ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИТема 1. Предмет, методи та функції теорії держави і права

Семінар

План семінарського заняття

1. Поняття, структура та функції юридичної науки.

2. Ознаки та предмет теорії держави і права.

3. Поняття та характеристика методології та система методів теорії держави і права.

4. Класифікація функцій теорії держави і права.

5. Роль теорії держави і права в системі юридичних наук.

 

Наука – це система договірних знань про об’єктивні закономірності розвитку природи і суспільства.

За характером знань науки розподіляються на природні, суспільні, технічні. Особливе місце в системі суспільних наук належить юридичній науці, яка представляє собою систему знань про об’єктивні властивості держави і права.

До системи ознак юридичної науки слід віднести :

- вона має прикладний характер;

- володіє властивостями точних наук;

- володіє властивостями наук про мислення.

Структура юридичної науки включає:

- теоретико-історичні науки;

- галузеві науки;

- міжгалузеві науки;

- спеціальні прикладні науки;

- науки, що вивчають міжнародне публічне та міжнародне приватне право.

Функціями юридичної науки є: онтологічна, евристична, прогнозуюча,

практико-організаторська, методологічна, ідеологічна , політична.

Готуючись до семінарського заняття необхідно з’ясувати поняття предмету теорії держави і права та ознаки, що її характеризують. Так, предметом теорії держави і права є основні і загальні закономірності щодо виникнення, розвитку і функціонування держави і права та різноманітних державно-правових явищ.

Особливості науки теорії держави і права знаходять своє відображення не лише в її предметі , але й методі.

Методи науки – це сукупність прийомів і правил, за допомогою яких здійснюється пізнання предмета, одержуються нові знання.

Система методів теорії та історії держави і права включає :філософські методи (метафізику і діалектику), загальнонаукові методи (аналіз, синтез, системний підхід, функціональний підхід, метод соціального експерименту), приватно-наукові методи (соціологічний, статистичний, кібернетичний, математичний) та приватноправові (формально-юридичний і порівняльно-правовий).

Функціями теорії та історії держави і права є основні напрямки її впливу щодо вирішення поставлених перед нею завдань . До них належать такі функції: онтологічна, гносеологічна, евристична, прогнозуюча, методологічна, ідеологічна, організаційно-прикладна.

Готуючись до семінарських занять необхідно звернути увагу на те, що в системі юридичних наук теорія та історія держави і права відіграє провідну роль, оскільки саме вона формує понятійно-категоріальний апарат, який використовується всією системою юридичних наук. По відношенню до інших юридичних наук вона має узагальнюючий, загальнотеоретичний характер, відіграє методологічну роль щодо галузевих юридичних наук.

 

Самостійна робота

Історія виникнення теорії та історії держави і права

Виникнення теорії та історії держави і права відбувалося на основі таких наук навчальних дисциплін , як енциклопедія права і філософія права Західна Європа і Росія XVIII-XIX ст. Енциклопедія права виникла ще в XVIII ст. Першим підручником був підручник під назвою «Універсальна енциклопедія права» (1675 р.)

Виникненню теорії та історії держави і права передувала і філософія права. Термін «філософія права» вперше ввели в науковий обіг Гюго, Гегель та Остін, а в 70-х рр. XIX ст. було введено термін «теорія права» замість «філософія права» (А. Меркелем) .

Готуючи зазначене питання слід звернути увагу на особливості розвитку теорії та історії держави і права в ХХ ст.

Індивідуальна робота

Роль теорії держави і права в формуванні правової культури юристів

Теорія держави і права безпосередньо пов’язана з процесом формування індивідуальної правової культури майбутніх юристів, формуванням наукової бази юридичного світогляду і поваги до права як важливого регулятора суспільних відносин.

Процес вивчення державно-правових явищ є неможливим без володіння основними юридичними поняттями, без знання основних закономірностей державно-правового розвитку.

Теорія держави і права формує систему знань, поглядів , переконань і вказує на шляхи вирішення складних державно-правових питань життя суспільства.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке юридична наука та яка її система?

2. Визначить поняття функції юридичної науки та вказати на її різновиди.

3. Що є предметом теорії та історії держави і права?

4. Яка структура теорії та історії держави і права?

5. Назвіть та охарактеризуйте методи які використовує теорія та історія держави і права, досліджуючи державно-правові явища.

6. Яке місце займає теорія та історія держави і права в системі суспільних наук і юридичних зокрема?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.007 с.)