Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одеський національний університет ім. І. І. МечниковаЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики

 

 

Програма курсу та методичні рекомендації

До вивчення навчальної дисципліни

 

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ»

 

 

Для студентів денного відділення економіко-правового факультету

Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

 

 

Одеса – 2015

 

Укладач:

Миколенко О.М., к.ю.н., доцент, Козерацька О.С., ст. викладач, Алієва О.М., ст. викладач.

.

 

Рецензенти:

 

 

Затверджено:

рішенням кафедри кримінального права,

кримінального процесу та криміналістики

протокол № 1 від «28» серпня 2015 р.

 

Рекомендовано до друку:

Вченою Радою економіко-правового факультету,

протокол № 1 від «31» серпня 2015 р.

 

 

Зміст

стор.

1. Пояснювальна записка  
2. Тематичний план навчальної дисципліни «Кримінальний процес України»  
3. Зміст лекцій, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки  
4. Змістовий модуль І  
5. Питання до змістового модулю І  
6. Змістовий модуль ІІ  
7. Питання до змістового модулю ІІ  
8. Питання до іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України»  
9. Список рекомендованих джерел до вивчення курсу навчальної дисципліни «Кримінальний процес України»  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Кримінальний процес відноситься до числа основоположних, фундаментальних дисциплін, яка забезпечує професійну підготовку висококваліфікованих спеціалістів для роботи у сфері боротьби з кримінальними правопорушеннями. Саме на його основі здійсняється вивчення та засвоєння криміналістики та оперативно-розшукової діяльності.

Кримінальний процес являє собою складну форму соціальної діяльності, перед якою стоять завдання захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Правознавство».

Предметом навчальної дисципліни є положення відповідно до структури курсу, що складається з двох частин: загальної та особливої.

У Загальній частині розглядаються поняття і завдання кримінального процесу, його основні наукові категорії, система стадій, джерела кримінального процесуального права України, засади кримінального процесу, правовий статус учасників кримінального провадження, доказове право, порядок відшкодування шкоди, положення про процесуальні строки і витрати, заходи забезпечення кримінального провадження.

Особлива частина присвячена докладному вивченню процесуальної діяльності, що відбувається у кожній стадії кримінального процесу, особливих порядків кримінального провадження, а також міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.

Мета і завдання курсу:

- підготовити студентів до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців;

- ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку кримінального процесу, показати його значення у становленні національної системи права України, сприяти засвоєнню ними теоретичних положень науки кримінального процесуального права;

- сприяти розвитку у студентів самостійності мислення, засвоєнню ними спеціальної юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової культури;

- усвідомити значення норм права, що регулюють різноманітні форми - захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- сформувати у студентів навички знаходити необхідні правові норми, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень.

Основними завданнями курсу «Кримінальний процес України» є:

- ознайомлення студентів із закономірностями виникнення і розвитку кримінального процесу України;

- засвоєння студентами загальних положень кримінально-процесуального права, організації діяльності органів розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), діяльності органів судової влади щодо перевірки вироків, постанов та ухвал суду;

- сприяння розвитку у студентів самостійності мислення;

- засвоєння студентами юридичної лексики і термінології;

- формування правової культури студентів.

Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при застосуванні норм кримінального процесуального права, успішно вирішувати завдання по зміцненню законності.

Нормативна дисципліна «Кримінальний процес України» вивчається студентами третього курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в п’ятому і шостому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 6 кредитів (216 годин учбових занять). З них на лекції передбачено – 50 годин (18 – заочна форма), на практичні та семінарські заняття – 52 годин (4 – заочна форма), на самостійну роботу – 114 годин (194 – заочна форма). Формою контролю є іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з 5 змістових модулів.

До іспиту допускаються студенти, що відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, які вони отримали на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі.

Основними засобами вивчення навчальної дисципліни є лекції, семінарські та практичні заняття, написання рефератів і курсових робіт, самостійна та індивідуальна робота, поточний і підсумковий контроль.

Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до семінарських занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; проаналізувати та засвоїти положення КПК і інших рекомендованих нормативно-правових актів з даної теми. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз нормативних актів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо.

Запорукою успішного вивчення дисципліни є систематична перевірка ступеню засвоєння теорії кримінального процесуального права, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань.

Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до практичних занять. Для цього студентам необхідно ознайомитися з рекомендованою учбовою, учбово-методичною літе­ратурою, нормативно-правовими актами з кожної теми. Виконання завдань по темам курсу є обов'язковою умовою підготовки до прак­тичних занять. При підготовці до практичних занять необхідно:

— ознайомитись з питаннями теми;

— прочитати відповідні питання в підручнику або конспекті;

— ознайомитись з нормативними матері­алами;

— ознайомитись з літературними джерелами, які додаються в плані практичних занять; розв'язати завдання до теми.

Для розв'я­зання завдань необхідно завести окремий зошит, при необхідності записати тези відповідей на питання практичних занять. Розв'язання завдань має бути чітким, повним, обов'язкова при­сутність посилання на статті нормативних актів з позначкою, коли і ким він був виданий; має бути особисте тлумачення проблеми на підставі чинного законодавства.

У результаті вивчення курсу студенти мають:

знати:

- основні положення теорії кримінального процесуального права та кримінального процесуального законодавства;

- систему кримінальних процесуальних понять;

- особливості формування, функціонування та розвитку кримінального процесуального права;

- структуру кримінального процесу;

- процесуальний статус учасників кримінального судочинства;

- сучасні підходи до забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави від злочинних посягань.

вміти:

- ефективно використовувати положення кримінального процесуального закону в своїй професійній діяльності і до конкретних ситуацій судової, прокурорської та слідчої діяльності;

- поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального судочинства;

- визначати, юридично обґрунтовувати й відстоювати свою позицію;

- застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна «Кримінальний процес України» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, стабільної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з п’яти змістових модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти у шостому семестрі складають іспит. На іспит виносяться вузлові питання, типові і комплексні завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4, ЗМ5), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 15-ти балам. За п’ять змістовних модулі студент може одержати максимум 75 балів (по 10 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 25 балів, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (КПМ).

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Змістовий модуль 4 (ЗМ4) Змістовий модуль 5 (ЗМ5) Комплексний підсумковий модуль (КПМ) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 15 0 – 15 0-15 0-15 0-15 0 - 25 0 - 100

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 5 балів, які є складовими КПМ.

 

 

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

- доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

- доповнення доповіді – до 3 балів;

- експрес опитування – до 3 балів;

- колоквіум – до 4 балів;

- самостійна робота – до 4 балів;

- домашня робота – до 4 балів;

- есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

- тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

- реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

- участь в дискусії – до 2 балів;

- підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язанийвідпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 171; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.045 с.)