Про проходження виробничої практики (в, у)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про проходження виробничої практики (в, у)НаціональнИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

 

З В І Т

Про проходження виробничої практики (в, у)

________________________________________________________________

(назва державного органу, підприємства, установи, організації)

 

студента (ки) IV курсу, групи __________

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник практики від державного

органу, підприємства установи,

організації. ____________ _________ _____________

оцінка (прописом) (підпис) (П.І.Б.)

М.П. .

Керівник практики

від Національного університету

ДПС України ____________ _________ _____________

оцінка (прописом) (підпис) (П.І.Б.)

 

 

Ірпінь –2015


Реєстраційний № __ _________ ___________ __________________

(дата) (підпис) (П.І.Б.)

Результати перевірки ___________ ___________ _________________

(до захисту, (підпис) (П.І.Б.)

на доопрацювання)

 

Результати захисту ___________ ____________ _________________

(оцінка) (підпис) (П.І.Б.)

ВСТУП………………………………………………………………………….7

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ………………………………………...10

1.1. Загальна характеристика Департаменту персоналу…………………….10

1.2. Завдання та функції Державної фіскальної служби України…………..18

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ……………………………………………………..33

2.1. Структура Державної фіскальної служби України…………………….33

2.2. Правовий статус Державної фіскальної служби України ……………...68

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ДЕПАРТАМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ…………………………………………………………………..73

3.1 Нормативно-правова база по охороні праці;………………………………73

3.2 Організація протипожежної безпеки……………………………………….76

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..78

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….81

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….82

 

ВСТУП

 

 

Інстенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіх

елементів системи оподаткування. З’являються нові податки, механізми їх

обчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів влади

різноманітних рівнів і компетенцій. З’являється податкова міліція,

принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольно-ревізійні управління. Подібні зміни пов’язані з необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що викликане бурхливим зростанням і якісним перетворенням податкових важелів.

Діяльність котролюючих органів пов’язана з наглядом з боку держави за

виконанням платником податків своїх зобов’язань перед державою з повного і своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Проте туди не завжди надходять кошти в тій кількості, на яку розраховували при плануванні бюджету, і було б не правильним бачити в цьому тільки правопорушення, невиконання платником своїх обов’язків. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків і правомірного обходу податку.

В основу правомірного обходу податку лежать шляхи і можливості

несплати податку, надані законодавцем, тобто обумовлені недосконалістю

законодавства. В даномму випадку платинк податку використовує прогалини законодавства, що пов’язані як із недосконалістю податкових норм, їх закріпленням, так і з ситуаціями, коли законодавець надає платнику право вибору або межі, в рамках яких останній може обрати найбільш вигідний для себе варіант.

Правомірний обход податку доповнюється відхиленням від сплати податку, що являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень. Зміст цих правопорушень полягає в неналежному виконанні зобов’язань платника перед бюджетом.

Залежно від характеру поведінки і діяльності суб’єктів податкових

правовідносин можна виділити:

. Правомірний обхід податку – правомірне уникнення сплати податку за

рахунок недосконалості або можливостей, закладених законодавством.

. Ухилення від сплати податку – правопорушення, що складається із

невиконання або неналежного виконання платником своїх обов’язків

по сплаті податку.

. Стягнення надлишкових сум податків – умисні дії робітникіів

податкових органів по не обгрунтованому стягненню сум податкових

платежів із платиників. Якщо в першому та другому випадках дії засновані на активній ролі платника податків (у правомірному обході в межах діючих податкових норм і у порушенні їх при ухиленні від податків в формі податкових проступків або злочинів), то в третьому випадку активна діяльність характерна для податкового органу, здійснюючого свої повноваження з порушенням законодавства.

 

Примус у галузі оподаткування являє собою систему заходів, що

застосовуються уповноваженими органами по відношенню до осіб при порушенні ними обов’язків по сплаті податку і притягненню до відповідальності при вчиненні податкового правопорушення.

 

Заходи податкового примусу характеризуються певними ознаками :

 

. Регулються нормами фінансового права, а також адміністративно-

процесуальними.

. Застосовуються по відношенню юридичних і фізичних осіб.

. Використовуються для забезпечення надходжень податкових платежів.

. Припускають застосування фінансових санкцій, заходів адміністративного і кримінального покарання.

. Припускають позасудове застосування заходів податкового примусу.

. Податковий примус поєднує стягнення податкових платежів і стягненя

податків.

Реалізація примусув сфері оподаткування здійснюється

попереджувальними, припиняючими і відновлюючими заходами. Попередження здійснюється державними органами, контролюючими правильність обчислення і внеснення податків. Припинення пов’язане уже з впливом на платників, що здійснюється юридичне владними (припиненя операцій, ліквідація підприємства, вилучення документів). Відновлювані заходи пов’язані з відшкодуванням збитків, завданих податковим правопорушенням. При цьому особливості застосування штрафів пені включають і ті суми, які були б одержані бюджетом при своєчасному надходженні та використанні податків і платежів.

Формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах

визначення потреби у фахівцях для Міндоходів, планування обсягів державного замовлення для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб у підвідомчих навчальних закладах Міндоходів, навчальних закладах Міносвіти, Нацдержслужби;

визначення потреби у квоті для сільської молоді – для навчання на денній формі та обсягів підготовки працівників – для навчання на заочній формі у підвідомчих навчальних закладах;

підготовка та надання до Мінекономрозвитку у встановленому порядку пропозицій щодо формування проекту державного замовлення на підготовку фахівців і науково-педагогічних кадрів для державних потреб, на підвищення кваліфікації у поточному році та прогнозні показники обсягів державного замовлення на наступні роки.

Головне управління власної безпеки

Основними завданнями ГУВБ є:

- Забезпечення у Міндоходів та його територіальних органах безпеки діяльності, а також державних службовців та працівників від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням ними службових обов’язків;

- Здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у Міндоходів, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

- Проведення в межах наданих законом повноважень оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та заходів щодо відшкодування завданих державі збитків.

Департамент правової роботи

Основні функції Департаменту правової роботи:

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

Основними завданнями Департаменту та, відповідно, покладеними на нього функціями є:

організація особистого прийому громадян посадовими особами Міндоходів та розгляду звернень громадян;

забезпечення доступу до публічної інформації;

організація та контроль за наданням адміністративних послуг;

впровадження системи управління якістю;

методичне супроводження надання адміністративних, інформаційних та консультаційних послуг та діяльності Центрів обслуговування платників податків;

організація діловодства та контроль з розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації.

Департамент погашення заборгованостей

НаціональнИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

 

З В І Т

Про проходження виробничої практики (в, у)

________________________________________________________________

(назва державного органу, підприємства, установи, організації)

 

студента (ки) IV курсу, групи __________

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник практики від державного

органу, підприємства установи,

організації. ____________ _________ _____________

оцінка (прописом) (підпис) (П.І.Б.)

М.П. .

Керівник практики

від Національного університету

ДПС України ____________ _________ _____________

оцінка (прописом) (підпис) (П.І.Б.)

 

 

Ірпінь –2015


Реєстраційний № __ _________ ___________ __________________

(дата) (підпис) (П.І.Б.)

Результати перевірки ___________ ___________ _________________

(до захисту, (підпис) (П.І.Б.)

на доопрацювання)

 

Результати захисту ___________ ____________ _________________

(оцінка) (підпис) (П.І.Б.)

ВСТУП………………………………………………………………………….7

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ………………………………………...10

1.1. Загальна характеристика Департаменту персоналу…………………….10

1.2. Завдання та функції Державної фіскальної служби України…………..18

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ……………………………………………………..33

2.1. Структура Державної фіскальної служби України…………………….33

2.2. Правовий статус Державної фіскальної служби України ……………...68

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ДЕПАРТАМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ…………………………………………………………………..73

3.1 Нормативно-правова база по охороні праці;………………………………73

3.2 Організація протипожежної безпеки……………………………………….76

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..78

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….81

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….82

 

ВСТУП

 

 

Інстенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіх

елементів системи оподаткування. З’являються нові податки, механізми їх

обчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів влади

різноманітних рівнів і компетенцій. З’являється податкова міліція,

принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольно-ревізійні управління. Подібні зміни пов’язані з необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що викликане бурхливим зростанням і якісним перетворенням податкових важелів.

Діяльність котролюючих органів пов’язана з наглядом з боку держави за

виконанням платником податків своїх зобов’язань перед державою з повного і своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Проте туди не завжди надходять кошти в тій кількості, на яку розраховували при плануванні бюджету, і було б не правильним бачити в цьому тільки правопорушення, невиконання платником своїх обов’язків. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків і правомірного обходу податку.

В основу правомірного обходу податку лежать шляхи і можливості

несплати податку, надані законодавцем, тобто обумовлені недосконалістю

законодавства. В даномму випадку платинк податку використовує прогалини законодавства, що пов’язані як із недосконалістю податкових норм, їх закріпленням, так і з ситуаціями, коли законодавець надає платнику право вибору або межі, в рамках яких останній може обрати найбільш вигідний для себе варіант.

Правомірний обход податку доповнюється відхиленням від сплати податку, що являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень. Зміст цих правопорушень полягає в неналежному виконанні зобов’язань платника перед бюджетом.

Залежно від характеру поведінки і діяльності суб’єктів податкових

правовідносин можна виділити:

. Правомірний обхід податку – правомірне уникнення сплати податку за

рахунок недосконалості або можливостей, закладених законодавством.

. Ухилення від сплати податку – правопорушення, що складається із

невиконання або неналежного виконання платником своїх обов’язків

по сплаті податку.

. Стягнення надлишкових сум податків – умисні дії робітникіів

податкових органів по не обгрунтованому стягненню сум податкових

платежів із платиників. Якщо в першому та другому випадках дії засновані на активній ролі платника податків (у правомірному обході в межах діючих податкових норм і у порушенні їх при ухиленні від податків в формі податкових проступків або злочинів), то в третьому випадку активна діяльність характерна для податкового органу, здійснюючого свої повноваження з порушенням законодавства.

 

Примус у галузі оподаткування являє собою систему заходів, що

застосовуються уповноваженими органами по відношенню до осіб при порушенні ними обов’язків по сплаті податку і притягненню до відповідальності при вчиненні податкового правопорушення.

 

Заходи податкового примусу характеризуються певними ознаками :

 

. Регулються нормами фінансового права, а також адміністративно-

процесуальними.

. Застосовуються по відношенню юридичних і фізичних осіб.

. Використовуються для забезпечення надходжень податкових платежів.

. Припускають застосування фінансових санкцій, заходів адміністративного і кримінального покарання.

. Припускають позасудове застосування заходів податкового примусу.

. Податковий примус поєднує стягнення податкових платежів і стягненя

податків.

Реалізація примусув сфері оподаткування здійснюється

попереджувальними, припиняючими і відновлюючими заходами. Попередження здійснюється державними органами, контролюючими правильність обчислення і внеснення податків. Припинення пов’язане уже з впливом на платників, що здійснюється юридичне владними (припиненя операцій, ліквідація підприємства, вилучення документів). Відновлювані заходи пов’язані з відшкодуванням збитків, завданих податковим правопорушенням. При цьому особливості застосування штрафів пені включають і ті суми, які були б одержані бюджетом при своєчасному надходженні та використанні податків і платежів.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.013 с.)