Тема 1.2. Суб’єкти господарських правовідносинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.2. Суб’єкти господарських правовідносинЛекція - 4 години

План

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання.

2. Поняття майна суб’єктів господарювання його склад та джерела формування.

3. Права та обов’язки суб’єкта господарювання.

4. Утворення та припинення суб’єкта господарювання.

5. Установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб.

6. Форми, методи державного керівництва економікою.

Семінар - 2 години

План

1. Поняття господарського права як галузі права.

2. Поняття, права та обов’язки суб’єктів господарювання.

3. Утворення та припинення суб’єкта господарювання.

4. Форми, методи державного керівництва економікою.

5. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання.

Самостійна робота - 6 годин

План

1. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання.

2. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання.

3. Держава та суб’єкти господарювання.

4. Органи ДПС у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання.

 

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18-22.-Ст.144.

3. Цивільний Кодекс України від 01.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№40-44.-Ст.356.

 1. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. №1160-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - №9. – Ст.79.
 2. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. №2658 –III // Відомості Верховної Ради України.-2001.-№47.-Ст.251.
 3. Про Методи оцінки майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. №1891 // Офіційний вісник України.-2003.-№51.-Ст.2669.
 4. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України.-2013.-№1.-Ст.1.
 5. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI // Голос України. – від 02.02.2013. - №22.

9. Положення про Державну податкову службу України: Указ Президента України від 12.05.2011 р. № 584/2011 // Офіційний вісник України. -2011. - № 37. – Ст. 1515.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 2. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008.-264 с.
 3. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: університет «Україна», 2007. - 342с.
 4. Кравець І. М. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів організаційно-господарських повноважень / І. М. Кравець // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 5. Кравець І. М. Правовий статус суб’єктів організаційно-господарських повноважень за ГК України / І. М. Кравець // Вісник господарського судочинства. - 2008. - №1.
 6. Повар П. О. Розподіл майна між учасниками при ліквідації підприємства / П. О. Повар // Вісник господарського судочинства. - 2009. - №1
 7. Грудницька С. М. Проблема співвідношення понять «підприємство» і «юридична особа» в контексті правового інституціонального підходу / С. М. Грудницька // Вісник господарського судочинства. - 2011. - №1.
 8. Орлова О. С. Майновий стан суб’єкта господарювання: господарсько-правовий аспект / О.С. Орлова // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №3.
 9. Машковська Л. В. Правова природа порядку створення (державної реєстрації) некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машкаовська // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №6.
 10. Скічко О. Правове регулювання ліквідації юридичної особи за рішенням власник / О. Скічко // Вісник податкової служби України. - 2009. - №37-38.
 11. Добровольська В. Прогнозування і планування як засоби державного регулювання господарської діяльності / В. Добровольська // Право України.-2009.-№8.

Тема 1.3. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

Лекція -2 години

План

 1. Поняття та місце проведення державної реєстрації.
 2. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
 3. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи.
 4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Семінарське заняття – 2 години

План

 1. Поняття та місце проведення державної реєстрації.
 2. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
 3. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи.
 4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Практична заняття – 2 години

Практична робота №1

 1. Вирішення задач по темі.

Самостійна робота - 6 годин

План

1. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи у разі реорганізації.

2. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи у разі ліквідації.

3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи за судовим рішенням, що пов’язане з банкрутством.

4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством.

Індивідуальне робота №1

1. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи (скласти схему).

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

 1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15. 05. 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№31.-Ст.263.
 2. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р. №2806- IV // Відомості Верховної Ради України.-2005.-№48.-Ст.483.
 3. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. №1160-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - №9. – Ст.79.
 4. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України.-2013.-№1.-Ст.1.
 5. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI // Голос України. – від 02.02.2013. - №22.
 6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням: Закон України від 19.05.2011 р. № 3384-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. -№46. -Ст.512 .
 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва: Закон України від 21.04.2011 р.№ 3263-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011.- №43. -Ст.446.

9. Про Порядок надання КМУ дозволу на узгодженні дії, концентрацію суб’єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №219 // Офіційний вісник України.-2002.-№9.-Ст.405.

 1. Положення про порядок подання відомостей про структуру власності: Постанова Правління Національного банку України 08.09.2011р. № 306 // Офіційний вісник України. – 2011. -№84. – Ст.3092.
 2. Про Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого структурного підрозділу: Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5 // Офіційний вісник України. – 2012. -№20. - Ст.772.
 3. Про форми реєстраційного карток: Наказ Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. № 3178/5.

Додаткова:

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін..]; за заг. ред.. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-те вид., пероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776с.

2. Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.- 564 с.

 1. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.
 2. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: університет «Україна», 2007. - 342с.
 3. Крижна В. М. Найменування юридичних осіб і комерційне найменування / В. М. Крижна // Вісник господарського судочинства .- 2009.-№3.
 4. Перкун К. І. Основні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в Україні / К.І. Перкун // Вісник господарського судочинства. - 2009. - №4.
 5. Шевченко Н. І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств / Н. І. Шевченко // Вісник господарського судочинства.-2010. - №4.
 6. Гріщенко О. В. Деякі аспекти господарсько-правового статусу фізичної особи – підприємця / О. В. Гріщенко // Вісник господарського судочинства.-2010.-№5.
 7. Машковська Л. В. Правова природа порядку створення (державної реєстрації) некомерційних суб’єктів господарювання / Л. В. Машковська // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №6.
 8. Попелюк В.П. Дозвільна система в Україні: перспективи розвитку// Вісник господарського судочинства. – 2012. - №6.
 9. Скічко О. Правове регулювання ліквідації юридичної особи за рішенням власник / О.Скічко // Вісник податкової служби України.-2009.-№37-38.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.012 с.)