ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційне забезпечення і математизація експертної діяльності1. Інформаційні основи судово-експертного дослідження.

2. Проблеми інформаційного забезпечення судово-експертного дослідження.

3. Використання в судово-експертному дослідженні інформації, отриманої в результаті попередніх досліджень.

4. Інформаційно-довідкові матеріали як об'єкт судово-експертного дослідження.

5. Застосування математичних та логічних засобів у судово-експертних дослідженнях.

6. Логіко-математичні та кібернетичні методи в судовій експертизі.

Теми рефератів:

1. Методологічні засади інформаційного забезпечення криміналістичних експертиз.

2. Інформаційна модель комплексної експертизи.

 

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «судова експертиза», «інформація», «інформаційне забезпечення», «математизація експертної діяльності».

 

Контрольні завдання і запитання:

1. Наведіть приклади логіко-математичних та кібернетичних методів, які можуть застосовуватися в судовій експертизі. .

2. Проаналізуйте математичні методи, які можуть використовуватися застосовуватися в процесі збирання та дослідження джерел доказів.

Нормативні акти:

1. Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-122. Кодекс адміністративного судочинства // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 37. – Ст. 446.3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-054. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-145. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 40 – 41. – Ст. 492.6. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2887-127. Про екологічну експертизу: Закон України від 09.02.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=45%2F95-%E2%F08. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.9. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-1210. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=51%2F95-%E2%F011. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2135-1212. Про призначення та проведення судових експертиз: Інструкція, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0705-9813. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1789-1214. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=987-12 15. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2229-1216. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4038-1217. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р. за № 705/3145 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0705-9818. Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3 (5). – С.3-5.

Спеціальна література:

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма, 2006. – 479 с.

2. Антонова Э.А. Организация информационно-аналитической работы по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями ОВД: Учебное пособие / Э.А. Антонова, А.Д. Ульянов. – М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. – 168 с.

3. Белов О.А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений: монография / О.А. Белов. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 136 с.

4. Беляков К.И. Совершенствование информационного обеспечения расследования преступлений на базе АИЛС: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / К.И. Беляков. – К., 1993. – 20 с.

5. Бірюков В.В. Сучасні можливості аналізу інформації баз та банків даних автоматизованих інформаційних систем у діяльності з розкриття злочинів / В.В. Бірюков // Криміналістичний вісник: Наук.-практ. зб. / [Моісеєв Є. (голов. ред.) та ін.] / ДНДЕКЦ МВС України; КНУВС. – К.: Державне підприємство «Друкарня МВС України», 2009. – № 2 (12). – С. 66-72.

6. Гришнин И.И. Понятие информатики / И.И. Гришнин. – М., 1973. – 348 с.

7. Задорожний Ю.А. Проблемы информатизации органов внутренних дел / Ю.А. Задорожний // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Науково-теоретичний журнал. – 2007. – Вип. 2. – С. 215-228.

8. Захаров В.П. Проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних структур: навч.-практ. посіб. / В.П. Захаров, В.І. Рудешко. – Львів: ЛьвДУВС, 2007. – 372 с.

9. Зинин О.М. Судебная экспертиза: Учебник / Зинин О.М., Майлис Н.П. – М.: Право и закон, 2002. – 318 с.

10. Клименко Н.И. Логико-математические и кибернетические методы в криминалистике / Н.И. Клименко, П.Д. Биленчук. – К.: УМК ВО, 1988. – 108 с.

11. Колотушкин С.М. Концепция создания и использования информационно-аналитической базы следов применения огнестрельного оружия при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с терроризмом / С.М. Колотушкин, Р.Р. Карданов, А.И. Гаевой // Вестник криминалистики. – М.: Спарк, 2006. – Вып. 3 (23). – С. 19-21.

12. Лук’янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів / Є.Д. Лук’янчиков. – Донецьк: Академія, 1998. – 112 с.

13. Пилюков Ю.О. Використання інформаційно-аналітичних систем у випробувальних лабораторіях експертної служби МВС України у процесі впровадження системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 / Ю.О. Пилюков // Криміналістичний вісник: Наук.-практ. зб. / [Моісеєв Є. (голов. ред.) та ін.] / ДНДЕКЦ МВС України; КНУВС. – К.: Державне підприємство «Друкарня МВС України», 2009. – № 2 (12). – С.73-76.

14. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика / Н.С. Полевой. – М., 1982. – 298 с.

15. Пошкявичюс В.А. Применение математических и логических средств в правових исследованиях / В.А. Пошкявичюс. – Вильнюс, 1974. – 198 с.

16. Сегай М.Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники / М.Я. Сегай. – К., 1987. – 247 с.

17. Селиванов Н.А. Математические методы в собирании и исследовании доказательств / Н.А. Селиванов. – М.: Юридическая литература, 1974. – 120 с.

18. Усманов Р.А. Информационные основы предварительного расследования / Р.А. Усманов. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 208 с.

19. Яковец Е.Н. Проблемы аналитической работы в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Монография / Е.Н. Яковец. – М. : Изд. дом Шумиловой И.И., 2005. – 219 с.

 

 

Заняття № 6

Тема № 6.

Систематизація наукових знань і предметних експертиз у судовій експертології, підстави їх розмежування

1. Поняття систематизації наукових знань і види підсистем.

2. Наукові закономірності та їх види.

3. Предметні науки і предметні експертизи, підстави їх розмежування.

Теми рефератів:

1. Основи систематизації наукових знань і предметних експертиз.

2. Логіка як одна з основ судово-експертної діяльності.

Термінологічні завдання

Дайте визначення понять: систематизація наукових знань, предметні науки, предметні експертизи, логічні основи експертної діяльності, психологія та експертній діяльності.

Контрольні завдання і запитання:

1. Наукові начала в судовій експертизі.

2. Проаналізуйте вплив наукових знань на формування та розвиток судово-експертної діяльності.

3. Визначте актуальні проблеми психології судово-експертної діяльності.

4. Проведіть аналіз наукової літератури стосовно даної тематики.

Нормативні акти:

1. Конституція України, прийнята на 5-ій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – Ст.141.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05

3. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів (схвалена Указом Президента №361 від 10 травня 2006 року). // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=361%2F2006

4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4038-12

5. Про призначення та проведення судових експертиз: Інструкція, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0705-98

6. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджені наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 8 жовтня 1998 року., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03.11.1998р. за №705/3145 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0705-98

Спеціальна література:

1. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы / Т.В. Аверьянова – М.: Наука, 1994. – 186 с.

2. Берзин В.Ф. Психологические аспекты формирования и организации деятельности комиссии экспертов, проводящих комплексную экспертизу / В.Ф. Берзин, З.А. Ковальчук, З.С. Меленевская // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1985. – Вып.31. – С.21-25.

3. Введение в судебную психологию / Дулов А.В. – М.: Юрид. лит., 1970. – 160 c.

4. Винберг А.И. Судебная экспертология. Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз: Учебное пособие / А.И Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград: НИиРИО ВШ МВД СССР, 1979. – 183 с.

5. Джавадов Фуад Муса оглы. Концептуальные основы развития судебной экспертизы в современных условиях [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Джавадов Фуад Муса оглы ; Национальная академия внутренних дел Украины. – К., 2000. – 32 с.

6. Експертизи у судовій практиці: наук.наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

7. Зинин, А.М., Майлис, Н.П. Судебная экспертиза [Текст] / А.М.Зинин, Н.П. Майлис. – М.: Право и закон, Юрайт-Издат., 2002. – 320с.

8. Кирсанов 3.И. Теоретические основы криминалистики. – М.: Юристь, 1998.– 182с.

9. Кискина Е. Е. Криминалистические и психологические аспекты деятельности судебного эксперта: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс ; Криминалистика и судебная экспертиза ; Оперативно-розыскная деятельность / Е. Е. Кискина; Науч. рук. В. В. Степанов. – Краснодар, 2009. – 32 с.

10. Коновалова В.Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. / В. Е. Коновалова. – К.: РИО МВД УССР, 1970. – 164 с.

11. Коновалова В.О. Юридична психологія. Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 424 с.

12. Нор В.Т. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. / В. Т. Нор, М. В. Костицкий. – К.: Выща школа, 1985. – 54 с.

13. Педенчук, А. К. Заключение судебного эксперта :Логика, истинность, достоверность : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность: 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика; Судебная экспертиза /А. К. Педенчук ; Научно-исследовательский институт проблем укрепления законность и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. – М., 1995. – 48 с.

14. Сегай М.Я. Актуальные проблемы психологии экспертной деятельности / М.Я. Сегай // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1972. – Вып. 9. – С. 154-161.

15. Сегай М.Я. Система обобщений практики назначения и использования судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве / М.Я. Сегай, Г.М. Надгорный, Б.М. Исакович // Криминалистика и судебная экспертиза: Республиканский межведомственный научно-методический сборник. – К.: Лыбидь, 1990. – Вып.41. – С.3-7.

16. Сегай М.Я. Судебная экспертиза материальных следов преступления: методы решения основных класов экспертных задач / М.Я. Сегай, В.К. Стринжа // Криминалистика и судебная экспертиза: Республиканский межведомственный научно-методический сб. – К.: Лыбидь, 1990. – Вып. 45. – С.3-14.

17. Судебная психология. Учебное пособие / Дулов А.В. – Минск: Вышэйш. шк., 1970. – 392 c.

18. Яковлев Я.М. Основы психологии судебно-экспертной деятельности / Я.М. Яковлев // Вопросы психологии и логики в судебно-экспертной деятельности: Сб. науч. тр. М.: ВНИИСЭ, 1977. – Вып. 30. – С.3-172.

Заняття № 7.

Тема 7.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.007 с.)