РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПАРТАМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПАРТАМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ1.1. Загальна характеристика Департаменту персоналу

Начало формы

Основними завданнями Департаменту є:

організація та координація роботи підрозділів по роботі з персоналом органів Міндоходів із реалізації заходів і завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами та розпорядчими документами;

-забезпечення добору і розстановки кадрів системи органів Міндоходів, які відносяться до номенклатури Міндоходів;

-організація роботи з системної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників системи органів Міндоходів;

-формування державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

-аналітична робота в частині розгляду скарг громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади та народних депутатів України з питань правомірності дій посадових осіб територіальних органів Міндоходів та підготовка за їх результатами довідок, висновків, іншої інформації;

-здійснення заходів щодо нормотворчої діяльності з питань проходження служби в органах Міндоходів;

Департамент виконує такі функції:

-Здійснення добору кадрів в апарат Міндоходів та на керівні посади в територіальних органах, підвідомчих установах, формування кадрового резерву на відповідні посади, організація роботи з підготовки, перепідготовки кваліфікації працівників Міндоходів:

-розробка кадрової стратегії Міндоходів на період 2013-2017 рр. метою побудови високоефективної системи управління персоналом;

-розробка кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади та працівників апарату Міндоходів;

-організація роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади. Здійснення відповідно до Закону України „Про державну службу” комплектування структурних підрозділів апарату Міндоходів керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації, підготовка проектів наказів про їх призначення;

-вивчення обґрунтованості і доцільності пропозицій, які надходять від територіальних органів Міндоходів, про призначення (переміщення, звільнення) керівних працівників територіальних органів Міндоходів, посади яких віднесені до номенклатури Міндоходів;

-організація роботи відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ щодо добору начальницького складу оперативних підрозділів, слідчих підрозділів фінансових розслідувань, підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів на посади номенклатури Міндоходів, вивчення пропозицій, які надходять від структурних підрозділів та підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів Міндоходів та Національного університету державної податкової служби України (далі – НУ ДПСУ), про прийом, призначення, переміщення та звільнення працівників;

-розробка проектів організаційно-розпорядчих документів, положень, інструкцій, які регламентують питання добору, розстановки та підготовки кадрів, проходження служби, права і пільги, а також інші питання роботи з персоналом; підготовка збірників нормативних документів, методичних посібників та рекомендацій щодо роботи з персоналом;

підготовка документів:

- до Адміністрації Президента України про нагородження відзнаками Президента працівників органів Міндоходів;

- до Верховної Ради України, Кабміну тощо про нагородження відзнаками працівників органів Міндоходів; щодо проведення роботи із здійснення нагородження працівників органів Міндоходів та установ, які належать до сфери управління Міндоходів (далі – підвідомчі установи);

-контроль за своєчасним поданням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівниками органів Міндоходів, складання звітів з цього питання до органів державної влади;

здійснення реєстрації та обліку наказів: з кадрових питань апарату Міндоходів і територіальних органів Міндоходів та про відрядження в межах України та за кордон апарату Міндоходів;

обчислення стажу, необхідного для нарахування винагороди за вислугу років, стажу державної служби працівників апарату Міндоходів, організація прийняття Присяги державними службовцями, контроль за порядком присвоєння рангів та спеціальних звань, надання роз’яснень з питань проходження публічної служби;

контроль за дотриманням граничного віку перебування на державній службі працівниками апарату ;

-контроль за дотриманням граничного віку перебування на службі осіб начальницького складу оперативних підрозділів, слідчих підрозділів фінансових розслідувань, підрозділів внутрішньої безпеки , а також участь у підготовці пропозицій та організаційно-розпорядчих документів щодо подовження відповідно до законодавства терміну їх перебування на службі;

-аналіз кадрового забезпечення , забезпечення обліку кадрів, здійснення заходів для поліпшення складу і раціональної розстановки кадрів. Підготовка доповідних записок з питань роботи із кадрами;

-вивчення професійних, фахових, ділових, моральних якостей керівних працівників апарату та його територіальних органів. Внесення керівництву Міндоходів пропозицій щодо формування кадрового резерву на заміщення посад, наданих керівниками структурних підрозділів апарату Міндоходів та його територіальних органів;

щорічна підготовка та подання до Нацдержслужби кадрового резерву фахівців на посади, які відносяться до І - ІІІ категорій, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабміном, та їх анкетних даних;

розробка та внесення керівництву Міндоходів пропозицій щодо удосконалення структури підрозділів по роботі з персоналом у апараті Міндоходів та його територіальних органах;

організація соціальної роботи з працівниками оперативних підрозділів, слідчих підрозділів фінансових розслідувань, підрозділів внутрішньої безпеки, які звільнені зі служби, пенсіонерами оперативних підрозділів, слідчих підрозділів фінансових розслідувань, підрозділів внутрішньої безпеки, у тому числі учасниками бойових дій, ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідами війни, ветеранами війни, військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, членами сімей загиблих працівників податкової міліції, оформлення та видача документів, що підтверджують право на пільги;

взаємодія з установами Пенсійного фонду України щодо призначення та перерахунку пенсій і допомог, а також соціальних виплат пенсіонерам податкової міліції;

організація контролю за виконанням заходів щодо зміцнення дисципліни і законності територіальними органами Міндоходів;

участь у розгляді матеріалів та підготовці проектів наказів про застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) за порушення трудової (службової) дисципліни. Розгляд матеріалів про дострокове зняття дисциплінарних стягнень з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат працівників, посади яких відносяться до номенклатури Міндоходів;

організація та контроль за роботою щодо ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, що належать до сфери управління Міндоходів;

організація роботи і здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників апарату Міндоходів та його територіальних органів шляхом проведення навчання за професійними програмами, за програмами тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів;

супроводження навчальних закладів, наукових установ та закладів післядипломної освіти, які належать до сфери управління Міндоходів, у частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

участь у заходах спільно з відповідними структурними підрозділами Міндоходів щодо забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями з питань професійної підготовки посадових осіб апарату Міндоходів та його територіальних органів;

перевірка стану роботи з кадрами в навчальних закладах, які належать до сфери управління Міндоходів (далі – підвідомчі навчальні заклади), надання практичної та методичної допомоги;

організація підвищення кваліфікації посадових осіб апарату Міндоходів та його територіальних органів за кордоном та в Україні у рамках міжнародного співробітництва;

координація діяльності підвідомчих навчальних закладів Міндоходів та здійснення взаємодії з навчальними закладами іншого галузевого підпорядкування з питань професійної підготовки працівників;

-проведення атестації викладачів підвідомчих навчальних закладів I – IІ рівнів акредитації;

-організація і контроль стажування викладачів у структурних підрозділах апарату Міндоходів та його територіальних органах;

-організація контролю за підготовкою фахівців на денній та заочній формах навчання у підвідомчих навчальних закладах, за проведенням практичної підготовки студентів;

-проведення комплексу робіт з питань працевлаштування молодих фахівців;

-організація і здійснення роботи за договірними взаємовідносинами з навчальними закладами України з питань підвищення кваліфікації кадрів Міндоходів;

-організація і здійснення роботи щодо призначення академічних, соціальних та інших стипендій: Президента України, Верховної Ради України, Кабміну студентам та аспірантам підвідомчих навчальних закладів;

підготовка матеріалів для укладання контрактів з керівниками підвідомчих навчальних закладів;

підготовка і надання матеріалів з питань підготовки та підвищення кваліфікації працівників Міндоходів та його територіальних органів Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, Мінфіну, Кабміну, Нацдержслужбі, органам статистики за встановленими формами;

проведення за дорученням керівництва Міндоходів відповідно до законодавства України службових перевірок та розслідувань за фактами надзвичайних подій і порушень дисципліни та законності, що сталися за участі працівників Міндоходів та його територіальних органів, а також при розгляді повідомлень, що надійшли до територіальних органів Міндоходів, про порушення, скоєні працівниками Міндоходів;

контроль за здійсненням заходів щодо підвищення професійного рівня працівників структурних підрозділів Міндоходів (економічне навчання);

координація діяльності територіальних органів Міндоходів з питань професійного навчання без відриву від роботи;

формування відповідно до потреб Міндоходів та його територіальних органів щорічного плану підвищення кваліфікації;

організація та проведення оцінки якості підготовки молодих фахівців підвідомчих вищих навчальних закладів;

складання відповідно до чинного законодавства графіків щорічних відпусток начальників головних управлінь Міндоходів, їх узагальнення та підготовка проектів наказів за всіма видами відпусток.

Формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах

визначення потреби у фахівцях для Міндоходів, планування обсягів державного замовлення для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб у підвідомчих навчальних закладах Міндоходів, навчальних закладах Міносвіти, Нацдержслужби;

визначення потреби у квоті для сільської молоді – для навчання на денній формі та обсягів підготовки працівників – для навчання на заочній формі у підвідомчих навчальних закладах;

підготовка та надання до Мінекономрозвитку у встановленому порядку пропозицій щодо формування проекту державного замовлення на підготовку фахівців і науково-педагогічних кадрів для державних потреб, на підвищення кваліфікації у поточному році та прогнозні показники обсягів державного замовлення на наступні роки.

Встановлення правил поведінки посадових осіб Міндоходів та контроль за їх виконанням

розробка правил поведінки посадових осіб Міндоходів та його територіальних органів;

здійснення контролю за дотриманням правил поведінки посадовими особами Міндоходів та його територіальних органів та правил внутрішнього трудового розпорядку;

організація вивчення посадовими особами Міндоходів та його територіальних органів встановлених правил поведінки в системі професійного навчання та під час підвищення кваліфікації у підвідомчих навчальних закладах Міндоходів.

 

1.2. Завдання та функції Державної фіскальної служби України

Основні завдання ДФС:

1) реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування:

Основні завдання ДФС:

1) реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування:

державної податкової політики;

державної політики у сфері державної митної справи;

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів;

державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску;

державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

 

ДФС відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру фінансів;

2) розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну з питань, що належать до сфери діяльності ДФС;

3) розробляє форми податкових декларацій (розрахунків), звітності та інших документів;

4) здійснює адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску в порядку, встановленому законом, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і відповідних позабюджетних фондів;

5) контролює своєчасність подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску, митних та інших платежів;

6) здійснює контроль за дотриманням податкового і митного законодавства, законодавства щодо трансфертного ціноутворення, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого законом покладено на ДФС;

7) здійснює облік платників податків та єдиного внеску, осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;

8) забезпечує ведення обліку податків і зборів, платежів;

9) здійснює диференціацію платників податків;

10) вирішує відповідно до Митного кодексу України питання щодо реалізації компромісу;

11) здійснює застосування адміністративного арешту (арешту) майна платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у банках, фінансових санкцій до платників єдиного внеску;

12) здійснює погашення податкового боргу платників податків, а також стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску з платників єдиного внеску;

13) проводить роботу з відстрочення, розстрочення та реструктуризації грошових зобов'язань та/або податкового боргу, погоджує з Мінфіном рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань платників податків чи податкового боргу на строк, що виходить за межі одного бюджетного періоду, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, списання безнадійного податкового боргу;

14) ініціює застосування до платників податків та платників єдиного внеску судових процедур банкрутства;

15) здійснює ведення митної статистики та Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

16) здійснює контроль за:

дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;

застосуванням відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України і після завершення операцій митного контролю та митного оформлення;

правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до закону, а також за правильністю визначення країни походження та класифікації згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) товарів, що переміщуються через митний кордон України;

17) забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими;

18) вживає заходів до захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів;

19) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства з питань державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання в межах повноважень, передбачених законом;

20) проводить верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України та здійснює у випадках, установлених міжнародними договорами, видачу сертифікатів про походження;

21) готує пропозиції щодо прогнозу доходів бюджетів і надходжень єдиного внеску з урахуванням прогнозу макроекономічних показників і тенденцій розвитку світової економіки;

22) здійснює ліцензування митної брокерської діяльності, діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, з оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

23) надає повноваження на провадження діяльності з надання митним органам фінансових гарантій забезпечення сплати митних платежів;

24) здійснює у випадках, передбачених законом, провадження у справах про порушення митних правил та у справах про адміністративні правопорушення;

25) здійснює кінологічне забезпечення діяльності ДФС;

26) провадить дослідження і експертну діяльність у податковій та митній сферах;

27) здійснює разом з митними органами іноземних держав заходи щодо вдосконалення процедури пропуску через державний кордон України товарів і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення;

28) впроваджує спрощені митні процедури відповідно до законодавства та сприяє створенню відповідних умов для полегшення торгівлі, сприяє транзиту, збільшенню товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

29) проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою визначення форм і обсягів митного та податкового контролю;

30) здійснює контроль за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем, до митних органів призначення;

31) застосовує та контролює процедури використання гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодіє з гарантами;

32) здійснює стягнення коштів у разі невиконання забезпечених фінансовою гарантією зобов'язань із сплати митних платежів;

33) надає консультації відповідно до Податкового та Митного кодексів України, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску;

34) проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, за погодженням з Мінфіном затверджує узагальнюючі податкові консультації;

35) забезпечує розвиток, здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, організовує впровадження електронних сервісів для суб'єктів господарювання;

36) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення реєстрів, банків та баз даних, а також забезпечує ведення реєстру страхувальників єдиного внеску;

37) взаємодіє та здійснює обмін інформацією з органами державної влади, державними органами іноземних держав, міжнародними договорами України;

38) надає дозволи на відкриття та експлуатацію митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу, видачу сертифікатів уповноваженого економічного оператора;

39) бере в установленому порядку участь у наданні послуг електронного цифрового підпису;

40) звертається до суду у випадках, передбачених законом;

41) проводить аналіз надходження податків і зборів, інших платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", вивчає вплив макроекономічних показників і змін законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

42) подає Мінфіну на основі макроекономічних показників та тенденцій розвитку світової економіки пропозиції щодо визначення прогнозних (індикативних) показників доходів державного бюджету для складення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

43) запобігає та протидіє контрабанді та порушенням митних правил на митній території України;

44) виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди та інших правопорушень у сфері державної митної справи, вживає заходів до їх усунення;

45) збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення законодавства у сфері митної справи, за результатами прогнозує тенденції розвитку негативних процесів;

46) проводить облік, зберігання, оцінку вилученого, прийнятого на зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна, а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та розпорядження ним;

47) здійснює допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року;

48) здійснює допущення дорожніх транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними печатками і пломбами;

49) складає звітність щодо стану розрахунків платників податків із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності ДФС;

50) організовує роботу, пов'язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

51) здійснює контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечує міжгалузеву координацію у цій сфері;

52) здійснює контроль за прийняттям декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальненням відомостей, зазначених у таких деклараціях, для організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку;

53) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затверджує норми втрат та виходу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, порядок їх розроблення і застосування;

54) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

55) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

56) отримує і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері, приймає щодо них передбачені законом рішення;

57) виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, а також встановлює місцезнаходження платників податків, опитує їх засновників, посадових осіб;

58) провадить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, а також вживає заходів до відшкодування завданих державі збитків;

59) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах;

60) вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

61) вживає заходів контролю за ціноутворенням під час операцій між пов'язаними особами та зовнішньоекономічних операцій з резидентами країн із низьким рівнем оподаткування;

62) виявляє причини та умови, що призвели до вчинення кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, вживає заходів до їх усунення;

63) отримує від органів, що здійснюють державний фінансовий контроль, матеріали ревізій та іншу інформацію в разі виявлення фактів порушення законодавства;

64) проводить роботу, пов'язану з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

65) забезпечує у ДФС та її територіальних органах безпеку діяльності, а також державних службовців та працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

66) організовує роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави, та з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого, конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства;

67) проводить роботу із стягнення заборгованості із суб'єктів господарювання за кредитами та позиками, залученими державою або під державні гарантії;

68) застосовує санкції за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС;

69) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, погашення заборгованості з інших платежів, що віднесені до компетенції ДФС;

70) організовує ведення обліку технічних засобів фіксування проведення готівкових розрахунків;

71) організовує проведення перевірок щодо дотримання встановлених законом строків здійснення розрахунків в іноземній валюті, готівкових розрахунків та наявності ліцензій;

72) здійснює контроль за дотриманням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;

73) здійснює контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

74) здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

75) забезпечує здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також контролю за переміщенням культурних цінностей у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України;

76) здійснює розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю ДФС;

77) формує інформаційну політику ДФС та її територіальних органів;

78) оприлюднює на єдиному веб-порталі та в офіційному друкованому виданні ДФС акти та інші офіційні документи з питань, що належать до її компетенції;

79) виступає засновником засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції ДФС;

80) здійснює контроль та забезпечує надання допомоги у стягненні податкового боргу та недоїмки з єдиного внеску в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

81) вживає заходів до спорудження, облаштування, утримання і проведення ремонту пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України;

82) здійснює прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ДФС;

83) здійснює внутрішній контроль та внутрішній аудит за дотриманням вимог законодавства і виконанням службових, посадових обов'язків у ДФС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

84) організовує науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, є засновником навчальних закладів та науково-дослідних установ;

85) здійснює управління об'єктами державної власності;

86) укладає в установленому порядку міжвідомчі договори з митними та податковими органами іноземних держав, проводить в межах повноважень, передбачених законом, переговори та консультаційну роботу з підготовки міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції ДФС, готує пропозиції щодо укладення таких договорів, а також припинення та/або зупинення їх дії;

87) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до її компетенції, у тому числі шляхом надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні та розслідуванні порушень законодавства з питань державної митної справи, на підставі міжнародних угод;

88) проводить відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку), у тому числі після проведення митного контролю та митного оформлення;

89) здійснює державний експортний контроль під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів;

90) проводить контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій;

91) здійснює контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, за наявністю торгових патентів;

92) застосовує до фінансових установ, які не подали відповідним територіальним органам ДФС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДФС про взяття рахунка на облік у ДФС, фінансові (штрафні) санкції в установлених Податковим кодексом України розмірах;

93) здійснює інші повноваження, визначені законом.

ДФС з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДФС, її територіальних органах;

2) здійснює добір кадрів в апарат ДФС та на керівні посади в територіальні органи, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату ДФС, її територіальних органів;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДФС та її територіальних органах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, мобілізаційну підготовку та мобілізаційну готовність органів і установ;

6) організовує свою роботу і роботу територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

7) надає територіальним органам ДФС методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить перевірку стану такої роботи;

8) координує та контролює діяльність своїх територіальних органів та організовує їх взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування;

9) забезпечує згідно із законодавством надання державним органам інформації з реєстрів, банків та баз даних ДФС;

10) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС та інформує її про свою роботу;

11) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.039 с.)