Тема 19. Законність і правопорядокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 19. Законність і правопорядокСемінар

План семінарського заняття

1. Законність: поняття, принципи та гарантії.

2. Суспільний порядок і правопорядок. Принципи правопорядку.

3. Співвідношення між законністю і правопорядком.

4. Державна дисципліна та її види.

 

Законність – це режим точного і неухильного виконання і дотриманняя вимог законодавства усіма суб'єктами права. Основними вимогами законності є: верховенство правового закону по відношенню до інших юридичних актів; видання нормативно-правових актів компетентними органами в межах своєї компетенції; своєчасність оновлення законодавства відповідно до потреб розвитку суспільства; забезпечення прав і свобод людини і громадянина, проголошених внутрішньодержавними і міжнародними актами; контроль за точним і неухильним дотриманням і виконанням закінів; припинення усіх і всяких проявів беззаконня і свавілля.

Під принципами законності розуміються вихідні засади, що характеризують це явище як з внутрішньою, так і зовнішньої сторони. Під гарантіями розуміють об'єктивні і суб'єктивні чинники, умови, передумови, що забезпечують або принаймні сприяють зміцненню законності і правопорядку. Йдеться про цілу систему заходів, зусиль, механізмів, покликаних стимулювати і гарантувати дотримання законів і підтримку належного правопорядку в суспільстві.

Гарантії законності прийнято поділяти на загальні, спеціальні та юридичні. До загальних відносяться: економічні, політичні, ідеологічні, громадські, організаційні; до спеціальних (юридичних): прокурорський нагляд, правосуддя, контрольна діяльність органів влади і управління, юридична відповідальність, інститут скарг і заяв громадян та ін.

Суспільний порядок – це система стабільних, вольових, суспільних відносин, що складаються в результаті дотримання усіма суб'єктами пануючих соціальних норм (як правових, так і не правових: норм моралі, релігійних, корпоративних тощо), що забезпечують впорядкованість, узгодженість і динамічність усіх сфер життєдіяльності людей.

Правопорядок – це складова частина суспільного порядку, це процес дотримання, виконання, використання і застосування законів і підзаконних актів, це результат законності в реальні суспільні відносини.

До принципів правопорядку можна віднести: визначеність; системність; державна гарантованість; стійкість; єдність та ін.

Слід розрізняти поняття «правовий порядок» і «суспільний порядок». Вони співвідносяться як частина і ціле, останнє поняття дещо ширші за перше. Якщо правопорядок, грунтується на праві і є кінцевим результатом його реалізації, то суспільний порядок припускає дотримання не лише правових, але і усіх інших соціальних норм, діючих в суспільстві (моральних, корпоративних, звичаїв, традицій тощо).

Дисципліна – поняття ширше, ніж законність, оскільки вона припускає не лише дотримання законів і інших нормативно-правових актів, а й усіх індивідуальних актів. Існують різні види дисципліни – державна, трудова, виробнича, технологічна, фінансова, договірна, кадрова, виконавська, військова, учбова і інші.

 

Самостійна робота

Шляхи зміцнення законності і правопорядку в Україні

Тільки цілеспрямована робота по вдосконаленню об'єктивних (загальних) умов, ефективне застосування спеціальних засобів, постійний розвиток законодавства дозволять забезпечити стабільну законність і стійкий правопорядок – основу нормального життя суспільства. Зміцнення законності передбачає формування і вдосконалення, розвиток гарантій законності в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоуправління, їх посадових осіб. Підвищенню рівня законності також може сприяти посилення нагляду і контролю за станом законності (контроль вищих органів державної влади; контроль вищих органів державного управління; конституційний та інші види судового контролю; прокурорський нагляд; громадський контроль); формування високого рівня юридичної культури, стійких правових переконань тощо.

 

Індивідуальна робота

Шляхи зміцнення законності та державної дисципліни в діяльності органів фіскальної служби України

В основу організації діяльності органів фіскальної служби покладено комплекс тісно пов'язаних між собою принципів, які визначають завдання і основні напрями роботи даних органів. З комплексу принципів слід виділити принцип законності, який полягає в тому, що дані органи та їх працівники визнають пріоритет права і несуть політичну, правову і моральну відповідальність за невиконання взятих на себе обов'язків. Високі вимоги до служби, підвищення рівня дисципліни і культури роблять абсолютно неприпустимим будь-яке відхилення від закону у практичній діяльності органів фіскальної служби.

Питання для самоконтролю

1. Яке місце законності та правопорядку у механізмі правового регулювання?

2. Які засоби забезпечення законності?

3. Як характеризується законність як метод, режим і принцип?

4. Який стан законності в сучасній Україні?

5. Які існують види гарантій законності?

6. В чому полягає різниця між суспільним порядком та правопорядком?

7. Як співвідносяться дисципліна і законність? Які є види дисципліни?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.234.102 (0.017 с.)