ТОП 10:

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛТема 1

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

3. Беляневич O.A. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 592 с.

4. Бервено С.М. Проблеми договірного права України / С. М.Бервено — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 392 с.

5. Боднар Т. Реалізація загальних принципів цивільного законодавства при виконанні договірних зобов’язань / Т. Боднар // Вісник АПНУ. — 2004. — № 3. — С. 66-77.

6. Бондар Т.В. Особливості виконання зобов’язань у сфері господарювання / Т.В. Бондар // Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. — 2004. — № 4. — С. 60-65.

7. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — 2-е вид., змін., допов. — К. : Правова єдність, 2008. — 766 с.

8. Господарський кодекс України. наук.-практ. коментар / За заг. ред. О.І. Харитонова (ред.). — X. : Одіссей, 2007. — 8311 с.

9. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 896 с.

10. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / За ред. О.В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 1200 с.

11. Котик О. Загальні положення про зобов’язання за новим ЦКУ (методичні рекомендації) / О. Котик // Мала енциклопедія нотаріуса. — 2005. — № 4. — С. 48-53.

12. Сібільов М. Базові моделі регулювання договірних відносин за новим Цивільним кодексом України // Українське комерційне право. — 2003. — № 4. — С. 17-18.

13. Сібільов М. Динаміка договірних зобов’язань після їх виникнення / М. Сібільов // Вісник АПНУ. — 2005. — № 1. — С. 79-88.

14. Тихомиров М. Ю. Договорные отношения: Юридический справочник предпринимателя / М.Ю. Тихомиров, О.М. Оглоблина. — М. : Издание Тихомирова М. Ю., 2006. — 394 с.

15. Цивільне право України : навч. посіб. / за ред. Р. О. Стефанчука. — К. : Правова єдність, 2009. — 536 с.

 

Тема 2

1. Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) від 01.01.1994 р. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_920

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

4. Алексєєв І. С. Поняття та функції цивільно-правового договору / І. С. Алексєєв // Форум права. — 2010. — № 2. — С. 7–10 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10aiccpd.pdf

5. Беляневич O.A. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 592 с.

6. Бородовский С.О. Поняття договору в цивільному праві України / С.О. Бородовский // Актуальні питання цивільного та господарського права. — 2007. — № 2-3 (3-4). — С. 5-9.

7. Бровченко І. Конструкція договору на користь третьої особи: проблеми застосування / І. Бровченко // Юридична Україна. — 2009. — № 1. — С. 56-65.

8. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Вінник. — 2-е вид., змін., допов. — К. : Правова єдність, 2008. — 766 с.

9. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 896 с.

10. Ковалева. Е. Особенности предварительного договора / Е. Ковалева // Юридичний радник. — 2005. — № 3. — С. 30-33.

11. Котик О. Загальні положення про зобов’язання за новим ЦКУ (методичні рекомендації) / О. Котик // Мала енциклопедія нотаріуса. — 2005. — № 4. — С. 48-53.

12. Мілаш В. Принцип свободи договору: необхідні межі при укладенні та реалізації підприємницького комерційного договору / В. Мілаш // Право України. — 2005. — № 6. — С. 50-53.

13. Мілаш В. Проблеми договірної правосуб’єктності при укладенні господарських договорів / В. Мілаш // Право України. — 2004. — №10. — С.101-105.

14. Мілаш В. Теоретичні аспекти співвідношення свободи підприємницького комерційного договору та обмежувальні чинники / В. Мілаш // Українське комерційне право. — № 6. — 2005 . — С. 51-64.

15. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів: [навч.-практ. посіб] / Є.О. Мічурін — Х.: Юрсвіт, 2006. — 536 с.

16. Новіков С. Договори в господарській діяльності / С. Новіков, О. Лобанов, Д. Винокуров. — [2-ге вид., переробл. і доп.] — Х.: Фактор, 2007. — 548 с.

17. Серьогін О.Ю. Правові наслідки розірвання договору за новим Цивільним кодексом України / О.Ю. Серьогін // Актуальні питання цивільного та господарського права. — 2006. — № 1. — С. 61-63.

18. Сібільов М. Базові моделі регулювання договірних відносин за новим Цивільним кодексом України / М.Сібільов // Українське комерційне право. — 2003. — № 4. — С. 17-18.

19. Сібільов М. Зміст цивільно-правового договору / М.Сібільов // Вісник АПНУ. — 2003. — № 1. — С. 93-99.

20. Спасибо-Фатєєва І. Деякі аспекти поняття договорів: предмет, порядок укладення, момент виникнення права власності / І. Спасибо-Фатєєва // Мала енциклопедія нотаріуса. — 2008. — № 1. — C.82-89.

21. Теньков С. О. Визнання договорів недійсними — деякі сучасні тенденції судової практики / С. О. Теньков // Вісник господарського судочинства. — 2008. — №1. — С. 104-107.

22. Титикало Р. Правові проблеми визнання господарських договорів неукладеними / Р. Титикало // Юридичний радник. — 2006. — № 6. — С. 38-41.

23. Томчишен С.В. Визнання договору неукладеним за Цивільним та Господарським кодексами України / С.В. Томчишен // Актуальні питання цивільного та господарського права. — 2006. — № 1. — С. 79-91.

24. Цивільне право України: Навч. Посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.

25. Чуева Е. Гражданско-правовой договор в нотариальной практике (заключение, его содержание, возникновение прав и обязанностей, момент возникновения права собственности) / Е.Чуева // Мала енциклопедія нотаріуса. — 2005. — № 4. — С. 44-47.

26. Чуєва О. Попередній договір — новела чи «давно забуте старе»? // Мала енциклопедія нотаріуса. — 2005. — № 3. — С. 53-62.

Тема 3

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

3. Андрієнко Я. Деякі способи забезпечення зобов’язань, пов’язані з укладанням попереднього договору оренди щодо комерційної нерухомості / Я. Андрієнко // Юридичний радник. — 2005. — № 3. — С.33-34.

4. Беляневич O.A. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 592 с.

5. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Вінник. — 2-е вид., змін., допов. — К.: Правова єдність, 2008. — 766 с.

6. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 896 с.

7. Ковальова О. Дискусійні питання щодо нарахування пені. Судова практика / О.Ковальова // Юридичний радник. — 2007. — № 1. — С. 61-63.

8. Красильникова О.С. Суброгація у цивільному праву України / О.С.Красильникова // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3-4. — С.160-162.

9. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів: [навч.-практ. посіб] / Є.О. Мічурін — Х.: Юрсвіт, 2006. — 536 с.

10. Новіков С. Договори в господарській діяльності / С. Новіков, О. Лобанов, Д. Винокуров. — [2-ге вид., переробл. і доп.] — Х.: Фактор, 2007. — 548 с.

11. Первомайський О. Застосування інституту припинення зобов’язань у нотаріальній практиці / О. Первомайський // Мала енциклопедія нотаріуса. — 2006. — № 1. — С. 32-34.

12. Тупицька Є. Новація боргу в позикове зобов’язання як вид грошових зобов’язань / Є.Тупицька // Право України. — 2009. — №9. — С. 168-174.

13. Федорчук Д. Е. Забезпечення виконання зобов’язань: [навч. Посібник] / Д. Е.Федорчук. — Донецьк :Вебер, Донецька філія, 2007. — 217 c.

14. Цивільне право України: навч. посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.

Тема 4

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 51. — Ст. 292.

4. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2004. — № 30. — Ст. 1993.

5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 27. — Ст. 218.

6. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

7. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 10. — Ст. 139.

8. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 52. — Ст. 650.

9. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. // Офіційний вісник України. — 2006. — № 25. — Ст. 1818.

10. Про затвердження порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. // Офіційний вісник України. — 2002. — № 16. — Ст. 861.

11. Артюхова О. А. Правове регулювання реєстрації правочинів з нерухомим майном / О.А. Артюхова // Держава і право: збірн. наук. пр. Юридичні і політичні науки. — 2006. — Вип. 32. — С. 360-366.

12. Вавженчук С.Я. Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права / С.Я. Вавженчук // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. — К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». — 2010. — № 4 (17). — С. 73-76.

13. Вавженчук С.Я. Місце договору поставки в системі договірних відносин у посткодифікаційний період / С.Я. Вавженчук // Правничий часопис Донецького університету. — 2010. — № 1 (23). — С. 20 — 24.

14. Вавженчук С.Я. Основоположні підходи щодо впливу договору контрактації сільськогосподарської продукції на охорону трудових прав працівників контрагентів / С.Я. Вавженчук // Приватне право і підприємництво. — 2010.

15. Вавженчук С.Я. Щодо предмету договору купівлі-продажу та його ціни / С.Я. Вавженчук // Правничий часопис Донецького університету. — 2010. — № 2 (24) — C. 99-103.

16. Галянтич М. Розмежування договорів міни та обміну жилих приміщень / М. Галянтич // Юридична Україна. — 2008. — № 6. — С. 52-56.

17. Голембо Л. Підстави виникнення зобов’язань за поставкою: план чи самостійна ініціатива / Л. Голембо // Право України. — 1996. — № 5. — С. 34-37.

18. Домбругова А. Класифікація договорів купівлі-продажу за новим Цивільним кодексом України / А. Домбругова // Юридична Україна. — 2003. — № 12. — С. 75-81.

19. Дудла І.О. Захист прав споживачів: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 448 с.

20. Звєрєва О.В. Захист прав споживачів : навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 192 с.

21. Лисенко В. Сторони договору міни-бартеру (загальні характеристика) / В. Лисенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2010. — Вип. 50. — C. 166-173.

22. Мосейчук Р. Особливості відшкодування збитків при порушенні умов договору постачання / Р. Мосейчук // Право України. — 2005. — № 5. — С. 52-54.

23. Простибоженко О. Договір міни / О. Простибоженко. — Київ: Видавець Фурса С.Я., 2005. — 124 c.

24. Цуріков М. О. Державна реєстрація як особливість деяких правочинів з нерухомістю / М. О. Цуріков // Форум права. — 2010. — № 1. — С. 389–395 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10cmopzn.pdf

 

Тема 5

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

3. Про господарську діяльність у Збройних силах України: Закон України від 21 вересня 1999 року // Орієнтир. — 1999. — № 45.

4. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради. — 1992. — № 30. — Ст. 416

5. Про фінансовий лізинг: Закон України від 11.12.2003 р. // Відомості Верховної Ради. — 2004. — № 1. — Ст. 68.

6. Про затвердження договорів оренди: Наказ Фонду держмайна України від 23.08.2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 52. — Ст. 2281.

7. Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.12.2010 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 1. — Ст. 27.

8. Барабаш А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов’язань / А.Барабаш // Право України. — 2002. — № 12. — С. 65.

9. Бердніков Є.С. Договір як форма регулювання оренди землі в Україні / Є.С. Бердніков // Актуальні проблеми держави та права: Збірник наукових праць. — Одеса, 2000. — Вип. 9. — С. 253-257.

10. Вавженчук С.Я. Правове регулювання орендних та лізингових відносин. Правові засади здійснення енергопостачання. Правове регулювання підрядних відносин у господарській діяльності / С.Я. Вавженчук // Господарське право. Підручник. / За ред. В.Ф. Опришка, Н.С. Хатнюк. — К.: КНЕУ, 2011. — 1600 с.

11. Мороз М. Захист прав орендаря на орендоване майно / М. Мороз // Право України. — 2009. — № 1. — С. 88-94.

12. Січко Д. До питання визначення лізингу / Д. Січко // Підприємництво, господарство і право — 2005. — № 3. — С. 101-105.

13. Тарасенко Л. Л. Передання транспортного засобу в користування за договором найму транспортного засобу / Л. Л. Тарасенко // Форум права. — 2010. — № 2. — С. 497–501 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10tllntz.pdf.

14. Тарасенко Л. Л. Порівняльно-правовий аналіз договорів найму та прокату автомобіля / Л. Л. Тарасенко // Університетські наукові записки. — 2009. — № 2. — С. 89-94.

15. Чорна Ж. Л. Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) / Ж. Л. Чорна // Університетські наукові записки. — 2008. — №1. — С. 62-68.

16. Чорна Ж. Л. Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України / Ж. Л Чорна // Університетські наукові записки. — 2008. — № 2. — С. 53-58.

 

Тема 6

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

3. Лазор Н. Відмежування трудового договору від цивільних договорів / Лазор Н. // Право України. — 1997. — № 12.

4. Лукасевич І. Відповідальність підрядника за недоліки проектних та пошукових робіт та їх результатів / І. Лукасевич // Юридична Україна. — 2008. — № 9. — С. 87-93.

5. Лукасевич-Крутник І. Державні будівельні норми і правила як джерело правового регулювання відносин за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. Лукасевич-Крутник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2011. — Вип. 52. — С. 196-204.

6. Лукасевич-Крутник І. Укладення договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. Лукасевич-Крутник // Юридична Україна. — 2008. — № 8. — С. 51-57.

7. Панова Л. Мета як критерій розмежування договорів поставки і підряду / Панова Л. // Право України. — 2004. — № 8. — С. 57-59.

8. Сеник С. Виконання зобов’язань за договором субпідряду за договором капітального будівництва / С. Сеник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2008. — Вип. 46. — С. 126–134.

Тема 7

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

3. Бережна І. Чи є перспективи агентських договорів в Україні / I. Бережна // Юридичний журнал. — 2007. — № 9. — С. 25–26.

4. Богославець В. М. Природа договірних правовідносин щодо надання правової допомоги / В. М. Богославець // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 6. — С. 29-30.

5. Грамацький Є. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // Право України. — 2003. — № 10. — С. 108-112.

6. Ємельянчик С. Договір про надання послуг у новому Цивільному кодексі України / С. Ємельянчик // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 2. — С.92-96.

7. Кінащук Л. Види страхування та їх місце в управління ризиками / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 11. — С.55-58.

8. Клепікова О. Пред’явлення вантажу до перевезення морським транспортом та способи перевезення: організаційно-правовий аспект / О.В. Клепікова // Право України. — 2003. — № 6. — С. 43-48.

9. Луцик М. Відмова від договору транспортного експедирування / М. Луцик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2009. — Вип. 49. — С. 124–129.

10. Осетинська Г.А. Проблеми визначення класифікаційних критеріїв відмежування зобов’язань з надання послуг та поділу їх на види / Г.А. Осетинська // Вісник господарського судочинства. — 2004. — № 2. — С. 251-256.

11. Свистун Л. Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Свистун // Право України. — 2004. — № 7. — С. 62-64.

12. Свистун Л. Щодо питання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Свистун // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 10. — С. 41-45

13. Свистун Л.Я. Деякі питання відповідальності сторін за договорами перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л.Я. Свистун // Право і суспільство. — 2010. — № 1. — C. 25-29.

14. Семенова К. Правове регулювання перестрахування: деякі аспекти / К.Семенова // Право України. — 2005. — № 2. — С. 40-43.

15. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення обов’язкового медичного страхування (іноземний досвід та пропозиції для України) / В.Ю. Стеценко // Форум права. — 2010. — № 2. — С. 482–488 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10cvjpdu.pdf

16. Тодуа Т.Л. Правовое регулирование коммерческого посредничества (агентские отношения) / Т.Л. Тодуа // Экономика и право. — 2010. — № 3. — С. 98-102.

17. Тропіна О. М. Поняття та види договорів із надання юридичних послуг / О. М.Тропіна, Г. М. Дмитренко // Право і суспільство.2010. — № 4. — C. 93-97.

Тема 8

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 25. — Ст. 281.

4. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради. — 2003. — № 38. — Ст. 313.

5. Про Національний банк України: Закон України від 20.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради. — 2006. — № 31. — Ст. 268.

6. Безклубий І. До питання про підстави виникнення грошового зобов`язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — № 4. — С. 57-60.

7. Безклубий І. Операції банку та класифікація цивільних правочинів в банківській діяльності / І.Безклубий // Право України. — 2002. — № 6. — С. 57-61.

8. Безклубий І. Поняття безготівкових розрахункових відносин / І.Безклубий, О. Пафик // Підприємництво, господарство і право — 2005. — № 1. — С. 19-22.

9. Косенко В. М. Договір позички і договір позики / В. М. Косенко. — К. : Видавець Фурса С.Я., 2007. — 52 c.

10. Митяй Е. Д. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях / Е. Д. Митяй // Форум права. — 2010. — № 3. — С. 297–304 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10medvkp.pdf.

11. Мітяй О. Д. Особливості цивільно-правової відповідальності банків у формі відшкодування збитків за порушення цивільних прав клієнтів / О.Д. Мітяй // Форум права. –2009. — № 3. — С. 455–460 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09modcpk.pdf.

12. Очиченко О. Г. Неможливість виконання грошових зобов’язань у кредитних правовідносинах / О.Г. Очиченко // Форум права. — 2010. — № 2. — С. 347–354 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10oogukp.pdf.

 

Тема 9

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

3. Дмитрієва Ю. Визначення поняття «договору простого товариства» та його правова кваліфікація / Ю. Дмитрієва // Право України. — 2007. — № 9. — С. 26-29

4. Лаврів З. М. Деякі аспекти укладання установчих договорів / З.М. Лаврів / Вісник господарського судочинства. — 2002. — № 4. — С. 218.

 


Договірне право: робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст заспеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) / [уклад. О. Ю. Черняк]. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. — 64 с.

 

ЧЕРНЯКОлена Юріївна

 

Комп’ютерне складання О. Ю. Черняк

 

Відповідальний за випуск Ю. В. Білоусов

 

 

Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний.
Умовн. друк. арк. 3,91. Обл.-вид. арк. 2,16.
Тираж 65 прим. Підписано до друку 03.10.2011 р. Зам. №

 

Хмельницький університет управління та права

29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

Тел.: (0382) 71-75-91, 71-80-80

Свідоцтво суб’єкта видавничої діяльності
ДК № 2105 від 21.02.2005 р.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.019 с.)