Накладення грошового стягнення, як захід забезпечення кримінального провадження. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Накладення грошового стягнення, як захід забезпечення кримінального провадження.Характеристика тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом і відсторонення від посади.

Арешт майна, як захід забезпечення кримінального провадження.

Затримання особи: поняття, підстави та мета.

Мета і підстави застосування запобіжних заходів.

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Підстави застосування та строки тримання під вартою.

Підстави обрання запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

Домашній арешт – новий запобіжний захід у КПК України.

Особиста порука, як вид запобіжного заходу.

Використання електронних засобів контролю при застосуванні запобіжних заходів.

Порядок зміни та припинення запобіжних заходів.

Поняття та задачі стадії досудового розслідування.

Досудове слідство, як форма досудового розслідування. Органи досудового розслідування та строки такого розслідування.

Загальні положення досудового розслідування.

Початок досудового розслідування.

Поняття та види підслідності.

60. Об¢єднання та виділення матеріалів досудового розслідування.

Процесуальна самостійність та повноваження слідчого в кримінальному провадженні. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.


Повноваження керівника органу досудового розслідування.

Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

Поняття, підстави та види слідчих (розшукових) дій.

Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій за участю понятих.

Допит, як вид слідчої (розшукової) дії. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.

Пред’явлення для впізнання: поняття, різновиди.

Проведення окремих слідчих (розшукових) дій в режимі відеоконференції під час досудового розслідування.

Мета, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку.

Поняття огляду та різновиди огляду.

Освідування: поняття, підстави проведення.

Підстави проведення експертизи. Оформлення висновку експерта.

Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, види. Фіксування ходу та результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

Поняття та різновиди втручання у приватне спілкування.

Інші види негласних слідчих (розшукових) дії згідно КПК України.

Повідомлення про підозру, як нова процесуальна дія у КПК України.

Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування та його відновлення.


Форми закінчення досудового розслідування.

Підстави закриття кримінального провадження.

Обвинувальний акт, його реквізити та значення. Додатки до обвинувального акту.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора.

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

Поняття та види підсудності. Значення правил підсудності.

Автоматизована система документообігу суду: поняття, значення.

Стадія підготовчого провадження: поняття, значення, рішення стадії.

Судовий розгляд, як центральна стадія кримінального процесу. Загальні положення судового розгляду.

Учасники судового розгляду, їх права, обов’язки та наслідки неявки до суду.

Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у суді.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження.

Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення у суді.

Перенесення, зупинення та закінчення справи судом.

Проведення судових дій під час судового розгляду.

Судові дебати та останнє слово обвинуваченого.

Судові рішення: види, властивості, зміст.

Поняття та види вироків.

Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

Особливості провадження в суді присяжних.

Відбір присяжних у суді.

Провадження в суді апеляційної інстанції, як стадія кримінального процесу.

Порядок і строки апеляційного оскарження. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень.

Рішення, які приймаються судом апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.

Провадження в суді касаційної інстанції, як стадія кримінального процесу.

Порядок та строки касаційного оскарження. Право на касаційне оскарження.

Порядок та строки розгляду справи у касаційній інстанції.

Рішення, які приймаються судом касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.

Поняття та значення перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Строк та порядок подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Набрання вироком законної сили та порядок звернення його до виконання.

Значення та види угод в кримінальному провадженні.

Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх.

Провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру.

114. Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

115. Засади та форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

116. Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.

117. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ»

Нормативні акти

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.

4. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

5. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.

6. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.

7. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. − 456 с.

8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

9. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189

10. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 225.

11. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306

12. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

13. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

14. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст. 256.

15. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 134.

16. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

17. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

18. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

19. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. - Ст. 360.

20. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Вісник прокуратури України. – 1999. – №1. – С. 103-126.

21. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

22. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

23. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст. 529.

24. Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 серпня.

25. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

26. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

27. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 04 жовтня 2003 р. № 1155.

28. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС України від 14 квітня 2004 р. №400.

29. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів у сфері економіки: Наказ МВС України від 8 вересня 2005 р. № 760.

30. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України в розкритті і розслідуванні вчинених злочинів: Наказ МВС України від 8 вересня 2005 р. № 777.

31. Про організацію діяльності органів досудового слідства МВС України: Наказ МВС України від 31 березня 2008 р. № 160.

32. Про затвердження положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 24 вересня 2010 р. № 456.

33. Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів ОВС України: Наказ МВС України від 15 червня 2011 р. № 336.

34. Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів: наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, Міністерства оборони України, Державної митної служби країни, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної судової адміністрації України від 25 травня 2010 №21/135/281/240/499/354/367/159/69.

35. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції): затверджена наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним судом України, Державною судовою адміністрацією України 27серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125.

36. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

37. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

38. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 06.04.2011 р. №383/2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

39. Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

40. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. №4 гн. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

41. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

Спеціальна література

1. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред. С.Я. Фурси. − К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. − Кн. 1. – 315 с.

2. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: Монографія / І.В. Басиста. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2011. – 500 с.

3. Бахин В.П. Материалы к изучению практики борьбы с преступностью / В.П. Бахин, Н.С. Карпов. – К., 2007. – 489 с.

4. Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії / О.В. Баулін, Н.С. Карпов. – К.: НАВСУ, “Охорона праці”, 2001. – 232 с.

5. Березняк В.С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія / В.С. Березняк, В.М. Тертишник. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

6. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія / О.В. Верхогляд-Герасименко. – Харків.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

7.Гаюр І.Й.Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09)/ НАВС. – Київ, 2011. – 20 с.

8. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Ю.М. Грошевий, С. М. Стахівський. − К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.

9. Грошевий Ю.М. Деякі проблеми кримінально-процесуальної теорії / Ю.М. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. - Х.: Право, 2004. - №3(38) – С. 34-39.

10. Кримінальний процес України. Підручник. За редакцією професора Ю.М. Грошевого та доцента В.М. Хотенця. – Х. : Право 2000. - 480 с.

11. Гультай М.М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України: стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду та апеляційного провадження: Монографія / М.М. Гультай. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 231 с.

12. Джига М.В., Баулін О.В., Лук`янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні / М.В. Джига, О.В. Баулін, С.І. Лук`янець, С.М. Стахівський. – К., 1999. – 156 с.

13. Дізнання в органах внутрішніх справ. Навч.-метод. посібник / Ю.І. Азаров, О.В. Бугаков, Н.І. Щегель. – К.: КНУВС, 2007.

14. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія / О. М. Дроздов – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

15. Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: Монографія / А.П. Запотоцький, Д.О. Савицький. – К.: БМК, 2011. – 220 с.

16. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: наук.-практ. Коментар / Я.П. Зейкан. – 4-те вид. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.

17. Зеленський С.М. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний посібник / С.М. Зеленський, С.П. Назаренко, Д.П. Письменний. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.

18. Зеленецкий В.С. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел / В.С. Зеленецкий, В.Ю. Кузьминова. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. – 236 с.

19. Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження: Практ. посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; За заг. ред. В.Г. Фатхутдінова. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

20. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с.

21. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.

22. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія / О.В. Капліна. – Харків: Право, 2008. – 296 с.

23. Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: Монографія / Н.С. Карпов. − К.: КНУВС, 2007. – 522 с.

24. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Монографія / М.О. Карпенко. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2009. – 240 с.

25. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.

26. Кримінальний процес: Підручник / Ю.М. Грошевой, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та інш.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

27. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.

28. Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ін. – К.: Правова єдність, 2010. – 373 с.

29. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

30. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія / Т.В. Корчева. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

31. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.

32. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст]/ [Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.

33. Кучинська О.П. Кримінальний процес України: Навч. посібник / О.П. Кучинська, О.А. Кучинська. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.

34. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. Посібник / О.П. Кучинська. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

35. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник / Л. М. Лобойко. – К.: Істина, 2005. – 405 с.

36. Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право: Курс лекций. Учеб. Пособие / Л.Н. Лобойко. – Х.: Одиссей, 2007. – 457 с.

37. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: Монографія / Т.О. Лоскутов. – Дніпропетровськ: «Ліра ЛТД», 2011. – 164 с.

38. Ляш А.О. Кримінальний процес (Особлива частина): Навчальний посібник для дистанційного навчання / А.О. Ляш. – К.: Університет “Україна”, 2006. – 470 с.

39. Маляренко В.Т., Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник / В.Т. Маляренко, Є. Г. Коваленко. - 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

40. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика: Монографія / В.Т. Маляренко. − К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 544 с.

41. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства / В.Т. Маляренко . – К., 2000. – 320 с.

42. Мірошніков І.Ю Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія / І. Ю. Мірошніков. –Харків: Право, 2007. – 192 с.

43. Миколенко А.И. Законы Украины «О прокуратуре», «О милиции», «Об адвокатуре»: Комментарии. Издание четвертое, исправл. и дополнен. / А.И. Миколенко, А.Н. Миколенко. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 304 с.

44. Миколенко О.М. Правове забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, як гарантія захисту прав та інтересів людини / О.М. Миколенко // Збірник тез доповідей. Матеріали конференції. - Том 3.- Запоріжжя, 2005. – С. 108-110.

45. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник / А.В. Молдован. - 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.

46. Молдован А.В. Кримінальний процес України: Навч. посібник / А.В. Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013.- 368 с.

47. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Підручник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – К.: Юридична думка, 2008. – 548 с.

48. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: Монографія / О.І. Пашинін. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 164 с.

49. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія / М.А. Погорецький. − Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.

50. Письменний Д.П. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів: Навч. посібник / Д.П. Письменний, О.Є. Омельченко. – К., 2005. – 158 с.

51. Письменний Д.П. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: Монографія / Д.П. Письменний, В.М. Федченко. – Дніпропетровськ, 2006. – 204 с.

52. Поповченко О.І. Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи, досвід / О.І. Поповченко, Д.О. Савицький, Н.С. Карпов, О.В. Баулін. – К.: Семенко Сергій, 2004. – 213 с.

53. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.

54. Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: Матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 224 с.

55. Рожнова В.В., Азаров Ю.І., Заїка С.О. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, С.О. Заїка. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 260 с.

56. Сізінцова Ю.Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування: навч. посібник / Ю.Ю. Сізінцова. – К.: Дакор, 2010. – 128с.

57. Смоков С.М. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві / С.М. Смоков, К.Г. Горелкіна. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.

58. Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: Монографія / С.В. Слінько. – Х.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. – 270 с.

59. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168 с.

60. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія / І.І. Статіва. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

61. Строгович М.С. Избранные труды в 3-х томах. Том 1: Проблемы общей теории права / М.С. Строгович; отв. ред. С. Н. Братусь Т. 1. – М. : Наука, 1990. – 304 с.

62. Строгович М.С. Избранные труды в 3-х томах. Том 2: Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве / М.С. Строгович; отв. ред. В. М. Савицкий. — М. : Наука, 1992. — 277 с.

63. Строгович М.С. Избранные труды в 3-х томах. Том 3: Теория судебных доказательств / М.С. Строгович; отв. ред. и авт. вступ. ст. А. М. Ларин. — М.: Наука, 1991. — 297 с.

64. Строгович М.С. Деятельность адвокатов в качестве защитников обвиняемых / М.С. Строгович // Советское государство и право. - № 8. – 1981. – С. 88- 96.

65. Татаров О.Ю Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) [Текст]: [монографія] / О.Ю. Татаров. – Донецьк: ТОВ ВПП ПРОМІНЬ, 2012. – 640 с.

66. Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: Монографія / І.А. Тітко. – Х.: Право, 2010. – 216 с.

67. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посібник / Л.Д. Удалова. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2010. – 160 с.

68. Удалова Л.Д. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник / Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, О.В. Шпотаківська. – К.: КНТ, 2010. – 360 с.

69. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник / Л.Д. Удалова, І.В. Паризький. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.

70. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина / М.І. Хавронюк. – К.: Літера, 2008. –384 с.

71. Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія / А.П. Черненко. – Дніпропетровськ, 2005. – 216 с.

72. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія / О.Г. Яновська.– К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

1. Відомості Верховної Ради України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Голос України.

4. Офіційний вісник України.

5. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України.

6. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

7. http://www.kmu.gov.ua –офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

8. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

9. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в Україні

10. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

11. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.

12. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ.

13. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

14. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

15. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні.

16. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України.

17. http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

18. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

19. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України.

20. http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури “Правознавець”.

21. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

 

 

 

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 197; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.71 (0.047 с.)