Тема 1.1. Загальні положення господарського права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.1. Загальні положення господарського праваТема 1.1. Загальні положення господарського права

Лекція - 2 години

План

1. Поняття господарського права як галузі права.

2. Господарська діяльність: поняття і види.

3. Поняття, ознаки та учасники господарських правовідносин.

4. Методи господарсько-правового регулювання.

Самостійна робота - 6 годин

План

1. Види та класифікація господарських правовідносин.

2. Система господарського права як навчальна дисципліна.

3. Система господарського законодавства.

4. Принципи господарського права.

 

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

3. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№40-44.-Ст.356.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О.А. Белянеевич, О.М. Вінник, В.С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.-3-тє вид., перероб. і доп.-К.: Юрінком Інтер,2006.-656с.
 2. Крупка Ю.М. Господарське право України: навч.посіб. для дистанційного навчання.-К.: університет «Україна», 2007.-342с.

5. Коваль В.М. Колізії між нормами господарського права та нормами цивільного права / В.М. Коваль // Вісник господарського судочинства. - 2010. - №1.

6. Попова А. Про розмежування права власності та права господарського відання / А. Попова // Вісник господарського судочинства. - 2010. - №3.

 1. Машковська Л. В. Про підстави, передумови, похідні та супутні відносини у сфері некомерційного господарювання / Л. В. Машковська // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №3.

8. Козачук М. До питання про принципи господарського права / М. Козачук // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №5. - С.24-27.

9. Коростей В. Господарське право України як галузь права: проблеми та їх реалізація / В. Коростей // Право України. - 2005. - №12. - С.72.

10. Віхров О. Господарське право як навчальна дисципліна / О. Віхров // Право України.-2006. - №12. - С.34

11. Подцерковний О. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України. - 2010. - №4.- С.265.

12. Батрин С. Господарське право як самостійна галузь права: до постановки питання / С. Батрин // Юридична Україна. - 2010. - №1.

 

Тема 1.2. Суб’єкти господарських правовідносин

Лекція - 4 години

План

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання.

2. Поняття майна суб’єктів господарювання його склад та джерела формування.

3. Права та обов’язки суб’єкта господарювання.

4. Утворення та припинення суб’єкта господарювання.

5. Установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб.

6. Форми, методи державного керівництва економікою.

Семінар - 2 години

План

1. Поняття господарського права як галузі права.

2. Поняття, права та обов’язки суб’єктів господарювання.

3. Утворення та припинення суб’єкта господарювання.

4. Форми, методи державного керівництва економікою.

5. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання.

Самостійна робота - 6 годин

План

1. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання.

2. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання.

3. Держава та суб’єкти господарювання.

4. Органи ДПС у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання.

 

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

3. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№40-44.-Ст.356.

 1. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. №1160-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - №9. – Ст.79.
 2. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. №2658 –III // Відомості Верховної Ради України.-2001.-№47.-Ст.251.
 3. Про Методи оцінки майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. №1891 // Офіційний вісник України.-2003.-№51.-Ст.2669.
 4. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України.-2013.-№1.-Ст.1.
 5. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI // Голос України. – від 02.02.2013. - №22.

9. Положення про Державну податкову службу України: Указ Президента України від 12.05.2011 р. № 584/2011 // Офіційний вісник України. -2011. - № 37. – Ст. 1515.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 2. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008.-264 с.
 3. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: університет «Україна», 2007. - 342с.
 4. Кравець І. М. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів організаційно-господарських повноважень / І. М. Кравець // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 5. Кравець І. М. Правовий статус суб’єктів організаційно-господарських повноважень за ГК України / І. М. Кравець // Вісник господарського судочинства. - 2008. - №1.
 6. Повар П. О. Розподіл майна між учасниками при ліквідації підприємства / П. О. Повар // Вісник господарського судочинства. - 2009. - №1
 7. Грудницька С. М. Проблема співвідношення понять «підприємство» і «юридична особа» в контексті правового інституціонального підходу / С. М. Грудницька // Вісник господарського судочинства. - 2011. - №1.
 8. Орлова О. С. Майновий стан суб’єкта господарювання: господарсько-правовий аспект / О.С. Орлова // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №3.
 9. Машковська Л. В. Правова природа порядку створення (державної реєстрації) некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машкаовська // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №6.
 10. Скічко О. Правове регулювання ліквідації юридичної особи за рішенням власник / О. Скічко // Вісник податкової служби України. - 2009. - №37-38.
 11. Добровольська В. Прогнозування і планування як засоби державного регулювання господарської діяльності / В. Добровольська // Право України.-2009.-№8.

Тема 1.3. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

Лекція -2 години

План

 1. Поняття та місце проведення державної реєстрації.
 2. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
 3. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи.
 4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Семінарське заняття – 2 години

План

 1. Поняття та місце проведення державної реєстрації.
 2. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
 3. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи.
 4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Практична заняття – 2 години

Практична робота №1

 1. Вирішення задач по темі.

Самостійна робота - 6 годин

План

1. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи у разі реорганізації.

2. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи у разі ліквідації.

3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи за судовим рішенням, що пов’язане з банкрутством.

4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством.

Індивідуальне робота №1

1. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи (скласти схему).

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

 1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15. 05. 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№31.-Ст.263.
 2. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р. №2806- IV // Відомості Верховної Ради України.-2005.-№48.-Ст.483.
 3. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. №1160-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - №9. – Ст.79.
 4. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України.-2013.-№1.-Ст.1.
 5. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI // Голос України. – від 02.02.2013. - №22.
 6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням: Закон України від 19.05.2011 р. № 3384-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. -№46. -Ст.512.
 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва: Закон України від 21.04.2011 р.№ 3263-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011.- №43. -Ст.446.

9. Про Порядок надання КМУ дозволу на узгодженні дії, концентрацію суб’єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №219 // Офіційний вісник України.-2002.-№9.-Ст.405.

 1. Положення про порядок подання відомостей про структуру власності: Постанова Правління Національного банку України 08.09.2011р. № 306 // Офіційний вісник України. – 2011. -№84. – Ст.3092.
 2. Про Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого структурного підрозділу: Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5 // Офіційний вісник України. – 2012. -№20. - Ст.772.
 3. Про форми реєстраційного карток: Наказ Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. № 3178/5.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 2. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: університет «Україна», 2007. - 342с.
 3. Крижна В. М. Найменування юридичних осіб і комерційне найменування / В. М. Крижна // Вісник господарського судочинства.- 2009.-№3.
 4. Перкун К. І. Основні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в Україні / К.І. Перкун // Вісник господарського судочинства. - 2009. - №4.
 5. Шевченко Н. І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств / Н. І. Шевченко // Вісник господарського судочинства.-2010. - №4.
 6. Гріщенко О. В. Деякі аспекти господарсько-правового статусу фізичної особи – підприємця / О. В. Гріщенко // Вісник господарського судочинства.-2010.-№5.
 7. Машковська Л. В. Правова природа порядку створення (державної реєстрації) некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машковська // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №6.
 8. Попелюк В.П. Дозвільна система в Україні: перспективи розвитку// Вісник господарського судочинства. – 2012. - №6.
 9. Скічко О. Правове регулювання ліквідації юридичної особи за рішенням власник / О.Скічко // Вісник податкової служби України.-2009.-№37-38.

 

Практична робота №2

 1. Вирішення задач по темі.

Самостійна робота - 4години

План

1. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування.

2. Підстави відмови у видачі ліцензії.

3. Підстави для анулювання ліцензії.

Література:

Основна:

1. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. №1775 –III // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№36.-Ст.299.

2. Про перелік органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 // Офіційний вісник України.-2000.-№32.-Ст.1355.

3. Про Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. №756 // Офіційний вісник України.-2001.-№27.-Ст.1212.

4. Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок їх зарахування плати за їх видачу: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 р. №1755 // Офіційний вісник України.-2000.-№48.-Ст.2093.

5. Про Порядок надання КМУ дозволу на узгодженні дії, концентрацію суб’єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №219 // Офіційний вісник України.-2002.-№9.-Ст.405.

6. Про встановлення строку дії ліцензії на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та погодження розміру плати за їх видачу: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. №802 // Офіційний вісник України.-2006.-№23.-Ст.1722.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 2. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: університет «Україна», 2007. - 342с.
 3. Шестак Л. В. Розмежування нагляду і контролю у сфері ліцензування / Л. В. Шестак // Науковий вісник Національного університету ДПС України. - 2007. - №4. - С.57-61.
 4. Бекірова Е. Нагляд і контроль у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності / Е. Бекірова // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №5.
 5. Тимощенко В.К. Особливості наглядової та контрольної діяльності у сфері ліцензування / В.К. Тимощенко // Вісник господарського судочинства. - 2007. - №2. - С.189-194.

Практична робота №3

 1. Вирішення задач по темі.

Самостійна робота – 6 годин

План

1. Підприємства колективної власності (кооператив; виробничий кооператив; споживча кооперація, підприємства споживчої кооперації; підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій).

2. Приватні підприємства.

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

 1. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI //Відомості Верховної Ради України.-2013.-№3.-Ст.23.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 2. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 3. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008.-264 с.
 4. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: університет «Україна», 2007. - 342с.
 5. Ісаков М. Г. Види та організаційні форми підприємств в Україні / М. Г. Ісаков // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 4 (39).– С. 224 - 230.
 6. Ісаков М. Г. Правовий статус дочірніх підприємств за чинним законодавством України / М. Г. Ісаков // Вісник Академії правових наук України. – 2005.– № 2 (41). – С. 229 - 237.
 7. Ісаков М. Г. Щодо правового режиму майна унітарних підприємств / М. Г. Ісаков // Підприємництво, господарство і право. – 2005.– №2. – С. 130 - 133.
 8. Ісаков М. Г. Деякі проблеми приватних підприємств / М. Г. Ісаков // Підприємництво, господарство і право. – 2005.– № 3. – С. 109 - 111.
 9. Самойлюк О. Виробничі кооперативи: стан та перспективи розвитку / О. Самойлюк // Право України. - 2005. - № 1. - С.43.
 10. Загнітко О. Правовий статус підприємств колективної власності / О. Загнітко, В. Малига // Право України. - 2005. - № 2. - С.43.
 11. Доценко І. Поняття і статус підприємства державної форми власності у контексті чинного законодавства України / І Доценко // Право України. - 2005. - №3. - С.56.
 12. Кривобок С. Договір управління підприємством / С. Кривобок // Право України. - 2007. - №3. - С.47.
 13. Труш І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств / І. Труш // Право України. - 2010. - №2. - С.223.
 14. Грудницька С. Проблема класифікації підприємства як суб’єкта чи об’єкта права / С. Грудницька // Юридична Україна.-2010.-№12.

 

Практична робота №4

 1. Вирішення задач по темі.

Самостійна робота – 6 годин

План

1. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

2. Вихід учасника із об’єднань.

3. Припинення об’єднання підприємств.

 

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

3. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№40-44.-Ст.356.

4. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 р. №3528- IV// Відомості Верховної Ради України. - 2006. - №34. – Ст.291.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.

3. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008.-264 с.

4. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: університет «Україна», 2007. - 342с.

5. Лукач І.В. Юридичні моделі управління холдинговою групою // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3. – С. 180–190.

6. 4. Лукач І.В. Правові засади встановлення контролю в холдинговій групі // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4. – С.197–206.

7. Лукач І.В. Холдингові компанії за законодавством України. Поняття, ознаки, нормативна база // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 1. – С. 245–253.

 1. Славова Н.О.Кредитні спілки: поняття, класифікація та загальна характеристика// Вісник господарського судочинства.-2007.-№5.-С.147.
 2. Джуринський О.В. Господарські об’єднання в Україні: поняття та правова природа // Вісник господарського судочинства.-2008.-№5.-С.137-142.

10. Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній за законодавством деяких зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2006. – № 1. – С. 75–89.

11. Кравець І. Господарські об’єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 79–81.

12. Кравець І. Становлення господарських об’єднань як суб’єктів організаційно-господарських повноважень у зарубіжних країнах / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 80–82.

13. Андрущенко І. Імплікація злиття і поглинання компаній в Україні // Право України.-2011.-№4.-С.177-183.

Практична робота №5

 1. Вирішення задач по темі.

Індивідуальне заняття -2 години

Індивідуальна робота № 2

1. Складання установчих документів для АТ, ТОВ, ТДВ, ПТ. КТ.

 

Самостійна робота - 6 годин

План

1. Установчі документи господарських товариств.

2. Права та обов’язки учасників господарського товариства.

3. Управління господарським товариством.

4. Облік і звітність господарського товариства.

5. Припинення діяльності господарських товариств.

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

3. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№40-44.-Ст.356.

4. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. №1576-XII // Відомості Верховної Ради України.-1991.-№49.-Ст.682.

 1. Порядок погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. №809 // Офіційний вісник України. – 2011. - №58. – Ст.2325.
 2. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. №23-93 // Відомості Верховної Ради України.-1993.-№19.-Ст.207.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О.А. Белянеевич, О. М. Вінник, В.С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.

4. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.-3-тє вид., перероб. і доп.-К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.

5. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч.посіб. для дистанційного навчання.-К.: університет «Україна», 2007.-342 с.

6. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія.-К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

7. Зорич Г. А. Актуальні питання та законодавчі аспекти регулювання ТОВ / Г. А. Зорич // Вісник господарського судочинства.-2007.-№2.-С.198-202.

8. Остапович Г. М. Проблеми визнання недійсними установчих документів господарських товариств / Г. М. Остапович // Вісник господарського судочинства. - 2007. - №6. - С.120 - 127.

9. Кравчук В. М. Здійснення переважного права на придбання частки в статутному капіталі ТОВ / В. М. Кравчук // Вісник господарського судочинства. - 2009. - №4. - С.83 - 88.

10. Синівська Я. С. Правовідносини у повному товаристві, що опосередковують його діяльність / Я. С. Синівська // Вісник господарського судочинства. - 2009. - №4.

 1. Шевченко Н. Роль органів господарського товариства в процесі його припинення шляхом реорганізації / Н. Шевченко// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №9. - С.38 - 42.

12. Шевченко Н. Особливості припинення господарських товариств шляхом реорганізації / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №10. - С.16-19.

13. Кравчук В. Розмір статутного капіталу юридичної особи / В. Кравчук // Право України. - 2007. - № 2. - С.70

14. Кравчук В. Формування статутного капіталу юридичної особи / В. Кравчук // Право України. - 2007. - №6. - С.49

Індивідуальна робота № 3

2. Правовий статус ліквідаційної комісії при банкрутстві (скласти схеми).

3. Припинення справи про банкрутство (скласти схему).

Самостійна робота - 5 годин

План

1. Повноваження державного органу з питань банкрутства.

2. Санація боржника. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань при санації.

3. Списання безнадійного податкового боргу при санації.

4. Припинення справи про банкрутство.

 

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

3. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№40-44.-Ст.356.

 1. Господарсько-процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. №1798- XII // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№6.-Ст.56.
 2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. №784- ХIV // Відомості Верховної Ради України.-1999.-№42-43.-Ст.378.
 3. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України.-2012.-№14.-Ст.87.
 4. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України.-2006.-№15.-Ст.128.

 

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О.А. Белянеевич, О.М. Вінник, В.С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.-3-тє вид., перероб. і доп.-К.: Юрінком Інтер,2006.-656с.
 2. Крупка Ю.М. Господарське право України: навч.посіб. для дистанційного навчання.-К.: університет «Україна», 2007.-342с.
 3. Бондик В. А. Окремі проблеми банкрутства містоутворюючих чи особливо небезпечних підприємств / В. А. Бондик, О. П. Подцерковний // Вісник господарського судочинства. - 2010. - №1.
 4. Вечірко І. О. Про деякі питання практики порушення провадження у справі про банкрутство громадянина – підприємця / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства. - 2010. - №2.
 5. Івашін Є. В. Актуальні питання порушення провадження у справах про банкрутство / Є. В. Іванішин // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №3.
 6. Грабован Л. І. Порядок погашення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном боржника у справах про банкрутство / Л. І. Грабован // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №4.
 7. Кирієнко О. Проведення санації підприємства / О. Кирієнко // Вісник податкової служби України. - 2009. - №37-38.
 8. Скічко О. Відповідальність за порушення процедур ліквідації та банкрутства юридичної особи / О. Скічко // Вісник податкової служби України. - 2009. - №37-38.
 9. Проніна В. Поняття та ознаки банкрутства / В. Проніна // Вісник податкової служби України. - 2009. - №37-38.
 10. Тарасенко В. Погашення податкових зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації (банкрутства) юридичної особи / В. Тарасенко // Вісник податкової служби України. - 2009. - №37-38.
 11. Розмош В. Черговість задоволення вимог кредиторів у справах про банкрутства / В. Розмош // Вісник податкової служби України. - 2010. - №41.

14. Поляков Б. Реформа законодавства про банкрутство в Україні / Б. Поляков // Право України. - 2012. - №6. - С.292.

 1. Барбашова Н. Проблеми мирової угоди у процедурі банкрутства / Н. Барбашова // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №7.

16. Повар П. Проблеми незастосування законодавства про банкрутство щодо комунальних підприємств при їх ліквідації / П. Повар // Юридична Україна. - 2008. - №1. - С.46-52.

І модуль

1. Поняття господарського права як галузі права.

2. Господарська діяльність: поняття і види.

3. Поняття, ознаки та учасники господарських правовідносин.

4. Види та класифікація господарських правовідносин.

5. Система господарського права як навчальна дисципліна.

6. Система господарського законодавства.

7. Методи господарсько-правового регулювання.

8. Принципи господарського права.

9. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання.

10. Права та обов’язки суб’єкта господарювання.

11. Поняття майна суб’єктів господарювання його склад та джерела формування.

12. Утворення та припинення суб’єкта господарювання.

13. Установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб.

14. Форми, методи державного керівництва економікою.

15. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання.

16. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання.

17. Держава та суб’єкти господарювання.

18. Фізичні особи, як суб’єкти господарювання.

19. Органи ДПС у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання.

20. Поняття та порядок проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця (місце проведення, документи, збір, підстави відмови та залишення документів без розгляду).

21. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи (місце проведення, документи, збір, підстави відмови та залишення документів без розгляду).

22. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

23. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи у разі реорганізації.

24. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи у разі ліквідації.

25. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи за судовим рішенням, що пов’язане з банкрутством.

26. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством.

27. Поняття ліцензії та види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

28. Порядок отримання ліцензії суб’єктом господарювання.

29. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування.

30. Підстави відмови у видачі ліцензії.

31. Підстави та порядок переоформлення ліцензії.

32. Підстави для анулювання ліцензії.

33. Види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню.

34. Поняття та порядок придбання торгового патенту.

35. Порядок та строки сплати торгового патенту.

36. Порядок та строки сплати торгового патенту з діяльності у сфері розваг.

37. Пільговий торговий патент.

38. Порядок та строки сплати торгового патенту з діяльності у сфері розваг.

 1. Система сертифікації України УкрСЕПРО та оцінка відповідності вимогам технічних регламентів.
 2. Процедура проведення сертифікації продукції та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.
 3. Видача сертифіката відповідності на продукцію та здійснення технічного нагляду.
 4. Оплата робіт із сертифікації продукції та із підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам.
 5. Контроль і нагляд за якістю продукції.
 6. Захист прав споживачів.

 

 

Питання з курсу:

«Господарське право»

ІІ модуль

 

1. Антимонопольні органи та їх компетенція.

2. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

3. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

4. Дискримінація суб’єктів господарювання.

5. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання, надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання.

6. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

7. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

8. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

9. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.

10. Порядок виконання, перевірка, перегляд, оскарження рішень, розпоряджень, обчислення строків та обмін інформацією.

11. Поняття, види, організаційно-правові форми та категорії підприємств.

12. Казенні підприємства.

13. Особливості правового становища комунальних унітарних підприємств.

14. Підприємства колективної власності (кооператив; виробничий кооператив; споживча кооперація, підприємства споживчої кооперації; підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій).

15. Приватні підприємства.

16. Поняття та ознаки об’єднання підприємства.

17. Види об’єднань підприємств, їх організаційно-правові форми.

18. Органи управління об’єднань підприємств.

19. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

20. Вихід учасника із об’єднань.

21. Припинення об’єднання підприємств.

22. Поняття та види господарських товариств.

23. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю.

24. Повне товариство та командитні товариства.

25. Установчі документи господарських товариств.

26. Власність та фонди господарських товариств.

27. Права та обов’язки учасників господарського товариства.

28. Управління господарським товариством.

29. Облік і звітність господарського товариства.

30. Припинення діяльності господарських товариств.

31. Поняття та порядок створення акціонерних товариств.

32. Основні стадії створення акціонерних товариств.

33. Засновники та учасники акціонерних товариств.

34. Органи управління акціонерних товариств.

35. Повноваження і функції загальних зборів акціонерних товариств.

36. Функції, компетенція правління і спостережної ради акціонерних товариств.

37. Майно й майнові права в акціонерних товариствах.

38. Правовий режим акцій.

39. Правовий режим дивідендів.

40. Поняття та суб’єкти банкрутства.

41. Наслідки визнання боржника банкрутом.

42. Повноваження державного органу з питань банкрутства.

43. Провадження у справах про банкрутство.

44. Черговість задоволення претензій кредиторів.

45. Процедура банкрутства боржника за ініціативою органу ДПС та їх повноваження у суді.

46. Санація боржника. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань при санації.

47. Списання безнадійного податкового боргу при санації.

48. Мирова угода, прощення, списання, розстрочення, відстрочення податкової заборгованості при укладанні мирової угоди.

49. Припинення справи про банкрутство.

50. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов’язань.

51. Виконання та забезпечення господарських зобов’язань.

52. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання.

53. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.

54. Припинення господарських зобов’язань.

 

 

Тема 1.1. Загальні положення господарського права

Лекція - 2 години

План

1. Поняття господарського права як галузі права.

2. Господарська діяльність: поняття і види.

3. Поняття, ознаки та учасники господарських правовідносин.

4. Методи господарсько-правового регулювання.

Самостійна робота - 6 годин

План

1. Види та класифікація господарських правовідносин.

2. Система господарського права як навчальна дисципліна.

3. Система господарського законодавства.

4. Принципи господарського права.

 

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

3. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№40-44.-Ст.356.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О.А. Белянеевич, О.М. Вінник, В.С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 203; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.197 (0.234 с.)