ТОП 10:

МАГІСТЕРСЬКОЇ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИЗа спеціальністю 8601 – «Правознавство»

Кваліфікація «магістр»

 

КИЇВ

 


УДК 343.16

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Академії прокуратури України (протокол № 12 від 1 листопада 2006 року).

 

 

Методичні рекомендації з написання та захисту магістерської (кваліфікаційної) роботи: Навчальне видання / Г. П. Середа, О. М. Толочко, Є. В. Невмержицький. – К.: ІПК Академії прокуратури України, 2006 – 24 с.

 

Рецензент

 

П. В. Діхтієвський – доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою теорії держави і права.

 

 

©Академія прокуратури України, 2006

ЗМІСТ

  Вступ………………………………………………………...………………4    
Вибір і затвердження теми магістерської роботи………..….….………....5  
Вимоги до магістерської (кваліфікаційної) роботи……………....…….…7  
Оформлення магістерської роботи……………………………… ..………11  
Підготовка до захисту магістерської роботи…………… ……..…………14  
Захист магістерської (кваліфікаційної) роботи в ДЕК… .……..………....16  
Критерії оцінювання магістерської роботи…………… ………..………...18  
Додатки № 1–5……………………………………… …………..………....20  

 

 


ВСТУП

Рекомендації щодо підготовки до написання та захисту магістерської (кваліфікаційної) роботи розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про державний вищий заклад освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1074, Положення про організацію навчального процесу в Академії прокуратури України та навчального плану Інституту підготовки кадрів і спрямовані на забезпечення всебічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» в Академії прокуратури України.

Магістерська (кваліфікаційна) робота є самостійним науковим дослідженням студента, що виконується ним на завершальному етапі навчання в Академії, її виконання є необхідною складовою навчального процесу. На цій стадії навчання майбутній фахівець готує наукову працю на основі теоретичного осмислення певних державно-правових явищ, всебічного дослідження конкретної правової проблеми. Студент демонструє в роботі загальний рівень фахової підготовки, здатність до виконання індивідуальних завдань на творчому рівні та до здійснення науково-дослідної роботи.

Така робота засвідчує рівень теоретичних знань і практичних навичок студента, його готовність до самостійної професійної діяльності і є кваліфікаційною роботою, на підставі якої Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння кваліфікації та видачу диплома магістра. Магістерську роботу виконують студенти, які успішно виконали навчальний план зі всіх попередніх видів навчання.

Метоюмагістерської (кваліфікаційної) роботи є закріплення студентом навичок самостійного наукового дослідження, поглиблення та систематизація фахових теоретичних і практичних знань; отримання науково-обґрунтованих результатів, які у своїй сукупності дають підстави для постановки наукової проблеми за темою дослідження; набуття майбутнім працівником прокуратури досвіду щодо прийняття оптимальних рішень за допомогою застосування інформаційних технологій; формування пропозицій і висновків, які мали б практичне застосування.

У процесі роботи над темою студентвідповідно до кваліфікаційних вимог повинен:

Ø навчитися відбирати, систематизувати й обробляти правову інформацію відповідно до мети дослідження; поглиблено аналізувати конкретні проблеми правового регулювання діяльності прокуратури;

Ø оволодіти конкретними загальними та спеціальними науковими методами пізнання при вирішенні актуальних проблем, що є об’єктом та предметом дослідження з обраної теми;

Ø вміти формулювати наукові висновки, узагальнення, пропозиції та рекомендації щодо обраної теми дослідження.

Результатом магістерського дослідження має бути наукова новизна, самостійність, дослідний характер, актуальність.


ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

_______________________________________________________________

Тематика магістерських робіт розробляється кафедрами й Інститутом підготовки кадрів відповідно до встановлених вимог кваліфікаційної характеристики програми «Магістр права» з урахуванням актуальних проблем діяльності прокуратури в умовах формування в Україні правової держави та громадянського суспільства. Вона повинна відповідати сучасному стану розвитку органів прокуратури, юридичної науки, правозастосовчої практики, мати теоретичне й прикладне значення.

Перелік тем магістерських (кваліфікаційних) робіт схвалюється методичною радою Академії прокуратури України і затверджується наказом ректора Академії.

Ознайомлення студентів із тематикою кваліфікаційних робіт здійснюється кафедрами – перед початком переддипломної практики.

Тема магістерської роботи обирається кожним студентом індивідуально за його власним вибором з відповідним обґрунтуванням. З цією метою подається письмова заява на ім’я ректора Академії прокуратури України (Додаток 1). Студент вибирає тему з переліку, схваленого наказом ректора Академії, або ж обирає її самостійно, обґрунтувавши доцільність свого вибору у заяві. Вибір індивідуальної теми узгоджується з завідувачем відповідної кафедри та директором Інституту.

Усі подальші зміни, за потреби, мають бути аргументовані письмово (заява магістранта), погоджені з науковим керівником і підтримані відповідним клопотанням директора Інституту. Зміна теми оформляється відповідним наказом ректора Академії, перед студентом ставляться конкретні завдання з підготовки магістерської роботи за новою тематикою, а також визначаються терміни їх виконання.

Науковий керівник магістерської роботи призначається кафедрою для кожного студента індивідуально та закріплюється наказом ректора Академії разом із затвердженням тем дипломних робіт з попереднім погодженням їх з директором Інституту підготовки кадрів.

Після затвердження теми у встановлений термін згідно з Регламентом виконання магістерських робіт (Додаток 2) студент разом із науковим керівником складає індивідуальне завдання на магістерську (кваліфікаційну) роботу і один примірник здає на відповідну кафедру (Додаток 3).

Науковий керівник допомагає студентові у складанні плану магістерської роботи, індивідуального завдання на її виконання, підборі матеріалів, надає різноманітні консультації щодо її змісту та оформлення, контролює регламент її підготовки, науковий рівень, дає попередню оцінку роботи та рекомендації щодо її вдосконалення, готує відзив про роботу відповідно до критеріїв оцінювання та загальний висновок щодо можливості її допущення до захисту. Крім того, в обов’язки наукового керівника входить:

Ø надання допомоги студенту у визначенні концепції магістерської роботи;

Ø своєчасне погодження індивідуального завдання на виконання магістерської роботи для кожного студента;

Ø участь у складанні графіка поетапного виконання роботи і систематична перевірка його виконання студентом;

Ø надання систематичних консультацій з питань порядку і послідовності виконання магістерської роботи, визначення змісту й обсягу відповідних частин роботи;

Ø надання допомоги студентові у визначенні переліку питань і практичних матеріалів, які належить вивчити й зібрати під час переддипломної практики, а також у підборі нормативно-правових і наукових джерел, інших матеріалів, які доцільно використовувати при виконанні магістерської роботи;

Ø надання консультацій щодо змісту роботи;

Ø перевірка проміжних етапів виконання магістрантом окремих розділів і всієї роботи та надання допомоги в її науковому редагуванні;

Ø перевірка завершеної праці та вирішення питання про допуск її до розгляду в комісії з попереднього захисту магістерських робіт;

Ø складання відзиву на роботу магістранта після проходження ним попереднього захисту;

Ø перевірка відповідності рукопису й електронної версії магістерської роботи під час здачі її на кафедру.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.008 с.)