РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

 

2.1. Структура Державної фіскальної служби України

Відповідно до вказаних функцій структура вищої ланки побудована за функціональними напрямами діяльності – блоками, в яких концентрується виконання певної функції. Виділено сім таких блоків, кожний з яких очолює Голова ДФС, його заступники або директори департаментів. Розглянемо їх склад та напрями діяльності.

На функціональний блок методологічної та законотворчої роботи щодо справляння податків покладається розробка інструктивних матеріалів з усіх видів податків і податкових платежів, проектів законодавчих актів з питань оподаткування, вивчення світового досвіду організації податкової та митної систем і податкової справи, здійснення міжнародних зв’язків із податковими службами країн світу. Вказана діяльність є виключною прерогативою вищої ланки, оскільки саме тут формуються напрями податкової та митної політик.

Функціональний блок організації контрольної роботи податкових адміністрацій здійснює безпосереднє керівництво роботою місцевих податкових органів щодо здійснення документальних перевірок щодо правильності нарахування і справляння податків, податкових і неподаткових платежів за єдиною методологічною основою, а також щодо контролю за валютними операціями.

Функціональний блок економічного аналізу та внутрівідомчого контролю займається питаннями методології економічного аналізу в галузях народного господарства, аналізує виконання доходної частини бюджетів, перевіряє стан виконавської дисципліни та стан по справлянню податків в територіальних органах ДФС.

Підрозділи функціонального блоку програмного забезпечення та оперативної звітності проводять роботу щодо розробки програмного та інформаційного забезпечення органів ДФС всіх рівнів.

У самостійний функціональний блок виділено Головне слідче управління фінансових розслідувань та Департамент податкового та митного аудиту. Тут вирішуються питання збору, аналізу й оцінки інформації про суб’єктів підприємницької діяльності, які ухиляються від сплати податків, організується та проводиться оперативно-слідча робота. Розробляються і реалізуються заходи щодо виявлення і припинення порушень податкового законодавства, які містять ознаки злочину. Забезпечуються безпека діяльності податкових адміністрацій і інспекцій і координація взаємодії з правоохоронними органами. Даний блок складається з головного управління податкової міліції та управління по боротьбі з корупцією.

Крім зазначених функціональних блоків, до складу ДФС входить блок, що об’єднує забезпечуючі служби: Департамент інфраструктури, Департамент організаційного супроводження, Координаційно-моніторинговий департамент, Департамент персоналу, Департамент відомчого контролю та внутрішнього аудиту.

Структурні підрозділи Державної фіскальної служби

1.Департамент забезпечення діяльності служби. Основні функції:

- Організаційне забезпечення діяльності Міністра (заступників Міністра) та забезпечення оперативної взаємодії Міністра (заступників Міністра) із структурними підрозділами та територіальними органами Міндоходів та органами державної влади;

-Консультативно-аналітичне забезпечення діяльності Міністра;

- Протокольне забезпечення заходів за участю Міністра (заступників Міністра).

2. Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації.

Основним завданням Департаменту охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації є організація, здійснення та контроль заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в апараті Міндоходів та його територіальних органах.

3. Департамент інфраструктури.

Основними завданнями Департаменту є:

- документаційне забезпечення діяльності апарату Міндоходів, встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Міндоходів, в територіальних органах, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

- організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- здійснення прогнозування планування видатків на матеріально-технічне забезпечення та розвиток діяльності Міндоходів;

- організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для центрального апарату Міндоходів, а у виключних випадках – для потреб митниць з метою забезпечення безперебійного виконання ними функцій з митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

- здійснює в межах визначених чинним законодавством контроль за матеріально-технічною діяльністю апарату Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих підприємств, організацій, установ;

- забезпечує безперебійне централізоване забезпечення автотранспортними послугами апарату Міндоходів (в т.ч. спеціальними (спеціалізованими) транспортними засобами для потреб податкової міліції);

- здійснення мобілізаційної підготовки, мобілізації та контроль за здійсненням цих заходів;

- здійснення відповідно до законодавства управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міндоходів;

- здійснення нагляду за охороною праці в апараті Міндоходів, його територіальних органів, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління;

- здійснення заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в апараті Міндоходів, територіальних органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління, та на територіях, де вони розташовані;

- визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів діяльності у сфері забезпечення Міндоходів засобами зв’язку та контролю їх використання;

- надання методичної та практичної допомоги територіальним органам, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Міндоходів в організації роботи , проведення перевірки її стану.

Департамент виконує такі функції:

- Загальне діловодство.

- Здійснення електронного обміну службовими документами.

- Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів і методологія.

- Організація та забезпечення державних закупівель.

- Матеріально-технічне забезпечення.

- Господарське забезпечення.

- Транспортне забезпечення.

- Управління технічними системами митного контролю.

- Матеріально-технічний розвиток Міндоходів та його територіальних органів.

- Забезпечення функціонування засобів зв’язку та телекомунікації.

- Забезпечення протипожежної безпеки, мобілізаційної підготовки, мобілізації, цивільного захисту і охорони праці та контроль за здійсненням цих заходів.

 

 

4.Департамент персоналу.

Основними завданнями Департаменту є:

організація та координація роботи підрозділів по роботі з персоналом органів Міндоходів із реалізації заходів і завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами та розпорядчими документами;

забезпечення добору і розстановки кадрів системи органів Міндоходів, які відносяться до номенклатури Міндоходів;

організація роботи з системної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників системи органів Міндоходів;

формування державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

аналітична робота в частині розгляду скарг громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади та народних депутатів України з питань правомірності дій посадових осіб територіальних органів Міндоходів та підготовка за їх результатами довідок, висновків, іншої інформації;

здійснення заходів щодо нормотворчої діяльності з питань проходження служби в органах Міндоходів;

Департамент виконує такі функції:

Здійснення добору кадрів в апарат Міндоходів та на керівні посади в територіальних органах, підвідомчих установах, формування кадрового резерву на відповідні посади, організація роботи з підготовки, перепідготовки кваліфікації працівників Міндоходів:

розробка кадрової стратегії Міндоходів на період 2013-2017 рр. метою побудови високоефективної системи управління персоналом;

розробка кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади та працівників апарату Міндоходів;

організація роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади. Здійснення відповідно до Закону України „Про державну службу” комплектування структурних підрозділів апарату Міндоходів керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації, підготовка проектів наказів про їх призначення;

вивчення обґрунтованості і доцільності пропозицій, які надходять від територіальних органів Міндоходів, про призначення (переміщення, звільнення) керівних працівників територіальних органів Міндоходів, посади яких віднесені до номенклатури Міндоходів;

організація роботи відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ щодо добору начальницького складу оперативних підрозділів, слідчих підрозділів фінансових розслідувань, підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів на посади номенклатури Міндоходів, вивчення пропозицій, які надходять від структурних підрозділів та підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів Міндоходів та Національного університету державної податкової служби України (далі – НУ ДПСУ), про прийом, призначення, переміщення та звільнення працівників;

розробка проектів організаційно-розпорядчих документів, положень, інструкцій, які регламентують питання добору, розстановки та підготовки кадрів, проходження служби, права і пільги, а також інші питання роботи з персоналом; підготовка збірників нормативних документів, методичних посібників та рекомендацій щодо роботи з персоналом;

підготовка документів:

- до Адміністрації Президента України про нагородження відзнаками Президента працівників органів Міндоходів;

- до Верховної Ради України, Кабміну тощо про нагородження відзнаками працівників органів Міндоходів;

щодо проведення роботи із здійснення нагородження працівників органів Міндоходів та установ, які належать до сфери управління Міндоходів (далі – підвідомчі установи);

контроль за своєчасним поданням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівниками органів Міндоходів, складання звітів з цього питання до органів державної влади;

здійснення реєстрації та обліку наказів: з кадрових питань апарату Міндоходів і територіальних органів Міндоходів та про відрядження в межах України та за кордон апарату Міндоходів;

обчислення стажу, необхідного для нарахування винагороди за вислугу років, стажу державної служби працівників апарату Міндоходів, організація прийняття Присяги державними службовцями, контроль за порядком присвоєння рангів та спеціальних звань, надання роз’яснень з питань проходження публічної служби;

контроль за дотриманням граничного віку перебування на державній службі працівниками апарату Міндоходів;

контроль за дотриманням граничного віку перебування на службі осіб начальницького складу оперативних підрозділів, слідчих підрозділів фінансових розслідувань, підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів, а також участь у підготовці пропозицій та організаційно-розпорядчих документів щодо подовження відповідно до законодавства терміну їх перебування на службі;

аналіз кадрового забезпечення Міндоходів, забезпечення обліку кадрів, здійснення заходів для поліпшення складу і раціональної розстановки кадрів. Підготовка доповідних записок з питань роботи із кадрами;

вивчення професійних, фахових, ділових, моральних якостей керівних працівників апарату Міндоходів та його територіальних органів. Внесення керівництву Міндоходів пропозицій щодо формування кадрового резерву на заміщення посад, наданих керівниками структурних підрозділів апарату Міндоходів та його територіальних органів;

щорічна підготовка та подання до Нацдержслужби кадрового резерву фахівців на посади, які відносяться до І - ІІІ категорій, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабміном, та їх анкетних даних;

розробка та внесення керівництву Міндоходів пропозицій щодо удосконалення структури підрозділів по роботі з персоналом у апараті Міндоходів та його територіальних органах;

організація соціальної роботи з працівниками оперативних підрозділів, слідчих підрозділів фінансових розслідувань, підрозділів внутрішньої безпеки, які звільнені зі служби, пенсіонерами оперативних підрозділів, слідчих підрозділів фінансових розслідувань, підрозділів внутрішньої безпеки, у тому числі учасниками бойових дій, ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідами війни, ветеранами війни, військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, членами сімей загиблих працівників податкової міліції, оформлення та видача документів, що підтверджують право на пільги;

взаємодія з установами Пенсійного фонду України щодо призначення та перерахунку пенсій і допомог, а також соціальних виплат пенсіонерам податкової міліції;

організація контролю за виконанням заходів щодо зміцнення дисципліни і законності територіальними органами Міндоходів;

участь у розгляді матеріалів та підготовці проектів наказів про застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) за порушення трудової (службової) дисципліни. Розгляд матеріалів про дострокове зняття дисциплінарних стягнень з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат працівників, посади яких відносяться до номенклатури Міндоходів;

організація та контроль за роботою щодо ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, що належать до сфери управління Міндоходів;

організація роботи і здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників апарату Міндоходів та його територіальних органів шляхом проведення навчання за професійними програмами, за програмами тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів;

супроводження навчальних закладів, наукових установ та закладів післядипломної освіти, які належать до сфери управління Міндоходів, у частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

участь у заходах спільно з відповідними структурними підрозділами Міндоходів щодо забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями з питань професійної підготовки посадових осіб апарату Міндоходів та його територіальних органів;

перевірка стану роботи з кадрами в навчальних закладах, які належать до сфери управління Міндоходів (далі – підвідомчі навчальні заклади), надання практичної та методичної допомоги;

організація підвищення кваліфікації посадових осіб апарату Міндоходів та його територіальних органів за кордоном та в Україні у рамках міжнародного співробітництва;

координація діяльності підвідомчих навчальних закладів Міндоходів та здійснення взаємодії з навчальними закладами іншого галузевого підпорядкування з питань професійної підготовки працівників;

проведення атестації викладачів підвідомчих навчальних закладів I – IІ рівнів акредитації;

організація і контроль стажування викладачів у структурних підрозділах апарату Міндоходів та його територіальних органах;

організація контролю за підготовкою фахівців на денній та заочній формах навчання у підвідомчих навчальних закладах, за проведенням практичної підготовки студентів;

проведення комплексу робіт з питань працевлаштування молодих фахівців;

організація і здійснення роботи за договірними взаємовідносинами з навчальними закладами України з питань підвищення кваліфікації кадрів Міндоходів;

організація і здійснення роботи щодо призначення академічних, соціальних та інших стипендій: Президента України, Верховної Ради України, Кабміну студентам та аспірантам підвідомчих навчальних закладів;

підготовка матеріалів для укладання контрактів з керівниками підвідомчих навчальних закладів;

підготовка і надання матеріалів з питань підготовки та підвищення кваліфікації працівників Міндоходів та його територіальних органів Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, Мінфіну, Кабміну, Нацдержслужбі, органам статистики за встановленими формами;

проведення за дорученням керівництва Міндоходів відповідно до законодавства України службових перевірок та розслідувань за фактами надзвичайних подій і порушень дисципліни та законності, що сталися за участі працівників Міндоходів та його територіальних органів, а також при розгляді повідомлень, що надійшли до територіальних органів Міндоходів, про порушення, скоєні працівниками Міндоходів;

контроль за здійсненням заходів щодо підвищення професійного рівня працівників структурних підрозділів Міндоходів (економічне навчання);

координація діяльності територіальних органів Міндоходів з питань професійного навчання без відриву від роботи;

формування відповідно до потреб Міндоходів та його територіальних органів щорічного плану підвищення кваліфікації;

організація та проведення оцінки якості підготовки молодих фахівців підвідомчих вищих навчальних закладів;

складання відповідно до чинного законодавства графіків щорічних відпусток начальників головних управлінь Міндоходів, їх узагальнення та підготовка проектів наказів за всіма видами відпусток.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 405; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)