Тема 8. Сучасні концепції державиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Сучасні концепції державиСемінар

План семінарського заняття

1. Плюралізм сучасних концепцій держави.

2. Теорія еліт.

3. Теорія плюралістичної демократії.

4. Теорія «держави-нічного сторожа».

5. Теорія «держави загального благоденства».

6. Теорія соціальної держави. Теорія правової держави.

7. Авторитарні (тоталітарні) теорії держави.

 

Усі сучасні теорії розуміння держави слід поділяти на окремі групи в залежності від наступних критеріїв: функціональне призначення держави в сучасному суспільстві; склад суб’єктів процесу управління суспільством; визнання (або невизнання) класового поділу суспільства та роль класів у функціонуванні суспільства; трактування права та визначення його соціальної ролі.

Теорія еліт (Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс). На думку представників даної теорії, суспільством править пануюча меншість – еліта. Науково-технічний прогрес середини ХХ століття спричинив формування в межах теорії еліт концепції технократії (Т. Веблен, Д. Бернхем, Г. Саймон, М. Дюверже). Її представники стверджували те, що управляти державою повинна особлива суспільна верства – управлінці виробничої сфери (менеджери), оскільки вони здатні визначити дійсні потреби суспільства, оптимальні шляхи його розвитку та необхідні для цього засоби.

Теорія плюралістичної демократії (Г. Ласкі, А. Бентлі, К. Поппер). Для суспільства ідеалом є держава, владні органи якої сформовані за територіальним принципом за участю профспілки об’єднань громадян, творчих спілок, церкви. Кожна людина повинна мати гарантовану можливість об’єднуватися з іншими для задоволення своїх політичних, економічних та соціальних прав, реалізації природних прав, а держава є правовою лише за умови забезпечення своїм громадянам такої можливості.

Теорія «держави-нічного сторожа» (Л. Ерхард, В. Ойкен). Держава повинна охороняти спокій громадян, забезпечувати функціонування громадянського суспільства, і порядку в ньому. Будь-яке втручання держави у приватне життя окрім збирання податку, вважалося не приступним розцінювалося як замах на свободу індивідів.

Теорія «держави загального благоденства» (К. Мюрдаль). Сутністю такої держави є здійснення ненасильницьким шляхом скоординованої ефективної публічної політики, яка б сприяла розвитку економіки відповідно до інтересів більшості її громадян.

Теорія соціальної держави(X. Хеллер, Т. Ріттер, Дж. Роулз) – це сучасна політико-правова теорія, відповідно до якої держава бере на себе турботу про матеріальний добробут громадян, здійснює функцію регулювання економіки з обов'язковим урахуванням екологічних вимог, забезпечує захист економічних і соціальних прав людини.

Концепція правової держави (Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск'є, І. Кант). Основними рисами правової держави вважають: 1) верховенство і панування правового закону; 2) постійне ствердження суверенітету народу, як єдиного джерела державної влади; 3) поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову; 4) забезпечення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, виконання ними своїх обов'язків перед іншими людьми, державою і громадянським суспільством; 5) урегулювання взаємовідносин між особою та державою, ґрунтуючись на принципі: дозволено все, що не заборонено – для осіб, а державним органам – тільки те, що прямо дозволено законом; 6) взаємну відповідальність особи й держави, відповідальність держави перед громадянським суспільством; 7) ефективну організацію контролю та нагляду за здійсненням законів і режиму законності.

Авторитарні (тоталітарні) теорії держави(Ф. Ніцше)антидемократичні напрямки державно-правової думки, в основу яких покладено ідею обґрунтування авторитарних, тоталітарних режимів – всевладдя однієї особи або еліти в державі, абсолютна відсутність контролю за державною владою, позбавлення політичних прав особи та народу, неможливість вільного волевиявлення.

Самостійна робота

Теорія конвергенції

Теорія конвергенції (П. Сорокін, Дж. Голбрейт, У. Ростоу, Р. Арон, Ж. Фураст’є, Я. Тінберген та ін.) зводиться до наступного: за сучасних умов відбувається зближення капіталістичної та соціалістичної систем. Синтез капіталістичної та соціалістичної систем заснований на загальних культурних, технічних та індустріальних аспектах науково-технічної революції. За цих умов виникають такі риси суспільства, як індустріалізація, спеціалізація праці, автоматизація, економічне планування та програмування, урбанізація, скорочення сім'ї, що є спільними для всіх видів держав і є основою для їх перетворення на єдину державу.

 

Індивідуальна робота

Теорія анархізму

Про експлуататорську сутність держави стверджує теорія анархізму (П. Кропоткін).Усе, що робить держава – наносить саму шкоду суспільству, перешкоджаючи формуванню та функціонуванню інституцій самоорганізації населення. Як необхідність розглядається знищення держави в результаті соціальної революції, яка водночас створить передумови для забезпечення всебічної свободи людини. Державу заступить суспільство, в якому народ розпочне перебудову та виховну роботу, орієнтуючись на комуністичні ідеали.

Питання для самоконтролю:

1. Вкажіть на причини існування різноманітних сучасних теорій держави?

2. Які особливості теорій, що базуються на елітарних засадах формування складу вищих органів влади?

3. Які особливості теорій, що базуються на демократичних засадах формування складу вищих органів влади?

4. У чому полягає сутність теорії «держави-нічного сторожа» та теорії «держави загального благоденства»?

5. Визначить ознаки соціальної держави. Які засади формування соціальної держави в Україні?

6. Які специфічні риси авторитарних (тоталітарних) теорій держави?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.005 с.)