Теми рефератів для розгляду на практичному занятті. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми рефератів для розгляду на практичному занятті.1. Підстави та умови зупинення досудового розслідування.

2. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та додатки до нього.

3. Ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами кримінального провадження.

ІІ. ЗАДАЧІ

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (2 години)

 

Законспектуйте положення щодо:

1. Змісту обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування.

2. Ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами кримінального провадження.

3. Оформить постанову про зупинення досудового розслідування.

4. Оформить постанову про оголошення розшуку підозрюваного.

5. Оформить постанову про закриття кримінального провадження.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ

 

Досудове розслідування має бути зупинено при наявності обставин, які перешкоджають подальшому кримінальному провадженню та його закінченню. Зупинення досудового розслідування має тимчасовий характер.

Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:

1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком;

2) підозрюваний переховується від органів розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме;

3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

До зупинення досудового розслідування слідчий зобов'язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для встановлення місцезнаходження особи, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв'язку з неможливістю встановлення його місцезнаходження.

Якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має право виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних.

Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, які мають право її оскаржити слідчому судді.

Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Досудове розслідування визнається закінченим, якщо немає необхідності у проведенні ще будь-яких слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збирання, перевірку та оцінку доказів, коли жодна з версій, які виникли, не залишилась неперевіреною, тобто коли виконані вимоги ст. 91 КПК про встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Прокурор у найбільш короткий строк після повідомлення особі про підозру прийняв одне з таких рішень:

1) закрити кримінальне провадження;

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) звернутися до суду з обвинувальним актом;

4) звернутися до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру;

5) звернутися до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.

 

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1.Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

Спеціальна література

 

3. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України: Навч. посібник / А.В. Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

5. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 576 с.

6. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України. Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.

ТЕМА 15. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ.

Лекція (не передбачена).

Поняття та види кримінальних проступків. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків. Органи та посадові особи, які проводять досудове розслідування кримінальних проступків. Запобіжні заходи, які застосовуються під час досудового розслідування кримінальних проступків. Слідчі (розшукові) дії, які застосовуються під час досудового розслідування кримінальних проступків. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків.

I. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

Практичне заняття (не передбачене).

ІІ. ЗАДАЧІ

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (2 години).

1. Поняття та види кримінальних проступків.

2. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків.

3. Органи та посадові особи, які проводять досудове розслідування кримінальних проступків.

4. Запобіжні заходи, які застосовуються під час досудового розслідування кримінальних проступків.

5. Слідчі (розшукові) дії, які застосовуються під час досудового розслідування кримінальних проступків.

6. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ

Дізнання є формою досудового розслідування, в якій розслідуються кримінальні проступки (п. 4 ч. 1 ст. 3, ст. 215 КПК), а порядок досудового розслідування кримінальних проступків є спрощеною (диференційованою) формою кримінального провадження.

Дізнання здійснюють органи досудового розслідування якими є слідчі органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань (ч. 1 ст. 38 КПК). При досудовому розслідуванні кримінальних проступків у встановлених законом випадках повноваження слідчого органу досудового розслідування можуть здійснюватися співробітниками інших підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Наразі закону, який би встановлював повноваження зазначених співробітників щодо досудового розслідування кримінальних проступків, не ухвалено. Наразі Глава 25 КПК України «Особливості досудового розслідування кримінальних проступків» набере чинності одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні проступки.

 

У всіх кримінальних провадженнях щодо проступків з моменту повідомлення особі про підозру можуть бути укладені угоди між потерпілим та підозрюваним про примирення та між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості (статті 468-473 КПК).

Строк досудового розслідування кримінальних проступків складає один місяць з дня повідомлення особі про підозру. Цей строк може бути продовжено районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором до двох місяців (ст. 219 КПК) у порядку, встановленому ст. 294 КПК. Подальше продовження строку досудового розслідування кримінальних проступків не передбачене.

Проведення слідчих (розшукових) дій після закінчення строку розслідування заборонено, а якщо вони були проведені, то їхні результати визнаються недійсними, а встановлені докази - недопустимими (ч. 8 ст. 223 КПК).

Матеріали досудового розслідування щодо кримінального проступку не можуть бути об'єднані в одне провадження з матеріалами досудового розслідування щодо злочину (ч. 2 ст. 217 КПК).

Також під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання під вартою.

Для досудового розслідування кримінальних проступків закон дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені КПК України, окрім негласних слідчих (розшукових) дій.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

Спеціальна література.

 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типов бланки та зразки процесуальних документів: науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андреєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.

5. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін..; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

6. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України: Навч. посібник / А.В. Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.116.201 (0.016 с.)