Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 

Глобальне спрямування міжнародного співтовариства в умовах глобалізації і інформатизації суспільства гостро проявляється у підсиленні правової охорони інтелектуальної власності. При цьому простежуються два вектори розв’язання проблеми: міжнародний, що здійснюється під впливом економічного тиску на Україну з боку США та інших країн, і внутрішній - здійснюваний відповідно до реального стану економіки та її потреб. Відповідно приймаються нормативні акти, що посилюють охорону права інтелектуальної власності. Досить сказати, що лише в 2001 р. прийнято 15 нормативних актів на рівні закону, що прямо чи опосередковано стосуються охорони інтелектуальної власності. Проблема охорони інтелектуальної власності назріла настільки, що навіть Президент України визнав: «До основних завдань в цій сфері відношу створення в Україні сучасної, узгодженої зі світовими нормами та стандартами національної системи охорони інтелектуальної власності, забезпечення необхідної законодавчої бази. Це надто коштовний товар, щоб бездумно його розтринькувати»

Тому варто визначити чинники механізму охорони:

- комплексність правовідносин у сфері інтелектуальної власності;

- наявність індивідуального інтересу щодо монопольного використання переваг новинок;

- необхідність системного підходу при регулюванні відносин в сфері інтелектуальної власності;

- переважаючий дезінтеграційний підхід до регулювання зазначених відносин;

- при прийнятті нормативних актів не завжди передбачаються наслідки їх прийняття і в більшості це не забезпечується матеріальними і організаційними засобами;

- правозастосовча практика не забезпечує охорону прав інтелектуальної власності.

Охорона прав інтелектуальної власності здійснюється засобами цивільного, кримінального, адміністративного, у тому числі й митного права. Відповідно до ст. 256 МК України митний контроль та митне оформлення товарів, що містять інтелектуальну власність здійснюється у встановленому порядку. Більш детально особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, урегульовано Постановою КМУ № 412 від 28 квітня 2001 р. «Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності».

Власник прав на об’єкт праваінтелектуальної власності, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інтелектуальної власності, має право подати заяву до центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи (ДМСУ) про реєстрацію товару, що містить об’єкт інтелектуальної власності. Цей орган веде реєстр зазначених товарів, що містять об’єкти праваінтелектуальної власності.

Порядок реєстрації товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, включаючи форму заяви власника прав на об’єкт права інтелектуальної власності, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру, визначається КМ України. Після реєстрації відповідного товару у реєстрі митні органи України вживають заходів щодо попередження переміщення через митний кордон України контрафактних товарів[28].

Для забезпечення митного контролю при переміщенні через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, інформація про зареєстровані товари надсилається до усіх митних органів України.

Якщо митний орган на основі даних реєстру товарів, що містять об’єкти праваінтелектуальної власності, який ведеться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, виявляє ознаки того, що товари, пред’явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів. Рішення про призупинення митного оформлення строком на 15 календарних днів із можливістю наступного продовження не більше, ніж на 15 календарних днів, приймає начальник митного органу або особа, що його заміщає.

Не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган повідомляє відповідного власника прав на об’єкт праваінтелектуальної власності про факт переміщення через митний кордон України цих товарів, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу власника прав на об’єкт права інтелектуальної власності. В повідомленні власникові прав на об’єкт праваінтелектуальної власності зазначається про, митне оформлення яких саме товарів призупинене, заявлена декларантом митна вартість цих товарів, найменування та адреса власника зазначених товарів, а також інша необхідна інформація.

Власник прав на об’єкт праваінтелектуальної власності та декларант з дозволу митного органу можуть брати проби і зразки товарів, стосовно яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і направляти їх на експертизу. Копії відповідних експертних висновків подаються митному органові.

Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджена, митний орган в установленому порядку порушує справу про порушення вимог законодавства про інтелектуальну власність і митного законодавства, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються в установленому законом порядку.

Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких приймалося рішення про призупинення митного оформлення, не буде підтверджена, ці товари підлягають митному оформленню звичайним порядком. Відшкодування витрат, пов’язаних з призупиненням митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок власника прав на об’єкт права інтелектуальної власності. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також порядок розпорядження контрафактними товарами після їх конфіскації визначається законом.

При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, митні органи взаємодіють з іншими органами державної влади, уповноваженими у сфері захисту інтелектуальної власності, в порядку, що визначається законодавством України.

 

Розділ 6. Митний контроль на транспорті

 

Загальні положення

 

Певну специфіку має митний контроль на транспорті, що зв’язано із фізичними особливостями транспортних засобів, зокрема наявністю різних технічних та навмисне влаштованих місць для перевезення контрабанди. Особливість правового регулювання митного контролю на транспорті зумовлена значенням транспорту для перевезень товарів та його специфікою. Якщо повністю перевіряти повністю контейнеровоз то така перевірка буде економічно збитковою. Тому стосовно різного виду транспорту встановлені свої особливості здійснення контролю товарів, що ним перевозяться. При тому враховується, що транспортні засоби мають технічні відсіки та інші конструктивні особливості, що використовуються для перевезення контрабанди. Відповідно це потребує особливого підходу до їх огляду.

У МК України ці правовідносини спеціально врегульовані його розділом V. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі. Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:

1) вантажних відправленнях;

2) супроводжуваному багажі;

3) несупроводжуваному багажі;

4) ручній поклажі;

5) міжнародних поштових відправленнях;

6) міжнародних експрес-відправленнях.

Відповідно до ст. 111 МК України транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню. Як і інший контроль та митне оформлення, він переслідує загальну та спеціальну мету. Загальна — забезпечення законності при перетині транспортними засобами митного кордону України. До спеціальної відноситься встановлення правомірності та безпечності самого транспортного засобу та попередження незаконного переміщення товарів.

Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни-власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України. Це надає можливості для співробітництва між митними та іншими органами різних країн, а також іншими державними органами, що виконують функції охорони державного кордону України. Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов’язків.

При регулярному міжнародному сполученні такий контроль здійснюється відповідно до розкладу руху. Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується Міністерством транспорту України за погодженням із ДМСУ та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони державного кордону України. Таке узгодження зумовлено необхідністю раціонального використання державних засобів та коштів. Так, технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з керівникамиінших уповноважених органів виконавчої влади в галузі охорони державного кордону України та відповідних контрольних служб.

З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють службовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов’язків. Відповідно, адміністрації морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій на договірних засадах забезпечують митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв’язку та створюють належні умови для здійснення ними митних процедур.

При тому в залежності від призначення товарів і предметів застосовуються різні режими митного оформлення та контролю. Це перш за все стосується запасів, що призначені для споживання. Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:

1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, незалежно від того, продаються ці товари чи ні;

2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв’язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів;

3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.

Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі встановлених КМ України норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в безліцензійному порядку без декларування та сплати податків та зборів, а понад зазначені норми — у загальному порядку відповідно до заявленого митного режиму.

Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб за умови його використання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.

Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитись (вивозитись) під зобов’язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння податків та зборів. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати спеціальні заходи гарантування. Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитись за межі митної території України (не ввозитись на неї), а з дозволу митного органу бути пред’явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами) або бути знищені під контролем митного органу.

Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитись на митну територію України без справляння податків та зборівта без застосування заходів нетарифного регулювання. Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту). Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України допускається за умови, що ці транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.009 с.)