ТОП 10:

ТЕМА № 1. Поняття та сутність кримінального процесуЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

ТЕМА № 1. Поняття та сутність кримінального процесу

Поняття кримінального процесу. Завдання кримінального провадження. Поняття стадії кримінального процесу. Система кримінального процесу України. Кримінально-процесуальні функції: поняття та види. Кримінально-процесуальна форма. Кримінально-процесуальні гарантії.

 

ТЕМА № 2. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії

Поняття кримінально-процесуального права, його предмет і методи. Джерела кримінально-процесуального права. Рішення Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини як джерела кримінально-процесуального права. Система кримінально-процесуального права. Поняття, структура і види кримінально-процесуальних норм. Кримінально-процесуальні інститути. Кримінально-процесуальні правовідносини: об’єкт, суб’єкти, зміст. Зв’язок кримінально-процесуального права з іншими галузями права та суміжними галузями знань.Система кримінально-процесуального законодавства. Роль Конституції та міжнародно-правових угод, ратифікованих Україною, у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності. Кримінально-процесуальний кодекс України, його зміст і структура. Дія кримінально-процесуального закону в просторі, часі та за колом осіб. Вплив роз’яснень Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, відомчих нормативних актів на регулювання кримінально-процесуальної діяльності.

Стан та перспективи реформування кримінально-процесуального законодавства України.

 

ТЕМА № 3. Засади кримінального провадження

Поняття, сутність та значення засад кримінального провадження. Конституція України і засади кримінального провадження.

Процесуальна характеристика засад кримінального провадження:

1) верховенство права;

2) законність;

3) рівність перед законом і судом;

4) повага до людської гідності;

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;

7) таємниця спілкування;

8) невтручання у приватне життя;

9) недоторканність права власності;

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї;

12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;

13) забезпечення права на захист;

14) доступ до правосуддя та обов‘язковість судових рішень;

15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

16) безпосередність дослідження показань, речей і документів;

17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;

18) публічність;

19) диспозитивність;

20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;

21) розумність строків;

22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

 

ТЕМА № 4. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження

Поняття суб’єктів кримінального провадження та їх класифікація. Суд (суддя) у кримінальному провадженні та його повноваження. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні. Повноваження прокурора на різних стадіях кримінального провадження. Порядок його призначення та заміни. Органи досудового розслідування. Керівник органу досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування. Оперативні підрозділи. Їх повноваження. Підстави для відводу прокурора, слідчого.

Потерпілий і його представник Їх процесуальний статус.

Сторона захисту у кримінальному провадженні. Підозрюваний, обвинувачений. Виправданий, засуджений. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Їх процесуальний статус. Захисник. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Обов'язки захисника. Залучення захисника. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням. Підтвердження повноважень захисника. Договір із захисником. Обов'язкова участь захисника. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії. Відмова від захисника або його заміна. Інші учасники кримінального провадження.

Інші учасники кримінального провадження. Заявник. Підстави, умови і значення розгляду цивільного позову під час кримінального провадження. Цивільний позивач. Цивільний відповідач. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. Законний представник цивільного позивача. Свідок. Перекладач. Експерт. Спеціаліст. Їх процесуальний статус. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Їх повноваження. Підстави для відводу захисника, представника. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання.

Заява про відвід. Порядок вирішення питання про відвід. Наслідки відводу слідчого судді, судді. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача.

Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження.

 

ТЕМА № 5. Докази і доказування в кримінальному провадженні

Теорія доказів та її значення в кримінальному провадженні.

Поняття доказів. Їх належність та допустимість. Недопустимість доказів. Визнання доказів недопустимими. Значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів. Достовірність і достатність доказів. Поняття і зміст процесу доказування.

Поняття доказування у кримінальному провадженні. Предмет і межі доказування. Суб'єкти доказування. Обов'язок доказування. Презумпція невинуватості і обов’язок доказування. Способи збирання доказів. Перевірка та оцінка доказів як елементи процесу доказування. Класифікація доказів та її практичне значення. Поняття джерел доказів у кримінальному провадженні та їх види.

Показання. З'ясування достовірності показань свідка. Показання з чужих слів. Види показань підозрюваного і обвинуваченого. Особливості перевірки та оцінки показань потерпілого, свідка, підозрюваного і обвинуваченого.

Речові докази і документи. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про них. Форми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

Висновок експерта як джерело доказів. Зміст висновку експерта.

Тема 6. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. Повідомлення

Форми фіксування кримінального провадження. Протокол. Додатки до протоколів. Підготовка протоколу та додатка. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Процесуальні рішення. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні. Зміст повідомлення.

 

ТЕМА № 7. Процесуальні строки і судові витрати

Поняття процесуальних строків. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом. Обчислення процесуальних строків. Додержання процесуальних строків. Поновлення процесуального строку.

Види процесуальних витрат. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. Витрати на правову допомогу. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів. Витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей і документів. Розподіл процесуальних витрат. Визначення розміру процесуальних витрат. Рішення щодо процесуальних витрат.

 

ТЕМА № 8. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов

Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому. Цивільний позов у кримінальному провадженні. Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.

ТЕМА 16. Арешт майна

Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна. Розгляд клопотання про арешт майна. Вирішення питання про арешт майна. Скасування арешту майна. Виконання ухвали про арешт майна.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

 

ТЕМА 18.Загальні положення досудового розслідування

Початок досудового розслідування. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків. Поняття та види підслідності. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Місце проведення досудового розслідування. Строки досудового розслідування. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

 

ТЕМА 26. Судовий розгляд

Загальні положення судового розгляду. Строки і загальний порядок судового розгляду. Незмінність складу суду. Запасний суддя. Головуючий у судовому засіданні. Безперервність судового розгляду. Наслідки неприбуття обвинуваченого. Наслідки неприбуття прокурора і захисника. Наслідки неприбуття потерпілого. Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача їх представників. Наслідки неприбуття свідка, спеціаліста, перекладача і експерта. Право перебувати в залі судового засідання. Обов'язки присутніх у залі судового засідання. Заходи до порушників порядку судового засідання. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді. Проведення експертизи за ухвалою суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового провадження. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового провадження.

Межі судового розгляду. Визначення меж судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

Процедура судового розгляду. Відкриття судового засідання. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу. Повідомлення про права і обов'язки. Заборона присутності свідків у залі судового засідання. Початок судового розгляду. Роз'яснення обвинуваченому суті обвинувачення. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження. Допит обвинуваченого. Допит свідка. Допит потерпілого. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого. Пред'явлення для впізнання. Допит експерта в суді Дослідження речових доказів. Дослідження документів. Дослідження звуко- і відеозаписів. Консультації та роз'яснення спеціаліста. Огляд на місці. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати. Останнє слово обвинуваченого. Вихід суду для ухвалення вироку. Таємниця наради суддів. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

 

ТЕМА 27. Судові рішення

Поняття та види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Зміст ухвали. Види вироків. Зміст вироку. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. Звільнення обвинуваченого з-під варти. Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна обвинуваченого. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз'яснення судового рішення.

 

ТЕМА 39. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні

Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій. Процесуальні дії під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Строк звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Строк законного затримання особи. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України.

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

ТЕМА № 1. Поняття та сутність кримінального процесу

Поняття кримінального процесу. Завдання кримінального провадження. Поняття стадії кримінального процесу. Система кримінального процесу України. Кримінально-процесуальні функції: поняття та види. Кримінально-процесуальна форма. Кримінально-процесуальні гарантії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.009 с.)