ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 27. ФІНАНСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВОВідносини, які регулюються фінансовим законодавством

Фінансове законодавство включає норми Конституції України (ст. 95-101 та ін.), Закони України: "Про бюджетну систему України", "Про систему оподаткування", "Про банки і банківську діяльність", Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.; відповідні укази Президента України, інструкції Національного банку України та ін.

Фінансове право - це галузь права, що врегульовує відносини, які складаються у процесі мобілізації (збирання), розподілу і використання державних коштів.

Суб'єктами фінансових відносин є: держава, її органи та організації, представницькі органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та інші структури, окремі громадяни. Предметом фінансово-правових правовідносин є відносини, що виникають при безпосередньому формуванні, розподілі та використанні централізованих і децентралізованих фондів коштів, які є частиною національного доходу країни і необхідні для функціонування держави.

Централізовані фонди коштів перебувають в розпорядженні держави. За їх рахунок фінансуються видатки держави: утримання Збройних Сил України, міліції та правоохоронних органів, освіта, охорона здоров'я, культура, соціальний захист населення, охорона природи тощо. Децентралізовані фонди коштів утворюються в усіх галузях народного господарства підприємствами, організаціями, установами цих галузей.

Фінансове право регулює відносини у сфері бюджету, доходів, податків, видатків, бюджетного фінансування, державного, майнового та особистого страхування, банківського кредитування і розрахунків, інноваційної діяльності, фінансового контролю і грошового обігу. За характером цих відносин у системі фінансового права виділяються відповідні інститути (податкове, банківське право та ін.).

Фінансові правовідносини - це юридична форма закріплення економічних відносин. Вони мають такі ознаки:

• одним із суб'єктів їх виступає держава, яка бере в них участь безпосередньо або через уповноважені нею фінансові чи кредитні органи;


_________________________________________________________ 313

• об'єктом відносин є кошти або грошові зобов'язання у
зв'язку з формуванням, розподілом або використанням
централізованих чи децентралізованих фондів коштів;

• виникнення, зміна або припинення їх обумовлюється
законом або іншим нормативним актом, яким визначаються
права та обов'язки суб'єктів.

Методом фінансово-правового регулювання (тобто впливу дер­жави на суб'єкти фінансових відносин) є метод владних приписів. За цією ознакою певні грошові відносини (фінансові) відрізняються від цивільно-правових (купівля-продаж, поставка).

Велике значення у фінансовій діяльності держави, у забезпеченні її економічного і соціального розвитку має дотримання фінансової і касової дисципліни, забезпечення законності у мобілізації, розподілі та використанні коштів, здійсненні фінансових операцій, у виконанні підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності правил ведення касових операцій (витрати грошей за цільовим при значенням, прийняття та видача готівки, своєчасна здача готівки до банку).

Контроль за дотриманням фінансової і касової дисципліни здійснюють органи державної влади та управління, зокрема Рахункова палата Верховної Ради, Національний банк, Міністерство фінансів України, прокуратура, органи міліції, державні та приватні аудиторські організації та ін. Методи цього контролю такі: ревізії, перевірки, обстеження, аналіз тощо. Головний метод — ревізія — полягає у перевірці господарсько-фінансової діяльності підприємств, організацій та установ.

Державний бюджет України

Бюджетна система Україна включає: Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети (обласні, районні тощо). Відповідно до Конституції України бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих податків.

Державний бюджет передбачає фінансове утворення і використання централізованого фонду коштів. У ньому передбачається


314________________________________________

склад майбутніх доходів і видатків держави; кошти, які концентруються в руках держави для виконання її функцій. Державний бюджет складається з двох частин: дохідної і видаткової. Доходи держави формуються переважно за рахунок податків, які є головним джерелом надходжень до бюджету, а також надходжень від зовнішньоекономічної діяльності. Видатки держави йдуть на утримання державного апарату і здійснення ним своїх функцій (підтримання громадського порядку, оборони тощо); на фінансування заходів соціального захисту населення, на забезпечення функціонування народного господарства, на охорону здоров'я, освіту, культуру та ін. Державним бюджетом України передбачається особлива стаття витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

Бажано,, щоб видатки держави не перевищували доходів. Інакше виникає бюджетний дефіцит, створюється державний борг.

Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою на період з 1 січня до 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.

Відносини у сфері бюджетної діяльності. Встановлення бюджетної системи. Розмежування доходів і видатків між загальнодержавними і місцевими бюджетами, складання і затвердження бюджетів, виконання їх, а також затвердження звітів про виконання бюджетів врегульовано Бюджетним кодексом України від 21 червня 2001 р.

Бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є: бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування, якими є бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст.

Банки. Довірчі товариства

Виняткове значення в економічному житті держави має регулювання грошового обігу, яке реалізується переважно на основі норм фінансового права. Основними фінансово-кредитними установами країни, які здійснюють функції кредитування ірозрахунків, є банки. Банки є юридичними особами. Вони економічно самостійні і у своїй діяльності від органів державної влади не залежать. Залучаючи і нагромаджуючи вільні грошові кошти підприємств, організацій,


________________________________________________________ 315

населення, банки перерозподіляють їх, надаючи кредити. Банки здійснюють також касове та розрахункове обслуговування народ­ного господарства, проводять розрахунки за дорученням клієнтів — юридичних і фізичних осіб, випуск чеків, акцій, облігацій та інших платіжних документів, виконання різних валютних операцій.

Діяльність банків регулюється Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. Відповідно до Закону банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені й діють на території України. Державними вважаються банки, 100 % статутного капіталу яких належать державі. Органами управління державних банків є наглядові ради та правління. Центральне місце в банківській системі країни посідає Національний банк України. Голова Національного банку призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України. Національний банк є єдиним емісійним центром, відповідальним за проведення єдиної державної політики в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці. Він визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн, йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків за рішенням Верховної Ради України. Національному банку надано право видавати нормативні акти з питань, що входять до його повноважень.

Банки можуть функціонуватиякуніверсальніабоякспеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).

Банки в Україні можуть створюватися у формі акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, кооперативних банків.

Банки гарантують таємницю операцій, рахунків і вкладів своїх клієнтів і кореспондентів. Банківська таємниця може бути розкрита лише у виняткових випадках.

Законодавством України передбачається можливість створення організацій фінансових посередників (довірчих товариств). Цим довірчим товариствам, так званим трастам, надано право на договірних засадах використовувати майно, зокрема цінні папери, громадян в інтересах цих громадян. Недосконалість правового регулювання та послаблений контроль за довірчими товариствами призвели до численних зловживань і шахрайств з боку їх керівництва. Нині посилено контроль державних органів за реєстрацією таких товариств та їх діяльністю.


316_____________________________________________

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.008 с.)