Тема 20. Правосвідомість і правова культураМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 20. Правосвідомість і правова культураСемінар

План семінарського заняття

1. Визначення та характеристика структурних елементів правосвідомості.

2. Поняття правової культури та її роль у правотворчості й реалізації права.

3. Види правової культури.

4. Форми і методи правового виховання.

Правосвідомість – це одна з форм суспільної свідомості, позитивна або негативна реакція людей на правову реальність. Правосвідомість визначається як сукупність поглядів, ідей, уявлень, а також почуттів, емоцій, переживань, що виражають ставлення людей до діючого або бажаного (допустимого) права і інших правових явищ.

Правосвідомість виконує наступні основні функції, що розкривають її роль і соціальне призначення в суспільстві: 1) оціночну; 2) регулятивну; 3) пізнавальну; 4) прогностичну.

Структура правосвідомості включає в себе такі елементи: правова ідеологія і правова психологія та поведінкові складові. Правова ідеологія є системою правових ідей, поглядів, теорій, переконань, доктрин, які в концептуальному, систематизованому вигляді відображають і оцінюють правову реальність. Правова психологія – це а почуття, емоції, переживання, настрої індивіда, пов'язані із сприйняттям права і усіх похідних від нього явищ, тобто мається на увазі емпіричний зріз правосвідомості.

Виділяють наступні види правосвідомості:

1. За суб’єктами правосвідомість поділяється на правосвідомість суспільства, правосвідомість соціальних груп та індивідуальну правосвідомість.

2. За рівнем (глибиною) відображення правосвідомість поділяється на наукову, або теоретичну, професійну і буденну.

Правова культура – частина загальної культури суспільства або окремої особи.

Під правовою культурою розуміють систему матеріалізованих і ідеальних культурних елементів, що відносяться до сфери дії права, і їх відображення у свідомості і поведінці людей. У широкому розумінні правова культура охоплює усі правові цінності, існуючі в конкретній країні.

Розрізняють правову культуру суспільства і окремих індивідів та різних соціальних груп.

Під правовим вихованням розуміють цілеспрямовану діяльність держави, а також громадських структур, засобів масової інформації, трудових колективів по формуванню високого рівня правосвідомості і правової культури громадян. Це поняття включає також отримання і поширення знань про право і інші правові явища, засвоєння правових цінностей, ідеалів.

Серед форм правового виховання зазвичай виділяють: правову пропаганду, правове навчання, юридичну практику, повсякденний досвід, самоосвіту.

Методами правового виховання виступають переконання, примус, покарання, заохочення, потенційна загроза застосування санкцій, профілактика, попередження і інші способи і прийоми впливу на свідомість і поведінку суб'єктів.

Питання до самостійної роботи

Професійна правосвідомість і правова культура працівників фіскальної служби

Професійна правосвідомість і правова культура працівників фіскальної служби містить в собі структурні елементи властиві всім іншим категоріям громадян, але, разом з тим, має свою специфіку, оскільки ряд завдань та обов'язків які на них покладені, якість їх виконання безпосередньо формують імідж даної державної структури і державної служби в цілому. Також від рівня правосвідомості і правової культури правників фіскальної служби прямо залежить і дисципліна самих платників податків. Професійно-правова культура працівників даної сфери передбачає глибоке знання законів, вміння користуватися правовими засобами, виконання своїх службових обов'язків в межах своєї компетенції, високий професіоналізм.

 

Індивідуальні завдання

Правовий нігілізм: поняття, джерела та форми

Нігілізм взагалі (у перекладі з латин. – «заперечення») виражає негативне ставлення суб'єкта до певних цінностей, норм, поглядів, ідеалів, окремих, а часом і усіх сторін людського буття. Правовий нігілізм – різновид соціального нігілізму, сутність якого полягає в загальному негативному, неповажному, скептичному ставленні до права, законів, нормативного порядку. До причин, що породжують правовий нігілізм можна віднести юридичну безграмотність, відсталість, правову невихованість основної маси населення, соціальна напруженість, економічні негаразди, сепаратизм, конфронтація влади, морально-психологічна нестійкість суспільства.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке правосвідомість і які її види?

2. Як співвідносяться поняття «правосвідомість» та «правова культура»?

3. Які структурні елементи правосвідомості?

4. Чим характеризується правова культура особи та які її складові елементи?

5. Що таке «правовий всеобуч»?

6. Які форми правового виховання можна вважати найефективнішими?Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.005 с.)