Тема 3. Засади кримінального провадження 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Засади кримінального провадженняЛекція (4 години) Поняття, значення та система засад кримінального провадження. Класифікація засад кримінального провадження. Верховенство права. Законність. Повага до людської гідності. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень. Рівність перед законом і судом. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і документів. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Диспозитивність. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами. Розумність строків. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження. Кримінальні процесуальні засади та їх правовий зміст. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі притягуватися до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. Забезпечення права на захист. Публічність.

 

Практичне заняття (4 година)

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

 

1. Поняття засад кримінального провадження, їх система та класифікація.

2. Загально-правові засади: верховенство права, законність, повага до людської гідності, забезпечення права на особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень.

3. Міжгалузеві (загально-процесуальні) засади: рівність перед законом і судом, змагальність сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань, речей, документів, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, диспозитивність, гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами, розумність строків, мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

4. Галузеві (кримінальні процесуальні) засади: презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, свобода від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, публічність

 

Теми рефератів для розгляду на практичному занятті:

1. Ознаки засад кримінального провадження як системного утворення.

2. Реалізації засади верховенства права у кримінальному провадженні.

3. Характеристика нормативного змісту засади «Повага до людської гідності».

4. Судовий захист прав людини.

 

ІІ. ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

Задача 1. Лисенко, підозрюваний за ч. 2 ст. 152 КК, у підготовчій частині судового розгляду заявив клопотання про розгляд його справи у закритому судовому засіданні. На обґрунтування свого клопотання він посилався на те, що для з’ясування пом’якшуючих обставин він буде змушений торкатися у своїх показаннях інтимних обставин сімейного життя.

Яке рішення вправі прийняти суд за клопотанням підсудного? Які обставини передбачені чинним КПК як підстави для проведення закритого засідання суду?

Задача 2. Патруль міліції у міській лісопарковій зоні відпочинку на місці, з якого було чути крики про допомогу, виявив Іванову - 19 років, і Кротова - 23 років. Іванова пояснила міліціонерам, що вона кликала на допомогу через те, що Кротов на пропозицію якого стати його дружиною вона сьогодні дала згоду, намагався силою подолати її небажання вступати з ним у статеві стосунки. Подавати скаргу на нього вона не збирається, бо не бажає, щоб його притягнули до кримінальної відповідальності. Кротов повідомлених Івановою фактів не заперечував.

Ці особи були доставлені до міліції, де Іванова на пропозицію чергового написала пояснення, у якому виклала те, що відбулося у лісопосадці, і просила не притягати Кротова до відповідальності.

Яке рішення має бути прийняте органом міліції у даному випадку? Яким принципом кримінального процесу слід керуватися під час прийняття цього рішення? Чи має значення для вирішення ситуації вік Каверіної?

 

Задача 3. Слідчий своєю постановою наклав арешт на кореспонденцію, що надходить на адресу матері обвинуваченого, який ухилився від слідства. Узнавши про це від працівниці почтового відділення, вона звернулася до прокурора району із скаргою на дії слідчого, вважаючи, що той порушив гарантовану Конституцією України таємницю листування. Сама вона нічого протизаконного не вчиняла, а за дорослого сина, який давно уже проживає зі своєю сім’єю окремо від неї, не відповідає і тому дії слідчого вважає незаконними.

Як має вчинити прокурор? Розкрийте зміст принципу забезпечення таємниці листування, виходячи із положень ст. 31 Конституції України та ст. 8 ЄКПЛ.

 

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (6 годин):

1. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному провадженні.

2. Забезпечення права на захист та правову допомогу у кримінальному провадженні.

3. Співвідношення принципів гласності та публічності.

4. Реалізація кримінальної процесуальної засади - доступ до правосуддя.

5. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві України.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ

 

З метою пізнання сутності засад кримінального провадження, необхідно, перш за все, проаналізувати таке загальне поняття, як «засада кримінального провадження», також ознайомитися з різноманітними класифікаціями засад кримінального процесу. В ході знайомства з вищезазначеними положеннями, студент повинен відповісти на таке важливе питання – а чи тільки законодавчо закріплені положення відносяться до засад кримінального провадження?

Ця тема є основоположною у кримінальному процесі, тому вона має багато аспектів, які ускладнюють її вивчення. Різноманітні аспекти цієї теми розглянуті у роботах В. Божьева, Н. Громова, Т. Добровольскої, А. Кобликова, В. Тертишніка, А. Михайленко, М. Михеенко, Н. Нора, В. Савицкого, М. Строговича, І. Петрухина, М. Якуба і інших.

Розглядаючи групи (види) засад кримінального провадження необхідно звернути увагу на ті, які притаманні окремим стадіям кримінального процесу (принцип публічності, усність судового розгляду, принцип безпосередності дослідження доказів тощо).

Не менш важливим є питання щодо правових гарантій реалізації принципів кримінального процесу, тобто діяльності учасників кримінального провадження щодо забезпечення особистих прав і інтересів або прав та інтересів інших осіб.

 

Джерела рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254/96 // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. ‑ 1998. ‑ № 13. ‑ Ст. 270.

3. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959р. та додатковий протокол 1978р. до Конвенції // Відом. Верх. Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 130.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - ст. 88.

 

Спеціальна література

1. Безпалько Л.І. Система приципів кримінального процесу та проблема їх класифікації: монографія / І.Л. Безпалько. – Х.: ФІНН, 2011. – 215 с.

2. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

3. Кримінальний процес України: навчальний посібник / В.В. Назаров. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2013. – 488 с.

4. Лисогор В. Презумпція невинуватості – основний принцип кримінального процесу в правовій державі / В. Лисогор, Н. Махначова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №1. – С. 145 – 148.

5. Кучинська О.П. Принцип поваги до честі та гідності людини у кримінальному процесі / О.П. Кучинська // Адвокат. – 2012. - № 4. – С. 17 – 19.

6. Літвінова І.Ф. Забезпечення недоторканності житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі: монографія / І.Ф. Літвінова. – К.: О.С. Ліпкан, 2012. – 230 с.

7. Маляренко В.Т. Конститутційні засади кримінального судочинства / В.Т. Маляренко; Нац. Юрид. Акад.. України ім. Ярослава Мудрого. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.

8. Маркуш М.А. Принцип змагальності у кримінальному процесі України: монографія / М.А. Маркуш. - Х.: Бібліотека юриста, 2007. – 208 с.

9. Навроцька В.В. Засада диспозитивності та її реалізація у кримінальному процесі України / В.В. Навроцька. – Л.: ДУВС. – Львів, 2010. – 439 с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 542; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.157 (0.012 с.)