Тема 25. Виконання судових рішень. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 25. Виконання судових рішень. 

Лекція (не передбачена).

 

Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судових рішень. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку.

 

I. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

Практичне заняття (1 година).

1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.

2. Порядок набрання законної сили судовим рішенням.

3. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.

4. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку.

 

Теми рефератів для розгляду на практичному занятті.

 

1. Суть стадії виконання судових рішень.

2. Відстрочка виконання вироку.

3. Органи, які виконують судові рішення і забезпечують виконання кримінальних покарань.

4. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.

 

ІІ. ЗАДАЧІ

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (2 години)

 

1. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.

2. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку.

3. Зарахування у строк відбування покарання часу перебування засудженого в лікувальній установи.

4. Наслідки набрання законної сили судових рішень.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ

Вирок або ухвала суду першої інстанції, ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого судді не набрала законної сили.

Судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного Суду України набирають законної сили з моменту їх проголошення.

Судове рішення, що набрало законної сили, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного Суду України.

Виконання вироку про засудження особи до виправних робіт, арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі може бути відстрочено у разі: 1) тяжкої хвороби засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання, - до його видужання; 2) вагітності засудженої або за наявності у неї малолітньої дитини - на час вагітності або до досягнення дитиною трьох років, якщо особу засуджено за злочин, що не є особливо тяжким; 3) якщо негайне відбування покарання може потягти за собою винятково тяжкі наслідки для засудженого або його сім’ї через особливі обставини (пожежа, стихійне лихо, тяжка хвороба або смерть єдиного працездатного члена сім’ї тощо) - на строк, встановлений судом, але не більше одного року з дня набрання вироком законної сили.

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

 

Нормативні акти

 

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

3. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. − 456 с.

 

Спеціальна література

 

4. Баранов А. Обеспечение законности и справедливости судебных решений / А. Баранов // Угол. право. – 2003. - № 1. – С. 8 – 10.

5. Корниенко В. Право осужденного на защиту при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговоров / В. Корниенко // Угол. право. – 2006. - № 3. – С. 69-73.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типов бланки та зразки процесуальних документів: науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андреєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.

7. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст] / [Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.

8. Молдован А.В. Кримінальний процес України: Навч. посібник / А.В. Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013.- 368 с.

9. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Підручник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – К.: Юридична думка, 2008. – 548 с.

 

Перевірка змістового модуля 4: «Судові стадії кримінального провадження. Виконання судових рішень» (Теми 17- 25) у формі тестування

Змістовий модуль 5. Інші інститути кримінального

Процесуального права (Теми 26, 27, 28)

ТЕМА 26. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

Лекція (2 години).

 

- Особливості кримінального провадження на підставі угод. Угода в кримінальному провадженні та її різновиди. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Процесуальний порядок досудового розслідування та судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди.

- Поняття та особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

- Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Повідомлення про підозру. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу.

- Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Особливості досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Особливості судового розгляду щодо неповнолітніх. Застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.

- Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.

- Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.

- Особливості кримінального провадження та процесуальних дій під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

 

I. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

Практичне заняття (4 години)

 

Заняття 1

 

1. Особливості кримінального провадження на підставі угод.

2. Угода в кримінальному провадженні та її різновиди. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості.

3. Процесуальний порядок досудового розслідування та судового провадження на підставі угоди.

4. Поняття та особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

5. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

6. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

7. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу у кримінальному провадження щодо окремої категорії осіб.

 

Заняття 2

 

1. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.

2. Особливості досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

3. Особливості судового розгляду щодо неповнолітніх.

4. Застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.

5. Особливості кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

6. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.94.177 (0.017 с.)