ТОП 10:

Тема 9. Зобов’язання про спільну діяльність1. Склад майна і порядок здійснення внесків учасниками спільної діяльності.

2. Особливості управління спільною діяльністю.

3. Публічно-правове регулювання договорів щодо спільної діяльності.

4. Форма та зміст договору про створення юридичної особи.

5. Права й обов’язки сторін за засновницьким договором.

Методичні вказівки

При засвоєнні теми потрібно визначити особливості правового регулювання договорів про спільну діяльність, дослідити відмежування правової природи цих договорів від установчих документів юридичної особи.

Питання для самоконтролю:

- Поняття та значення спільної діяльності

- Засновницький договір: поняття та відмежування

- Форма засновницького договору та наслідки недотримання форми договору

 

 

Модульний контроль

 

Питання для модульного контролю

 

1. Публічно-правові та приватноправові відносини в підприємництві.

2. Поняття і предмет договірного права.

3. Метод договірного права.

4. Метод і принципи договірного права.

5. Свобода договору, випадки її обмеження.

6. Система договірного права.

7. Джерела договірного права.

8. Аналогія закону та права.

9. Договір та акти державних органів.

10. Поняття зобов’язання і договору,

11. Співвідношення зобов’язання і договору за Цивільним та Господарським кодексами України.

12. Поняття підприємницького (господарського) договору та функції договору в господарській діяльності.

13. Класифікація договорів у господарській діяльності

14. Попередній договір.

15. Форма підприємницького договору

16. Наслідки недотримання форми договору в господарських відносинах.

17. Порядок укладання господарських договорів.

18. Пропозиція (оферта) та її види.

19. Умови дійсності оферти.

20. Зміст господарського договору.

21. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними.

22. Підстави та порядок внесення змін до договору.

23. Порядок га підстави розірвання договору за законодавством України.

24. Поняття виконання договірних зобов’язань

25. Порядок виконання умов договору.

26. Вимоги виконання господарського зобов’язання щодо суб’єкта, часу, місця, способу.

27. Заміна осіб у договірному зобов’язанні

28. Обмеження зміни осіб у договірному зобов’язанні.

29. Підстави припинення договірних зобов’язань

30. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань підприємництві (неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та притримання).

31. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань в сфері підприємництві за Господарським та Цивільним кодексами України.

32. Підстави та умови відповідальності за порушення умов договору.

33. Збитки та їх складові.

34. Порядок стягнення неустойки за порушення умов договору.

35. Характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

36. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення.

37. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.

38. Поняття та ознаки оптової купівлі-продажу.

39. Суб’єкти оптової торгівлі, їх права та обов’язки.

40. Предмет договору оптової купівлі-продажу.

41. Поняття та значення товарних бірж.

42. Учасники біржової торгівлі.

43. Порядок установлення правил біржової торгівлі.

44. Договір постачання, сторони та істотні умови.

45. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС».

46. Договір контрактації.

47. Договір міни: поняття та особливості.

48. Договір безоплатної передачі (дарування).

49. Приватизація державного та комунального майна в Україні.

50. Особливості укладання договору купівлі-продажу в процесі приватизації та його зміст.

51. Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

52. Поняття та зміст договору найму (оренди).

53. Предмет договору оренди.

54. Порядок визначення розміру орендної плати за користування орендованим майном.

55. Особливості використання предмета оренди.

56. Зміна порядку використання орендованого майна.

57. Порядок передачі майна в суборенду.

58. Підстави для відмови від договору оренди га розірвання договору оренди

59. Види договорів найму (оренди).

60. Особливості оренди державного і комунального майна.

61. Правові наслідки припинення та розірвання договору оренди державного та комунального майна.

62. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види.

63. Особливості фінансового лізингу.

64. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їх види.

65. Поняття та види договорів про виконання робіт.

66. Загальна характеристика договору підряду.

67. Випадки зміни та розірвання договору підряду.

68. Порядок і строки пред’явлення позовів у разі виявлення недоліків у робочі.

69. Особливості договору підряду на капітальне будівництво.

70. Правовий статус генерального замовника, підрядчика і субпідрядника.

71. Істотні умови договору будівельного підряду.

72. Строки в договорі підряду, (загальні та проміжні), наслідки порушення строків виконання робіт.

73. Поняття кошторису та його види.

74. Особливість передання результатів робіт та порядок оформлення акта прийому-передачі в договорі будівельного підряду.

75. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи.

76. Поняття та зміст договору доручення.

77. Права та обов’язки сторін за договором доручення.

78. Припинення зобов’язань за договором доручення.

79. Особливості договору комісії за законодавством України.

80. Правовий статус комітента та комісіонера, їх права та обов’язки.

81. Договір консигнації.

82. Умови договору комісії.

83. Договір зберігання, його істотні умови та форма.

84. Сторони в договорі зберігання.

85. Форма договору зберігання.

86. Строк і ціна в договорі зберігання.

87. Спеціальні види зберігання

88. Правове регулювання страхової діяльності у сфері підприємництва.

89. Види договору страхування.

90. Транспортні договори та їх види.

91. Істотні умови договору перевезення вантажів.

92. Перевізні документи та їх види.

93. Відповідальність за порушення умов договору перевезення вантажів.

94. Договір перевезення пасажирів і багажу.

95. Поняття та загальна характеристика договору позики.

96. Істотні умови договору позики.

97. Відповідальність за порушення договору позики.

98. Поняття та істотні умови кредитного договору.

99. Сторони кредитного договору, поняття фінансової установи та їх види.

100. Права та обов’язки сторін кредитного договору.

101. Способи забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

102. Правова природа договору банківського рахунка.

103. Сторони за договором банківського рахунка, їх права та обов’язки.

104. Види рахунків та порядок відкриття рахунків банками України суб’єктам господарювання.

105. Підстави та наслідки розірвання договору банківського рахунка.

106. Банківський вклад та їх види.

107. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу.

108. Відповідальність за порушення умов договору.

109. Особливості розрахунків із застосування платіжних доручень, чеків, акредитивів та інкасовими дорученнями.

110. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення.

111. Обмеження готівкових розрахунків за участю суб’єктів господарювання.

112. Договори про спільну діяльність.

113. Поняття договору простого товариства.

114. Засновницький договір про створення юридичної особи.

115. Форма га зміст договору про створення юридичної особи.

 


Приклади тестових завдань

 

1. Договір набирає чинності з моменту :

1) його підписання;

2) досягнення згоди;

3) прийняття пропозиції;

4) його виконання;

5) його укладення.

 

2. Зміна ціни в договорі після його виконання :

1) допускається за згодою сторін;

2) не допускається;

3) можлива за певних умов;

4) допускається у випадках, встановлених законом;

5) допускається якщо на це є згода іншої сторони.

 

 


Індивідуально-консультативна робота

 

Індивідуально-консультативна робота з навчальної дисципліни «Договірне право» здійснюється шляхом проведення періодичних консультацій для студентів викладачем (за окремим графіком). Під час індивідуально-консультативної роботи викладач додатково пояснює студентам методику і зміст самостійної роботи, надає їм консультації з теоретичних, методичних і практичних питань, при підготовці до виконання рефератів, наукових, творчих робіт тощо.

 

Тематика рефератів

1. Виникнення і становлення договірного права в Україні.

2. Проблеми розмежування дії Цивільного та Господарського кодексів у сфері договірного права.

3. Захист прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу.

4. Особливості переходу права власності на об’єкти незавершеного будівництва.

5. Сутність кредитних відносин.

6. Проблеми правового регулювання безготівкових розрахунків.

7. Значення договорів про спільну діяльність.

8. Ринок страхових послуг в Україні.

9. Проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування.

10. Значення та правові наслідки укладення засновницьких договорів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.008 с.)