Тема 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.Лекція (не передбачена).

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування (ст. ст. 303-308 КПК України). Оскарження недотримання розумних строків (ст. 308 КПК України). Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування (ст. ст. 309- 310 КПК України). Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора (ст. ст. 311-313 КПК України). Строки подання скарг, правові наслідки подання скарг, порядок розгляду скарг та рішення, які приймаються за результатами розгляду скарг.

I. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

Практичне заняття (не передбачене).

ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (2 години).

1.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування (ст. ст. 303-308 КПК України).

2. Оскарження недотримання розумних строків (ст. 308 КПК України).

3. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування (ст. ст. 309- 310 КПК України).

4. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора (ст. ст. 311-313 КПК України).

5. Строки подання скарг, правові наслідки подання скарг, порядок розгляду скарг та рішення, які приймаються за результатами розгляду скарг.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ

 

Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності на стадії досудового розслідування, є важливою гарантією захисту прав учасників кримінального процесу і відповідно до ст. 7 КПК України - однією із засад кримінального провадження.

На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;

2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником;

3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;

4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником;

5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;

6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;

Рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 КПК України.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

Спеціальна література

 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типов бланки та зразки процесуальних документів: науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андреєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.

5. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін..; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

6. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України: Навч. посібник / А.В. Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.

Перевірка змістового модуля 3: «Досудове розслідування: поняття, завдання, учасники, процесуальні дії та кінцеві рішення стадії» (Теми 10 - 16) у форми тестування.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ III

 

Поняття та задачі стадії досудового розслідування.

Досудове слідство, як форма досудового розслідування.

Органи та строки досудового розслідування.

Загальні положення досудового розслідування.

Початок досудового розслідування.

Поняття та види підслідності.

7. Об¢єднання та виділення матеріалів досудового розслідування.

Процесуальна самостійність та повноваження слідчого в кримінальному провадженні. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Повноваження керівника органу досудового розслідування.

Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

Поняття, підстави та види слідчих (розшукових) дій.

Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій за участю понятих.

Допит, як вид слідчої (розшукової) дії. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.

Пред’явлення для впізнання: поняття, різновиди.

Проведення окремих слідчих (розшукових) дій в режимі відеоконференції під час досудового розслідування.

Мета, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку.

Поняття огляду та різновиди огляду.

Освідування: поняття, підстави проведення.

Підстави проведення експертизи. Оформлення висновку експерта.

Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, значення, види.

Фіксування ходу та результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

Поняття та різновиди втручання у приватне спілкування.

Інші види негласних слідчих (розшукових) дії згідно КПК України.

Повідомлення про підозру, як нова процесуальна дія у КПК України.

Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування та його відновлення.

Форми закінчення досудового розслідування.

Підстави закриття кримінального провадження.

Обвинувальний акт, його реквізити та значення. Додатки до обвинувального акту.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора.

МОДУЛЬ IV

 

Змістовий модуль 4 «Судові стадії кримінального провадження. Виконання судових рішень» (Теми 17- 25)

ТЕМА 17. ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ.

Лекція (1 година).

Підсудність: поняття та види. Поняття і значення стадії підготовчого провадження. Процесуальний порядок підготовчого провадження. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого провадження. Дії суду, пов’язані з підготовкою до судового розгляду.

 

I. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

Практичне заняття (1 година).

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.

2. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження.

3. Порядок і строки підготовчого судового провадження.

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Теми рефератів для розгляду на практичному занятті.

1. Сутність інституту підсудності.

2. Автоматизована система документообігу суду.

2. Закриття кримінального провадження у підготовчому провадженні: підстави та процесуальний порядок.

3. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними.

 

ІІ. ЗАДАЧІ

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (2 години)

1. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

2. Особливостей персональної підсудності.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.025 с.)