Повноваження Президента УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повноваження Президента УкраїниПовноваження Президента України, закріплені у Конституції України, можна поділити на декілька груп, серед яких насамперед треба виділити такі:

1) представницькі повноваження, які дістають вияв тоді, коли
Президент представляє нашу державу в міжнародних відносинах,
приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників
інших держав тощо;

2) повноваження, що стосуються діяльності Верховної Ради
України (наприклад, припинення її повноважень, якщо протягом ЗО
днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися);

3) повноваження, пов'язані з призначенням на посади і
звільненням з посад членів Кабінету Міністрів України, керівників
інших центральних органів виконавчої влади, голів місцевих
державних адміністрацій та інших посадових осіб;

4) повноваження у сфері забезпечення державної незалежності,
національної безпеки та оборони нашої країни, зокрема ті,
що пов'язані з прийняттям рішення про загальну або часткову
мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих
її місцевостях;

5) установчі повноваження (утворення та ліквідація за поданням
Прем'єр-міністра України міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади);

6) повноваження в галузі правосуддя (утворення судів,
здійснення помилування);

7) повноваження, пов'язані з наданням громадянства України та
його позбавленням, наданням притулку в Україні;

8) повноваження у сфері законодавства, зокрема ті, що
стосуються законодавчої ініціативи призначення всеукраїнського
референдуму щодо змін Конституції України, право вето щодо
прийнятих Верховною Радою України законів з подальшим
поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради.

Президент України має право видавати укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території України.

За юридичними ознаками акти Президента можуть бути нормативними, тобто такими, в яких містяться правила загального характеру і які розраховані на багаторазове використання, та


150_____________________________________________

Індивідуальними, що стосуються конкретних відносин чи осіб і мають одноразовий характер (призначення конкретної особи на посаду, нагородження тощо).

Указом Президента України від 24 січня 2005 р. організаційне, правове, консультативне, матеріально-технічне та інші види забес-печення виконання главою держави конституційних повноважень покладається на Секретаріат Президента України. Очолює Секрета­ріат Державний Секретар України, який призначається Президентом України.


_________________________________________________________ 151

ТЕМА 17. УРЯД І ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

Конституція України (ст. 6) проголошує, що "державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову". Органи виконавчої влади в Україні здійснюють дві основні функції: виконавчу та розпорядчу. Виконавча функція полягає у тому, що ці органи безпосередньо виконують нормативні приписи та інші акти законодавчої влади. Розпорядча функція характеризується тим, що для виконання актів законодавчої влади органи виконавчої влади від свого імені видають управлінські акти, дають відповідні розпоря­дження. Органи виконавчої влади не приймають закони, як Верховна Рада, а забезпечують управління економікою, освітою, наукою, соці­альною сферою, вирішують усі інші управлінські справи.

Вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів України — Уряд. Відповідно до Конституції (ст. 113) він у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.

Конституція України встановила, що Кабінет Міністрів відпо­відальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвіт­ний Верховній Раді України. Відповідальність Кабінету Міністрів перед Президентом України виявляється в тому, що саме Президент призначає за згодою Верховної Ради Прем'єр-міністра України, при­пиняє його повноваження та приймає рішення про його відставку. А за поданням Прем'єр-міністра Президент України призначає членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконав­чої влади, голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їх повноваження на цих посадах.

Підконтрольність і підзвітність Кабінету Міністрів Верховній Раді України реалізується через затвердження Державного бюджету України та внесення до нього змін, організацією контролю за виконанням бюджету. Верховна Рада розглядає та приймає рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, дає згоду на призначення Президентом України Прем'єр-міністра, контролює діяльність Кабінету Міністрів. За пропозицією не менш як 1/3 народних депутатів від конституційного складу Верховна Рада може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів та


152_____________________________________________

прийняти резолюцію недовіри йому більшістю від її конституційного складу. Прийняття такої резолюції має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.

До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри та міністри. Кабінет Міністрів має повноваження створювати свої комітети та тимчасові комісії, а також інші робочі органи.

Прем'єр-міністр призначається Президентом України за згодою більш як половини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Він вносить на ім'я Президента подання про персональний склад Кабінету Міністрів. Президент України призначає або не призначає цей склад. Отже, формування персонального складу Кабінету Міністрів передбачає обов'язкові дії з боку як Президента України, так і Прем'єр-міністра.

Дуже відповідальним є призначення на посаду Першого віце-прем'єр-міністра і віце-прем'єр-міністрів, оскільки вони координують і контролюють, відповідно до розподілу між ними обов'язків, роботу міністерств, інших підвідомчих Кабінету Міністрів України органів.

Принципове значення для здійснення основних напрямів діяль­ності Кабінету Міністрів має його Програма. Вона стосується дер­жавного, економічного, екологічного, соціального, культурного і національного розвитку України. Прем'єр-міністр забезпечує виконан­ня Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верхо­вною Радою України. Це означає, що Конституція України відводить Прем'єр-міністрові вирішальну роль у визначенні основних напрямів діяльності Кабінету Міністрів, а також в організації його роботи.

До традиційних повноважень Прем'єр-міністра України, пов'яза­них з організацією роботи Кабінету Міністрів України, належать:

• керівництво Кабінетом Міністрів та його засіданнями;

• розподіл обов'язків між Першим віце-прем'єр-міністром і
віце-прем'єр-міністрами;

• представництво Кабінету Міністрів України у міжнародних
відносинах тощо.

Кабінет Міністрів є колегіальним органом, основною формою діяльності якого є засідання. На них розглядаються найважливіші питання державного управління і соціально-культурного будівництва: про підготовку і виконання бюджету, фінанси та ціноутворення, надання кредитів і позик тощо.

Діяльність Кабінету Міністрів України забезпечується Секретаріатом Кабінету Міністрів України, основними завданнями


__________________ 153

якого є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.

§74. Повноваження Кабінету Міністрів України

За Конституцією України до повноважень Кабінету Міністрів належать:

• забезпечення державного суверенітету та економічної
самостійності України, здійснення внутрішньої та
зовнішньої політики держави, виконання Конституції,
законів та інших нормативних актів;

• вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
громадянина;

• забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної
та податкової політики; політики у сферах: праці та
зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і
культури та охорони природи;

• розробка і здійснення загальнодержавної програми еко­
номічного, науково-технічного, соціального і культурного
розвитку країни;

• забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності;

• здійснення управління об'єктами державної власності;

• розробка проекту закону про Державний бюджет України і
забезпечення виконання цього Закону та подача Верховній
Раді звіту про його виконання;

• здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності,
національної безпеки, громадського порядку та боротьби зі
злочинністю;

• організація зовнішньоекономічної діяльності та митної
справи;

• спрямування і координація роботи міністерств та інших
органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які підписує Прем'єр-міністр і які друкуються в офіційній газеті Кабінету Міністрів — "Урядовому кур'єрі". Кабінет Міністрів користується також правом законодавчої ініціативи й бере активну участь у розробці законопроектів.


154_____________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.012 с.)