ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.1.Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути:

 

1) громадяни України, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності та юридичні особи всіх форм власності, крім державної;

2) громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності і юридичні особи всіх форм власності;

3) громадяни України, що є учасниками цивільного обороту, а також громадяни і юридичні особи, що вступають між собою в певні стосунки з приводу користування майном;

4) громадяни України та інших держав, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності, які є власниками майна, призначеного для використання в господарському обороті.

 

2. Який правовий режим встановлюється для іноземців на території України в разі заняття підприємницькою діяльністю ?

 

1) режим найбільшого сприяння;

2) спеціальний режим;

3) національний режим;

4) режим додаткових пільг.

 

3. Які суб’єкти не мають права займатися підприємницькою діяльністю відповідно до чинного законодавства ?

 

1) іноземці;

2) особи, які не досягли 21 року;

3) посадові особи органів державної влади;

4) особи, що мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

 

4.Вибір організаційної форми підприємницької діяльності здійснюється:

 

1) за узгодженням з реєструючим органом рішення підприємця;

2) за рекомендацією податкового органу;

3) в залежності від виду діяльності за прямою вказівкою законодавчих актів;

4) на вибір підприємця.

 

5. З якого моменту виникає правоздатність суб’єкта підприємництва ?

 

1) з моменту відкриття рахунку в банку;

2) з моменту державної реєстрації;

3) з моменту затвердження статуту;

4) з моменту взяття на податковий облік.

 

5. Які з перелічених структур не мають статусу юридичної особи ?

 

1) представництво акціонерного товариства;

2) дочірнє підприємство;

3) відділення комерційного банку;

4) філія підприємства.

 

6. Який характер має правоздатність юридичних осіб?

 

1) правоздатність всіх юридичних осіб однакова;

2) юридична особа наділяється правоздатністю відповідно до встановлених цілей діяльності;

3) правоздатність юридичної особи ніякими критеріями не визначена;

4) обсяг правоздатності юридичної особи визначається органом державної реєстрації.

 

7.Не мають статусу суб’єктів підприємницької діяльності:

 

1) фермерські господарства;

2) учасники товариств з обмеженою відповідальністю;

3) виробничі кооперативи;

4) учасники повних товариств.

 

8.За метою діяльності юридичні особи поділяються на:

 

1) прості і складні;

2) основні та залежні;

3) підприємницькі (комерційні) та непідприємницькі (некомерційні);

4) індивідуальні, колективні, державні.

 

9. Чи має право підприємство створити в іншому регіоні філію з правами юридичної особи?

 

1) правами юридичної особи може бути наділене тільки представництво підприємства;

2) філія підприємства може бути юридичною особою, якщо про це прийнято відповідне рішення самим підприємством;

3) право надавати статус юридичної особи відокремленим підрозділам належить державним органам управління;

4) підприємство має право створювати відокремлені структурні підрозділи без прав юридичної особи з правом відкриття рахунків.

 

10. На якій підставі діє керівник філії акціонерного товариства ?

 

1) він діє на підставі довіреності, одержаної від відповідної юридичної особи;

2) він діє самостійно від імені акціонерного товариства, що створило філію;

3) він діє за положенням, затвердженим органом управління акціонерного товариства, що створило філію;

4) він діє відповідно до положення, затвердженого органом державної реєстрації.

 

11.Виключно суб’єктам державної форми власності надається право:

 

1) на проведення експертизи якості товарів;

2) на охорону особливо важливих об’єктів;

3) на видобуток нафти;

4) на виготовлення печаток і штампів суб’єктів підприємницької діяльності.

 

12. Чи обов’язково створювати статутний фонд на приватному підприємстві ?

 

1) при відсутності статутного фонду підприємство має бути ліквідовано;

2) обов’язкове створення статутного фонду приватного підприємства не передбачено чинним законодавством;

3) створення статутного фонду приватного підприємства прямо залежить від кількості його власників;

4) створення статутного фонду приватного підприємства є обов’язковим відповідно до вимог Господарського кодексу.

 

10. Скільки видів господарських товариств передбачено чинним законодавством ?

 

1) 5;

2) 4;

3) 3;

4) 6.

 

11. Назвіть основну відмінність господарських товариств різних видів:

 

1) порядок державної реєстрації;

2) кількість учасників;

3) спрямування і зміст діяльності;

4) обсяг юридичної відповідальності.

 

12. Чи може структурний підрозділ вийти зі складу господарського товариства ?

 

1) може за рішенням Фонду державного майна України;

2) може за рішенням трудового колективу;

3) може за рішенням учасників господарського товариства;

4) може за рішенням виконавчих органів управління.

 

13. Яким чином оцінюється розмір вкладу учасника господарського товариства до його статутного фонду, якщо такий вклад зроблено майном ?

 

1) порядок оцінки майнових вкладів визначається в установчих документах;

2) оцінку такого вкладу робить орган, що здійснював державну реєстрацію підприємства;

3) майновий вклад оцінює банківська установа;

4) оцінка вкладу відбувається на підготовчих зборах товариства.

 

14. Вкладами учасників і засновників товариства можуть бути:

 

1) будинки, споруди, автомобілі;

2) інтелектуальна власність;

3) бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит та під заставу;

4) цінні папери.

 

15. Чи має право кредитор вимагати звернення стягнення на частку боржника у статутному фонді господарського товариства?

 

1) в разі відсутності у боржника достатніх коштів для задоволення вимог кредитора, останній має право вимагати звернення стягнення частки боржника, яка належить йому як засновнику чи учаснику товариства;

2) кредитор має право вимагати звернення стягнення не тільки на майно боржника у вигляді внесків до статутного фонду, але й на майно, яке боржник передав товариству у власність;

3) кредитор не має права вимагати звернення стягнення на внески боржника у статутному фонді товариства, оскільки це майно вже є власністю товариства;

4) ці питання вирішуються господарським судом залежно від обставин конкретної справи.

 

 

16. Які з названих суб’єктів не можуть бути засновниками господарських товариств ?

 

1) державні підприємства;

2) народні депутати України;

3) іноземці;

4) господарські товариства.

 

17. Акціонерним товариством визнається:

 

1) товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій;

2) товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства;

3) товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, яке буде визначене для цієї мети зборами акціонерів;

4) товариство, яке має статутний фонд, поділений на частки однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями як майном товариства, так і безпосередньо майном, що належить акціонерам на праві власності.

 

18. Протягом якого часу акціонери мають оплатити акції ?

 

1) протягом одного року;

2) одразу;

3) протягом 2 місяців;

4) протягом 6 місяців.

 

19. Статутний фонд акціонерного товариства повинен становити:

 

1) не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам;

2) не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітнім платам;

3) не менше суми, еквівалентної 1850 мінімальним заробітнім платам;

4) законом не передбачено такої норми.

 

20. До чиєї компетенції належить створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв акціонерного товариства, а також затвердження їх статутів і положень?

 

1) правління акціонерного товариства;

2) загальних зборів акціонерного товариства;

3) спостережної ради акціонерного товариства;

4) ревізійної комісії акціонерного товариства.

 

21. Дивіденди в акціонерному товаристві виплачуються:

 

1) щоквартально;

2) один раз на рік;

3) два рази на рік;

4) за рішенням загальних зборів.

 

22. Чи можна у статуті акціонерного товариства зафіксувати, що за порушення трудової дисципліни працівник позбавляється дивідендів на його акції ?

 

1) працівник є учасником колективної власності, збільшення якої залежить від його трудової участі, отже – позбавлення дивідендів можливе;

2) так, якщо за це проголосує 25 % акціонерів;

3) працівник не може бути позбавлений дивідендів на його акції, бо це його прибуток, одержаний на майновий внесок;

4) так, якщо працівник є учасником товариства менше 1 року.

 

23. Орган, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства, обирається з числа акціонерів, складає висновок по річних звітах та балансах:

 

1) спостережна рада;

2) загальні збори;

3) ревізійна комісія;

4) установчі збори.

 

24. Акціонерні товариства поділяються на:

 

1) публічні та приватні;

2) відкриті та закриті;

3) комерційні та некомерційні;

4) персональні та змішані.

 

25. Виконавчим органом акціонерного товариства є:

 

1) загальні збори акціонерів;

2) правління;

3) наглядова рада;

4) ревізійна комісія.

 

26. Чи має право акціонерне товариство створювати дочірні підприємства поза своїм місцем знаходження ?

 

1) акціонерні товариства мають право створювати дочірні підприємства на всій території України та за її межами;

2) акціонерні товариства мають право створювати дочірні підприємства тільки за згодою реєструю чого органу;

3) це виключне право державних підприємств;

4) акціонерні товариства мають право створювати дочірні підприємства тільки на території України.

 

27. Товариство з обмеженою відповідальністю діє на підставі:

 

1) установчого договору і статуту;

2) статуту;

3) положення;

4) засновницького договору.

 

28. Збори учасників товариство з обмеженою відповідальністю скликаються:

 

1) не менше 1 разу на рік;

2) не менше 2 разів на рік;

3) щоквартально;

4) в будь-якому випадку за рішенням голови товариства.

 

29. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність:

 

1) всім своїм майном, на яке згідно із законодавством можливе накладення стягнень;

2) не несуть відповідальності, оскільки це обов’язок членів його виконавчого органу;

3) несуть відповідальність в межах своїх вкладів, а також в межах сум, які вони отримали у вигляді дивідендів за останні три роки;

4) несуть відповідальність в межах своїх вкладів.

 

30. До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з засновників зобов’язаний внести:

 

1) 10 % зазначеного в установчих документах вкладу;

2) 30 % зазначеного в установчих документах вкладу;

3) 50 % зазначеного в установчих документах вкладу;

4) 60 % зазначеного в установчих документах вкладу.

 

31. Який порядок виходу учасника товариства із складу товариства з обмеженою відповідальністю ?

 

1) необхідно письмове попередження з боку учасника не пізніше як за 6 місяців;

2) на підставі заяви учасника про вихід та рішення загальних зборів до установчих документів вносяться відповідні зміни і реєструються органах державної реєстрації;

3) для оформлення виходу учасника достатньо особистої заява учасника посвідченої нотаріально;

4) достатньо внести зміни до установчих документів.

 

32. Щодо якого господарського товариства законодавство не визначає мінімального розміру статутного фонду?

 

1) товариства з додатковою відповідальністю;

2) товариства з обмеженою відповідальністю;

3) повного товариства;

4) акціонерного товариства.

 

33. Учасниками повного товариства можуть бути:

 

1) виключно суб’єкти підприємницької діяльності;

2) підприємства, які засновані на власності територіальної громади;

3) будь-які фізичні та юридичні особи;

4) тільки фізичні особи.

 

34. Яке з об’єднань підприємств не є юридичною особою:

 

1) концерн;

2) асоціація;

3) корпорація;

4) консорціум.

 

35. Відповідно до Господарського кодексу України асоціація – це:

 

1) об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності;

2) утворення, що не є господарським товариством;

3) тимчасове статутне об’єднання промислового капіталу для досягнення спільної мети;

4) статутне об’єднання на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців.

 

36. Хто приймає рішення про створення асоціації?

 

1) засновники підприємств – учасників асоціації;

2) Кабінет Мiнiстрiв України;

3) орган, уповноважений управляти відповідним майном;

4) підприємства – учасники асоціації.

 

37. Особливості якого виду об'єднання підприємства є побудова діяльності на повній фінансовій залежності від одного чи декількох її членів ?

 

1) асоціація;

2) консорціум;

3) концерн;

4) корпорація.

 

38. Підприємство – це:

 

1) самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами;

2) самостійний суб’єкт господарювання, створений двома або більше засновниками за їх спільним рішенням і діє на основі об’єднання майна та підприємницької чи трудової діяльності учасників;

3) юридична особа, що має відокремлене майно, діє на основі засновницького договору, має право створювати відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи;

4) юридична особа, що має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційний код.

39. Державне унітарне підприємство – це:

1) підприємство, що є суб’єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах підприємництва і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому майном;

2) підприємство, що утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини держаної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління;

3) підприємство, що утворюється компетентним органом державної влади у галузях народного господарства, в яких законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;

4) підприємство, що є суб’єктом підприємницької діяльності, самостійно організовує виробництво продукції і реалізує її за цінами, що визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

40. Асоційоване підприємство – це:

 

1) підприємство, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єднались, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління асоційованого підприємства;

2) підприємство, створене за ініціативою декількох підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об’єднали свою господарську діяльність;

3) підприємство, створене з метою постійної координації господарської діяльності;

4) група суб’єктів господарювання – юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами економічної або організаційної залежності у формі участі в статутному фонді або управлінні.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.02 с.)