Змістовий модуль 2 «Основні інститути 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 2 «Основні інститутиКримінального провадження» (Теми 4 - 9)

ТЕМА 5. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ

Лекція (2 години).

Поняття, сутність і значення кримінального процесуального доказування. Загальні положення теорії доказів та доказового права. Елементи кримінального процесуального доказування. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні. Процес доказування та його суб’єкти. Обов’язок доказування у кримінальному процесі. Поняття доказів та їх класифікація. Властивості доказів. Поняття та види процесуальних джерел доказів. Характеристика показань. Показання з чужих слів. Характеристика речових доказів, строки і порядок їх зберігання. Характеристика документів. Вирішення питання про речові докази і документи. Характеристика висновку експерта.

 

Практичне заняття (4 годин)

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

 

Заняття 1 (2 години).

1. Загальні положення теорії доказів та доказового права.

2. Поняття та елементи кримінального процесуального доказування.

3. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні.

4. Процес доказування. Способи збирання, перевірки і оцінки доказів та їх процесуальних джерел.

5. Суб’єкти та обов’язок доказування у кримінальному процесі.

 

Заняття 2 (2 години)

1. Поняття доказів та їх класифікація.

2. Властивості доказів: належність, достовірність, допустимість та достатність доказів. Умови визнання доказів недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі.

3. Характеристика показань. Показання з чужих слів.

4. Характеристика речових доказів, строки і порядок їх зберігання.

5. Характеристика документів.

6. Характеристика висновку експерта.

 

Теми рефератів для розгляду на практичному занятті

1. Наслідки перебільшення або зменшення меж доказування.

2. Особливості доказування на різних стадіях кримінального процесу.

3. Показання підозрюваного та обвинуваченого їх різновиди.

4. Вирішення питання про речові докази і документи у кримінальному провадженні.

5. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

 

ІІ. ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

Задача 1. Соломін підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Викликаний для допиту як свідок батько підозрюваного Соломін відмовився давати показання про відомі йому обставини вчинення злочину сином.

Які дії слідчого при зазначених вище обставинах?

Задача 2. Власов, Петров та Чемченко вчинили п’ять розбійних нападів з метою заволодіння матеріальними цінностями в промтоварних магазинах. Діючи за попередньою змовою, вони, під’їжджали до магазину на автомобілі «Жигулі», який належав Чемченко, і, пограючи сторожу обрізом мисливської рушниці, зв’язували його, після чого зламували запори. Із магазина співучасники, як правило, розкрадали найцінніші речі та завантажували їх в автомобіль, після чого Чемченко відвозив украдене до себе додому.

Під час обшуку у Власова в сараї було знайдено та вилучено обріз мисливської рушниці з дванадцятьма патронами. У квартирі Петрова слідчим були знайдені ломик «фомка», відмички та зв’язки ключів. За місцем проживання Чемченка були вилучені лише деякі з украдених товарів, так як більшість з них він встиг реалізувати. Під час обшуку у Чемченко був описаний та вилучений його власний автомобіль «Жигулі».

Визначте вид речових доказів, виявлених під час обшуків, і їх долю після вирішення справи. Який порядок приєднання до кримінальної справи виявлених при обшуку предметів?

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (4 години)

1. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав і свобод людини.

2. Достовірність доказів.

3. Належний суб’єкт отримання доказів.

4. Співвідношення пізнання та кримінально процесуального доказування.

5. Обов’язок доказування.

 

Джерела рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - Ст. 88.

3. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини (04.11.1950) // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13. – С. 270.

4. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46, № 11. – Ст. 417, Ст. 51.

5. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 41 -42, 43, 44 – 45. – Ст. 529.

7. Про прокуратуру: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 11. - Ст. 75.

8. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2014. - № 47. - Ст. 2051.

9. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції): затверджена наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним судом України, Державною судовою адміністрацією України 27серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125.

 

Спеціальна література

1. Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі: наук.-практ. посібн. / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2007. – 270 с.

2. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

4. Кримінальний процес України: навчальний посібник / В. В. Назаров. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2013. – 488 с.

5. Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-правового доказування: монографія / С. М. Стахівський. – К.: НАВСУ, 205. – 271 с.

6. Шумило М. Є. Непрямі докази в кримінальному процесі України: монографія / М. Є. Шумило. – Х.: СПД ФО Брові О.В., 2012. – 206 с.

7. Шумило М. Є. Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критично переосмислити ідеології нормативної моделі / М. Є. Шумило // Вісник Верховного Суду України. – 2013. - № 2 (150). – С. 40 – 48.

8. Верхогляд О. Особливості регулювання порядку вирішення питання про речові докази у кримінальному судочинстві / О. Верхогляд // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – Вип. 3 (58). – С. 258 – 267.

9. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: монографія / А. П. Запотоцький, Д. Ю. Савицький. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 220 с.

10. Стахівський С. М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі / С. М. Стахівський. – К., 1996. – 24 с.

ТЕМА 6. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Лекція (4 години).

Поняття, ознаки та види заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Поняття та система запобіжних заходів. Мета та підстави їх застосування. Процесуальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. Особисте зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава. Тримання під вартою. Поняття та види затримання. Строки затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

 

Практичне заняття (4 годин)

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

Заняття 1 (2 години).

1. Поняття та ознаки заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Класифікація заходів забезпечення кримінального провадження.

4. Загальна характеристика інших заходів забезпечення кримінального провадження.

 

Заняття 2 (2 години).

1. Поняття та система запобіжних заходів, як різновиду заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Мета та підстави застосування запобіжних заходів.

3. Процесуальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.

4. Загальна характеристика запобіжних заходів: особисте зобов’язання, особиста порука, домашній арешт, застава, тримання під вартою.

5. Поняття та види затримання. Строки затримання.

6. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 178; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.032 с.)