Правовий статус Державної митної служби УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правовий статус Державної митної служби України 

Як визначено у новому МК України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи охоплює: завдання, функції, повноваження, що передбачені безпосередньо нормативними актами. Ними визначена і структура цих органів. Розглянемо їх більш детально. Зокрема, „Положенням про Державну митну службу України” [22] від 18 липня 2007 р. №940 визначено що цей державний орган має спеціальний статус і його діяльність спрямовується і координується КМУ через Міністра фінансів. У своїй діяльності вона керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами ВР і КМ України зазначеним Положенням, наказами Мінфіну та іншими нормативно-правовими актами.

Держмитслужба впроваджує з урахуванням результатів застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, і міжнародної практики провадження діяльності у галузі митної справи сучасні методи роботи митної служби, проводить роботу з гармонізації законодавства з питань митної справи з міжнародними стандартами, розробляє та подає КМ України пропозиції щодо його вдосконалення.

Основними завданнями Держмитслужби є:

– участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в галузі митної справи;

– забезпечення захисту економічних інтересів України;

– виконання вимог законодавства з питань митної справи, здійснення контролю за додержанням таких вимог митними органами,

– спеціалізованими митними установами та організаціями, юридичними і фізичними особами;

– організація і забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

– забезпечення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

– забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено відповідно до законодавства на митні органи, у разі ввезення (пересилання) товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вивезення (пересилання) з митної території України;

– застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення дотримання передбачених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України;

– організація та проведення у межах своїх повноважень боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил;

– здійснення разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;

– сприяння у межах своїх повноважень захисту прав споживачів товарів;

– здійснення контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів і транспортних засобів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та виконують інші операції з такими товарами;

– забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі митної справи та виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, що укладені в установленому законом порядку.

Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;

2) організовує взаємодію митних органів з іншими органами виконавчої влади, які здійснюють передбачені законодавством види державного контролю товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю на митній території України;

3) вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходів до:

– недопущення незаконного вивезення за кордон культурних

– цінностей;

– недопущення переміщення через митний кордон України товарів,

– які не відповідають вимогам якості та безпеки, а також контрафактних товарів;

– запобігання контрабанді, порушенням митних правил та їх припинення;

4) провадить дізнання у кримінальних справах про контрабанду, здійснює провадження в адміністративних справах про порушення митних правил та контролює проведення такої роботи регіональними митницями, митницями;

5) веде митну статистику, визначає відповідно до міжнародних норм методологічні засади митної статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної статистики;

6) забезпечує функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби;

7) здійснює контроль за:

– своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких відповідно до законодавства покладено на митні органи;

– правильністю визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України;

– правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України;

8) проводить верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України;

9) забезпечує ведення Української класифікації товарів ЗЕД;

10) вживає заходів до погашення податкових зобов'язань чи податкового боргу;

11) розробляє та впроваджує за рахунок бюджетних коштів, передбачених для утримання митної служби, сучасні технології здійснення митного контролю і митного оформлення, нові види митного забезпечення, засобів ідентифікації товарів і транспортних засобів, здійснює контроль за їх застосуванням митними органами;

12) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у митній службі;

13) реалізує у межах своїх повноважень державну кадрову політику, організовує та забезпечує проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби;

14) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо запобігання та протидії проявам корупції, хабарництва та інших службових зловживань у митній службі;

15) бере участь у підготовці проектів програм розвитку митної справи, соціального захисту працівників митної служби;

16) створює, реорганізує та ліквідує за погодженням з Мінфіном регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації;

17) організовує роботу із спорудження, облаштування, утримання і проведення ремонту пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон;

18) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

19) видає документи, необхідні для провадження діяльності митного брокера, митного перевізника, відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі, погоджує питання щодо відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів, веде облік виданих митними органами документів, необхідних для відкриття та експлуатації складів тимчасового зберігання, здійснює контроль за діяльністю зазначених суб'єктів;

20) вирішує питання, пов'язані з гарантуванням доставки товарів, які перебувають під митним контролем, до митних органів призначення, організовує контроль за доставкою зазначених товарів до митних органів призначення, взаємодіє з митними перевізниками, об'єднаннями митних перевізників, експедиторів, незалежними фінансовими посередниками, страховими організаціями та фінансово-кредитними установами;

21) організовує та контролює діяльність митних органів з питань ведення обліку розташованих у зоні їх діяльності суб'єктів ЗЕД;

22) проводить перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

23) здійснює внутрішній фінансовий контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, зберіганням державного майна, достовірністю ведення бухгалтерського обліку в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях;

24) забезпечує гласність у діяльності митної служби, інформує в установленому законодавством порядку суб'єктів ЗЕД та громадян з питань митної справи, встановлює та підтримує офіційні відносини консультативного характеру із суб'єктами ЗЕД;

25) укладає в установленому порядку міжвідомчі договори з митними органами інших держав, проводить у межах своїх повноважень

переговори та консультаційну роботу з підготовки міжнародних договорів з питань митної справи, готує пропозиції щодо укладення таких договорів, а також припинення та/або зупинення їх дії;

26) здійснює разом з митними органами інших держав заходи щодо удосконалення процедури пропуску через державний кордон товарів і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення;

27) забезпечує взаємодію митних органів з іншими органами виконавчої влади та митними органами інших держав, надсилає відповідно до укладених договорів митним органам таких держав запити щодо проведення перевірки документів, поданих суб'єктами ЗЕД при митному оформленні, забезпечує виконання міжнародних договорів України про взаємну допомогу в митних справах;

28) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

Держмитслужба має право:

– залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до участі у виконанні завдань, що належать до її компетенції;

– укладати меморандуми із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності з метою вдосконалення митного контролю;

– представляти КМ України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів України;

– одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

– скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

Держмитслужба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними органами інших держав. Для реалізації цих завдань вона наділена правом нормотворчості і зокрема у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. Окрім того, у разі потреби разом з іншими

центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні нормативно-правові акти. Разом з тим, проекти нормативно-правових актів Служби погоджуються з Міністром фінансів. Нормативно-правові акти Служби, у тому числі видані разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Служби, прийняті у межах її повноважень, обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

Більш детально структура ДМСУ на відміну від попереднього МК України де це було встановлене у ст. 9 визначається положенням. Зокрема, п.12 „Положенням про Державну митну службу України” визначено, що структуру Служби затверджує Міністр фінансів. До неї відносяться: Голова ДМСУ та його заступники, Управління власної безпеки та контролю, Управління організації митного контролю, Управління нетарифного регулювання, Управління по організації боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, Фінансово-економічне управління, Управління бухгалтерського обліку та звітності, Митно-тарифне управління, Управління номенклатури та верифікації, Управління статистики, Управління кадрами, Правове управління, Управління міждержавних зв’язків, Управління захисту прав інтелектуальної власності, Управління справами, Управління аналізу, прогнозування та зв’язків із громадськістю, Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи.

Держмитслужбу очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади КМ України за поданням Прем'єр-міністра України. Пропозиції останнього щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби вносить Міністр фінансів.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади КМ України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра фінансів.

Голова Держмитслужби:

1) здійснює керівництво Службою і несе персональну відповідальність перед КМ України за виконання покладених на неї завдань;

2) визначає відповідно до законодавства пріоритети і стратегічні напрями роботи Служби;

3) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

4) затверджує програми і плани роботи Держмитслужби;

5) подає Міністрові фінансів звіти про результати діяльності Держмитслужби;

6) представляє Держмитслужбу у відносинах з іншими органами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

7) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держмитслужба;

8) підписує накази Держмитслужби;

9) подає в установленому порядку Мінфіну для внесення на розгляд КМ України розроблені Держмитслужбою проекти законів України, актів Президента України та КМ України;

10) погоджує проекти Законів України, актів Президента України та КМ України з питань, що належать до компетенції Держмитслужби;

11) приймає за погодженням з Мінфіном рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій. Затверджує їх структуру, чисельність та штатні розписи;

12) вносить Міністрові фінансів подання про призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

13) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Держмитслужби, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій, у тому числі керівників самостійних структурних підрозділів Служби і керівників регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій за погодженням з Міністром фінансів;

14) подає на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо визначення структури Служби;

15) утворює Вищу атестаційну комісію Держмитслужби та затверджує її персональний склад;

16) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам митної служби спеціальних звань, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) вносить в установленому законодавством порядку подання щодо відзначення працівників митної служби державними нагородами;

18) затверджує в установленому законодавством порядку кадровий резерв для заміщення посад, призначення на які здійснюється Головою Держмитслужби, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби;

19) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держмитслужби, та обговорення основних напрямів її діяльності у Службі утворюється колегія.

До складу колегії входять Голова Служби (голова колегії), заступники Голови, керівники структурних підрозділів Служби, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій, посадові особи Мінфіну. У разі потреби до складу колегії Служби можуть бути включені в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує і увільняє Голова Держмитслужби. Рішення колегії проводяться в життя наказами Держмитслужби.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів діяльності митної служби, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Держмитслужбі

може утворюватися наукова рада з числа учених та висококваліфікованих спеціалістів. Склад ради та положення про неї затверджуються наказом Держмитслужби.

Граничну чисельність працівників Держмитслужби затверджує КМ України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.012 с.)