ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 

1. Поняття та ознаки права.

2. Причини виникнення права.

3. Теорії походження права.

4. Зміст права.

5. Поняття та види принципів права.

6. Визначення та класифікація функцій права.

7. Характеристика основних проявів цінності права.

8. Співвідношення права з іншими соціальними явищами.

9. Поняття та класифікація соціальних норм.

10. Визначення норми права та її ознаки. Види норм права.

11. Структура норми права: поняття «гіпотези», «диспозиції» та «санкції».

12. Види гіпотез, диспозицій та санкцій.

13. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.

14. Форми права: поняття та класифікація.

15. Відмінність правотворчості від законотворчості і правоутворення.

16. Стадії правотворчості.

17. Види правотворчості держави і громадянського суспільства.

18. Поняття системи права та її ознаки.

19. Правова система суспільства: поняття та характеристика.

20. Характеристика складових елементів системи права.

21. Характеристика основних галузей права України.

22. Нормативно-правові акти України та їх система.

23. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та щодо кола суб’єктів.

24. Реалізація норм права: поняття та характеристика форм реалізації правових норм.

25. Підстави застосування норм права.

26. Основні стадії застосування правових норм.

27. Акти застосування норм права: поняття, ознаки та види.

28. Прогалини в праві та шляхи їх усунення.

29.Тлумачення норм права: поняття та види.

30. Характеристика способів тлумачення норм права.

31. Особливості актів тлумачення норм права.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІК)

1. Предмет та методологія теорії держави і права

2. Функції науки теорії держави і права

3. Система юридичних наук і місце в ній теорії держави і права

4. Поняття суспільства і його структура

5. Поняття, ознаки та структура громадянського суспільства

6. Основні причини виникнення держави

7. Поняття та ознаки держави

8. Поняття та структура політичної системи суспільства

9. Поняття та класифікація функцій держави

10. Форми і методи здійснення функцій держави

11. Поняття та елементи форми держави

12. Поняття та принципи організації державного апарату

13. Поняття, ознаки та види органів держави

14. Поняття та ознаки правової держави

15. Визначення та елементи правового статусу особи

16. Види правового статусу особи

17. Класифікація конституційних права і свобод громадян України

18. Поняття та ознаки позитивного права

19. Сутність та соціальна цінність права

20. Принципи права: поняття та види

21. Поняття та види функцій права

22. Поняття і види форм (джерел) права

23. Система права: поняття та характеристика її елементів

24. Система законодавства: поняття та структура

25. Види систематизації нормативно-правових актів

26. Соціальні норми: поняття, ознаки та види

27. Норми права як особливий різновид соціальних норм

28. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів

29. Поняття, суб’єкти та види правотворчості

30. Реалізація норм права: поняття та форми

31. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації

32. Стадії застосування норм права

33. Поняття, ознаки і види актів застосування норм права

34. Тлумачення норм права: поняття та види

35. Способи тлумачення норм права

36. Акти тлумачення норм права: поняття, ознаки і види

37. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення

 

Модуль 3 = 2,9 кредиту

Тема 16. Правові відносини

 

Правові відносини розглядаються як особливий різновид суспільних відносин, що виникають на основі норм права, учасники яких мають суб’єктивні права і суб’єктивні обов’язки.

Склад правовідносин характеризує їх з точки зору структури, будови і включає такі елементи: суб’єкти правовідносин, об’єкти правовідносин та зміст правовідносин. Суб’єктами правовідносин можуть бути індивіди, організації та об’єднання, соціальні спільності. Суб’єкти правовідносин наділені особливою властивістю - правосуб’єктністю, тобто здатністю бути суб’єктом права.

Об’єктами правовідносин є: засоби виробництва, предмети споживання, продукти інтелектуальної творчості людини, особисті немайнові блага тощо.

Суб’єктивне юридичне право - це вид і міра можливої або дозволеної поведінки учасників правовідносин, яка передбачена нормами права і забезпечується державою.

Суб’єктивний юридичний обов’язок - це міра необхідної поведінки учасників правовідносин, яка передбачена нормами права і забезпечується державою.

Процес виникнення, зміни і припинення правовідносин пов’язують із реальними життєвими обставинами, які називаються юридичними фактами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.007 с.)