Шкала оцінювання: Національна та ests 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала оцінювання: Національна та estsСума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену  
90-100 А відмінно  
85-89 В добре  
75-84 С  
70-74 D задовільно  
60-69 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання  
0-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ»

 

 

НАЗВА ТЕМИ   Види занять, години    
п/п   Лекції Практ. та семін. СРС Всьо-го  
  Модуль І Змістовий модуль 1 «Теоретичні засади кримінального процесуального права» (Теми 1- 3)          
  Поняття, завдання, функції та стадії кримінального процесу          
  Кримінальне процесуальне право та кримінальне процесуальне законодавство України          
  Засади кримінального провадження          
  Учасники кримінального провадження          
  Модульна контрольна робота -   -    
  Всього за змістовним модулем І          
  Модуль ІІ Змістовий модуль 2 «Інші інститути кримінального провадження»(Теми 4-9)          
  Докази та доказування у кримінальному провадженні          
  Засоби забезпечення кримінального провадження          
  Процесуальні строки і процесуальні витрати          
  Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні -        
  Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення   -      
  Модульна контрольна робота -   -    
  Всього за змістовим модулем 2          
  Разом          
  Модуль III Змістовий модуль 3 «Досудове розслідування: поняття, завдання, учасники, процесуальні дії та кінцеві рішення стадії» (Теми 10- 16)          
  Загальні положення досудового розслідування          
  Слідчі (розшукові) дії          
  Негласні слідчі (розшукові) дії          
  Повідомлення про підозру          
  Зупинення та закінчення досудового розслідування          
  Особливості досудового розслідування кримінальних проступків - -      
  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування - -      
  Модульна контрольна робота   - -    
  Всього за змістовим модулем 3          
  Модуль IV Змістовий модуль 4 «Судові стадії кримінального провадження. Виконання судових рішень» (Теми 17- 25)          
  Підготовче провадження          
  Судовий розгляд            
  Судові рішення - -      
  Особливі порядки провадження в суді першої інстанції - -      
  Провадження в суді апеляційної інстанції          
  Провадження в суді касаційної інстанції          
  Провадження у Верховному Суді України          
  Провадження за нововиявленими обставинами          
  Виконання судових рішень -        
  Всього за змістовим модулем 4          
    Змістовий модуль 5. Інші інститути кримінального процесуального права (Теми 26- 28)            
  Особливі порядки кримінального провадження          
  Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження   -      
  Загальна характеристика основних інститутів кримінального процесу іноземних держав - -      
  Модульна контрольна робота          
  Всього за змістовим модулем 5          
  Разом          
  Загалом за Загальною та Особливою частиною          
                   

 

 

 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Лекція (4 години) Поняття кримінального процесу та його завдання. Співвідношення понять: «кримінальний процес», «кримінальне судочинство», «кримінальне провадження», «правосуддя». Історичні типи (форми) кримінального процесу.

Кримінальна процесуальна форма. Кримінальні процесуальні функції. Кримінальні процесуальні правовідносини. Стадії кримінального процесу. Кримінальні процесуальні гарантії. Кримінальні процесуальні акти.

Практичне заняття (4 години)

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

1. Поняття, зміст та завдання кримінального процесу.

2. Історичні типи (форми) кримінального процесу.

3. Кримінальна процесуальна форма.

4. Кримінальні процесуальні функції.

5. Стадії кримінального процесу.

6. Кримінальні процесуальні правовідносини.

7. Кримінальні процесуальні гарантії.

8. Кримінальні процесуальні акти. Кримінальні процесуальні документи.

 

Теми рефератів для розгляду на практичному занятті:

1. Розшукова (інквізиційна) форма кримінального процесу.

2. Сучасна форма кримінального процесу України.

3. Взаємодія кримінального процесуального права з іншими галузями права України та суміжними галузями знань.

4. Моральні засади кримінальної процесуальної діяльності.

5. Уніфікація і диференціація кримінальної процесуальної форми.

ІІ. ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

Задача 1. Під часкримінального провадження про квартирну крадіжку органом досудового розслідування був затриманий Дятлов, який в процесі допиту зізнався у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Чи виконане в цьому випадку завдання щодо викриття винного у вчиненні злочину? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на кримінальне процесуальне законодавство.

 

Задача 2. Слідчий викликав як свідка Домброва і під час допиту поставив йому кілька питань, які стосуються змісту електронних листів, отриманих ним від підозрюваного. Свідок на ці питання відповідати відмовився, посилаючись на закон, котрий гарантує таємницю листування.

Чи є правильними дії Домброва? Які гарантії прав особи в кримінальному провадженні встановлені Конституцією України? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на кримінальне процесуальне законодавство.

Задача 3. Комендант гуртожитку у зв’язку з чисельними порушеннями порядку у вечірні години мешканцями гуртожитку Власовим та Перовим, провів з участю прибиральниці та технічного працівника огляд їх кімнати. За відсутністю мешканців вони оглянули цю кімнату та склали відповідний акт, в якому вказали, що під час перевірки у тумбі Власова було знайдено 7 пляшок горілки та газовий пістолет, а у шафі Перова – близько 2 кілограмів головок маку. Акт підписали прибиральниця, технічний працівник та комендант гуртожитку.

Чи законні дії коменданта гуртожитку? Назвіть гарантії недоторканності житла громадян. Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на кримінальне процесуальне законодавство.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ

 

При вивчені цієї теми студенту необхідно звернути увагу на різні аспекти щодо розуміння поняття «кримінальний процес». Особливу увагу треба приділити науковим спорам щодо поняття «кримінальна процесуальна діяльність» та переліку учасників провадження які її виконують. Звернути увагу на розмежування понять «кримінальний процес», «правосуддя», «кримінальне судочинство», «кримінальне провадження».

Дослідити основні поняття кримінального процесу, їх взаємозв’язок між собою та вплив на можливість досягнення завдань кримінального провадження.

Одним з елементів процесуальної форми є процесуальний документ, який відрізняється від поняття «процесуальний акт».

Для більш свідомого розуміння природи кримінального процесу, його міста та ролі в юридичній системі необхідно ознайомитися з історичними типами (формами) кримінального процесу, проаналізувати сучасну форму кримінального процесу України та його завдання (загальні та спеціальні), а також дослідити його зв’язок з іншими галузями права і галузями знань.

 

Джерела рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254/96 // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - ст. 88.

3. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25.03.1992 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992. - № 27. - ст. 382.

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. - N 41-42, N 43, N 44-4. - ст. 529.

5. Закон України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. - N 53. - ст. 793.

6. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. - N 4. - ст. 20.

Спеціальна література

1. Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій / Д. Адаховський // Право України. – 2010. - № 6. – С. 220 – 225.

2. Бацько І.М. Поняття і зміст кримінально-процесуальних відносин / І.М. Бацько // Право і суспільство. – 2006. - № 1. – С. 151 – 154.

3. Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України / В. Гевко // Право України. – 2010. – № 2. – С. 150 – 158.

4. Даниленко А.В. Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій / А.В. Даниленко // Право и безпека. – 2012. - № 5. – С. 150 – 154.

5. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевой, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.; за ред. В.Я.Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / В.Г. Гончаренко, В.Т. Нор, В.І. Бояров, С.В. Гончаренко [і інш.]; за заг. ред. В.Г. Гончаренко, В.Т. Нора, М.Є. Шумило. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

7. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини6 структура і система: монографія / М.А. Погорецький. – Х.: Арсіс, 2002. – 160 с.

8. Попелюшко В.О. Функція захисту у кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Острозька акад., 2009. – 634 с.

9. Фоміна Т.Г. Дискусійні питання щодо визначення системи кримінально-процесуальних гарантій / Т.Г. Фоміна // Право і безпека. – 2010. - № 5. – С. 185 – 188.

10. Шило О. До питання щодо диференціації кримінально-процесуальної форми / О. Шило // Право України. – 2010. – № 9. – С. 180 – 186.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 171; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.188 (0.023 с.)