Тема 9. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення.Лекція (1 година).

Форми фіксування кримінального провадження. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Поняття процесуальних рішень у кримінальному процес. Види процесуальних рішень. Повідомлення.

Практичне заняття (не передбачене).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (8 годин)

1.Форми фіксування кримінального провадження.

2. Процесуальні рішення.

3. Повідомлення.

Джерела рекомендовані до теми

Нормативні акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини (04.11.1950) // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13. – С. 270.

3. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 11, 46. – Ст. 51, 417.

4. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. – Ст. 51.

5. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13. – Назва з екрану.

6. Наказ Державної судової адміністрації України від 20.09.2012 № 108 «Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)».

Спеціальна література

1. Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / В. В. Вапнярчук; за наук ред. Ю. М. Грошевого. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 464 с.

2. Грошевий Ю. М. Правові властивості вироку – акту правосуддя / Ю. М. Грошевий // упоряд.: О. В. Капліна, В. І. Маринів. – Х.: Право, 2011. – 654 с.

3. Зеленецкий В.С. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины / В. С. Зеленецкий, Н. В. Глинская. – Х.: Страйд, 2006. – 656 с.

4. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред.. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

5. Кримінальний процес України: навчальний посібник / В. В. Назаров. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2013. – 488 с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

 

 

Модуль ІІI

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Змістовий модуль 3: «Досудове розслідування: поняття, завдання, учасники, процесуальні дії та кінцеві рішення стадії» (Теми 10- 16)

ТЕМА 10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

 

Лекція (2 години).

Поняття, значення та завдання стадії досудового розслідування. Форми досудового розслідування. Загальні положення досудового розслідування (початок досудового розслідування, строки досудового розслідування, повноваження слідчого, об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження, розгляд клопотань, недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування). Підслідність та її види.

I. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

Практичне заняття (2 години).

1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.

2. Початок, місце і строки провадження дізнання та досудового слідства.

3. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування: повноваження слідчого об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження, розгляд клопотань, недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

4. Підслідність та її види.

5. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.

Теми рефератів для розгляду на практичному занятті.

1. Нагляд прокурора на стадії досудового розслідування.

2. Процесуальні рішення органів досудового розслідування.

3. Процесуальне повідомлення у кримінальному провадженні.

ІІ. ЗАДАЧІ

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (3 години).

1. Законспектуйте основні положення Закону України “Про прокуратуру“ від України від 5 лист. 1991 р. (зі змінами та доповненнями).

2. Оформить протокол усної заяви про скоєння кримінального правопорушення.

3. Внесіть відомості про скоєння кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно вимогам ст. 214 КПК Украйни.

4. Оформить постанову про об’єднання матеріалів досудового розслідування.

5. Оформить клопотання будь-якого учасника кримінального провадження під час досудового розслідування.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ

 

При вивченні даної теми, перш за все, слід констатувати, що досудове розслідування є першою стадією кримінального процесу, на якій органи досудового розслідування після внесення заяви, повідомлення про скоєння кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ними обставин, що свідчать про вчинення такого правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснюють відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність з розкриття злочинів, викриття винних, щодо встановлення всіх обставин кримінальної справи та вирішенню інших завдань кримінального процесу.

Закон передбачає дві форми досудового розслідування:

1. досудове слідство - форма розслідування злочинів - глава 19 КПК.

2. дізнання - форма розслідування кримінальних проступків - глава 25 КПК.

Досудовим розслідуванням займаються слідчі підрозділи: органів внутрішніх справ; органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства; органів державного бюро розслідувань.

Загальні положення досудового слідства забезпечують єдиний і обов'язковий для всіх кримінальних справ процесуальний порядок розслідування. Загальними умовами досудового розслідування визнаються закріплені в кримінальному процесуальному законі правила, що відображають особливості досудового розслідування як стадії кримінального процесу, і встановлюють вимоги до порядку провадження процесуальних дій та прийняття рішень на даній стадії процесу.

До загальних положень досудового розслідування відносять наступні: початок досудового розслідування, строки досудового розслідування, підслідність, повноваження слідчого, об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження, розгляд клопотань, недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

 

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

 

Нормативні акти

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України». – Х.: Одіссей, 2012. – 360 с.

3. Закон України „Про попереднє ув'язнення” // Відомості Верховної Ради. - 1993.- № 35.- Ст. 360.

4. Закон України від 25.02.1994р. „Про судову експертизу”// Відомості Верховної Ради.-1994.- № 15. – Ст. 45.

5. Закон України від 23.12. 1993 р. ”Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної Ради України.–1994.-№11. – Ст. 51.

 

Спеціальна література

 

6. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України: Навч. посібник / А.В. Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

8. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. – К.: Кондор, 2005. – 245 с.

9. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.

10. Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право: Учебное пособие: курс лекций. – Х.: Одиссей, 2007. – 672 с.

11. Татаров О.Ю Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) [Текст]: [монографія] / О.Ю. Татаров. – Донецьк: ТОВ ВПП ПРОМІНЬ, 2012. – 640 с.

ТЕМА 11. СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ.

Лекція (4 години).

Поняття, ознаки, види та система слідчих (розшукових) дій. Підстави та вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Допит. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання: поняття, різновиди (пред’явлення речей для впізнання, пред’явлення трупа для впізнання). Обшук та процесуальний порядок його провадження. Огляд. Особливості огляду трупа. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією. Слідчий експеримент. Освідування особи. Підстави проведення експертизи. Порядок залучення експерта. Процесуальне оформлення слідчих (розшукових) дій. допиту.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 308; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.201 (0.018 с.)