Тема 1.6. Правові основи технічного регулювання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.6. Правові основи технічного регулюванняЛекція - 2 години

План

 1. Система сертифікації України УкрСЕПРО та оцінка відповідності вимогам технічних регламентів.
 2. Процедура проведення сертифікації продукції та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.
 3. Видача сертифіката відповідності на продукцію та здійснення технічного нагляду.

 

Семінарське заняття – 2 години

План

 1. Процедура проведення сертифікації продукції та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.
 2. Видача сертифіката відповідності на продукцію та здійснення технічного нагляду.
 3. Оплата робіт із сертифікації продукції та із підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам.
 4. Контроль і нагляд за якістю продукції.
 5. Захист прав споживачів.

Самостійна робота – 6 годин

План

 1. Оплата робіт із сертифікації продукції та із підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам.
 2. Контроль і нагляд за якістю продукції.
 3. Захист прав споживачів.

 

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

 1. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. -№4. – Ст.6.
 2. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.1993 р. №3689-ХII // Відомості Верховної Ради України.-1991.-№30.-Ст.379.
 3. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 р. №771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1998.-№19.-Ст.98.

6. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17.05.2001 р. №2406 – III // Відомості Верховної Ради України.-2001.-№32.-Ст.169.

7. Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001р.№2408-ІІІ// Відомості Верховної Ради України.-2001.-№31.-Ст.145.

8. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: Закон України від 02.12.2010 р. №2735-ІІІ // Відомості Верховної Ради України.-2011.-№21.-Ст.144.

9. Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 02.12.2010 р. №2736-ІІІ // Відомості Верховної Ради України.-2011.-№22.-Ст.145.

10. Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції: Закон України від 19.05.2011 р. №3390-VI // Офіційний вісник України.-2011.-№45.-Ст.1823.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 2. Сакоян Д.І. Формування ефективної системи стандартизації та державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил: господарсько-правовий аспект / Д.І. Сакоян // Вісник господарського судочинства.-2007.-№4.-С.94-99.
 3. Сакоян Д.І. Господарсько-правові механізми міжнародної стандартизації в системі якості промислових підприємств України / Д.І. Сакоян // Вісник господарського судочинства.-2008.-№4.-С.91-96.
 4. Апанасенко К. І. Нормативно-правова база технічного регулювання у сфері господарювання: питання класифікації / К. І. Апанасенко // Вісник господарського судочинства.-2010.-№4.
 5. Колісникова Г. Загальна характеристика інституту «захисту прав споживачів» та його місце у системі права і в системі законодавства / Г. Колісникова // Право України.-2010.-№1.-С.189-193.
 6. Гребенюк М. Правовий механізм гарантування продовольчої безпеки в сучасних умовах / М. Гребенюк // Право України.-2010.-№12.-С.244.
 7. Кузьміна М. Технічне регулювання, його співвідношення з стандартизацією та оцінкою відповідності / М. Кузьміна // Юридична Україна.-2009.-№8.

 

Тема 2.1. Правові засади захисту економічної конкуренції

Лекція – 2 години

План

1. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

2. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.

3. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

4. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

5. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Семінар – 2 години

План

1. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

2. Дискримінація суб’єктів господарювання.

3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання, надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання.

4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Самостійна робота – 6 годин

План

1. Антимонопольні органи та їх компетенція.

2. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання, надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів.

3. Дискримінація суб’єктів господарювання.

4. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

5. Порядок виконання, перевірка, перегляд, оскарження рішень, розпоряджень, обчислення строків та обмін інформацією.

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

3. Про Порядок надання КМУ дозволу на узгодженні дії, концентрацію суб’єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №219 // Офіційний вісник України.-2002.-№9.-Ст.405.

 1. Про антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. №82/95 ВР // Відомості Верховної Ради України.-1993.-№50. – с.472.
 2. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р. № 236/96- ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№36.-Ст.164.
 3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. №2210-III // Відомості Верховної Ради України.-2001.-№12.-Ст.64.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 2. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: університет «Україна», 2007. - 342с.
 3. Плетньова О. О. Актуальні проблеми реформування повноважень Антимонопольного комітету України/ О. О. Плетньова // Вісник господарського судочинства. - 2008. - №1. - С.170-175.
 4. Шкляр С. В. Підстави оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів АМК України (його посадових осіб), спонукання їх до вчинення певних дій / С. В. Шкляр // Вісник господарського судочинства. - 2011. - №1.
 5. Журик Ю. В. Уточнення окремих положень законодавства України про захист економічної конкуренції / Ю. В. Журик // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №3.
 6. Кузьменко М. В. Основні принципи звільнення від відповідальності учасників антиконкурентних узгоджених дій / М. В. Кузьменко // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №6.

9. Каштанов О. С. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання: сутність, форми та суб’єкти / О. С. Кашианов // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 56-59.

10. Каштанов О. С. Види антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання / О.С. Каштанов // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8.– С.47-50.

 1. Шкляр С. В. Підстави оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів Антимонопольного комітету України ( його посадових осіб), спонукання їх до вчинення певних дій / С.В. Шкляр // Право України. - 2011. - №1.
 2. Джуринський В. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при утворенні господарських об’єднань / В. Джуринський // Юридична Україна. - 2008. - №9. - С.79-81.
 3. Журик Ю. Становлення, формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції / Ю. Журик // Юридична Україна. - 2011. - №1.

Тема 2.2. Правове становище підприємств

Лекція – 2 години

План

1. Поняття, види, організаційно-правові форми та категорії підприємств.

2. Казенні підприємства.

3. Особливості правового становища комунальних унітарних підприємств.

Семінар – 2 години

План

1. Поняття, види, організаційно-правові форми та категорії підприємств.

2. Казенні підприємства.

3. Особливості правового становища комунальних унітарних підприємств.

4. Підприємства колективної власності (кооператив; виробничий кооператив; споживча кооперація, підприємства споживчої кооперації; підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій ).

Практична заняття – 2 години

Практична робота №3

 1. Вирішення задач по темі.

Самостійна робота – 6 годин

План

1. Підприємства колективної власності (кооператив; виробничий кооператив; споживча кооперація, підприємства споживчої кооперації; підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій ).

2. Приватні підприємства.

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

 1. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI //Відомості Верховної Ради України.-2013.-№3.-Ст.23.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 2. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 3. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008.-264 с.
 4. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: університет «Україна», 2007. - 342с.
 5. Ісаков М. Г. Види та організаційні форми підприємств в Україні / М. Г. Ісаков // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 4 (39).– С. 224 - 230.
 6. Ісаков М. Г. Правовий статус дочірніх підприємств за чинним законодавством України / М. Г. Ісаков // Вісник Академії правових наук України. – 2005.– № 2 (41). – С. 229 - 237.
 7. Ісаков М. Г. Щодо правового режиму майна унітарних підприємств / М. Г. Ісаков // Підприємництво, господарство і право. – 2005.– №2. – С. 130 - 133.
 8. Ісаков М. Г. Деякі проблеми приватних підприємств / М. Г. Ісаков // Підприємництво, господарство і право. – 2005.– № 3. – С. 109 - 111.
 9. Самойлюк О. Виробничі кооперативи: стан та перспективи розвитку / О. Самойлюк // Право України. - 2005. - № 1. - С.43.
 10. Загнітко О. Правовий статус підприємств колективної власності / О. Загнітко, В. Малига // Право України. - 2005. - № 2. - С.43.
 11. Доценко І. Поняття і статус підприємства державної форми власності у контексті чинного законодавства України / І Доценко // Право України. - 2005. - №3. - С.56.
 12. Кривобок С. Договір управління підприємством / С. Кривобок // Право України. - 2007. - №3. - С.47.
 13. Труш І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств / І. Труш // Право України. - 2010. - №2. - С.223.
 14. Грудницька С. Проблема класифікації підприємства як суб’єкта чи об’єкта права / С. Грудницька // Юридична Україна.-2010.-№12.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.013 с.)