Джерела рекомендовані до заняття 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Джерела рекомендовані до заняттяНормативні акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254/96 // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

3. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини (04.11.1950) // Офіц вісн. України. – 1998. - № 13. – С. 270.

4. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46, № 11. – Ст. 417, Ст. 51.

 

Спеціальна література

1. Заїка С.О. Щодо порядку обчислення строків у кримінальному процесі / С. О. Заїка // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 1. – С. 41 – 44.

2. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

3. Кримінальний процес України: навчальний посібник / В. В. Назаров. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2013. – 488 с.

4. Мацьків Г. Кримінально-процесуальні строки як гарантії прав і законних інтересів учасників процесу / Г. Мацьків // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. - № 10. – С. 147 – 150.

5. Павлишин А. Підстави стягнення процесуальних витрат у кримінальному процесі України / А. Павлишин // Вісн. Львів. Ун-ту. Серія юрид. – 2003. – вип. 38. – С. 552 – 557.

6. Прокопенко О.Б. Деякі питання забезпечення розумного строку розгляду справ судами загальної юрисдикції / О.Б. Прокопенко // Проблеми законності. – Х., 2010. – Вип. 107. – С. 183 – 196.

ТЕМА 8. ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЯ) ШКОДИ

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Лекція (не передбачена).

Форми відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Добровільне відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні. Примусове відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю

Практичне заняття (не передбачене)

Задача 1. В результаті нанесення Мироненку тяжких тілесних ушкоджень двома невідомими особами він втратив зір. В ході досудового розслідування кримінального правопорушення не вдалося встановити осіб, які його вчинили.

Чи має право Мироненко на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням?

Якщо так, то хто повинен її відшкодовувати та якими нормами це регламентовано?

 

Задача 2. 19-річний Туренко разом з 13-річним Єгоровим вчинили крадіжку автомобіля, що належав Завадському. Катаючись на викраденому автомобілі, вони, не впоравшись з керуванням, вдарилися в огорожу та пошкодили автомобіль на суму 2500 гривень.Від потерпілого Завадського надійшла позовна заява про відшкодування йому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Хто бути нести цивільну відповідальність за заподіяну шкоду?

Яким чином особа, якій заподіяно шкоду кримінальним правопорушенням, набуває статус цивільного позивача у кримінальному провадженні?

 

Задача 3. Керуючи автомобілем, що належав ремонтно-будівельному управлінню, Грабчук допустив перевищення швидкості і, не впоравшись з керуванням, виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на підлітка.Протягом 23 днів потерпілий перебував на лікуванні в лікарні, потім, за рекомендацією лікарів, – у санаторії. Під час досудового провадження постало питання про відшкодування матеріальних витрат в розмірі 12000 гривень, пов’язаних з придбанням ліків, санаторним лікуванням, посиленим харчуванням потерпілого. Види витрат і їх розмір підтверджені відповідними довідками.

Яка шкода має бути відшкодована?

Хто вправі пред’явити цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням?

Хто буде нести цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням, яке вчинив Грабчук?

 

Задача 4. Назарук і Шевчук на вулиці напали на Гаврилова, забрали в нього мобільний телефон і, аби уникнути переслідування, побили його. Гаврилову були завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження. Протягом 19 днів він знаходився в лікарні, 8 днів лікувався амбулаторно.Гаврилов заявив цивільний позов у якому вимагав відшкодувати йому різницю в заробітній платі у зв’язку з лікарняним, а також вартість мобільного телефону та пошкодженої куртки.Адміністрація лікарні, де перебував Гаврилов, пред’явила позов про відшкодування 6000 гривень, витрачених лікарнею на його лікування та харчування.

Оцініть ситуацію.

Яка шкода і кому має бути відшкодована?

Чи зобов’язаний цивільний позивач доказувати розмір завданої йому шкоди?

 

Задача 5. Якимов, який є потерпілим у кримінальному провадженні про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України), пред’явив цивільний позов. Він просив стягнути з винного різницю в заробітній платі, що виникла внаслідок його перебування на лікарняному, вартість придбаних ліків, а також 1000 гривень, які він мав отримати за виконання замовлення по виготовленню ювелірної прикраси.

Чи слід задовольнити вимоги Якимова, якщо так, то які саме?

 

Задача 6. Із роздягальні басейну Гунько викрав шкіряну куртку, що належала Семенову. Потерпілий, а також його батьки, допитані як свідки, заявили, що заплатили за неї на речовому ринку 2460 гривень. Висновком товарознавчої експертизи вартість куртки була визначена в розмірі 1000 гривень.

Визначте характер і розмір завданої потерпілому шкоди в описаній ситуації.

Яке значення має правильне встановлення розміру шкоди?

Які види шкоди передбачені кримінально-процесуальним законом?

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ(8 годин)

1. Форми відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні.

2. Добровільне відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні.

3. Примусове відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні.

4. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.

 

Джерела рекомендовані до теми

Нормативні акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - Ст. 88.

3. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини (04.11.1950) // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13. – С. 270.

4. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46, № 11. – Ст. 417, Ст. 51.

5. Про прокуратуру: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3. - Ст. 12. країни “Про прокуратуру”

6. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994: зі змінами і доповненнями станом на 01.11.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80 – Назва з екрану.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 456 с.

8. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1989 р. № 3 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних спра­вах: 1973-2005 р. — X.: «Одісей», 2006. – 345 с.

9. Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7.07.1995 № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 456 с.

10. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1.

11. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963—2000): Офіційне видання. — К., 2000. — Т. 1. — С. 80.

 

Спеціальна література

1. Баранова Л. М. Компенсація шкоди жертвам насильницьких злочинів в Україні (фахові аспекти) / Л. М. Баранова, С. Є. Сиротенко, М. І. Сірий. – К.: Наш час, 2006. – 100 с.

2. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: монографія / Ю. В. Баулін. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.

3. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

4. Кримінальний процес України: навчальний посібник / В. В. Назаров. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2013. – 488 с.

5. Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве / В. Т. Нор. – К.: Вища школа, 1989. – 276 с.

6. Палиюк В. П. Возмещение морального (неимущественного) вреда: монографія / В. П. Палиюк. – Изд. второе, испр. и доп. – К.: Право, 2000. – 272 с.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Наково-практичний коментар / Ю. П. Аленін, Л. І. Аркуша, В. Д. Басай, В. Д. Берназ [і інші]; відп. ред. С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар; заг. ред. А. А. Гетьмана. - Х.: Право, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національна академія правових наук України, 2012. - 681 с.

10. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник / Л. М. Лобойко. – К.: Істина, 2014. – 432 с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 235; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.014 с.)