ТОП 10:

Зняття платників з податкового обліку.Зняття платників з податкового обліку здійснюється у випадках:

– прийняття власником рішення про ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності;

– прийняття судом рішення про скасування державної реєстрації платника податків;

– банкрутства.

Для зняття з обліку, у разі прийняття власником рішення про ліквідацію, платнику податків - юридичній особі слід у 3-денний термін з дати прийняття рішення подати в орган державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи:

– заяву про зняття з обліку платника податків за ф. № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП;

– оригінал довідки за формою № 4-ОПП;

– копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

– копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;

– ліквідаційну картку органів державної статистики (для кожної філії за наявності у платника податків - юридичної особи філій).

Зняття з обліку фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності як платника податків здійснюється в порядку, відповідному для платників податків - юридичних осіб. Особливістю є лише те, що після прийняття рішення про ліквідацію суб’єкт підприємницької діяльності подає до органу державної податкової служби такі документи:

– заяву про зняття з обліку платника податків за ф. № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП;

– оригінали документів, що видаються органами державної податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою № 4-ОПП, інші довідки тощо).

Керівник органу державної податкової служби приймає рішення про звернення до суду із заявою про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом та у випадках:

– неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкової звітності;

– якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;

– провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству.

Після прийняття рішення судом такі платники знімаються з обліку органами державної податкової служби.

Підприємства-банкрути знімаються з обліку після затвердження ліквідаційного балансу ухвалою арбітражного суду, прийняття судом рішення про ліквідацію такого підприємства та визнання податкового боргу безнадійним.

При одержанні від платника податків заяви за ф. №8-ОПП, а також на підставі інформації про порушення справи про банкрутство, або звернення до суду з питання скасування державної реєстрації, органом державної податкової служби у місячний термін приймається рішення про проведення документальної перевірки таких платників.

Після її закінчення, у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом, орган державної податкової служби знімає його з обліку. Зняття з обліку платника податків в органах державної податкової служби проводиться за наявності повідомлення від установи банку про закриття рахунків. Після завершення процедури зняття з обліку орган державної податкової служби складає довідку про зняття з обліку платника податків за ф. № 12-ОПП, яку надсилає до органів статистики та органів державної реєстрації.

Зняття з обліку платника фіксується в журналі за ф. №6-ОПП, а відмітка про зняття платника з обліку вводиться в районний рівень Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або Державного реєстру фізичних осіб.

Якщо після проведеної перевірки платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, орган державної податкової служби не знімає його з обліку, а підрозділи обліку та звітності складають повідомлення про наявність обов’язків зі сплати податків і зборів за ф. № 10-ОПП і надсилають його особі, відповідальній за погашення податкових зобов’язань або податкового боргу, що є такою відповідно до законодавства в разі ліквідації платника податків. Особою, відповідальною за погашення податкових зобов’язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, є:

– стосовно платника податків, який ліквідується - ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію згідно із законодавством;

– стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, які ліквідуються - такий платник податків;

– стосовно фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності - така фізична особа.

 

4.5. Забезпечення повноти обліку платників податків.

 

З метою більш повного обліку платників податків - суб’єктів підприємницької діяльності, неможливості отримання неконтрольованих доходів відділи обліку платників податків повинні забезпечувати систематичний контроль за своєчасним поданням заяв суб’єктами підприємницької діяльності для взяття їх на облік після державної реєстрації, перереєстрації, реорганізації та внесення змін до реєстраційних чи статутних документів.

На підставі реєстраційних карток, одержаних від органів державної реєстрації, про зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності підрозділи обліку платників податків складають списки суб’єктів підприємницької діяльності, які не з’явились в органи державної податкової служби для взяття на облік (перереєстрації), та передають ці списки підрозділам з примусового стягнення податків і підрозділам податкової міліції.

Підрозділи примусового стягнення податків встановлюють із засновниками та керівниками суб’єктів підприємницької діяльності причини ухилення від взяття на облік в органах державної податкової служби та вживають заходів (по телефону, поштою, виїздом за місцезнаходженням) щодо залучення суб’єктів підприємництва до обліку і повідомляють про це підрозділ податкової міліції.

За кожним платником, відсутнім за його місцезнаходженням (місцем проживання), готується запит на встановлення місцезнаходження та передається підрозділам податкової міліції. До Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб відповідного рівня вносяться дані про подання запиту.

Про результати роботи з встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції надають інформацію підрозділам з обліку платників податків.

Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено неможливість установлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків, то підрозділи з обліку платників податків до відповідного органу державної реєстрації надсилають повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходженням, неповідомлення ним органу державної податкової служби своєї нової адреси та неможливість установлення місцезнаходження платника податків.

Запитання для самоконтролю:

1. Назвіть автоматизовані банки даних, які створені для обліку платників в системі державних податкових органів.

2. За якими критеріями платників відносять до категорії великих платників податків?

3. Назвіть діючі АРМ з обліку платників податків та їх основні функції.

4. Які дані включаються до інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)?

5. Назвіть джерела формування інформаційного фонду ДРФО.

6. В яких випадках (при виконання яких операцій) використовуються дані ДРФО?

7. В яких випадках керівник органу державної податкової служби приймає рішення про звернення до суду із заявою про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності?

8. Назвіть складові частини облікової справи платника податків та зміст кожної з них.

 

Тести для самоконтролю знань:

1. Який орган державної податкової служби надає (присвоює) фізичним особам - платникам податків ідентифікаційні номери:

а) ДПА України;

б) ДПА обласного рівня;

в) ДПІ за місцем проживання фізичної особи.

2. Яка форма заяви використовується для зняття з податкового обліку філії у разі її закриття за рішенням юридичної особи:

а) 6-ОПП;

б) 5-ОПП;

в) 8-ОПП;

г) 12-ОПП.

3. До Державного реєстру фізичних осіб не вноситься інформація про осіб, які:

а) постійно проживають в Україні, мають об’єкти оподаткування та зобов’язані сплачувати податки;

б) не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до чинного законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні;

в) через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації.

4. В який термін після державної реєстрації фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності повинна звернутися до податкових органів для взяття на податковий облік:

а) 10 днів;

б) 20 днів;

в) 5 днів.

5. Підприємства - банкрути знімаються з обліку в податкових органах:

а) після порушення у господарському суді справи про банкрутство;

б) після сплати податкового боргу;

в) після затвердження судом ліквідаційного балансу і прийняття рішення про ліквідацію.

6. З яких частин формується облікова справа платника податків:

а) вступна;

б) реєстраційна;

в) описова;

г) підсумкова;

д) звітна.

7. За якими критеріями платників податків - юридичних осіб зараховують до категорії великих платників:

а) сукупний валовий доход;

б) прибуток до оподаткування;

в) загальна сума нарахованих платежів до бюджету;

г) сума ПДВ, задекларована до відшкодування з бюджету;

д) загальна сума сплачених платежів до бюджету.

8. Який документ не подається до податкового органу для взяття на облік юридичної особи - СПД:

а) заява;

б) копія статуту, установчого договору;

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію;

г) повідомлення про відкриті банківські рахунки;

д) копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

9. В який термін після державної реєстрації юридична особа повинна звернутися до податкових органів для взяття на податковий облік:

а) 10 днів;

б) 20 днів;

в) 5 днів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.009 с.)