Національний університет «Одеська юридична академія»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національний університет «Одеська юридична академія»Івано-Франківський факультет

Криміналістична експертиза

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів денної та заочної форм навчання

Івано-Франківського факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»

 

 

 

М. Івано-Франківськ – 2010

 

УДК 343.98

ББК 67.9(4 УКР)62

Б27

 

Басай В.Д. Криміналістична експертиза: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія» / В.Д. Басай, С.О. Ковальчук, В.Д. Юрчишин. – Івано-Франківськ, 2010. – 119 с.

Басай В.Д.,

доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений юрист України, декан, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія»;

Ковальчук С.О.,

кандидат юридичних наук, заступник декана, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія»;

Юрчишин В.Д.,

кандидат юридичних наук, в.о. завідувача, доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія».

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»

Тіщенко Валерій Володимирович

 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Кириченко Олександр Анатолійович

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою

Івано-Франківського факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»

(протокол № 2 від 16 листопада 2010 р.)

 

 

© Івано-Франківський факультет Національного університету «Одеська юридична академія», 2010


ЗМІСТ

Вступ............................................................................................................................4

Тематичні плани навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза»...7

Програма навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза»..............10

Методика проведення семінарських та практичних занять з

навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза».................................15

Плани і завдання до практичних та семінарських занять з

навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза».................................17

Методика самостійної роботи з навчальної дисципліни

«Криміналістична експертиза».............................................................................44

Завдання до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза».............................................................................45

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з

навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза».................................84

Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни

«Криміналістична експертиза» студентів заочної форми навчання.............86

Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза»............88

Тестові завдання з навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза»...............................................................................................................92

Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза»...........................................................................100

Критерії оцінювання знань студентів...............................................................118


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Криміналістична експертиза» призначена для вивчення студентами денної та заочної форм навчання Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», підготовка яких здійснюється за навчальними планами слідчо-прокурорської спеціалізації.

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза» зумовлюється тим, що розвиток науки у минулому та на початку нинішнього століття виступає основою науково-технічного прогресу та виникнення нових знань у різних галузях. Широке та ефективне використання цих знань у ході досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ допомагає розширити сферу застосування наукових методів і технічних засобів при доказуванні у кримінальному судочинстві. Залучення нових даних природничих і технічних наук у ході досудового розслідування та судового розгляду сприяє підвищенню ефективності діяльності слідчого апарату та судів, достовірності кримінально-процесуального пізнання події (або її відсутності) злочину, зміцненню законності та правопорядку у державі.

Вивчення практики використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ свідчить про їх велике значення в одержанні доказів. Це пов’язано з тим, що встановлення у процесі доказування конкретних фактів, пов’язаних з подією злочину, є неможливим без використання даних природничих і технічних наук, які використовуються з метою виявлення, фіксації, дослідження та оцінки доказової інформації. Залучення даних природничих і технічних наук до сфери кримінального процесу здійснюється шляхом проведення експертизи, яка впроваджує у кримінальне судочинство досягнення науки і техніки та одночасно є засобом наукового пояснення і тлумачення фактів. Експертиза підвищує доказову силу матеріалів кримінальної справи і забезпечує встановлення об’єктивної істини.

Розвиток інституту судової експертизи у сучасний період і суттєве розширення її можливостей свідчить, що судова експертиза як вид специфічної діяльності через свій міждисциплінарний характер стала об’єктом наукового знання. Виникла необхідність створення самостійної науки – судової експертології, а також розроблення її загальної теорії на основі систематизації накопичених на сьогодні знань з усіх видів судових експертиз. Взаємодія різноманітних систем наукових знань та розширення форм адаптації їх практикою є об’єктивною закономірністю сьогодення. Інтеграція спеціальних знань в юридичну практику з кожним днем стає все більш розповсюдженим явищем, оскільки кваліфіковане розкриття та успішне розслідування злочинів на сучасному етапі стало неможливим без застосування та використання спеціальних знань.

При розробці програми навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза» враховувалося, що приступаючи до її вивчення, студенти володіють базовими знаннями з навчальних дисциплін «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Цивільний процес», «Адміністративно-процесуальне право», «Господарське процесуальне право». Навчальна дисципліна «Криміналістична експертиза» має тісні функціональні взаємозв’язки з навчальними дисциплінами «Судові та правоохоронні органи України», «Прокуратура України», «Адміністративне право», «Митне право». Окремі положення навчальної дисципліни обумовлені системними зв’язками як з науками антикримінального циклу (зокрема, криміналістикою та кримінологією), так і з іншими науками (зокрема, теорією держави і права, історією держави і права, порівняльним правознавством тощо). Вивчення навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза» передбачає володіння студентами термінологією, категоріями і поняттями вказаних дисциплін, особливо міжнародного, кримінального і кримінально-процесуального права.

Вивчення навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза» передбачає засвоєння студентами системи знань, вмінь і навичок щодо правильного застосування спеціальних знань, у тому числі й щодо призначення та проведення судової експертизи як основної форми їх застосування.

Основними формами навчального процесу з навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза» є лекційні та практичні заняття. Частина тем навчальної дисципліни підлягає їх самостійному опрацюванню студентами. Програма навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза» передбачає виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи. Опанування навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза» передбачає проведення підсумкового контролю знань студентів у формі екзамену.

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза» студенти повинні:

1) знати:

• сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у кримінальному процесі;

• загальну теорію судової експертології (концептуальні основи);

• основи судово-експертної діяльності;

• логіко-психологічні основи експертної діяльності;

• основи інформаційного забезпечення та математизації експертної діяльності;

• систематизацію наукових знань і предметних експертиз у судовій експертології, підстави їх розмежування;

• класифікацію судових експертиз;

• види експертного дослідження;

• порядок складання та вимоги до форми і змісту висновку експерта як документа, що відображає його дослідження;

• порядок оцінки висновку експерта;

• експертні недоліки і помилки;

• основи експертної профілактики та експертного прогнозування;

2) вміти:

• аналізувати норми, які регулюють правовідносини з приводу застосування спеціальних знань, призначення та проведення судової експертизи;

• давати юридичну кваліфікацію діям, що пов’язані з реалізацією правовідносин щодо застосування спеціальних знань, призначення та проведення судової експертизи;

• здійснювати тлумачення базових норм, які регулюють кримінально-процесуальні правовідносини.

Навчальна дисципліна «Криміналістична експертиза» вивчається на денній та заочній формах навчання.

На денній формі навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») навчальна дисципліна вивчається у 9-му семестрі 5-го курсу (всього 54 годин, з яких:

– 36 аудиторних годин, у тому числі 20 лекційних годин і 16 годин семінарських та практичних занять;

– 18 годин самостійної роботи).

На заочній формі навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») навчальна дисципліна вивчається в 11-му семестрі 6-го курсу (всього 60 годин, з яких:

– 12 аудиторних годин, у тому числі 10 лекційних годин і 2 години семінарських та практичних занять;

– 48 годин самостійної роботи).

На заочній формі навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») навчальна дисципліна вивчається в 10-му семестрі 5-го курсу та 11-му семестрі 6-го курсу (всього 54 години, з яких:

– 8 аудиторних годин, у тому числі 6 лекційних годин і 2 години семінарських та практичних занять;

– 46 годин самостійної роботи).

Формами контролю знань, умінь і навичок студентів є:

– залік – на денній формі навчання (ОКР – «спеціаліст») у 9-му семестрі 5-го курсу;

– екзамен – на заочній формі навчання (ОКР – «спеціаліст») в 11-му семестрі 6-го курсу;

– залік – на заочній формі навчання (ОКР – «магістр») у 9-му семестрі 5-го курсу.

Студенти заочної форми навчання (ОКР – «спеціаліст» і ОКР – «магістр») в 11-му семестрі 6-го курсу виконують контрольну роботу з навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза».


ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА»

 

Тематичний план навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза»

для студентів 5-го курсу денної форми навчання (ОКР – «спеціаліст»)

№ теми Семестр і тема Всього годин Аудиторні заняття (год.) Самос-тійна робота
Лекції Семін. (практ.)
«Криміналістична експертиза»
9 семестр
Тема 1. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у кримінальному процесі. Судова експертиза та інші форми використання спеціальних знань
Тема 2. Загальна теорія судової експертології (концептуальні основи)
Тема 3. Судово-експертна діяльність
Тема 4. Логіко-психологічні основи експертної діяльності
Тема 5. Інформаційне забезпечення і математизація експертної діяльності
Тема 6. Систематизація наукових знань і предметних експертиз у судовій експертології, підстави їх розмежування
Тема 7. Сучасні уявлення про класифікацію судових експертиз
Тема 8. Види експертного дослідження
Тема 9. Висновок експерта як документ, що відображає його дослідження: структура і доказове значення
Тема 10. Оцінка висновку експерта
Тема 11. Експертні недоліки та помилки
Тема 12. Експертна профілактика та експертне прогнозування

Тематичний план навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза»

для студентів 6-го курсу заочної форми навчання (ОКР – «спеціаліст»)

№ теми Семестр і тема Всього годин Аудиторні заняття (год.) Самос-тійна робота  
Лекції Семін. (практ.)  
«Криміналістична експертиза»  
11 семестр
Тема 1. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у кримінальному процесі. Судова експертиза та інші форми використання спеціальних знань
Тема 2. Загальна теорія судової експертології (концептуальні основи)
Тема 3. Судово-експертна діяльність
Тема 4. Логіко-психологічні основи експертної діяльності
Тема 5. Інформаційне забезпечення і математизація експертної діяльності
Тема 6. Систематизація наукових знань і предметних експертиз у судовій експертології, підстави їх розмежування
Тема 7. Сучасні уявлення про класифікацію судових експертиз
Тема 8. Види експертного дослідження
Тема 9. Висновок експерта як документ, що відображає його дослідження: структура і доказове значення
Тема 10. Оцінка висновку експерта
Тема 11. Експертні недоліки та помилки
Тема 12. Експертна профілактика та експертне прогнозування

Тематичний план навчальної дисципліни «Криміналістична експертиза»

для студентів 6-го курсу заочної форми навчання (ОКР – «магістр»)

№ теми Семестр і тема Всього годин Аудиторні заняття (год.) Самос-тійна робота
Лекції Семін. (практ.)
«Криміналістична експертиза»
10 семестр
Тема 1. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у кримінальному процесі. Судова експертиза та інші форми використання спеціальних знань
11 семестр
Тема 2. Загальна теорія судової експертології (концептуальні основи)
Тема 3. Судово-експертна діяльність
Тема 4. Логіко-психологічні основи експертної діяльності
Тема 5. Інформаційне забезпечення і математизація експертної діяльності
Тема 6. Систематизація наукових знань і предметних експертиз у судовій експертології, підстави їх розмежування
Тема 7. Сучасні уявлення про класифікацію судових експертиз
Тема 8. Види експертного дослідження
Тема 9. Висновок експерта як документ, що відображає його дослідження: структура і доказове значення
Тема 10. Оцінка висновку експерта
Тема 11. Експертні недоліки та помилки
Тема 12. Експертна профілактика та експертне прогнозуванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.009 с.)