Методичні вказівки до вивчення питань теми.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до вивчення питань теми.При вивченні даної теми слід звернути увагу на визначення поняття житлового права.

Поняття про право на житло у правовій науці належить до складних теоретико –методологічних проблем, а його актуальність зумовлена новим усвідомленням місця людини в системі суспільства. Аналіз житлового законодавства передбачає визначення єдиних підходів, принципів та розкриття закономірностей розвитку житлового права.

Нормативні акти в житловій сфері містять у собі норми як матеріального, так і процедурного, процесуального характеру

Конституція України закріпляє ряд житлових прав громадян. Ці права не є однорідними. Деякі з них виникають з моменту народження людини і є невід’ємними від особи, діють незалежно від її національності, статі, соціального походження тощо. Це особисті житлові права.

Оскільки однією з основних умов життєдіяльності людей є житло, завдяки якому вони можуть забезпечити своє природне існування, задовольняти матеріальні та моральні потреби, це дозволяє предметом регулювання житлового права визначити сукупність однорідних суспільних відносин, спрямованих на єдиний об’єкт задоволена потреб людини – житло.

Предметом житлового права є нормативно врегульовані суспільні відносини з приводу:

- виникнення, здійснення, зміни, припинення права власності, користування, розпорядження жилими приміщеннями державного і комунального житлового фонду;

- користування житлом приватного житлового фонду;

- користування загальним майном власників приміщень;

- відповідності приміщень жилим і виключення їх із житлового фонду;

- обліку житлового фонду;

- утримання і ремонт жилих приміщень;

- переобладнання і перепланування жилих приміщень;

- управління багатоквартирними будинками;

- створення і діяльності житлових, житлово-будівельних кооперативів, товариств співвласників житла, прав і їх обов’язків їх членів;

- надання комунальних послуг і їх проплати;

- контролю за використанням і збереженням житлового фонду, відповідності жилих приміщень встановленим санітарним і технічним нормам, іншим вимогам законодавства.

Виходячи з положень ст.. 47 Конституції України формами реалізації права на житло є: будівництво; придбання житла у власність; оренда житла; надання платно чи безоплатно житла державою або органами місцевого самоврядування. Аналіз конституційних норм, що знайшли своє відображення в законодавстві, доводіть, що право на житло може бути реалізовано різними способами і на різних платних/безоплатних засадах.

Житлове законодавство слід розуміти як систему забезпечуваних державою обов’язкових норм поведінки, які є ознакою державної влади. Громадяни України є основним суб’єктом житлового права.

 

Ш. Завдання для самостійної роботи ( 4 години)

1. Які відносини регулюються житловим правом?

2. Житлове право – це галузь приватного чи публічного права?

3. Методи житлового права.

4. Визначення предмета житлового права.

5. Які житлові відносини регулюються іншими галузями права?

6. Джерела житлового права. Проаналізуйте джерела житлового права з точки зору їх нормативності.

7. Наведіть приклади співвідношення житлового законодавства з іншими

галузями права

Завдання|задача| № 1.

Курочкину П.В. було відмовлено в наданні житлового приміщення|помешкання|, хоча він перебував на квартирному обліку|урахуванні| осіб|облич,лиць|, що потребують поліпшення|покращання| житлових умов, по місцю його мешкання, оскільки|тому що| він проживав в гуртожитку. Відмова була мотивована тим, що хоча він і полягає в шлюбі|шлюбі|, проте|однак| не досяг 18 років, з якого настає право на отримання|здобуття| житлового приміщення|помешкання|.

- Чи правомірно було відмовлено в наданні житлового приміщення|помешкання|.

Аргументуйте свою відповідь

Завдання|задача| № 2

Одеський механічний завод подав позов до суду до гр. Бандурі про усунення перешкод в користуванні нежилим приміщенням|помешканням|, яке належить заводу, посилаючись на те, що відповідач незаконно займає|позичає,посідає| це приміщення|помешкання| з 1993 року. Відповідач Бандура пред'явив зустрічний позов до заводу про визнання|зізнання| його права на користування спірним приміщенням|помешканням|, мотивуючи тим, що вселився він в дане приміщення|помешкання| в 1994 році у встановленому|установленому| законом порядку|ладі| і придбав|набув| право користування цим житлом.

- Чи допускається переклад|переведення,переказ| житлових будинків і приміщень|помешкань| в категорію нежилих і яким

чином це здійснюється?

- Чи має юридичне значення правове положення|становище| будинку |вдома,дома| в даному випадку,

до яких правових наслідків|результатів| це приведе?

- Який норма права повинен керуватися суд при розгляді даного спору?

- Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен ухвалить|постановить| суд?

Завдання|задача| № 3.

У житловий будинок, не завершеного будівництвом і не зданого|складеного| в експлуатацію, вселилася сім'я Князева, вважаючи|лічивши|, що квартира № 5 повинна бути надана їм.

Адміністрація підприємства подала позов до суду про виселення.

Заперечуючи проти|супроти| позову, Князев пояснив, що перебуває на квартирному обліку|урахуванні| в черзі пільговиків, крім того, в квартирі він зробив поліпшення|покращання| – провів поточний ремонт і замінив сантехніку.

-Які об'єкти відносяться до житлового фонду|фундації|?

- Яким ознакам повинен відповідати житловий фонд|фундація|?

- чи належать вказані відносини до сфери регулювання житлового права?

- Як вирішити дану ситуацію?

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти:

Конституція України, прийнята 28.06.1996 р.

Житловий кодекс України від 30.06.1983 р.

Житловий кодекс України, Науково-практичний коментар, за редакцію С.Я. Фурса, О.О. Карма за, Є.І Фурса, Київ, 2008 р.

Проект Житлового кодекса України. Голос України, 19.09.2005 р.

Цивільний|громадянський| кодекс, прийнятого 16.01.2003 р.

Постанова |постанова| Верховної Ради України «Про концепцію державної житлової політики» від 30.06.1995 р. № 254/95-ВР

Закон України «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» від 24.06.2004 року № 1869-1У

Закон України „Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” від 11.06.2009 р. № 1511-У1

Закон України «Про житловий фонд|фундацію| соціального призначення» від 12.01.2006 р.

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду|фундації|» від 19.06. 1992 року.

Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці і інших громадян літнього віку в Україні» від 16.12.1993 року.

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей», 1992 р. із|із| змінами і доповненнями.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. №1560-ХП.

Закон України „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” від 25.12.2008 р. № 800-У1.

Закон України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” от 04.09.200 г. № 500-У1

Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов” від 26.080.2009 р. № 1000-р.

Основні напрями|направлення| забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки, схвалені

Указом Президента України від 15.07.1999 року № 856/99.

Положення|становище| «Про порядок|лад| передачі квартир (будинків|домів,хат|) у власність громадян», затверджене наказом Держкомітету України по житлово-комунальному господарству» від 15.09.1992 р. № 56.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.1992 р. № 421 «Про розвиток житлового будівництва і поліпшення|покращання| соціально-демографічної ситуації на селі»

Положення|становище| про порядок|лад| надання державного довгострокового пільгового кредиту індивідуальним забудовникам, затверджене Наказом Мінфіну України, Мінекономіки України, Міністерством у справах будівництва і архітектури України від 05.07.1994 р. № 59/82/129.

Спеціальна література:

Житлове право України, навчальний посібник, Галянтіч М.К., Київ, Юрінком Інтер, 2007, -525 с.

Житлове законодавство України, Ігнатенко В.Н., Харків, „Одиссей”, 2006, - 478 с..

Житлове право України, навчальний посібник, за ред. В.С. Гапанчука, Ю.О. Заіки, Київ,

2003, -207 с..

 

 

Тема № 2 Житлові фонди|фундації| України, як об'єкти житлових

правовідносин|правостосунків|.

Семінар (2 години)

Розгляд теоретичних питань:

1. Поняття житлових приміщень|помешкань|. Характеристика житлових,

підсобних та допоміжних приміщень|помешкань|.

2. Поняття житлового фонду|фундації|.

3. Види і категорії житлового фонду|фундації|.

4. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства.

5. Органи управління житловим фондом|фундацією|.

6. Форми участі громадян в управлінні житловим фондом|фундацією|.

7. Виключення|виняток| житла з|із| складу житлового фонду|фундації| та переклад|переведення,переказ| нежилого приміщення|помешкання| в житлове.

 

Для розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1.Порядок|лад| формування житлового фонду|фундації| соціального призначення.

  1. Підстави виникнення у|в,біля| громадян права узяття|взяття| на соціальний облік|урахування|.
  2. Надання житла з|із| житлового фонду|фундації| соціального призначення і користування таким житлом.
  3. Правові проблеми змісту|вмісту,утримання| житлових фондів|фундацій|.
  4. Житлові права і обов'язки громадян.
  5. Забезпечення громадян житловими приміщеннями|помешканнями| в будинках|домах,хатах| державного і суспільного|громадського| фонду|фундації|.

 

П. Перевірка знань студентів у формі тестування.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.01 с.)