Сучасні уявлення про класифікацію судових експертизМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасні уявлення про класифікацію судових експертиз1. Значення класифікації судової експертизи.

2. Сучасна класифікація судової експертизи.

3. Сутність основної та додаткової експертиз.

4. Сутність комісійної та комплексної судових експертиз.

5. Класи судових експертиз.

6. Види, підвиди та роди судових експертиз.

Теми рефератів:

1. Формування та розвиток генетичної експертизи в Україні.

2. Призначення та проведення комплексної одорологічної експертизи.

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «класифікація судових експертиз», «основна експертиза», «додаткова експертиза», «комісійна експертиза», «комплексна експертиза», «клас судових експертиз», «види судових експертиз», «підвиди судових експертиз», «роди судових експертиз», «кримінологічна експертиза», «науково-правова експертиза», «одорологічна експертиза», «судово-комп’ютерна експертиза», «генетична експертиза».

Контрольні завдання і запитання:

1. Проаналізуйте роди судових експертиз.

2. Обґрунтуйте сутність ідентифікаційних, класифікаційних та ситуалогічних експертиз.

3. Визначте особливості призначення та проведення первинної та повторної судових експертиз у кримінальному процесі.

Нормативні акти:

1. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05

2. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12

3. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4038-12

4. Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержден Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.12.2002 г. № 346 // В кн..: Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы / С. А. Смирнова. – СПб.: Питер, 2004. – [2-е изд., перераб. и доп.] – С. 706-712.

5. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р. за № 705/3145 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0705-98

6. Перелік основних видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України, затверджений наказом міністра юстиції України від 15.07.1997 р. № 285/7-А [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0473-95

7. Перечень видов экспертных исследований, проводимых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации в рамках оценочной деятельности, утвержден Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 28.03.2002 г. № 84 // В кн.: Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы / С. А. Смирнова. – СПб.: Питер, 2004. – [2-е изд., перераб. и доп.] – С. 723-724.

8. Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, утвержден Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.05.2003 г. № 114 // В кн.: Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы / С. А. Смирнова. – СПб.: Питер, 2004. – [2-е изд., перераб. и доп.] – С.800-806.

9. Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: Положення, затверджене наказом Міністра юстиції України від 15.07.1997 р. № 285/7-А «Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0882-05

10. Про призначення та проведення судових експертиз: Інструкція, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0705-98

11. Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3 (5). – С. 3-5.

Спеціальна література:

1. Басай В.Д. Криміналістична одорологія (теоретичні, правові і методичні основи): Монографія / В.Д. Басай. – Івано-Франківськ, 2003. – 502 с.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ ДАНА, Закон и право, 2001. – 837 с.

3. Гончаренко В.И. Классификация наук и судебная экспертиза / В.И. Гончаренко, А.А. Степанова // Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики. Материалы междунар. науч. конф. – М., 2002. – С. 246-250.

4. Експертизи у судовій практиці: Наук.-практ. посіб. / [за заг. ред. В.Г. Гончаренка]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

5. Зинин А.М. Введение в судебную экспертизу / А.М. Зинин, Г.Г. Омельянюк, А.В. Пахомов. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. – 240 с.

6. Каткова Т.В. Судові експертизи (Підстави та процесуальний порядок призначення і провадження, перелік типових питань): Навчальний посібник / Т.В. Каткова, Г.К. Кожевников. – 3-є вид. – Х.: Рубікон, 2003. – 192 с.

7. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н.І. Клименко. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 528 с.

8. Основы судебной экспертизы. – М.: РФЦСЗ МЮ РФ, 1997. – Ч. 1: Общая теория. – 224 с.

9. Погорілко В.Ф. Науково-правова експертиза / В.Ф. Погорілко, В.В. Долежан // Голос України. – 2003. – № 31 (3031). – С. 10.

10. Рудиченко А.И. Классификация и структура решения диагностических экспертных задач, их место в системе задач судебной экспертизы / А.И. Рудиченко // Теоретические вопросы судебной экспертизы: Сборник статтей / [Ред. кол.: Д.Я. Мирский и др.]. – М.: ВНИИСЭ, 1981. – С. 93-105.

11. Сегай М.Я. Судебная экспертиза материальных следов преступления: методы решения основных классов экспертных задач / М.Я. Сегай, В.К. Стринжа // Криминалистика и судебная экспертиза: Республиканский межведомственный научно-методический сборник. – К.: Лыбидь, 1990. – Вып. 45. – С. 3-14.

12. Хрусталев В. Какой быть классификации криминалистических экспертиз? / В. Хрусталев // Уголовное право. – 2002. – № 4. – С. 75-78.

13. Хрусталев В.Н. Потребность практики – обновление классификации криминалистических экспертиз / Хрусталев В.Н., Питрюк В.А. // Российский следователь. – 2001. – № 4. – С. 9-13.

14. Цимбал М. Судова експертиза: проблеми та перспективи розвитку / М. Цимбал // Право України. – 2002. – № 11. – С.127-129.

15. Шляхов А.Р. Классификация судебных экспертиз и типизация их задач / А.Р. Шляхов. – М., 1977. – 36 с.

16. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практическое пособие / М.Г. Щербаковский. – Х.: Эспада, 2005. – 544 с.

17. Юрчишин В.Д. До питання застосування правової експертизи у кримінальному судочинстві / В.Д. Юрчишин // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 4. – С. 277-281.

18. Юрчишин В.Д. До питання про запровадження в Україні кримінологічної експертизи законів та інших нормативних актів // Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання: Молодь у юридичній науці». – Хмельницький, 2004. – С. 464-465.

19. Юрчишин В.Д. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль при здійсненні правосуддя у кримінальних справах / В.Д. Юрчишин // Верховенство права у правозастосовчій діяльності: Матеріали Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці Юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2007 року). – Івано-Франківськ, 2007. – С. 56-61.

20. Юрчишин В.Д. О некоторых проблемах организации правовой экспертизы как научного (доктринального) толкования законов и ее роль в осуществлении уголовного правосудия / В.Д. Юрчишин // Сборник статтей и тезисов Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Правосудие как институт обеспечения прав и свобод человека и гражданина». – Великий Новгород, 2006. – С. 183-185.

21. Юрчишин В.Д. Про деякі проблемні питання організації правової експертизи та її роль у здійсненні кримінального правосуддя / В.Д. Юрчишин // Правова система України у світлі Європейського вибору: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених (м. Київ, 13.06.2008 р.). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2008. – С. 448-452.

 

 

Заняття № 8.

Тема 8.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.013 с.)