або уповноважена ним (ними) особа (заявник) особисто подають до органу державної реєстрації:

- установчий договір;

- статут;

- реєстраційну картку, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію;

- документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору;

- документ, що засвідчує сплату власниками внеску до статутного фонду в розмірі, передбаченому законодавством.

Відповідно до української регуляторної бази відкритим є акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися через відкриту підписку та купівлю-продаж на біржах. При цьому важливим є те, що акції розповсюджуються серед громадян та підприємств, перелік яких і склад заздалегідь визначити неможливо. Можливе застосування певних норм для визнання продажу акцій відкритим. [8,С.34]

Закритим є акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися через підписку, купуватися та продаватися на біржі. При створенні закритого акціонерного товариства акції розповсюджуються між засновниками і мають обмеження щодо придбання і продажу. Закрите акціонерне товариство має більш подібні риси до товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки, як правило, в них невелика кількість акціонерів, ускладнений перехід прав власності на корпоративні права (акції), спрощена реєстрація випуску акцій.

Випуск акцій

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими. [14,С.85]

Акція повинна містити такі реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та місце його знаходження) найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного фонду АТ на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління АТ або іншої уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства. До акції може додаватись купонний лист на виплату дивідендів. Купон на виплату дивідендів повинен містити такі основні данні: Порядковий номер купона на виплату дивідендів, порядковий номер акції, по якій виплачуються дивіденди, найменування АТ і рік виплати дивідендів. [12,С.250]

Випуск акцій АТ здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в АТ). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Акції оплачуються в гривнях, а у випадках передбачених статутом акціонерного товариства, також у іноземній валюті або шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акцій виражається в гривнях. [15,С. 125]

Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів за банківський кредит. Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості. АТ може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних АТ власних акцій.

Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками року в порядку, передбаченому статутом АТ, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.

Акції можуть випускатись як іменні так і на пред’явника. Акції на пред’явника вільно переходять від одного власника до іншого без якої б то фіксації такого переходу в АТ.[9.C.250]

Звичайні акції приносять своїм власникам дивіденди з тієї частини коштів, направлених на виплату дивідендів, що останеться після виплати дивідендів по привілейованим акціям, але дають своїм власникам права голосу по принципу: одна акція - один голос.

Контрольний пакет акцій - це кількість звичайних акцій у власності акціонера, яке забезпечує можливість практично одноособового прийняття або блокування рішень у питаннях діяльності товариства на загальних зборах акціонерів.

2.2.Правове становище повного товариства

Повним товариством згідно зі ст. 66 Закону України "Про господарські товариства" визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Повне товариство створюється і діє на підставі установчого договору. Крім загальних вимог щодо змісту установчих документів господарських товариств, установчий договір про повне товариство повинен визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення вкладів, форму участі у справах товариства. Такі вимоги випливають з особливого характеру товариства, зокрема з ведення його справ, яке здійснюється за загальною згодою всіх учасників. [18,С. 54]

Учасник повного товариства має право передати свою частку або її частину іншим учасникам товариства або третім особам тільки за згодою всіх учасників. З передачею частки (її частини) третій особі до останньої переходять всі права та обов'язки, що належали учасникові, який вибув.

Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства. Учасники, яким було доручено ведення справ повного товариства, зобов'язані надавати решті учасників на їхню вимогу повну інформацію про дії, виконувані від імені та в інтересах товариства. [11,С. 164]

Учасники повного товариства відповідає за боргами товариства незалежно від того, виникли ці борги до чи після його вступу в товариство. Учасник повного товариства, який вибув із товариства, відповідає за зобов’язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства.

Повне товариство ліквідується з підстав, які передбачені в ст. 110 ЦК України, це зокрема:

1) за рішенням її учасників, а також із закінченням строку, на який було створене повне товариство, в інших випадках, передбачених установчими документами;

2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації повного товариства.

Ліквідаційна комісія зобов’язана повідомити про ліквідацію товариства в пресі (за місцезнаходженням), про порядок і строк ліквідації. Вживає відповідні заходи для стягнення дебіторської заборгованості повного товариства, викликає його кредиторів та їх претензії. Особи, які мають угоди з повним товариством повідомляються про ліквідацію письмово. Кредитори можуть заявити свої вимоги до повного товариства у строк не менший ніж два місяці з дня оголошення ліквідації повного товариства. [10,С. 432]

Повне товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного запису про його припинення.

Повне товариство відрізняється від інших господарських товариств кількома рисами:

1) відсутністю законодавчих вимог щодо розміру і порядку формування майна, рішення цих питань є приреготивою учасників і фіксується в установчому договорі;

2) наявністю тільки одного установчого документа – установчого (засновницького) договору;

3) відмінністю органів товариства, оскільки управління справами товариства здійснюється його учасниками;

4) учасники товариства несуть субсидіарну. Солідарну відповідальність за зобов’язання товариства усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення;

5) законодавчо встановленими обмеженнями для учасників конкурувати з повним товариством та забороною звернення стягнення на частку учасника товариства за його власним зобов’язаннями. [9,С.137]

 

2.3. Характеристика та діяльність командитного товариств

 

Командитним товариством визначається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

Командитне товариство створюється і діє на підставі установчого договору, який підписується всіма повними учасниками. Установчий договір повинен містити розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними часток у майні товариства. [5,С.125]

В установчому договорі стосовно вкладників вказується тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, порядок і склад внесення ними вкладів.

Управління командитним товариством здійснюють повні учасники. Вкладники не мають права брати участі в управлінні справами командитного товариства. Вони можуть тільки виступати від імені товариства за довіреністю.

Правовий статус повних учасників командитного товариства та їх відповідальність за зобов'язаннями товариства встановлюється положеннями ЦК України про учасників товариства.

Учасники товариства мають право:

• Брати участь в управлінню справами товариства, в порядку визначеному установчими документами.

• Брати участь у розподілі прибутку товариства і получати його частку.

• Вийти в установленому порядку з товариства. В цьому разі йому виплачується частку прибутку від вартості його внеску у фонд товариства.

• Одержувати інформацію про діяльність товариства. [18,С.150]

Учасники товариства зобов'язані:

• Додержуватись установчих документів;

• Виконувати свої зобов'язання перед товариством;

• Не розголошувати комерційну таємницю товариства;

• Нести інші обов'язки якщо це передбачено установчими документами;

Учасник командитного товариства може бути виключений із товариства у зв'язку із невиконанням обов'язків покладених на нього установчими документами (статутом), а також у інших випадках встановлених установчими документами. Учасник командитного товариства має право оскаржити виключення його із товариства або вимагати частки доходів товариства.

Вклади учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, та інші матеріальні цінності. Забороняється використовувати кредит для формування статутного фонду товариства. Власник командитного товариства відповідає за боги товариства, які виникли до його вступу в товариство. [16,С.320]

Управління справами командитного товариства здійснюють учасники з повною відповідальністю. Якщо у товаристві існує тільки один учасник, який несе певну відповідальність, він веде справи командитного товариства самостійно.

Вкладники не мають права перешкоджати рішенням, діям учасників, які несуть повну відповідальність по управлінню справами командитного товариства.

Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів. [12,С. 235]

Права вкладника командитного товариства:

• Діяти від імені товариства тільки у разі наявності доручення і згідно з ним;

• Вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства;

• Вимагати подання їм річних звітів і балансів;

Обов'язки вкладників командитного товариства.

• Повинні вносити вклади і додаткові внески у розмірі способами і у пор'ядку, передбачиними установчим договором

• Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50 % майна товариства, зазначеного в установчому договорі.

Наявні у командитному товаристві грошові кошти, включаючи і виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників товариства і виконання обов'язків перед банком, бюджету, іншими кредиторами у першу чергу розподіляється між вкладниками для повернення їм їх вкладів, а потім між учасниками з повною відповідальністю у порядку і на умовах, передбачених установчим договором. У разі недостатності коштів товариство для повного повернення вкладникам їх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками відповідно до їх долі у майні товариства. [17, С.54]

 

2.4 Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

Товариством з обмеженою відповідальністю визначається товариство, що має правовий статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. На відміну від інших товариств установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю крім відомостей, загальних для всіх видів товариств повинні містити відомості про розмір часток кожного із учасників, розмір, склад та порядок внесення ним вкладів.

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність у межах своїх вкладів до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю. Розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю повинен становити суму, еквіваленту не менше 100 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, яка діє на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.(Див. додаток 6)

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожний з учасників зобов'язаний внести не менше 30 % у зазначеного в установчих документах вкладу. Повністю вклад повинен бути внесений не пізніше одного року після реєстрації. Товариство з обмеженою відповідальністю так само як і закрите акціонерне товариство (ЗАТ) - це підприємство з фіксованим складом учасників, тобто частки в них розподіляються при емісії серед відповідного кола осіб; учасники цих підприємств можуть уступати належні їм частки тільки за згодою інших учасників; у межах цих підприємств діє досить жорстка система колективного контролю над персональним складом учасників та кількістю належних кожному часток.

У випадках, передбачених установчими документами учасники, які неповністю внесли вклади відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частки вкладу. [11.C.125]

Максимальна кількість товариства з обмеженою відповідальністю встановлюється законом. При перевищенні цієї кількості товариство з обмеженою відповідальністю підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а зі впливом цього року - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшується до встановленої межі

Товариство з обмеженою відповідальністю може мати єдиним учасником інших господарське товариство, учасником якого є одна особа, особа може бути лише учасником одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вкладів його учасників. Не допускається звільнення учасників від внесення вкладу до статутного капіталу товариства. До моменту державної реєстрації товариство з обмеженою відповідальністю, його учасники повинні сплатити не менше 50 % суми своїх вкладів.(Див. додаток

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюються виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.

Компетенція виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені товариства встановлюються ЦК, і іншим законом і статутом товариства.

Колегіальний орган товариства з обмеженою відповідальністю приймає рішення простою більшістю від числа присутніх члені, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.(Див. додаток 7)

 

Товариство з додатковою відповідальністю

 

Згідно ст. 151 Цивільного кодексу України Товариством з додатковою відповідальністю є товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом.

Мінімальна кількість засновників (учасників) товариства з додатковою відповідальністю - одна фізична або юридична особа, максимальна кількість учасників товариства з додатковою відповідальністю чинним законодавством України не передбачена. (Див. додаток 5)

Розмір статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю становить не менше однієї мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з додатковою відповідальністю.

До моменту реєстрації товариства з додатковою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести до статутного (складеного) капіталу не менше 50 відсотків вказаного в установчих документах вкладу.

Органами управління товариства з додатковою відповідальністю є: загальні збори учасників, виконавчим органом є дирекція або директор, ревізійна комісія або ревізор

 

Отже,в цьому розділі ми охарактеризували різні види господарського товариства ,зокрема їх сутність і особливості.

Акціонерне товариство є юридичної особою. Порядок його реєстрації регламентується українським законодавством. Права юридичної особи АТ отримує з моменту його реєстрації в уповноваженому державному органі.

Повне товариство створюється і діє на підставі установчого договору. Крім загальних вимог щодо змісту установчих документів господарських товариств, установчий договір про повне товариство повинен визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення вкладів, форму участі у справах товариства.

Командитне товариство створюється і діє на підставі установчого договору, який підписується всіма повними учасниками. Установчий договір повинен містити розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними часток у майні товариства.

Товариством з обмеженою відповідальністю визначається товариство, що має правовий статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

ВИСНОВКИ

Господарські товариства є юридичною особою, яка засновується на умовах засновницького договору, і діє на умовах установчих документів. Господарські товариства являють собою організоване в єдине ціле об’єднання декількох осіб для ведення господарської діяльності, виготовлення продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг, з метою отримання прибутку, тобто належать до господарських організацій корпоративного типу.

Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в суді від свого імені. Придбання господарським товариством часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Універсальність організаційно-правової форми господарських товариств дає можливість її застосування для підприємств ,інших господарських організацій низової ланки економіки ,що мають на меті отримання прибутку (банки, страхові компанії),неприбуткових господарських організацій (фондові біржі),господарських об’єднань (холдингові компанії з мережею дочірніх підприємств).

На сьогоднішній день найбільшою популярністю в Україні користуються товариства з обмеженою відповідальністю (завдяки простоті створення, обмеженої відповідальності учасників, придатності для організації як малого, так і великого бізнесу), а також акціонерні товариства.

Установчі документи відіграють значну роль у діяльності будь-якого господарського товариства, до їх складення не слід підходити формально. Підписанню установчих документів, як правило, передує ретельне комплексе техніко-економічне обґрунтування діяльності товариства і передусім таких сторін цих документів, як розрахунок статутного фонду, очікуваних прибутків, балансу доходів і витрат на функціонування підприємства та ін.

Господарські товариства поділяються на п’ять видів: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Кожне з цих товариств має свої притаманні лише йому особливості та ознаки, які відрізняють їх одне від одно.

Припинення діяльності суб'єктів господарювання - юридичних осіб може здійснюватися двома способами - шляхом реорганізації або ліквідації в добровільному або примусовому порядку. Внаслідок реорганізації суб'єкт господарювання припиняє своє існування, однак його майно (сукупність майнових прав і обов'язків) не розподіляється між його учасниками (як при ліквідації), а переходить до створеного в результаті реорганізації іншому суб'єктові. Таким чином, на відміну від ліквідації, реорганізації властиве правонаступництво.

Засновниками та участниками товариств можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, включаючи іноземних суб’єктів права, крім випадків, передбачених законодавством України. Держава через уповноважені нею органи також може виступати засновником і участником господарських товариств.

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Акціонерні товариства — господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Відкрите акціонерне товариство - акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.

Виділення - різновид реорганізації, за яким юридична особа (особи) виділяється зі складу іншої, що продовжує функціонувати; до нового суб'єкта (суб'єктів) переходять майнові права та обов’язки реорганізованої юридичної особи відповідно до роздільного балансу.

Господарюва́ння юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю ; будь-яка юридична або фізична особа , яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та не

матеріальних благ, що виступають у формі товару.

Господарське товариство - підприємство, установа, організація, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їхнього майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Державна акціонерна компанія (товариство) – акціонерне товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цієї компанії.

Довірче товариство - товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність згідно з договором, укладеним з довірителями майна щодо реалізації їхніх прав власників.

Закрите акціонерне товариство — організаційно-правова форма юридичної особи наділене правом випускати акції на пред'явника, оскільки обіг даних акцій і пов'язані з ним персональні зміни в складі учасників не можуть бути проконтрольовані.

Командитне товариство- товариство, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

Повне товариство - товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном.

Припинення діяльності товариства - відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Товариства з додатковою відповідальністю - об'єднання (товариство), створене за згодою юридичними особами чи громадянами (фізичними особами) шляхом об'єднання їхнього майна з метою здійснення господарської діяльності, статутний фонд якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів, а в статуті передбачена конкретна майнова відповідальність учасників при недостатності засобів товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю- господарське товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства відповідають у межах їхніх вкладів.

Холдингова компанія — це компанія, суть діяльності якої полягає в придбанні юридичними особами контрольних пакетів акцій різних компаній.

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 року [Текст] // Україна : відомості Верховної Ради України . – К., – 1991. – № 49. – 682 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.021 с.)