ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. До повноважень Антимонопольного комітету України не відносяться:

 

1) прийняття законодавчих актів з питань розвитку конкурентної політики;

2) контроль за дотриманням антимонопольного законодавства України;

3) застосування санкцій за порушення антимонопольного законодавства;

4) розгляд справ про недобросовісну конкуренцію.

 

2. В разі придбання споживачем товару неналежної якості споживач має право на:

 

1) пропорційне зменшення ціни;

2) надання у тимчасове користування аналогічного товару;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

4) відмову від проведення експертизи товару.

 

3. Адміністративна монополія створюється через:

 

1) вдалі дії фірми на ринку;

2) особливості технології виробництва та обслуговування;

3) прийняття рішень органами влади і управляння про об’єднання підприємств;

4) примусовий поділ підприємств.

 

4. Нечесна підприємницька практика включає:

 

1) застереження щодо прямої чи опосередкованої підтримки виробником продавця або продукції;

2) пропонування до вільної реалізації продукції, яка вилучена з обігу чи щодо реалізації якої існують обмеження;

3) будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною;

4) вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв недобросовісної конкуренції.

 

5. Кабінет Міністрів України може надати дозвіл на узгоджені дії заборонені Антимонопольним комітетом України у разі:

 

1) якщо такі дії спрямовані на вдосконалення виробництва, оптимізацію експорту та імпорту товарів;

2) якщо такі дії спрямовані на раціоналізацію виробництва.

3) якщо учасники цих дій доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції;

4) якщо учасники цих дій доведуть, що прибуток держави для переважатиме негативні наслідки обмеження конкуренції для окремих підприємців;

 

6. Термін повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України складає:

 

1) 10 років;

2) 3 роки;

3) 5 років;

4) 7 років.

 

7. Споживачі, які подали позов до суду в зв’язку з порушенням їх прав:

 

1) звільняються від сплати судового збору;

2) мають право на відшкодування судового збору;

3) в залежності від обставин справи можуть вимагати зменшення судового збору;

4) не звільняються від сплати судового збору.

 

8. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново:

 

1) від дня обміну;

2) від дня виготовлення;

3) від дня реалізації;

4) від дня надходження скарги.

 

9. Антимонопольний комітет України це:

 

1) незалежний орган метою діяльності якого є забезпечення державного захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності;

2) центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності;

3) центральний орган виконавчої влади метою діяльності якого є забезпечення державного захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності;

4) центральний орган із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності.

 

10. В разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено:

 

1) виключно в день купівлі товару;

2) не пізніше 3 днів після купівлі товару;

3) в межах строку придатності товару;

4) протягом 5 днів після купівлі товару.

 

11. За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (14 днів) споживачеві виплачується неустойка від вартості товару в розмірі:

 

1) 3 %;

2) 5 %;

3) 1 %;

4) 1,5 %.

 

12. Договір про надання споживчого кредиту укладається:

 

1) в усній формі;

2) в письмовій формі;

3) в письмовій формі з нотаріальним посвідченням та обов’язковою державною реєстрацією;

4) в усній або письмовій формі.

 

13. За яких умов дозволяється вживання понять «знижка» або «зменшена ціна»?

 

1) якщо ці поняття застосовуються до продукції, яку безпосередньо реалізує суб’єкт господарювання;

2) якщо такого роду знижка або зменшення ціни застосовується протягом визначеного та обмеженого періоду часу;

3) якщо ціна продукції є нижчою від її звичайної ціни;

4) якщо суб’єкт господарювання отримав дозвіл на реалізацію відповідної продукції за зниженими цінами.

 

14. Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою:

 

1) в подвійному розмірі;

2) в розмірі упущеної вигоди;

3) виключно в натуральній формі;

4) в повному обсязі.

 

15. Правила торговельного, побутового та інших видів обслуговування (виконання робіт, надання послуг) затверджуються:

 

1) Верховною Радою України;

2) Кабінетом Міністрів України;

3) Законом України «Про захист прав споживачів».

 

16. Голова Антимонопольного комітету України:

 

1) обирається на посаду державними уповноваженими;

2) призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за згоди Президента України;

3) призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згоди Верховної Ради України;

4) призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

 

17. Антиконкурентними узгодженими діями не визнаються:

 

1) узгоджені дії, які стосуються встановлення цін та умов придбання товарів;

2) узгоджені дії, які стосуються добровільних узгоджень малих і середніх підприємців щодо спільного придбання товарів;

3) узгоджені дії, які стосуються розподілу ринків;

4) узгоджені дії, які стосуються суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших підприємців.

 

18. Дозвіл на здійснення узгоджених дій може надаватися:

 

1) виключно Антимонопольним комітетом України;

2) виключно Кабінетом Міністрів України;

3) Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України;

4) Антимонопольним комітетом України або Кабінетом Міністрів України.

 

 

19. В яких випадках забороняється відмовляти суб’єкту господарювання у вступі до об’єднання?

 

1) якщо об’єднання може об’єднати всіх учасників ринку чи території;

2) якщо внаслідок об’єднання значно обмежується конкуренція на ринку;

3) якщо діяльність суб’єкта господарювання на ринку буде не ефективною;

4) якщо частка суб’єкта господарювання на ринку не перевищую 10%.

 

20. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції складає:

 

1) 1 рік з дня вчинення правопорушення або з дня закінчення вчинення правопорушення;

2) 3 роки з дня вчинення правопорушення або з дня закінчення вчинення правопорушення;

3) 5 років з дня вчинення правопорушення або з дня закінчення вчинення правопорушення;

4) 6 місяців з дня вчинення правопорушення або з дня закінчення вчинення правопорушення.

 

21. Сертифікація продукції в Україні поділяється на:

 

1) обов’язкову;

2) добровільну;

3) вибіркову;

4) факультативну.

 

22. Державні стандарти України затверджуються:

 

1) Кабінетом Міністрів України;

2) Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації;

3) Центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання;

4) Президентом України.

 

23. Нормативні документи із стандартизації поділяються на:

1) галузеві стандарти;

2) стандарти підприємств;

3) технічні умови;

4) регіональні стандарти.

 

24. Відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, стандартам, що діють в Україні, має підтверджуватися:

 

1) сертифікатом відповідності;

2) свідоцтвом про визнання відповідності;

3) знаком відповідності;

4) митними документами.

 

25. Органи у справах захисту прав споживачів здійснюють наступні види перевірок:

 

1) попередні, поточні, наступні;

2) стандартні та вибіркові;

3) планові та позапланові;

4) квартальні.

 

26. Скарги на дії посадових осіб при проведенні перевірок, а також на приписи про припинення порушень прав споживачів подаються:

 

1) до суду;

2) до прокуратури;

3) до органу у справах захисту прав споживачів, який проводив перевірку;

4) всі відповіді вірні.

 

27. Для здійснення планового (позапланового) заходу орган державного нагляду (контролю) видає:

 

1) рішення;

2) розпорядження;

3) припис;

4) наказ.

 

28. Який орган може надавати висновки щодо відповідності поведінки суб’єктів господарювання нормам конкурентного законодавства?

 

1) Антимонопольний комітет України;

2) Державна податкова адміністрація України;

3) Кабінет Міністрів України;

 

29. Протягом якого терміну антимонопольні органи повинні розглянути заяви про надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій:

 

1) 6 місяців;

2) 3 місяці;

3) 2 місяці;

4) 1 місяць.

 

30. Сфери дії природних монополій:

1) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом;

2) постачання електричної енергії;

3) постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;

4) транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл, транспортування інших речовин трубопровідним транспортом.

 

31. До обставин, за наявності яких не може бути проведена позапланова перевірка, належить:

 

1) призначення нового керівника підприємства;2) проведення ліквідації підприємства;3) неподання платником податків податкової декларації;4) результати перевірки інших платників податків, які свідчать про порушення платниками податків податкового законодавства; 5) подання платником декларації з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн.

32. Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент визначається:

1) Верховною Радою України;2) Кабінетом Міністрів України;3) Президентом України;4) Органами місцевої державної адміністрації.

33. Платниками податків визнаються:

 

1) фізичні та юридичні особи, які провадять діяльність, що є об’єктом оподаткування і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів;2) фізичні та юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, філії та представництва, що є платниками податку за одним або кількома податками і зборами;3) фізичні та юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, які провадять діяльність, що є об’єктом оподаткування і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів;4) виключно юридичні особи, які провадять діяльність, що є об’єктом оподаткування.

34. Податковим періодом може бути:

 

1) календарний рік;2) календарний квартал;3) календарний місяць;4) календарний день;5) всі відповіді вірні.

35. За неподання податкової декларації до юридичної особи-платника податків застосовується штраф:

 

1) у розмірі від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;2)у розмірі 170 гривень за кожен факт неподання або несвоєчасного подання податкової декларації;3) у розмірі 10 мінімальних заробітніх плат за кожен місяць прострочення податкової декларації;4) у розмірі 50 % суми зобов’язання за попередньою податковою декларацією;5) у розмірі 100 % суми зобов’язання за попередньою податковою декларацією.

36. У разі відмови платника податків від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав у органів державної податкової служби, податкові органи мають право:

 

1) застосувати адміністративний арешт майна такого платника податків;2) застосувати штраф, самостійно визначивши суму податкового зобов’язання такого платника податків;3) застосувати податковий компроміс;4) порушити кримінальну справу проти посадових осіб платника податку;5) провести камеральну перевірку.

37. Спрощена система оподаткування (єдиний податок) не поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють:

 

1) роздрібний продаж підакцизних товарів, за виключенням продажу підакцизних пально-мастильних матеріалів;

2) роздрібний продаж не підакцизних товарів;

3) оптовий продаж не підакцизних товарів, який здійснюють юридичні особи;

4) вироблення та імпорт підакцизних товарів;

5) оптова торгівля побутовими виробами з дорогоцінного каміння.

 

38. Юридичні особи не можуть бути платниками єдиного податку у разі, якщо в їх статутному фонді понад 25 % внесків належать:

 

1) фізичним особам;

2) фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності;

3) фізичним особам - нерезидентам;

4) юридичним особам, які не є суб’єктами малого підприємництва;

5) громадським організаціям.

 

39. Фізична особа – платник єдиного податку має право здійснювати такі види діяльності:

 

1) з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва;

2) з перепродажу предметів антикваріату;

3) з видобутку та виробництва дорогоцінних металів;

4) з реалізації тютюнових виробів;

5) з оптової торгівлі ювелірними воробами.

 

40. У разі, якщо за наслідками проведення виїзної перевірки органами державної податкової служби не було виявлено порушень податкового законодавства, складається:

 

1) акт про проведення перевірки в чітко визначеній формі;

2) акт у довільній формі;

3) довідка;

4) протокол;

5) заключення.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.016 с.)