Тема 2.7. Господарські зобов’язання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2.7. Господарські зобов’язанняСамостійна робота – 6 годин

План

1. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов’язань.

2. Виконання та забезпечення господарських зобов’язань.

3. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання.

4. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.

5. Припинення господарських зобов’язань.

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

3. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№40-44.-Ст.356.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О.А. Белянеевич, О.М. Вінник, В.С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В.С. Господарське право: Підручник.-3-тє вид., перероб. і доп.-К.: Юрінком Інтер,2006.-656с.
 2. Крупка Ю.М. Господарське право України: навч.посіб. для дистанційного навчання.-К.: університет «Україна», 2007.-342с.
 3. Віхров О.С. Договірні форми організаційно-господарських зобовязань / О. С. Віхров // Вісник господарського судочинства. - 2008. - №5. - С.105-109.
 4. Заярний О. А. Деякі особливості відшкодування збитків, завданих порушенням організаційно-господарських зобов’язань, що виникають з договорів / О. А. Заярний // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №6.
 5. Ніколенко Л. Правові проблеми класифікації господарських зобов’язань/ Л. Ніколенко, Г. Шмат // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№9.
 6. Віхров О. Роль і місце організаційно-господарських зобов’язань у сучасній економіці / О. Віхров // Право України. - 2004. - №4. - С.53-57.
 7. Безклубий І. До питання про виникнення грошового зобов’язання / І. Безклубий // Право України. - 2004. - №4. - С.57-60.
 8. Коломієць Н. Становлення господарського зобов’язання як правової категорії / Н. Коломієць // Право України. - 2006. - № 4. - С.48.
 9. Гусак М. Недійсність господарського зобов’язання за Господарським кодексом України / М. Гусак, В. Данішевська, Ю. Попов // Право України. - 2007. - №7. - С.45.

Питання з курсу:

«Господарське право»

І модуль

1. Поняття господарського права як галузі права.

2. Господарська діяльність: поняття і види.

3. Поняття, ознаки та учасники господарських правовідносин.

4. Види та класифікація господарських правовідносин.

5. Система господарського права як навчальна дисципліна.

6. Система господарського законодавства.

7. Методи господарсько-правового регулювання.

8. Принципи господарського права.

9. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання.

10. Права та обов’язки суб’єкта господарювання.

11. Поняття майна суб’єктів господарювання його склад та джерела формування.

12. Утворення та припинення суб’єкта господарювання.

13. Установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб.

14. Форми, методи державного керівництва економікою.

15. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання.

16. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання.

17. Держава та суб’єкти господарювання.

18. Фізичні особи, як суб’єкти господарювання.

19. Органи ДПС у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання.

20. Поняття та порядок проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця (місце проведення, документи, збір, підстави відмови та залишення документів без розгляду).

21. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи (місце проведення, документи, збір, підстави відмови та залишення документів без розгляду).

22. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

23. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи у разі реорганізації.

24. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи у разі ліквідації.

25. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи за судовим рішенням, що пов’язане з банкрутством.

26. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством.

27. Поняття ліцензії та види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

28. Порядок отримання ліцензії суб’єктом господарювання.

29. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування.

30. Підстави відмови у видачі ліцензії.

31. Підстави та порядок переоформлення ліцензії.

32. Підстави для анулювання ліцензії.

33. Види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню.

34. Поняття та порядок придбання торгового патенту.

35. Порядок та строки сплати торгового патенту.

36. Порядок та строки сплати торгового патенту з діяльності у сфері розваг.

37. Пільговий торговий патент.

38. Порядок та строки сплати торгового патенту з діяльності у сфері розваг.

 1. Система сертифікації України УкрСЕПРО та оцінка відповідності вимогам технічних регламентів.
 2. Процедура проведення сертифікації продукції та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.
 3. Видача сертифіката відповідності на продукцію та здійснення технічного нагляду.
 4. Оплата робіт із сертифікації продукції та із підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам.
 5. Контроль і нагляд за якістю продукції.
 6. Захист прав споживачів.

 

 

Питання з курсу:

«Господарське право»

ІІ модуль

 

1. Антимонопольні органи та їх компетенція.

2. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

3. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

4. Дискримінація суб’єктів господарювання.

5. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання, надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання.

6. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

7. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

8. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

9. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.

10. Порядок виконання, перевірка, перегляд, оскарження рішень, розпоряджень, обчислення строків та обмін інформацією.

11. Поняття, види, організаційно-правові форми та категорії підприємств.

12. Казенні підприємства.

13. Особливості правового становища комунальних унітарних підприємств.

14. Підприємства колективної власності (кооператив; виробничий кооператив; споживча кооперація, підприємства споживчої кооперації; підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій ).

15. Приватні підприємства.

16. Поняття та ознаки об’єднання підприємства.

17. Види об’єднань підприємств, їх організаційно-правові форми.

18. Органи управління об’єднань підприємств.

19. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

20. Вихід учасника із об’єднань.

21. Припинення об’єднання підприємств.

22. Поняття та види господарських товариств.

23. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю.

24. Повне товариство та командитні товариства.

25. Установчі документи господарських товариств.

26. Власність та фонди господарських товариств.

27. Права та обов’язки учасників господарського товариства.

28. Управління господарським товариством.

29. Облік і звітність господарського товариства.

30. Припинення діяльності господарських товариств.

31. Поняття та порядок створення акціонерних товариств.

32. Основні стадії створення акціонерних товариств.

33. Засновники та учасники акціонерних товариств.

34. Органи управління акціонерних товариств.

35. Повноваження і функції загальних зборів акціонерних товариств.

36. Функції, компетенція правління і спостережної ради акціонерних товариств.

37. Майно й майнові права в акціонерних товариствах.

38. Правовий режим акцій.

39. Правовий режим дивідендів.

40. Поняття та суб’єкти банкрутства.

41. Наслідки визнання боржника банкрутом.

42. Повноваження державного органу з питань банкрутства.

43. Провадження у справах про банкрутство.

44. Черговість задоволення претензій кредиторів.

45. Процедура банкрутства боржника за ініціативою органу ДПС та їх повноваження у суді.

46. Санація боржника. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань при санації.

47. Списання безнадійного податкового боргу при санації.

48. Мирова угода, прощення, списання, розстрочення, відстрочення податкової заборгованості при укладанні мирової угоди.

49. Припинення справи про банкрутство.

50. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов’язань.

51. Виконання та забезпечення господарських зобов’язань.

52. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання.

53. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.

54. Припинення господарських зобов’язань.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.24.9 (0.007 с.)