ТОП 10:

Тема 3. Виконання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання (підприємцями)1. Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов договору.

2. Заміна осіб у договірному зобов’язанні: відступлення права вимоги та переведення боргу. Випадки обмеження зміни осіб у договірному зобов’язанні.

3. Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань.

4. Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних зобов’язань підприємництві (неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та притримання).

5. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань в сфері підприємництві за Господарським та Цивільним кодексами України.

6. Підстави та умови відповідальності за порушення умов договору. Збитки та їх складові. Співвідношення збитків та неустойки.

Методичні вказівки

Актуальність цієї теми обумовлюється тим, що належне виконання господарського договору є основною стадією і його ефективність і повнота позитивно впливають на економічний стан контрагентів. Разом із тим особливої уваги також заслуговують питання щодо забезпечення виконання договорів, а також особливостей цивільної та господарської відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договорів.

Питання для самоконтролю:

- Поняття виконання договору.

- Випадки обмеження зміни осіб у договірному зобов’язанні.

- неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та при тримання як способи забезпечення виконання зобов’язань.

- Підстави та умови відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов договору.

- Порядок стягнення неустойки за порушення умов договору.

Тема 4. Договори про передачу майна у власність. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.

1. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення.

2. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.

3. Суб’єкти оптової торгівлі, їх права та обов’язки. Предмет договору оптової купівлі-продажу.

4. Поняття та значення товарних бірж, порядок їх створення та функціонування. Учасники біржової торгівлі. Порядок установлення правил біржової торгівлі.

5. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС». Договір контрактації.

6. Договір безоплатної передачі (дарування).

7. Приватизація державного та комунального майна в Україні. Суб’єкти приватизації та порядок визначення способу приватизації майна в Україні (аукціон, тендер тощо).

8. Особливості укладання договору купівлі-продажу в процесі приватизації та його зміст.

9. Відповідальність за порушення порядку державних закупівель.

Методичні вказівки

Головною метою цього завдання є проведення аналізу правового регулювання договорів про передачу майна у власність. За результатом розгляду студенти повинні визначити особливі риси договору роздрібної купівлі-продажу, оптової торгівлі, купівлі-продажу за результатами приватизації, поставки, державних закупівель.

Питання для самоконтролю:

- Поняття та особливості роздрібної купівлі-продажу.

- Предмет та істотні умови договору оптової купівлі-продажу.

- Договір дарування: поняття та види.

- Контрактація сільськогосподарської сировини.

- Приватизація державного та комунального майна в Україні.

- Особливості укладення та виконання державних закупівель.


Тема 5. Договори про передачу майна в користування

1. Поняття та зміст договору найму (оренди).

2. Порядок визначення розміру орендної плати та порядок внесення плати за користування орендованим майном.

3. Порядок передачі майна в суборенду.

4. Підстави для відмови від договору оренди та розірвання договору оренди

5. Поняття договору прокату.

6. Особливості оренди державного і комунального майна.

7. Правові наслідки припинення а розірвання договору оренди державного та комунального майна.

8. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види.

9. Особливості фінансового лізингу.

10. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їх види.

Методичні вказівки

За результати вирішення цього завдання студенти повинні виявити особливості укладення та виконання договорів про передачу майна в користування, зокрема шляхом з’ясування нормативно визначених особливостей договорів оренди державного та комунального майна, прокату, лізингу та концесійних договорів.

Питання для самоконтролю:

- Відмежування понять найму та оренди

- Особливості виконання договорів оренди державного та комунального майна.

- Відмежування понять оперативного та фінансового лізингу.

- Істотні умови та види концесійних договорів.


Тема 6. Договори про виконання робіт

1. Загальна характеристика договору підряду.

2. Порядок і строки пред’явлення позовів у разі виявлення недоліків у роботі.

3. Істотні умови договору будівельного підряду. Строки в договорі підряду, (загальні та проміжні), наслідки порушення строків виконання робіт.

4. Поняття кошторису та його види. Особливість передання результатів робіт та порядок оформлення акта прийому-передачі в договорі будівельного підряду.

5. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи.

Методичні вказівки

При засвоєнні теми за допомогою літературних джерел та нормативних актів потрібно визначити особливості поняття результату робіт, дослідити порядок, форму укладення таких видів договорів, як договір будівельного підряду, договір на проектні та пошукові роботи

Особливу увагу необхідно зосередити на понятті кошторису та його видах, особливостях передання результатів робіт та порядку оформлення акта прийому-передачі в договорі будівельного підряду..

Питання для самоконтролю:

- Поняття та сутність договору будівельного підряду

- Захист прав споживачів за договорами побутового підряду.

- Специфіка та наслідки укладення твердого кошторису.

- Відмежування проектних та пошукових робіт


Тема 7. Договори про надання юридичних та фактичних послуг

1. Права та обов’язки сторін за договором доручення. Припинення зобов’язань за договором доручення.

2. Правовий статус комітента та комісіонера, їх права та обов’язки.

3. Договір консигнації.

4. Сторони в договорі зберігання. Форма договору зберігання.

5. Правове регулювання страхової діяльності у сфері підприємництва.

6. Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання.

7. Поняття і види договору перевезення вантажів.

8. Перевізні документи та їх види.

9. Договір перевезення пасажирів і багажу.

10. Договір транспортної експедиції, сторони та істотні умови.

Методичні вказівки

При засвоєнні теми потрібно визначити нормативно закріплені механізми регулювання договорів по наданню послуг. Необхідно зосередити посилену увагу на питання щодо особливостей добровільного та обов’язкового страхування, документах, що укладаються при перевезеннях, специфіці договору транспортного експедирування

Питання для самоконтролю:

- Види довіреностей.

- Наслідки настання страхових випадків.

- Підстави відмови страховика у сплаті страхової суми.

- Коносамент як цінний папір.

- Наслідки втрати багажу за договором перевезення.


Тема 8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

1. Істотні умови договору позики. Відповідальність за порушення договору позики.

2. Сторони кредитного договору, поняття фінансової установи та їх види. Права та обов’язки сторін кредитного договору.

3. Способи забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

4. Види рахунків та порядок відкриття рахунків банками України суб’єктам господарювання.

5. Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності за законодавством України.

6. Особливості розрахунків із застосування платіжних доручень, чеків, акредитивів та інкасовими дорученнями.

7. Обмеження готівкових розрахунків за участю суб’єктів господарювання.

Методичні вказівки

При засвоєнні теми необхідно поглиблено опрацювати наукову літературу та нормативно-правові акти щодо правового регулювання договорів позики та кредити, відмежувати ці поняття, зосередити увагу на особливостях безготівкових та готівкових розрахунків у підприємницькій діяльності, а також визначити наслідки дострокового припинення договорів банківського вкладу.

Питання для самоконтролю:

- Відмежування понять позики, позички та кредиту.

- Поняття безготівкових розрахунків.

- Чеки, акредитиви та інкасо як цінні папери та розрахункові документи.

- Наслідки порушення вимог щодо обмеження готівкового обігу у підприємницькій діяльності.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.007 с.)